ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indirectly

IH2 N D ER0 EH1 K T L IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indirectly-, *indirectly*, indirect
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indirectly[ADV] อย่างอ้อมๆ, See also: อ้อมๆ, อย่างไม่ตรงไปตรงมา, Syn. circuitously, Ant. directly, straight

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indirectly standardized death rateอัตราตายปรับเข้ามาตรฐานโดยอ้อม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meier designed a series of louvered skylights to capture that light and cast it inward to illuminate the art within, but indirectly.มิแอร์ออกแบบช่องแสงบนหลังคา เพื่อจับแสง.. ...ให้สว่าง เห็นศิลป์ภายใน แต่ไม่ส่องโดยตรง The Lake House (2006)
Indirectly, in a manner of speaking.ก็มีส่วนค่ะ ถ้าจะพูดให้สุภาพล่ะก็นะ Resident Evil: Degeneration (2008)
Indirectly, I guess sort of.ไม่ได้ตั้งใจ ก็อาจจะประมาณนั้น Easy A (2010)
That's right, I'm also indirectly affected by it.นี่ ฉันได้รับผลกระทบทางอ้อมด้วยนะ Protect the Boss (2011)
Because directly or indirectly, what happened to her...เพราะไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ Destiny (2012)
Uh, I'm sorry, but this, uh, might indirectly be my doing.ฉันขอโทษ แต่นี่ อาจจะเป็นผลจากที่ผมทำ Behind the Red Curtain (2013)
- Uh, well, indirectly, thanks to you, the safety measures include, um, guided trips with constant accounting of participants.ดีทางอ้อมต้องขอบคุณคุณ มาตรการด้านความปลอดภัยรวมถึง อา, การเดินทางแนะนำกับการบัญชีอย่าง ต่อเนื่อง Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
And if evil goes unconfronted by the end of a series, it will continue to affect other dramas, either directly or indirectly.c.bg_transparentและถ้าความชั่วร้ายไม่ถูกจัดการ/c.bg_transparent c.bg_transparentภายในตอนจบของเรื่อง/c.bg_transparent c.bg_transparentมันจะไปกระทบละครเรื่องอื่นด้วย/c.bg_transparent c.bg_transparentทั้งทางตรงและทางอ้อม/c.bg_transparent Episode #1.8 (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indirectlyWe are indirectly dependent upon the labour of others for all the necessities and comforts of our lives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยทางอ้อม[ADV] indirectly, Example: พ่อแม่ใช้นิทานเพื่อสอนลูกๆ โดยทางอ้อม
ถลากไถล[ADV] delayingly, See also: indirectly, absentmindedly, loiteringly, Example: เขาพูดจาถลากไถลเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้, Thai definition: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่อยู่กับร่องกับรอย (ใช้แก่กริยาพูด)
กระอ้อมกระแอ้ม[ADV] evasively, See also: indirectly, obliquely, Syn. อ้อมแอ้ม, Ant. ฉะฉาน, Example: พูดจากระอ้อมกระแอ้มอย่างนี้ ฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอก, Thai definition: ไม่ชัดเจน (ใช้แก่กริยาพูด), ไม่ฉะฉาน
โดยอ้อม[ADV] indirectly, See also: implicitly, between the lines, Ant. โดยตรง, Example: นิทานพื้นเมืองมีเพื่อจะสั่งสอนอบรมโดยอ้อมแก่ชาวบ้านซึ่งมีพื้นภูมิรู้เพียงน้อยนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense   FR: implicitement
โดยทางอ้อม[adv.] (dōi thāng øm) EN: indirectly   
ปริยาย[adv.] (pariyāi) EN: by implication ; implicitly ; indirectly   FR: implicitement ; tacitement

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIRECTLY    IH2 N D ER0 EH1 K T L IY0
INDIRECTLY    IH2 N D ER0 EH1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indirectly    (a) ˌɪndɪrˈɛktliː (i2 n d i r e1 k t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, ] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc), #8,931 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それと無く;其れと無く;其れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely [Add to Longdo]
其とはなしに[それとはなしに, soretohanashini] (adv) indirectly [Add to Longdo]
其れと無しに[それとなしに, soretonashini] (adv) (uk) indirectly [Add to Longdo]
余所乍ら[よそながら, yosonagara] (adv) while at a distance; indirectly; casually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indirectly \In`di*rect"ly\, adv.
   In an direct manner; not in a straight line or course; not in
   express terms; obliquely; not by direct means; hence,
   unfairly; wrongly.
   [1913 Webster]
 
      To tax it indirectly by taxing their expense. --A.
                          Smith.
   [1913 Webster]
 
      Your crown and kingdom indirectly held. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indirectly
   adv 1: not in a forthright manner; "he answered very indirectly"
       [ant: {directly}, {flat}, {straight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top