Search result for

fran

(159 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fran-, *fran*
English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
franc[N] เงินฟรังค์ของฝรั่งเศส
frank[ADJ] เปิดเผย, See also: ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม, Syn. forthright, outspoken, straightforward, Ant. devious, hidden, indirect
frank[ADJ] ด้วยใจจริง, See also: จริงใจ, Syn. honest, open, sincere, Ant. dishonest, insincere
frank[VT] ประทับตราให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระค่าผ่าน
frank[N] ตราประทับแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์
frank[N] ลายเซ็นหรือเครื่องหมายบนไปรษณียภัณฑ์ แสดงการอนุญาตให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระเงิน
frank[SL] จากไป, See also: ไป, Syn. do the frank, do the off, off
France[N] ประเทศฝรั่งเศส, See also: ฝรั่งเศส
frankly[ADV] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างเปิดเผย, อย่างไม่อ้อมค้อม, Syn. forthrightly, outspokenly, straightforwardly, Ant. deviously, indirectly
frantic[ADJ] ซึ่งไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้, See also: ซึ่งหวาดกลัว, ซึ่งลนลาน, ซึ่งกระวนกระวาย, Syn. frenzied, uncontrollable, Ant. calm, controllable, serene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
franc(แฟรงคฺ) n. ชื่อเหรียญเงินตราของฝรั่งเศสฯ -pl. francs
france(ฟรานซฺ) n. ประเทศฝรั่งเศส
franchise(แฟรน'ไชซ) n.,vt. (ให้) สัมปทาน,สิทธิพิเศษ,สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
franchisee(แฟนรนไชซี') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
francium(แฟรน'เซียม) n. ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง,Fr
franco-Pref. ดูฝรั่งเศส
francolin(แฟรง'โคลิน) n. นกจำพวก Francolinus
francophiladj. ซึ่งเป็นมิตรหรือชอบฝรั่งเศส
francophileadj. ซึ่งเป็นมิตรหรือชอบฝรั่งเศส
francophobeadj. ซึ่งเกลียดหรือกลัวฝรั่งเศส

English-Thai: Nontri Dictionary
franc(n) เงินฟรังก์
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
frangible(adj) แตกได้,หักได้
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
frankincense(n) กำยาน
frankness(n) ความเปิดเผย,ความตรงไปตรงมา,ความจริงใจ,น้ำใสใจจริง
frantic(adj) ตื่นเต้นมาก,คลั่ง,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,บ้า,มีอารมณ์รุนแรง
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์,ยกเลิกสิทธิ์
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
franchise๑. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ดู suffrage ประกอบ]๒. สิทธิพิเศษ (ในการใช้สิ่งสาธารณูปโภค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
franchiseขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
franchise๑. สิทธิพิเศษ (ก. แพ่ง)๒. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frank breech presentation; presentation, breech; presentation, pelvic๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Frankfort horizontal plane; Frankfurt horizontal planeระนาบแฟรงค์เฟิร์ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Frankfurt horizontal plane; Frankfort horizontal planeระนาบแฟรงค์เฟิร์ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
franking privilegeสิทธิยกเว้นไปรษณียากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Franceฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Franchiseสัปทาน [การบัญชี]
Franchiseeผู้รับสัมปทาน [การบัญชี]
Franchises (Retail trade)แฟรนไชส์ (การขายปลีก) [TU Subject Heading]
Franchising สิทธิการจำหน่ายแต่ผู้เดียว
สิทธิพิเศษที่บุคคลหรือบริษัทผู้ผลิตหนึ่ง ขายให้แก่บุคคลหรือบริษัทอีกแห่งหนึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการแต่เพียงผู้เดียวในอาณาเขตหนึ่งๆ ที่ตกลงกัน การขายสิทธิการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนั้น ไม่เพียงแต่สิทธิการใช้ ตรายี่ห้อของบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหาร การจัดองค์กรและอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อสิทธิการจำหน่ายแต่ผู้เดียวประสบความสำเร็จในการดำเนิงาน ตัวอย่างเช่นกิจการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดจากต่างประเทศทั้งหลาย [สิ่งแวดล้อม]
