Search result for

รับผิดชอบ

(54 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับผิดชอบ-, *รับผิดชอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับผิดชอบ[V] be responsible, See also: take responsibilities, be accountable for, Example: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และรับผิดชอบในกรณีที่สมควร, Thai definition: ยอมตามผลที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รับผิดชอบก. ยอมรับผลทั้งที่ดีและไม่ดีในกิจการที่ตนได้ทำลงไปหรือที่อยู่ในความดูแลของตน เช่น สมุห์บัญชีรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการเงิน, รับเป็นภารธุระ เช่น งานนี้เขารับผิดชอบเรื่องอาหาร เธอจะไปไหนก็ไปเถอะ ฉันรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านเอง.
รับรู้รับผิดชอบ, มักใช้ในความปฏิเสธ เช่น ลูกไปทำผิด พ่อแม่จะไม่รับรู้ได้อย่างไร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I was not responsible-- were you responsible for the sex tape?แต่มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉัน แล้วเธอมีความรับผิดชอบเรื่องเซ้กส์เทปหรอ New Haven Can Wait (2008)
You have to accept real responsibilityเธอควรจะรับผิดชอบ Pret-a-Poor-J (2008)
I should've known better than to give so much responsibilityฉันควรจะรู้ตัวก่อนที่จะให้เครดิตความรับผิดชอบ Pret-a-Poor-J (2008)
Officer, if you're looking for the person responsibleคุณตำรวจ หากคุณกำลังมาคนที่รับผิดชอบ There Might be Blood (2008)
I'd be forced to respond accordingly.ฉันจะให้รับผิดชอบ Odyssey (2008)
Is probably responding to a childish, pointless act of petulance.อาจเป็นความรับผิดชอบ .. แบบเด็กๆที่ทำเป็นงอนแบบไม่มีจุดหมาย Birthmarks (2008)
No one held him responsible.ไม่มีใครทำให้เขารับผิดชอบ Birthmarks (2008)
I'm already taking responsibility for one doctor with a drug habit.ฉันพร้อมที่จะมีความรับผิดชอบ เยี่ยงหมอคนหนึ่ง พร้อมกับการติดยา Lucky Thirteen (2008)
Something inside me wanted to do it.คุณไม่ต้องรับผิดชอบ บางอย่างในตัวผม ต้องการทำมัน Joy (2008)
On the one hand, Kutner's right.ให้คัทเนอร์รับผิดชอบ\ เป็นคนแรก Emancipation (2008)
We find out our patient's been raped, and that's your response?เราตรวจสอบว่าคนไข้เคยโดนข่มขืนหรือเปล่า และนั่นเป็นความรับผิดชอบของคุณ Emancipation (2008)
You alone are responsible for the misfortune that has befallen Camelot.เจ้าต้องรับผิดชอบ นั้นเป็นโชคร้ายของคาเมรอตที่เกิดจากเจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับผิดชอบ[v.] (rapphitchøp) EN: be responsible ; take responsibilities ; accept responsibility ; be accountable for ; bear ; shoulder   FR: assumer la responsabilité ; prendre ses responsabilités ; être responsable ; répondre de
รับผิดชอบ[adj.] (rapphitchøp) EN: responsible   FR: responsable

English-Thai: Longdo Dictionary
in charge(adj) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , S. fear of responsibility
buckpassing(n adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., R. avoiding

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accept[VT] ยอมรับการตำหนิ, See also: รับผิดชอบ
assume[VT] ยอมรับ, See also: รับผิดชอบ
answer for[PHRV] รับผิดชอบต่อ, See also: รับผิดชอบ
bear[VT] รับผิดชอบ, Syn. accept
blame[VT] รับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น
be on someone's head[IDM] รับผิดชอบ, See also: เป็นความรับผิดชอบของ
contribute to[PHRV] รับผิดชอบต่อ, See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง, Syn. conduce to
contribute towards[PHRV] รับผิดชอบต่อ, See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง, Syn. conduce to
do one's duty[IDM] รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง
dutiful[ADJ] รับผิดชอบต่อหน้าที่, See also: ทำตามหน้าที่, Syn. amenable, lawful, obedient, Ant. opposed, disobedient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน,รับรอง,รับผิดชอบ,ยอมรับ,สารภาพ. -avoucher n.
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
cop-out(คอพ'เอาท) n. การไม่ยอมรับผิดชอบ,การไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นหรือสัญญา,ผู้ที่ชองละทิ้ง
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
dutiful(ดิว'ทิฟูล) adj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,น่าเคารพ
entrust(เอนทรัสทฺ') {entrusted,entrusting,entrusts} vt. มอบความรับผิดชอบ,มอบความไว้วางใจ., See also: entrustment n. ดูentrust, Syn. intrust

English-Thai: Nontri Dictionary
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
answerable(adj) รับผิดชอบ,ที่แก้ได้,ที่ตอบได้
avouch(vt) รับผิดชอบ,ยอมรับ,รับรอง,รับประกัน
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
dutiful(adj) ซื่อสัตย์,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,ทำตามหน้าที่,เชื่อฟัง
duty(n) หน้าที่,ภาระหน้าที่,อากร,ภาษี,ความรับผิดชอบ
entrust(vt) ไว้ใจ,มอบหมาย,มอบความรับผิดชอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-responsible- (vi vt aux. verb ) รับผิดชอบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Prüfungsamt(n) |das| ฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบโดยตรง
Verantwortung(n) |die, pl. Verantwortungen| ความรับผิดชอบ เช่น Für mein Leben trage ich selbst die Verantwortung. ฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top