Search result for

บุก

(75 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุก-, *บุก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุก[V] trespass, See also: invade, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป
บุก[V] trespass, See also: encroach, entrench, infringe, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป
บุก[V] invade, See also: attack, enter, Syn. รุก, รุกราน, บุกรุก, ละเมิด, Example: ในเดือนธันวาคม 2484 ญี่ปุ่นได้บุกเข้ามายึดประเทศไทย โดยเจรจาขอเดินทัพผ่าน เพื่อจะไปสู่ประเทศพม่า และอินเดีย, Thai definition: ล่วงล้ำเข้าไปในเขตประเทศโดยใช้กำลังทหาร เป็นต้น
บุก[DET] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
บุก[N] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Example: บุกถูกนำมาสกัดเป็นอาหารลดน้ำหนักของสตรีที่ได้รับความนิยมอย่างสูง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
บุกรุก[V] trespass, Syn. ละเมิด, รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Example: คนชนบทในภาคเหนือที่ยากจนมักจะบุกรุกเขตป่าไม้เพื่อเป็นที่ทำกิน, Thai definition: ล่วงล้ำเข้าไปในเขตที่หวงห้าม, ล่วงล้ำเข้าไปในบริเวณที่หวงห้ามเพื่อยึดครอง, ล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ
บุกบั่น[V] persevere, See also: brave the way, go through difficulties, Syn. บุกป่าฝ่าดง, Example: เด็กหนุ่มคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันหนอถึงบุกบั่นมาถึงภูเขาลูกนี้ได้, Thai definition: ฝ่าเข้าด้วยความพยายามไม่ท้อถอย
บุกเบิก[V] pioneer, Syn. เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่ม, Example: บริษัทเนสท์เล่เข้ามาบุกเบิกธุรกิจด้านกาแฟในเมืองไทยเป็นรายแรก, Thai definition: เริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก
บุกเบิก[V] reclaim, See also: open up, Example: ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบป่าพรุเข้าไปบุกเบิกจับจองพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกิน, Thai definition: ถางป่าเข้าไปให้เป็นไร่นาใช้ประโยชน์ได้
บุกเข้าไป[V] invade, See also: trespass, Syn. บุก, Ant. ถอยออกมา, ล่าถอย, Example: ทหารญี่ปุ่นบุกเข้าไปในเขตปลอดภัย สังหารเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ชาวต่างประเทศจนตายหมด, Thai definition: ลุยเข้าไป, ฝ่าเข้าไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุกน. ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตายเหลือหัวอยู่ใต้ดิน เช่น บุกคางคก [A. paeoniifolius (Dennst.) Nicolson]หัวกินได้, บุกรอ (A. saraburiensisGagnep.) ใช้ทำยา.
บุกก. ฝ่าเข้าไปในบริเวณที่มีขอบเขตกั้นไว้หรือมีสิ่งกีดขวางเป็นต้น เช่น บุกป่า บุกเข้าไปในค่ายทหาร, โดยปริยายหมายถึง ไปถึงด้วยความลำบาก เช่น อุตส่าห์บุกมาถึงบ้าน.
บุกน้ำลุยไฟก. พยายามฝ่าฟันอันตรายไป.
บุกบั่นก. ฝ่าไปโดยไม่ท้อถอย, ในคำประพันธ์ใช้ว่า บุกบัน ก็มี เช่น เข้าโรมรุกบุกบันฟันแทง (อิเหนา).
บุกป่าฝ่าดงก. พยายามต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ.
บุกรุกก. ล่วงลํ้าเข้าไปในเขตที่หวงห้าม เช่น บุกรุกเข้าไปในเขตพระราชฐาน, ล่วงลํ้าเข้าไปในบริเวณที่หวงห้ามเพื่อยึดครองเป็นต้น เช่น บุกรุกป่าสงวน, ล่วงลํ้าเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ เช่น บุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่น.
บุกรุกน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปรกติสุข
บุกรุกยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม
บุกรุกเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก.
บุกเบิกก. ถางป่าเข้าไปให้เป็นไร่นา, โดยปริยายหมายความว่า ริเริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infectบุกรุก, ทดลองกิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Move!บุกPa Make Loa (2012)
The last time new haven was invaded was in 1779.ครั้งสุดท้ายคือการบุกรุกย่ำยีที่เกิดขึ้นในปี1779 New Haven Can Wait (2008)
Does that p.I. Guy mean we don't have to break Into people's homes anymore?หมายความว่าเราไม่จำเป็น ต้องบุกรุกบ้านคนอื่นอีกต่อไปใช่มั้ย ? Not Cancer (2008)
Changed it when we invaded Iraq the first time.ผมเปลี่ยนมัน ตอนบุกอิรักครั้งแรก Joy (2008)
Grievous is AWOL, but his fleet of tinnies is nothing but spare parts.กรีวัสหนีไปได้ แต่ยานดีบุกของเขาเป็นเพียงอะไหล่เท่านั้น Downfall of a Droid (2008)
We're going right between those tin cans.เราต้องบินผ่านระหว่างเจ้ากระป๋องดีบุกพวกนั้นไป Downfall of a Droid (2008)
All the preparations for your invasion are in order.เตรียมการสำหรับการบุกของท่าน เรียบร้อยแล้ว Rookies (2008)
We have to warn the Republic about the invasion.เราต้องเตือนสาธารณรัฐ ว่ามีการบุกรุก Rookies (2008)
- Sound the invasion alarm.-ส่งสัญญาณเตือนการบุกรุก Rookies (2008)
No, if it weren't for you, the Republic wouldn't have learned of the Separatists' invasion until it was too late.ไม่จริง ถ้าไม่ได้พวกนาย เราก็จะไม่รู้ตัวเลยว่า พวกแบ่งแยกจะบุก จนกระทั่งสายเกินไป Rookies (2008)
When I was a boy, my village was attacked by raiders from the northern plains.ตอนที่ผมเป็นเด็ก หมู่บ้านของผมถูกพวกโจรป่าจากทางเหนือบุกเข้ามา Lancelot (2008)
For an army of Camelot to enter it would be an act of war.อยู่ดีๆก็บุกเข้าไปอย่างนั้น แลดูเหมือนการทำสงครามกัน The Moment of Truth (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก [n.] (buk) EN: Elephant Yam   
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun   FR: attaquer ; envahir
บุกยึด[v. exp.] (buk yeut) FR: envahir ; occuper
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: be a pioneer ; open the way ; pioneer   FR: être un pionnier ; ouvrir la voie

