Search result for

การยอมรับ

(70 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การยอมรับ-, *การยอมรับ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recognitionการยอมรับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
admissionsการยอมรับ (ข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in issueการยอมรับข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in pleadingการยอมรับข้อเท็จจริงร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial comityการยอมรับนับถืออำนาจของศาล (ต่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comity, judicialการยอมรับนับถืออำนาจของศาล (ต่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
true admissionการยอมรับพยานหลักฐานว่าเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissionการยอมรับเป็นสมาชิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tacit acceptanceการยอมรับโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquiescenceการยอมรับโดยปริยายที่ทำให้เสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Receptionการยอมรับ [TU Subject Heading]
Respect for personsการยอมรับความเป็นมนุษย์ [TU Subject Heading]
Self-acceptanceการยอมรับตนเอง [TU Subject Heading]
Social acceptanceการยอมรับทางสังคม [TU Subject Heading]
Social acceptance in childrenการยอมรับทางสังคมในเด็ก [TU Subject Heading]
Acceptการยอมรับ, ยอมรับ, ได้รับ [การแพทย์]
Acceptabilityการยอมรับ, การยอมรับบริการจากประชาชน [การแพทย์]
Acceptance of a Valueการยอมรับค่านิยม [การแพทย์]
Approvalsการยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This man you're eager to pay homage to, he was incapable of admitting any point of view but his own.ชายคนนี้มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจงรักภักดี เขาทำร้ายการยอมรับจุดบางจุดที่เห็นแต่ของเขาเอง Birthmarks (2008)
But he wasn't acknowledged in his time.แต่ในช่วงนั้น เขาไม่ได้รับการยอมรับ Beethoven Virus (2008)
Sometimes I think the only real medicine is to accept our lives as they are.บางครั้ง ฉันคิดว่าการรักษาที่แท้จริง... ...คือการยอมรับชีวิตของเราอย่างที่เป็น The Lazarus Project (2008)
Yes, but without the endorsement of the Pope, the result will be hollow.ใช่, แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากพระสันตปาปา ผลการตัดสินก็จะไม่มีความหมาย The Other Boleyn Girl (2008)
It's in our blood. I can feel it!มันเป็นประเพณีสืบทอด ว่าสิงโตหนุ่มๆ จะต้องโชว์ความสามารถ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากฝูงน่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It's like Roots!โชว์ความสามารถ ได้รับการยอมรับ ผมอยากเป็นอาลากาย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Acknowledging that the rights of new residents were not met as well...สิทธิ์ในการยอมรับของผู้อยู่อาศัยใหม่ ก็ไม่ได้กระทำตามกฎ เช่นกัน... Episode #1.8 (2008)
What's the difference between not letting me see Ji Hyun, and admitting Ki Sun is my sister?มันแตกต่างกันตรงไหนระหว่างการไม่ยอมให้ผม พบกับจีฮุน, กับการยอมรับว่า คิซุนเป็นน้องของผม? Episode #1.8 (2008)
Receiving line?เส้นแห่งการยอมรับ Made of Honor (2008)
I just got angrier and angrier, because there was no admission of guilt.รู้สึกโกรธแล้ว โกรธเล่า เพราะว่าไม่มีการยอมรับว่า\ ได้กระทำความผิด Frost/Nixon (2008)
And that that team would be led by the most unlikely of white knights, a man with no political convictions whatsoever, a man who, as far as I know, had never even voted once in his life.และทีมงานนั้นก็ควรปล่อย ทั้งหมด ไม่เหมือนอัศวินม้าขาวเลย ผู้ชายที่ไม่เคยมีการยอมรับผิด ทางการเมืองหรืออะไรก็ตาม Frost/Nixon (2008)
A full, no-holds-barred confession.เต็มๆ ไม่มีกัก การยอมรับผิด Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยอมรับ[n.] (kān yømrap) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission   FR: acceptation [f] ; admission [f]
การยอมรับสภาพ[n. exp.] (kān yømrap saphāp) EN: resignation   
การยอมรับเป็นสมาชิก[n. exp.] (kān yømrap pen samāchik) EN: admission   FR: admission [f]
การยอมรับโดยปริยาย[n. exp.] (kān yømrap dōi pariyāi) EN: tacit approval   

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptance[N] การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน), See also: การยอมรับ
acceptance[N] การยอมรับเข้ากลุ่ม
accord[N] การตกลงร่วมกัน, See also: การยอมรับร่วมกัน, Syn. harmony
accordance[N] การยอมรับร่วมกัน, See also: การเห็นพ้องต้องกัน, Syn. agreement, conformity, harmony
acknowledgement[N] การยอมรับ, Syn. acknowledgment
acknowledgment[N] การยอมรับ, Syn. acknowledgement
acquiescence[N] การยอมตาม, See also: การยอมรับ, ความเห็นพ้อง, Syn. submission, resignation
admission[N] การประกาศยอมรับ, See also: การยอมรับ
confession[N] การสารภาพผิด, See also: การยอมรับผิด, Syn. concession, acknowledgment
credence[N] การยอมรับ, Syn. acceptance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
bowing(เบา'อิง) n. การคำนับ,การคารวะ,การยอมรับ
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
cognovitn. การยอมรับของจำเลย,หนังสือยอมรับของจำเลย
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
cognizance(n) การยอมรับ,การสังเกต,อำนาจการพิจารณาคดี
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
認識[にんしき, ninshiki] (n) การยอมรับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Geständnis[เก-ฉะ-เต๊น-หนิส] (n) |das, pl. Geständnisse| การสารภาพผิด, การยอมรับผิด, See also: S. das Selbstbekenntnis
Empfang|der, pl. Empfänge| การต้อนรับ, การได้รับ, การยอมรับ, See also: S. Aufnahme

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top