Franco-Prussian War, 1870-1871สงครามฟรังโก-เยอรมัน, ค.ศ. 1870-1871 [TU Subject Heading]
Francophonie (International Organization of the Francophony)องค์การระหว่างประเทศกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษา ฝรั่งเศส ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2513 ที่เมือง Niamey ประเทศ Niger เพื่อเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสานนโยบายความร่วมมือต่าง ๆ เน้นการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นสื่อกลาง และส่งเสริมความร่วมมือพหุพาคีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีสมาชิก 53 ประเทศ (เบลเยียม บัลแกเรีย ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก มอลโดวา โมนาโก โรมาเนีย สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา โดมินิกา เฮติ เซนต์ลูเซีย เบนิน บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน เคปเวิร์ด สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ชาด คอโมโรส สาธารณรัฐคองโก โกตดิวัวร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จิบูตี อียิปต์ อิเควทอเรียลกินี กาบอง กินี กินีบิสเซา มาดากัสการ์ มาลี มอริเตเนีย มอริเซียส โมร็อกโก ไนเจอร์ รวันดา เซาตูเมและปรินซิปี เซเนกัล เชเชลส์ โตโก ตูนีเซีย กัมพูชา ลาว เลบานอน เวียดนาม วานูอาตู แอลเบเนีย มาซิโดเนีย สาธารณรัฐเช็ก ลิทัวเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐโลวีเนีย และโปแลนด์) และ 3 มลรัฐ [แคนาดา-นิวบรันสวิก แคนาดา- ควิเบก และชุมชนฝรั่งเศสในเบลเยียม (French Community in Belgium)] [การทูต]
Frankfurtersไส้กรอกแฟรงค์เฟอเตอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frangipani[แฟรงจิ'แพนิ] ดอกลิลาวดี
Frankfurt (uniq ) ชื่อเมืองในประเทศเยอรมัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Air france says Eleanor's plane's on time. Oh.สายการบินยืนยันว่าเครื่องจะลงตรงเวลา The Dark Night (2008)
He knows about the hospital in france.เขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในฝรั่งเศส O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Or frankly, the mental capacity to go head-to-head with chuck.หรือนั่งจับเข่าคุยเรื่องทุกข์ใจตัวต่อตัวกับชัคหรอกค่ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I know the real reason you were in that hospital in france.ผมรู้เหตุผลที่แท้จริงที่คุณเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศส O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Wines of southern... france.ไวด์จากทางใต้ของ.. The Magnificent Archibalds (2008)
Frankly, neither did I. Are you still an internผมก็เหมือนกัน นี่คุณยังฝึกงาน Bonfire of the Vanity (2008)
487 Franklyn Street487... ถนนแฟรงคลิน Art Imitates Life (2008)
"487 Franklyn Street "487 ถนนแฟรงคลิน Art Imitates Life (2008)
His Home In France. Now You Can Yell At Him.บ้านที่ฝรั่งเศส มันเป็นสิทธิ์ของเธอที่จะตะโกน The Manhattan Project (2008)
And This Is Me And Peg Eating Clam Chowder In San Francisco.และนี้คือฉันกับเป็กกำลังกินแคลม โชเดอร์ในซานฟรานซิสโก The Manhattan Project (2008)
And frankly, I didn't have to dig all that hard.พูดตรงๆนะ ฉันว่าฉันไม่ได้ขุดคุ้ยไรมากมายเลย City on Fire (2008)
FRANK, HOW CAN I CALL HIM?แฟร็ง ฉันจะโทรหาเขาได้ยังงัย There's Always a Woman (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
franAmericans called frankfurters "dachshund sausages."
franMy father is frank.
franFrankly saying I do not want to go with you.
franA frank countenance.
franThe Rhine runs between France and Germany.
franIn 11 hours we will arrive in San Francisco around 7:30.
franIt was named after Frankfurt, a German city.
franFrance is to the south of England.
franI bought a small lot on the hillside in Southern France where I plan to build a retirement home.
franFrance can't be matched for good wine.
franIn its home country of Germany, the hot dog was called the frankfurter.
