ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delegated

D EH1 L AH0 G EY2 T AH0 D   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delegated-, *delegated*, delegat, delegate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delegated legislationบทบัญญัติที่อาศัยอำนาจกฎหมายอื่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegated legislationกฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delegated legislationกฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You delegated authority over gen pop to me, boss.แต่ท่านให้อำนาจผมในเรื่องนี้แล้วนะครับ Cute Poison (2005)
I delegated the meth lab situation to you.ผมมอบหมายให้คุณจัดการสถาการณ์นี้ Love/Addiction (2007)
Well, I didn't get to meet him personally. He kind of delegated your rescue.ผมไม่ได้เจอเค้าตัวต่อตัว เค้าแค่สั่งงานผ่านคนอื่นมา Lockout (2012)
Some things can't be delegated.บางสิ่งก็ให้ใครทำแทนไม่ได้ Consequences (2012)
I delegated.จ่ายงานไง Furious 7 (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delegatedHe delegated his authority to his competent assistant.
delegatedWe delegated him to negotiate with them.

CMU English Pronouncing Dictionary
DELEGATED    D EH1 L AH0 G EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delegated    (v) dˈɛlɪgɛɪtɪd (d e1 l i g ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
委任立法[いにんりっぽう, ininrippou] (n) delegated legislation [Add to Longdo]
受嘱[じゅしょく, jushoku] (n,vs) being entrusted with; being delegated with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delegate \Del"e*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Delegated}; p. pr. &
   vb. n. {Delegating}.]
   1. To send as one's representative; to empower as an
    ambassador; to send with power to transact business; to
    commission; to depute; to authorize.
    [1913 Webster]
 
   2. To intrust to the care or management of another; to
    transfer; to assign; to commit.
    [1913 Webster]
 
       The delegated administration of the law. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Delegated executive power.      --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
       The power exercised by the legislature is the
       people's power, delegated by the people to the
       legislative.             --J. B. Finch.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top