Search result for

บุก

(63 entries)
(0.0524 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุก-, *บุก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุก    [V] trespass, See also: invade, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป
บุก    [V] trespass, See also: encroach, entrench, infringe, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป
บุก    [V] invade, See also: attack, enter, Syn. รุก, รุกราน, บุกรุก, ละเมิด, Example: ในเดือนธันวาคม 2484 ญี่ปุ่นได้บุกเข้ามายึดประเทศไทย โดยเจรจาขอเดินทัพผ่าน เพื่อจะไปสู่ประเทศพม่า และอินเดีย, Thai definition: ล่วงล้ำเข้าไปในเขตประเทศโดยใช้กำลังทหาร เป็นต้น
บุก    [DET] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
บุก    [N] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Example: บุกถูกนำมาสกัดเป็นอาหารลดน้ำหนักของสตรีที่ได้รับความนิยมอย่างสูง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
บุกรุก    [V] trespass, Syn. ละเมิด, รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Example: คนชนบทในภาคเหนือที่ยากจนมักจะบุกรุกเขตป่าไม้เพื่อเป็นที่ทำกิน, Thai definition: ล่วงล้ำเข้าไปในเขตที่หวงห้าม, ล่วงล้ำเข้าไปในบริเวณที่หวงห้ามเพื่อยึดครอง, ล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ
บุกบั่น    [V] persevere, See also: brave the way, go through difficulties, Syn. บุกป่าฝ่าดง, Example: เด็กหนุ่มคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันหนอถึงบุกบั่นมาถึงภูเขาลูกนี้ได้, Thai definition: ฝ่าเข้าด้วยความพยายามไม่ท้อถอย
บุกเบิก    [V] pioneer, Syn. เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่ม, Example: บริษัทเนสท์เล่เข้ามาบุกเบิกธุรกิจด้านกาแฟในเมืองไทยเป็นรายแรก, Thai definition: เริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก
บุกเบิก    [V] reclaim, See also: open up, Example: ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบป่าพรุเข้าไปบุกเบิกจับจองพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกิน, Thai definition: ถางป่าเข้าไปให้เป็นไร่นาใช้ประโยชน์ได้
บุกเข้าไป    [V] invade, See also: trespass, Syn. บุก, Ant. ถอยออกมา, ล่าถอย, Example: ทหารญี่ปุ่นบุกเข้าไปในเขตปลอดภัย สังหารเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ชาวต่างประเทศจนตายหมด, Thai definition: ลุยเข้าไป, ฝ่าเข้าไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุกน. ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตายเหลือหัวอยู่ใต้ดิน เช่น บุกคางคก [A. paeoniifolius (Dennst.) Nicolson]หัวกินได้, บุกรอ (A. saraburiensisGagnep.) ใช้ทำยา.
บุกก. ฝ่าเข้าไปในบริเวณที่มีขอบเขตกั้นไว้หรือมีสิ่งกีดขวางเป็นต้น เช่น บุกป่า บุกเข้าไปในค่ายทหาร, โดยปริยายหมายถึง ไปถึงด้วยความลำบาก เช่น อุตส่าห์บุกมาถึงบ้าน.
บุกน้ำลุยไฟก. พยายามฝ่าฟันอันตรายไป.
บุกบั่นก. ฝ่าไปโดยไม่ท้อถอย, ในคำประพันธ์ใช้ว่า บุกบัน ก็มี เช่น เข้าโรมรุกบุกบันฟันแทง (อิเหนา).
บุกป่าฝ่าดงก. พยายามต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ.
บุกรุกก. ล่วงลํ้าเข้าไปในเขตที่หวงห้าม เช่น บุกรุกเข้าไปในเขตพระราชฐาน, ล่วงลํ้าเข้าไปในบริเวณที่หวงห้ามเพื่อยึดครองเป็นต้น เช่น บุกรุกป่าสงวน, ล่วงลํ้าเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ เช่น บุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่น.
บุกรุกน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปรกติสุข
บุกรุกยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม
บุกรุกเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก.
บุกเบิกก. ถางป่าเข้าไปให้เป็นไร่นา, โดยปริยายหมายความว่า ริเริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infectบุกรุก, ทดลองกิน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก [n.] (buk) EN: Elephant Yam   
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun   FR: attaquer ; envahir
บุกยึด[v. exp.] (buk yeut) FR: envahir ; occuper
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: be a pioneer ; open the way ; pioneer   FR: être un pionnier ; ouvrir la voie

English-Thai: Longdo Dictionary
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attack    [VI] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี
attack    [VT] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี, Syn. assault, strike
advance on    [PHRV] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี, Syn. advance upon
advance upon    [PHRV] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี, Syn. advance on
burgle    [VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
burgle    [VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
break in    [PHRV] บุกเข้าไป, See also: พังเข้าไป, Syn. burst in
break into    [PHRV] บุกรุก (ด้วยกำลัง), See also: พังเข้าไป, Syn. burst into
colonize    [VI] บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, migrate, immigrate, transplant
colonize    [VT] บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, transplant, pioneer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก,ธงโจรสลัด,ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
cassiteriten. แร่ดีบุก,หินดีบุก
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt.,vi. นำทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ
crack(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก., See also: crack a crib บุกเข
developer(ดีเวล'ละเพอะ) n. ผู้พัฒนา,สิ่งที่พัฒนา,น้ำยาล้างฟิล์มถ่ายรูป,ผู้บุกเบิก

English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
forge(vi) ฝ่าฟัน,บุกบั่น,ก้าวไปข้างหน้า
housebreaking(n) การย่องเบา,การงัดแงะ,การบุกรุกเข้าบ้าน
impinge(vt) กระทบ,บุกรุก,รุกราน
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorreiter(n) |der, pl. Vorreiter| ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม เช่น Deutschland ist Vorreiter polizeilicher Zusammenarbeit in Europa.

Are you satisfied with the result?

Go to Top