ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acceptation

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acceptation-, *acceptation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptation[N] ความหมาย (ของคำหรือวลี) ที่เป็นที่ยอมรับทั่วกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยอมรับ[n.] (kān yømrap) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission   FR: acceptation [f] ; admission [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acceptation (n) ˌæksɛptˈɛɪʃən (a2 k s e p t ei1 sh @ n)
acceptations (n) ˌæksɛptˈɛɪʃənz (a2 k s e p t ei1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acceptation \Ac`cep*ta"tion\, n.
   1. Acceptance; reception; favorable reception or regard;
    state of being acceptable. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This is saying worthy of all acceptation. --1 Tim.
                          i. 15.
    [1913 Webster]
 
       Some things . . . are notwithstanding of so great
       dignity and acceptation with God.   --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. The meaning in which a word or expression is understood,
    or generally received; as, term is to be used according to
    its usual acceptation.
    [1913 Webster]
 
       My words, in common acceptation,
       Could never give this provocation.  --Gay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acceptation
   n 1: acceptance as true or valid
   2: the accepted meaning of a word [syn: {word meaning}, {word
     sense}, {acceptation}]
   3: the act of accepting with approval; favorable reception; "its
     adoption by society"; "the proposal found wide acceptance"
     [syn: {adoption}, {acceptance}, {acceptation}, {espousal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top