ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take up

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take up-, *take up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
take up an hobby(phrase) ทำอะไรเป็นงานอดิเรก เช่น I'm not very fit nowadays so I decided to take up an active hobby such as badminton.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take up(phrv) เริ่มทำ, See also: เริ่มต้น, Syn. begin, start
take up(phrv) กิน (เวลา, ที่ ฯลฯ), See also: ใช้ให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์
take up(phrv) ย้ายไป
take up(phrv) หยิบ (หนังสือ) ขึ้นมา, See also: ยก หนังสือ ขึ้นมา, Syn. lift up, raise
take up(phrv) ช่วยเหลือ, See also: สนับสนุน, ให้กำลังใจ
take up(phrv) ดูด, See also: ซึม, ซับ น้ำ, Syn. sop up, suck in
take up(phrv) ยกขึ้น, See also: นำขึ้น, Syn. pull up
take up on(phrv) เต็มใจยอมรับ
take up to(phrv) ทำให้สามารถเข้าถึง / ไปถึง, Syn. get to, get up to
take up with(phrv) ยกขึ้นมาพิจารณาร่วมกับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
take upเริ่มหันมาสนใจ

WordNet (3.0)
absorb(v) take in, also metaphorically, Syn. draw, soak up, take up, sop up, take in, imbibe, suck, suck up
accept(v) receive willingly something given or offered, Syn. take, have, Ant. refuse
adopt(v) take up and practice as one's own, Syn. take up, take over, borrow
assume(v) occupy or take on, Syn. strike, take, take up
consume(v) serve oneself to, or consume regularly, Syn. ingest, take, have, take in, Ant. abstain
resume(v) return to a previous location or condition, Syn. take up
scoop(v) take out or up with or as if with a scoop, Syn. scoop out, scoop up, take up, lift out
sorb(v) take up a liquid or a gas either by adsorption or by absorption, Syn. take up
start(v) begin work or acting in a certain capacity, office or job, Syn. take up
take(v) get into one's hands, take physically, Syn. get hold of

