Search result for

take up

(54 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take up-, *take up*.
English-Thai: Longdo Dictionary
take up an hobby(phrase) ทำอะไรเป็นงานอดิเรก เช่น I'm not very fit nowadays so I decided to take up an active hobby such as badminton.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
take upเริ่มหันมาสนใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take up    [PHRV] เริ่มทำ, See also: เริ่มต้น, Syn. begin, start
take up    [PHRV] กิน (เวลา, ที่ ฯลฯ), See also: ใช้ให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์
take up    [PHRV] ย้ายไป
take up    [PHRV] หยิบ (หนังสือ) ขึ้นมา, See also: ยก (หนังสือ) ขึ้นมา, Syn. lift up, raise
take up    [PHRV] ช่วยเหลือ, See also: สนับสนุน, ให้กำลังใจ
take up    [PHRV] ดูด, See also: ซึม, ซับ (น้ำ), Syn. sop up, suck in
take up    [PHRV] ยกขึ้น, See also: นำขึ้น, Syn. pull up
take up on    [PHRV] เต็มใจยอมรับ
take up to    [PHRV] ทำให้สามารถเข้าถึง / ไปถึง, Syn. get to, get up to
take up with    [PHRV] ยกขึ้นมาพิจารณาร่วมกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take upLet's take up this matter after lunch.
take upI fear this work will take up most of my time.
take upWe won't take up the problem.
take upIt would take up much time to tell the whole story.
take upThe bus stopped to take up passengers.
take upI must put my ideas together before I take up a pen.
take upI must put my ideas together before I take up a pen.
take upIn order to lose weight, it is best to take up some sport.
take upI have a lot of activities which take up my time.
take upThe doctor advised me to take up some sport to stay in shape.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำรงตำแหน่ง    [V] take a position of, See also: take up, take a post of, Example: ผมได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก, Thai definition: ทำหน้าที่เป็น, ได้รับหน้าที่เป็น
รับ    [V] take up, Example: ลูกคู่ฝ่ายหญิงรับต้นบทเสียงแจ๋วพร้อมร่ายรำยั่วฝ่ายชาย, Thai definition: ต่อเสียง เช่น ลูกคู่ร้องรับต้นบท
เปลืองที่ [V] take up much space, See also: take up much land, Syn. เปลืองเนื้อที่, Example: การเก็บข้อมูลแบบบีซีดียังเปลืองที่มากกว่าการเก็บเป็นเลขฐานสองธรรมดา, Thai definition: กินเนื้อที่มาก
ออกโรง    [V] come forward, See also: take up the matter, go into action, Example: เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเกิดการปั่นป่วนอย่างหนัก จนนายกรัฐมนตรีต้องออกโรงเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, Thai definition: ออกดำเนินการเอง
ตั้งหลักแหล่ง    [V] settle down, See also: take up residence (/one's abode), Syn. ตั้งถิ่นฐาน, สร้างถิ่นฐาน, ตั้งรกราก, Ant. โยกย้าย, อพยพ, Example: คนโบราณนิยมตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำ
ตั้งภูมิลำเนา    [V] settle down, See also: take up residence (/one's abode), make a place (/one's home) and settle down there, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งบ้านเรือน, Example: มีพวกเชื้อสายลาวตั้งภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีที่อำเภอพนัสนิคมและอำเภอพานทอง
กินที่    [V] take up room, See also: take up space, take up land, Syn. เปลืองที่, Example: โต๊ะตัวใหญ่นี้กินที่ในห้องมาก, Thai definition: กินเนื้อที่
กินเนื้อที่    [V] take up room, See also: take up space, take up land, Syn. กินที่, เปลืองที่, Example: กากของแข็งที่ทิ้งกันไว้ จะทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะว่ามีอยู่กลาดเกลื่อน กินเนื้อที่ เกะกะ อุดตัน ลอยไปมา กีดขวางการจราจร
ช้อน    [V] lift, See also: take up, Example: คุณหมอค่อยๆ ช้อนลูกหมาขึ้นมาวางบนเตียงผ่าตัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อน[v.] (chøn) EN: take up ; scoop ; dip   FR: puiser ; retirer
ดำรงตำแหน่ง[v. exp.] (damrong tamnaeng) EN: take a position of ; take up ; take a post of   
เข้าดำรงตำแหน่ง[v. exp.] (khao damrong tamnaeng) EN: take up a post   
เข้ารับตำแหน่ง[v. exp.] (khao rap tamnaeng) EN: take up office ; assume a position   
กินที่[v. exp.] (kin thī) EN: take up room ; take up space ; take up land   FR: occuper de la place
ลงขัน[v.] (longkhan) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection   FR: cotiser ; contribuer ; participer
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with   FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองที่[v. exp.] (pleūang thī) EN: take up much space ; take up much land   FR: nécessiter beaucoup d'espace
รับ[v.] (rap) EN: take up   
รับการท้าทาย[v. exp.] (rap kān thāthāi) EN: accept the challenge ; take up the gauntlet   FR: relever un challenge

