ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

france

F R AE1 N S   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -france-, *france*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
France[N] ประเทศฝรั่งเศส, See also: ฝรั่งเศส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
france(ฟรานซฺ) n. ประเทศฝรั่งเศส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Franceฝรั่งเศส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After all, miss, this is Franceไม่ต้องเน้น นี่ฝรั่งเศส Beauty and the Beast (2017)
Once upon a time, in the hidden heart of France... a handsome young prince... lived in a beautiful castle.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ดินแดนกลางฝรั่งเศส มีเจ้าชายรูปงามองค์หนึ่ง อาศัยอยู่ในปราสาทอันโอ่อ่า Beauty and the Beast (2017)
The King of France got a soft clap.มีคนแค่ตบมือเบาๆ ให้กษัตริย์ฝรั่งเศส The Legend of Tarzan (2016)
Yes, for young pianists. From all over France.ใช่ครับ นักเปียโนรุ่นเยาว์จากทั่วฝรั่งเศส From the Land of the Moon (2016)
There are specialist establishments. I have a list in France.มีสถาบันที่เชี่ยวชาญหลายแห่งฉันมีรายชื่อ ในฝรั่งเศส From the Land of the Moon (2016)
So France, 70 million.ทั่วโลก ทั้งอีเมลและการโทรผ่านสไกป์ ฝรั่งเศส 70 ล้าน Snowden (2016)
In France, Georges Leblanc stays in prison, unsurprisingly.ในประเทศฝรั่งเศส จอร์จ เลอบลองก์ ยังคงอยู่ในคุก ซึ่งไม่น่าประหลาดใจ Elle (2016)
And yet, in 1976, the eyes of France were trained on this street.แต่ถึงอย่างนั้น ในปี 1976 ชาวเมืองฝรั่งเศสต่างจ้องมาที่ถนนแห่งนี้ Elle (2016)
Max, if they want you to run the resistance in France on D-Day, you should know they wouldn't just call you in for a job interview.ถ้าเขาให้คุมหน่วยต่อต้านที่ฝรั่งเศสในวันดีเดย์ เขาคงไม่แค่เรียกคุย Allied (2016)
You told me you were smuggled out of France by Marianne Beauséjour.นายบอก คนช่วยหนีจากฝรั่งเศส คือมาริแอนน์ โบเซจัวร์ Allied (2016)
We haven't traced the signal to an address yet, but it's coming from the Highgate region of North London, and the information concerns the activities of SOE circuits in France.ยังแกะรอยไม่ถึงปลายทาง แต่ต้นทาง คือไฮเกท ลอนดอนเหนีอ และเนี้อหาในนั้น Allied (2016)
I thought he was stuck in France forever!นึกว่าจะติด อยู่ปารีสจนตาย! Allied (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
franceEnter into an alliance with France.
franceMy cousin, who is a lawyer, is in France at present.
franceI'd like to know how to send money to France.
franceThe Rhine runs between France and Germany.
franceWe spent our holiday exploring rural France.
franceFrance is to the south of England.
franceI bought a small lot on the hillside in Southern France where I plan to build a retirement home.
franceFrance can't be matched for good wine.
franceI would like to go to France.
franceShe is eager to go to France.
franceHis cooking is of the classic French style that he studied in France.
franceThe Rhine is the boundary between France and Germany.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝรั่งเศส[N] France, Syn. ประเทศฝรั่งเศส, Example: สุเทพได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส, Count unit: ประเทศ, Thai definition: ประเทศตั้งอยู่ทิศตะวันตกภาคพื้นยุโรป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝรั่งเศส[n. prop.] (Farangsēt) EN: France   FR: France [f]
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship   FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppūat rūat rāo) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering   FR: souffrance [f]
ความปวดร้าว[n.] (khwām pūatrāo) EN: ache ; pain , sore   FR: souffrance [f]
ความทรมาน[n.] (khwām thøramān) EN: agony   FR: souffrance [f] ; tourment [m]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain   FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
มรรค[n.] (mak) EN: magga (pali) ; way to the cessation of suffering   FR: magga (pāli) ; voie de la cessation de la souffrance [f]
นิโรธ[n.] (nirot) EN: nirodha ; cessation (of suffering)   FR: nirodha (pali) ; extinction (de la souffrance) [f]
ประเทศฝรั่งเศส[n. prop.] (Prathēt Farangsēt) EN: France   FR: France [f]
ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่[n. prop.] (Prathēt Farangsēt phaendin yai) EN: metropolitan France   FR: France métropolitaine ; la Métropole ; l'Hexagone

CMU English Pronouncing Dictionary
FRANCE    F R AE1 N S
FRANCEK    F R AE1 N CH EH2 K
FRANCES    F R AE1 N S IH0 S
FRANCESE    F R AA0 N CH EY1 Z IY0
FRANCE'S    F R AE1 N S IH0 Z
FRANCESCA    F R AE0 N CH EH1 S K AH0
FRANCESCO    F R AE0 N CH EH1 S K OW0
FRANCESCHI    F R AA0 N CH EH1 S K IY0
FRANCESMARY    F R AE2 N S AH0 S M EH1 R IY0
FRANCESCO'S    F R AE0 N CH EH1 S K OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
France    (n) frˈaːns (f r aa1 n s)
Frances    (n) frˈaːnsɪs (f r aa1 n s i s)
Francesco    (n) fræntʃˈɛskou (f r a n ch e1 s k ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法国[Fǎ guó, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] France; French, #1,442 [Add to Longdo]
法兰西[Fǎ lán xī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄒㄧ, 西 / 西] France, #27,357 [Add to Longdo]
法兰斯[Fǎ lán sī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄙ, / ] France (phonetic transliteration), #421,623 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frankreich [geogr.]France (fr) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
France(n) |f| ประเทศฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アンシャンレジーム[, anshanreji-mu] (n) Ancien Regime (in France) (fre [Add to Longdo]
イルドフランス[, irudofuransu] (n) Ile de France (region around Paris) [Add to Longdo]
エールフランス[, e-rufuransu] (n) Air France [Add to Longdo]
ツール(P);トゥール[, tsu-ru (P); tou-ru] (n) (1) {comp} tool (esp. software, etc.); (2) tour (e.g. Tour de France); (P) [Add to Longdo]
ツールド[, tsu-rudo] (exp) Tour de ... (e.g. Tour de France) [Add to Longdo]
ツールドフランス[, tsu-rudofuransu] (n) Tour de France (fre [Add to Longdo]
フランシスカ;フランキスカ[, furanshisuka ; furankisuka] (n) francisca; francesca; type of throwing axe [Add to Longdo]
フランステレコム[, furansuterekomu] (n) {comp} France Telecom [Add to Longdo]
フランス産[フランスさん, furansu san] (n,adj-no) French (produced); made-in-France [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フランステレコム[ふらんすてれこむ, furansuterekomu] France Telecom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 France
   n 1: a republic in western Europe; the largest country wholly in
      Europe [syn: {France}, {French Republic}]
   2: French writer of sophisticated novels and short stories
     (1844-1924) [syn: {France}, {Anatole France}, {Jacques
     Anatole Francois Thibault}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 France /fʀɑ̃s/ 
  France

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top