Search result for

ตอบรับ

(33 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอบรับ-, *ตอบรับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอบรับ[V] accept, See also: acknowledge, admit, recognize, consent, Example: มหาวิทยาลัยชื่อดังตอบรับเขาให้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้ว, Thai definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่ายินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ตอบรับ[V] accept, See also: acknowledge, respond, Example: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี, Thai definition: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ตอบรับ[V] accept, See also: acknowledge, respond, Example: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี, Thai definition: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ตอบรับ[V] accept, See also: acknowledge, respond, Example: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี, Thai definition: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Dean of admissions' private reception, of course.การตอบรับจาก Yale ซึ่งแน่นอน New Haven Can Wait (2008)
And come time for early acceptances in december,จะมีการเปิดรับการตอบรับก่อนกำหนดในเดือนธันวานี้ New Haven Can Wait (2008)
I won't accept. I can't, like this.ฉันคงไม่ตอบรับอะ.ฉันทำไม่ได้ New Haven Can Wait (2008)
- Check the leads.-เช็คการตอบรับสนอง Pilot (2008)
General, there's still no response.ยังไม่มีการตอบรับเลยครับ ท่านนายพล Rookies (2008)
The challenge has been taken up. It cannot be stopped.เมื่อตอบรับการประลองแล้ว ก็จะหยุดมันไม่ได้ Excalibur (2008)
But Goku?ตอบรับไปเลยสิ เอ๋ โกคู? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I found the appropriate response to these situations a long time ago.ผมพบวิธีในการตอบรับดีๆในสถานการณ์แบบนี้ มานานแล้ว The Dark Knight (2008)
I was speaking to an answering machine.คุณก็เลยพูดกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ New York, I Love You (2008)
Well, I hear the networks aren't biting.ครับ ผมได้ยินมาว่าทางเครือข่ายโทรทัศน์ ยังไม่ตอบรับเขาเลย Frost/Nixon (2008)
Well, that's the networks out, all of them.คือว่าเครือข่ายโทรทัศน์ไม่ตอบรับ ทั้งหมดเลย Frost/Nixon (2008)
We can get an answerphone.เราสามารถใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอบรับ[v.] (tøprap) EN: acknowledge the receipt of ; accept ; respond ; reply in the affirmative ; answer in the affirmative ; answer affirmatively ; say yes ; acknowledge   FR: répondre positivement
ตอบรับใบสั่งซื้อ[v. exp.] (tøprap baisang seū) EN: confirm an order   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledge[VT] ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ
acknowledge[VI] ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ, Syn. reply to, answer, respond to
back[ADV] ตอบกลับ, See also: ตอบรับ, ตอบโต้
buy it[IDM] ตอบรับ, See also: ยอมรับ, เห็นด้วยกับ (ความคิด, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ)
get it[PHRV] ตอบรับ, See also: รับโทรศัพท์
respond[VI] ตอบสนอง, See also: ตอบรับ, โต้ตอบ, Syn. react, reciprocate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)
reception(รีเซพ'เชิน) n. การรับ,การรับรอง,การต้อนรับ,งานตอบรับ,การรับวิทยุ,การรับเข้า
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
yea(เย) adv. ใช่,จ้ะ,จริง ๆ ,ไม่ใช่แต่เพียงแค่นี้ ยังมี. n. การตอบรับ,การยืนยัน,ผู้ตอบรับ,คะแนนสนับสนุน

English-Thai: Nontri Dictionary
serve(vi) ยื่นหมายศาล,ใช้ประโยชน์,ผูกเชือก,ตอบรับ,ชดใช้

German-Thai: Longdo Dictionary
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
bitteไม่เป็นไร เป็นคำสุภาพใช้ตอบรับเวลาที่มีคนพูดขอบคุณ เช่น Vielen Dank. - Bitte (schön)!
Zulassungsbescheid(n) |der| คำตอบรับ เช่น ตอบรับเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น, See also: A. der Ablehnungsbescheid,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top