English-Thai: Longdo Dictionary
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attack[VI] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี
attack[VT] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี, Syn. assault, strike
advance on[PHRV] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี, Syn. advance upon
advance upon[PHRV] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี, Syn. advance on
burgle[VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
burgle[VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
break in[PHRV] บุกเข้าไป, See also: พังเข้าไป, Syn. burst in
break into[PHRV] บุกรุก (ด้วยกำลัง), See also: พังเข้าไป, Syn. burst into
colonize[VI] บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, migrate, immigrate, transplant
colonize[VT] บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, transplant, pioneer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก,ธงโจรสลัด,ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
cassiteriten. แร่ดีบุก,หินดีบุก
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt.,vi. นำทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ
crack(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก., See also: crack a crib บุกเข
developer(ดีเวล'ละเพอะ) n. ผู้พัฒนา,สิ่งที่พัฒนา,น้ำยาล้างฟิล์มถ่ายรูป,ผู้บุกเบิก

English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
forge(vi) ฝ่าฟัน,บุกบั่น,ก้าวไปข้างหน้า
housebreaking(n) การย่องเบา,การงัดแงะ,การบุกรุกเข้าบ้าน
impinge(vt) กระทบ,บุกรุก,รุกราน
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorreiter(n) |der, pl. Vorreiter| ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม เช่น Deutschland ist Vorreiter polizeilicher Zusammenarbeit in Europa.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top