franThe proverb is quoted from Franklin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดตรงไปตรงมา[ADJ] frank, See also: direct, open, honest, Syn. ขวานผ่าซาก, โผงผาง, Example: เขาเป็นคนพูดตรงไปตรงมา อย่าไปถือสาเขาเลย, Thai definition: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
สัมปทาน[N] concession, See also: franchise, Example: บริษัทได้รับสัมปทานก่อสร้างทางรถไฟและถนนยกระดับมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านบาท, Thai definition: การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด, Notes: (กฎหมาย)
อย่างเปิดเผย[ADV] openly, See also: frankly, Example: นักศึกษาได้ให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอย่างเปิดเผย, Thai definition: ไม่ปิดบัง
ฝรั่งเศส[N] France, Syn. ประเทศฝรั่งเศส, Example: สุเทพได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส, Count unit: ประเทศ, Thai definition: ประเทศตั้งอยู่ทิศตะวันตกภาคพื้นยุโรป
ฟั่นเฟือน[ADJ] frantic, See also: distraught, disordered, Syn. เลอะเลือน, Example: เขามีสติฟั่นเฟือนเพราะถูกเวทย์มนตร์สะกดไว้, Thai definition: คุ้มดีคุ้มร้าย, สติไม่ค่อยดี
แฟรนเซียม[N] francium, Syn. ธาตุแฟรนเซียม, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 87 สัญลักษณ์ Fr เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง หลอมละลายที่ 27 ํซ. เป็นธาตุกัมมันตรังสี, Notes: (อังกฤษ)
ใจจริง[N] frankness, See also: true feeling, sincerity, truthfulness, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ต้องผลิตหนังสือที่รู้ว่าขายได้ถึงแม้ว่าใจจริงเขาอาจไม่สนใจหรือไม่ชอบ หนังสือประเภทนี้, Thai definition: ใจที่แท้จริง
ความบริสุทธิ์ใจ[N] sincerity, See also: frank, honesty, ingenuousness, straightforwardness, altruism, faithfulness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ
เมามัน[V] frantic, See also: be frenzy, be lunatic, be insane, Syn. บ้าคลั่ง, บ้า, รุนแรง, พล่าน, บ้าเลือด, บ้าดีเดือด, Example: เขารู้สึกเมามันในการเชียร์มวย
เมามัน[ADV] frantically, See also: frenziedly, insanely, Syn. บ้าคลั่ง, บ้า, รุนแรง, พล่าน, บ้าเลือด, บ้าดีเดือด, Example: ผู้กองกระหน่ำยิงใส่ร่างที่ชุ่มเลือดนั้นอย่างเมามัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนน์ แฟรงค์ = แอนน์ แฟร้งค์[n. prop.] (Aēn Fraēng) EN: Anne Frank   FR: Anne Frank
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
เบนจามิน แฟรงคลิน[n. prop.] (Bēnjāmin Fraēngkhlin) EN: Benjamin Franklin   FR: Benjamin Franklin
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ชายชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (chāichāo Farangsēt) EN: Frenchman   FR: Français [m]
ชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (Chāo Farangsēt) FR: Français [m] ; Française [f] ; ressortissant français [m] ; citoyen français [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise   FR: agence [f]
แฟรังค์เฟิร์ต[TM] (Faērangfoēt) EN: Frankfurt   FR: Francfort
ฝรั่น[n.] (faran = fáran) EN: saffron ; saffron crocus ; crocus sativus   FR: safran [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAN    F R AE1 N
FRANZ    F R AE1 N Z
FRANS    F R AE1 N Z
FRANE    F R EY1 N
FRANC    F R AE1 NG K
FRANA    F R AE1 N AH0
FRANK    F R AE1 NG K
FRANCY    F R AE1 N S IY0
FRANCO    F R AE1 NG K OW0
FRANCE    F R AE1 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fran    (n) (f r a1 n)
Frank    (n) (f r a1 ng k)
franc    (n) (f r a1 ng k)
frank    (v) (f r a1 ng k)
France    (n) (f r aa1 n s)
Franks    (n) (f r a1 ng k s)
francs    (n) (f r a1 ng k s)
franks    (v) (f r a1 ng k s)
Frances    (n) (f r aa1 n s i s)
Francis    (n) (f r aa1 n s i s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Frankfurtเมืองแฟรงค์เฟิร์ท