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The inmates once again take up their driving obsession:แล้วเหล่านักโทษก็ต้องเผชิญ กับการท้าทายความอยู่รอด Night and Fog (1956)
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว Night and Fog (1956)
I don't know. Pretty much take up where I left off.ไม่รู้สิ สานต่อจากที่ฉันหายตัวไปมั้ง Jumanji (1995)
Is there a matter you'd like to take up or down?มีเรื่องที่คุณต้องการจะใช้ หรือลง? Yellow Submarine (1968)
And take up residence Out yonder, in spaceแล้วไปอยู่ในที่แสนไกลในห้วงอวกาศ The Little Prince (1974)
Well, I'll just go out and take up a collection from the boys.งั้น ผมจะเรี่ยไรเงินมาจากวง The Blues Brothers (1980)
We had to put him in the back because he's so big, if we didn't, he'd take up the whole picture!เราต้องทำให้เขากลับเพราะเขาเป็นใหญ่ดังนั้น ถ้าเราไม่ทำ เขาก็จะใช้ภาพทั้งหมด! First Blood (1982)
-All right, take up your positions.- เข้าประจำที่ Gandhi (1982)
There are things that take up that time...มีหลายอย่างที่กินเวลาของเขาไป... The Story of Us (1999)
And the tower guard shall take up the call:และวันนั้นหอคอยสังเกตุการณ์ จะกู่ก้องร้องขาน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Oh, well, I don't want to take up any more of your time.งั้น ฉันก็ไม่รบกวนคุณแล้วค่ะ ไปก่อนนะคะ The O.C. (2003)
You two, take up positions behind those sandbags.นาย สองคน เฝ้าไว้ ทั้งหมดถอยก่อน Hotel Rwanda (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take upAll who take up the sword will perish by the sword.
take upI cannot afford to leave you idle. You must take up a regular occupation.
take upI fear this work will take up most of my time.
take upI have a lot of activities which take up my time.
take upI must put my ideas together before I take up a pen.
take upI must put my ideas together before I take up my pen.
take upIn order to lose weight, it is best to take up some sport.
take upIn order to lose weight you had better take up some sport.
take upI plan to take up engineering at college.
take upIt would take up much time to tell the whole story.
take upLet's take up the second problem, shall we?
take upLet's take up this matter after lunch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำรงตำแหน่ง(v) take a position of, See also: take up, take a post of, Example: ผมได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก, Thai Definition: ทำหน้าที่เป็น, ได้รับหน้าที่เป็น
รับ(v) take up, Example: ลูกคู่ฝ่ายหญิงรับต้นบทเสียงแจ๋วพร้อมร่ายรำยั่วฝ่ายชาย, Thai Definition: ต่อเสียง เช่น ลูกคู่ร้องรับต้นบท
เปลืองที่(v) take up much space, See also: take up much land, Syn. เปลืองเนื้อที่, Example: การเก็บข้อมูลแบบบีซีดียังเปลืองที่มากกว่าการเก็บเป็นเลขฐานสองธรรมดา, Thai Definition: กินเนื้อที่มาก
ออกโรง(v) come forward, See also: take up the matter, go into action, Example: เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเกิดการปั่นป่วนอย่างหนัก จนนายกรัฐมนตรีต้องออกโรงเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ออกดำเนินการเอง
ตั้งหลักแหล่ง(v) settle down, See also: take up residence (/one's abode), Syn. ตั้งถิ่นฐาน, สร้างถิ่นฐาน, ตั้งรกราก, Ant. โยกย้าย, อพยพ, Example: คนโบราณนิยมตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำ
ตั้งภูมิลำเนา(v) settle down, See also: take up residence (/one's abode), make a place (/one's home) and settle down there, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งบ้านเรือน, Example: มีพวกเชื้อสายลาวตั้งภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีที่อำเภอพนัสนิคมและอำเภอพานทอง
กินที่(v) take up room, See also: take up space, take up land, Syn. เปลืองที่, Example: โต๊ะตัวใหญ่นี้กินที่ในห้องมาก, Thai Definition: กินเนื้อที่
กินเนื้อที่(v) take up room, See also: take up space, take up land, Syn. กินที่, เปลืองที่, Example: กากของแข็งที่ทิ้งกันไว้ จะทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะว่ามีอยู่กลาดเกลื่อน กินเนื้อที่ เกะกะ อุดตัน ลอยไปมา กีดขวางการจราจร
ช้อน(v) lift, See also: take up, Example: คุณหมอค่อยๆ ช้อนลูกหมาขึ้นมาวางบนเตียงผ่าตัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อน[chøn] (v) EN: take up ; scoop ; dip  FR: puiser ; retirer
ดำรงตำแหน่ง[damrong tamnaeng] (v, exp) EN: take a position of ; take up ; take a post of
เข้าดำรงตำแหน่ง[khao damrong tamnaeng] (v, exp) EN: take up a post
เข้ารับตำแหน่ง[khao rap tamnaeng] (v, exp) EN: take up office ; assume a position
กินที่[kin thī] (v, exp) EN: take up room ; take up space ; take up land  FR: occuper de la place
ลงขัน[longkhan] (v) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection  FR: cotiser ; contribuer ; participer
เปลือง[pleūang] (v) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with  FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองที่[pleūang thī] (v, exp) EN: take up much space ; take up much land  FR: nécessiter beaucoup d'espace
รับ[rap] (v) EN: take up
รับการท้าทาย[rap kān thāthāi] (v, exp) EN: accept the challenge ; take up the gauntlet  FR: relever un challenge

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[póu, ㄆㄡˊ, ] take up in both hands #117,054 [Add to Longdo]
[póu, ㄆㄡˊ, ] take up in both hands #148,485 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1, vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) #2,154 [Add to Longdo]
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) #11,957 [Add to Longdo]
着任[ちゃくにん, chakunin] (n, vs) take up a new post #12,175 [Add to Longdo]
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1, vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P) #12,831 [Add to Longdo]
引き受ける(P);引受ける(P);引受る(io)[ひきうける, hikiukeru] (v1, vt) (1) to be responsible for; (2) to take over; to take up; (3) to guarantee; to undertake; (4) to contract (a disease); (P) [Add to Longdo]
引っ被る[ひっかぶる, hikkaburu] (v5r, vt) to take upon oneself; to pull (a thing) over one's head [Add to Longdo]
帰農[きのう, kinou] (n, vs) take up farming again [Add to Longdo]
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1, vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc. [Add to Longdo]
居を構える[きょをかまえる, kyowokamaeru] (exp, v1) to take up one's residence [Add to Longdo]
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g, vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top