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き受ける(P);引受ける(P);引受る(io)[ひきうける, hikiukeru] (v1,vt) (1) to be responsible for; (2) to take over; to take up; (3) to guarantee; to undertake; (4) to contract (a disease); (P) [Add to Longdo]
引っ被る[ひっかぶる, hikkaburu] (v5r,vt) to take upon oneself; to pull (a thing) over one's head [Add to Longdo]
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) [Add to Longdo]
帰農[きのう, kinou] (n,vs) take up farming again [Add to Longdo]
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc. [Add to Longdo]
居を構える[きょをかまえる, kyowokamaeru] (exp,v1) to take up one's residence [Add to Longdo]
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P) [Add to Longdo]
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P) [Add to Longdo]
手間を掛ける;手間をかける[てまをかける, temawokakeru] (exp,v1) to take up someone's time; to make work for someone [Add to Longdo]
受けて立つ[うけてたつ, uketetatsu] (v5t) to accept somebody's challenge; to take up the gauntlet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[póu, ㄆㄡˊ, ] take up in both hands [Add to Longdo]
[póu, ㄆㄡˊ, ] take up in both hands [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take up
   v 1: pursue or resume; "take up a matter for consideration"
   2: adopt; "take up new ideas" [syn: {take up}, {latch on},
     {fasten on}, {hook on}, {seize on}]
   3: turn one's interest to; "He took up herpetology at the age of
     fifty"
   4: take up time or space; "take up the slack"
   5: begin work or acting in a certain capacity, office or job;
     "Take up a position"; "start a new job" [syn: {start}, {take
     up}]
   6: take up and practice as one's own [syn: {adopt}, {borrow},
     {take over}, {take up}]
   7: occupy or take on; "He assumes the lotus position"; "She took
     her seat on the stage"; "We took our seats in the orchestra";
     "She took up her position behind the tree"; "strike a pose"
     [syn: {assume}, {take}, {strike}, {take up}]
   8: take up a liquid or a gas either by adsorption or by
     absorption [syn: {sorb}, {take up}]
   9: take out or up with or as if with a scoop; "scoop the sugar
     out of the container" [syn: {scoop}, {scoop out}, {lift out},
     {scoop up}, {take up}]
   10: accept; "The cloth takes up the liquid" [syn: {take in},
     {take up}]
   11: take in, also metaphorically; "The sponge absorbs water
     well"; "She drew strength from the minister's words" [syn:
     {absorb}, {suck}, {imbibe}, {soak up}, {sop up}, {suck up},
     {draw}, {take in}, {take up}]
   12: take up as if with a sponge [syn: {take in}, {sop up}, {suck
     in}, {take up}]
   13: return to a previous location or condition; "The painting
     resumed its old condition when we restored it" [syn:
     {resume}, {take up}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top