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Frankreich(uniq) ประเทศฝรั่งเศส
Franzose(n) |der, pl. Franzosen| ชาวฝรั่งเศส, See also: Related: die Französin/ pl. -nen
französisch(adj) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, See also: Frankreich
französisch(adj n) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศส เช่น Wie heißt das auf französisch? มันเรียกว่าอย่างไรในภาษาฝรั่งเศส, Ich bin französisch./Ich bin eine Französin. ฉันเป็นคนฝรั่งเศส, See also: Frankreich
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Franchise {f}; Lizenz {f}; Verkaufskonzession {f}franchise [Add to Longdo]
Franchiseklausel {f}franchise clause [Add to Longdo]
Franchising {n} (Vertriebsform) [econ.]franchising [Add to Longdo]
Frankatur {f}terms of delivery; delivery terms [Add to Longdo]
Frankfurter (Wurst) [cook.]frankfurter; frankforter (sausage) [Add to Longdo]
Franse {f} | Fransen {pl} | mit Fransen besetzen; umsäumen; säumenfringe | fringes | to fringe [Add to Longdo]
Franzose {m}Frenchman [Add to Longdo]
frankieren; freimachen (Brief)to prepay {prepaid; prepaid} [Add to Longdo]
frankiertpost-paid; postpaid [Add to Longdo]
frankopost paid [Add to Longdo]
frankophobfrancophobe [Add to Longdo]
französischFrench [Add to Longdo]
Franklinnachtschwalbe {f} [ornith.]Franklin's Nightjar [Add to Longdo]
Franzosen-Kaiserfisch {m} (Pomacanthus paru) [zool.]french angel [Add to Longdo]
Frankreich [geogr.]France (fr) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
français(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
France(n) |f| ประเทศฝรั่งเศส
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざっくばらん[, zakkubaran] (adj-na,n) frankness [Add to Longdo]
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp,v5u) to speak one's mind; to speak very frankly [Add to Longdo]
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
ぶっちゃける[, bucchakeru] (v1,vt) to be frank ...; to put things bluntly ... [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei [Add to Longdo]
アンシャンレジーム[, anshanreji-mu] (n) Ancien Regime (in France) (fre [Add to Longdo]
イルドフランス[, irudofuransu] (n) Ile de France (region around Paris) [Add to Longdo]
エールフランス[, e-rufuransu] (n) Air France [Add to Longdo]
カベルネ・フラン;カベルネフラン[, kaberune . furan ; kaberunefuran] (n) Cabernet Franc (wine grape variety) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法国[Fǎ guó, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] France; French, #1,442 [Add to Longdo]
坦率[tǎn shuài, ㄊㄢˇ ㄕㄨㄞˋ, ] frank (discussion); blunt; open, #14,469 [Add to Longdo]
法兰克福[Fǎ lán kè fú, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ, / ] Frankfurt (Germany), #17,895 [Add to Longdo]
谢长廷[Xiè Cháng tíng, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄤˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] Frank Chang-ting Hsieh (1946-), Taiwanese DPP politician, mayor of Kaohsiung 1998-2005, #21,551 [Add to Longdo]
明目张胆[míng mù zhāng dǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄓㄤ ㄉㄢˇ, / ] frank and unscrupulous, #23,737 [Add to Longdo]
法兰西[Fǎ lán xī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄒㄧ, 西 / 西] France, #27,357 [Add to Longdo]
狂暴[kuáng bào, ㄎㄨㄤˊ ㄅㄠˋ, ] frantic, #32,283 [Add to Longdo]
法郎[fǎ láng, ㄈㄚˇ ㄌㄤˊ, ] franc, #37,855 [Add to Longdo]
富兰克林[Fù lán kè lín, ㄈㄨˋ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Franklin, #40,212 [Add to Longdo]
率直[shuài zhí, ㄕㄨㄞˋ ㄓˊ, ] frank; straightforward; blunt, #43,165 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フランステレコム[ふらんすてれこむ, furansuterekomu] France Telecom [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top