ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disordered

D IH0 S AO1 R D ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disordered-, *disordered*, disorder, disordere
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disordered(adj) ซึ่งผิดปกติ (ทางร่างกายหรือจิตใจ)
disordered(adj) ซึ่งไม่มีระเบียบ, See also: ซึ่งไม่มีระบบ, ซึ่งยุ่งเหยิง, ซึ่งสับสนอลหม่าน, Syn. chaotic, scattered, untidu, Ant. well-ordered, tidy

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฝือ(adv) confused, See also: disordered, tangled, Example: เขาเล่าถึงความเป็นมาแต่หนหลังค่อนข้างละเอียดจนฟังเฝือและยืดยาว, Thai Definition: ไม่เป็นสาระ
พัลวัน(adv) disorderedly, See also: confusedly, entangledly, Syn. ยุ่งเหยิง, นุงนัง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาโก่งคออ้วกจนหน้าดำหน้าแดง หาน้ำล้างปากล้างคออยู่พัลวัน, Thai Definition: อย่างยุ่งเหยิงวุ่นวาย
ฟะฟั่น(adj) disordered, See also: confused, Syn. เฟือน, ยุ่งเหยิง, Thai Definition: ที่สับสนยุ่งวุ่นวายไปกันใหญ่
เปะปะ(adv) disorderedly, See also: unsteadily, confusedly, uncertainly, (talk) circuitously, out of one's way, groundlessly, , Syn. สะเปะสะปะ, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ต้นหางนกยูงแห้งตายไปแยะที่ขึ้นใหม่ก็ขึ้นเปะปะไม่เป็นระเบียบ
รก(adj) disordered, See also: untidy, cluttered, in a mess, Syn. กระจัดกระจาย, เกะกะ, เกลื่อนกลาด, Thai Definition: ที่กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อลหม่าน[onlamān] (adj) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil  FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลวน[onlawon] (adj) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered
พัลวัน[phanlawan] (adv) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly  FR: confusément ; dans le désordre
รุงรัง[rungrang] (v) EN: be messy ; be unkempt ; be untidy ; be disordered ; be messy ; be undishevelled

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISORDERED D IH0 S AO1 R D ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disordered (v) dˈɪsˈɔːdəd (d i1 s oo1 d @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂乱无章[zá luàn wú zhāng, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ ㄨˊ ㄓㄤ,     /    ] disordered and in a mess (成语 saw); all mixed up and chaotic #41,525 [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] disordered; privy #141,590 [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] disordered; indistinct doubtful; blurred #1,038,619 [Add to Longdo]
凌杂米盐[líng zá mǐ yán, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄚˊ ㄇㄧˇ ㄧㄢˊ,     /    ] disordered and fragmentary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na, n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
しどろもどろ[shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1, vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]
乱菊[らんぎく, rangiku] (n) pattern made from chrysanthemums with disordered petals, esp. used on family crests [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disorder \Dis*or"der\, v. t. [imp. & p. p. {Disordered}; p. pr.
   & vb. n. {Disordering}.]
   1. To disturb the order of; to derange or disarrange; to
    throw into confusion; to confuse.
    [1913 Webster]
 
       Disordering the whole frame or jurisprudence.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       The burden . . . disordered the aids and auxiliary
       rafters into a common ruin.      --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To disturb or interrupt the regular and natural functions
    of (either body or mind); to produce sickness or
    indisposition in; to discompose; to derange; as, to
    disorder the head or stomach.
    [1913 Webster]
 
       A man whose judgment was so much disordered by party
       spirit.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To depose from holy orders. [Obs.] --Dryden.
 
   Syn: To disarrange; derange; confuse; discompose.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disordered \Dis*or"dered\, a.
   1. Thrown into disorder; deranged; as, a disordered house,
    judgment.
    [1913 Webster]
 
   2. Disorderly. [Obs.] --Shak. -- {Dis*or"dered*ly}, adv. --
    {Dis*or"dered*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disordered
   adj 1: thrown into a state of disarray or confusion; "troops
       fleeing in broken ranks"; "a confused mass of papers on
       the desk"; "the small disordered room"; "with everything
       so upset" [syn: {broken}, {confused}, {disordered},
       {upset}]
   2: lacking orderly continuity; "a confused set of instructions";
     "a confused dream about the end of the world"; "disconnected
     fragments of a story"; "scattered thoughts" [syn: {confused},
     {disconnected}, {disjointed}, {disordered}, {garbled},
     {illogical}, {scattered}, {unconnected}]
   3: not arranged in order [syn: {disordered}, {unordered}] [ant:
     {ordered}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top