ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sincerity

S IH0 N S EH1 R AH0 T IY0   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sincerity-, *sincerity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sincerity[N] ความจริงใจ, Syn. honesty, frankness, openness, Ant. cunning, deceit, dishonesty
sincerity[N] ความแท้จริง, See also: ความไม่ปลอม, Syn. exactness, Ant. deceit, falsehood
sincerity[N] ความบริสุทธิ์, See also: ความไม่มีสิ่งเจือปน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sincerity(ซินเซีย'ริที) n. ความใจจริง,ความจริงใจ,ความมีใจซื่อ,ความแท้จริง,ความไม่ปลอม,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีสิ่งเจือปน., Syn. honesty ###A. hypocrisy
insincerity(อินซินเซีย'ริที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,การหลอกลวง, Syn. hypocrisy

English-Thai: Nontri Dictionary
sincerity(n) ความจริงใจ,ความซื่อสัตย์,ความแท้จริง,ความบริสุทธิ์
insincerity(n) ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,ความหน้าไหว้หลังหลอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your type of sincerity only lasts for 6 months!ความรู้สึกแบบนี้ของคุณจะอยู่แค่ 6 เดือนเท่านั้น My Lovely Sam-Soon (2005)
Yeah, you can only trust sincerity and a true heart.เอาล่ะ เอ็งเพียงแค่เชื่อ อย่างจริงใจด้วยใจจริง Dasepo Naughty Girls (2006)
Does it hurt to just think about the sincerity of the person who made it and just accept it?มันเจ็บปวดที่แค่คิดว่า คนที่เค้าทำมันอย่างจริงใจ และแค่รับมันไว้ Episode #1.1 (2009)
Yearning, striving to be accepted, But then... there's this appealing counter note Of sincerity and optimism.แรงปรารถนา ความพยายาม เพื่อให้ถูกยอมรับ แต่แล้ว... มีแรงต้านที่ดึงดูดความบริสุทธ์ ไร้เดียงสา The Wrath of Con (2009)
He has a sincerity I found attractive in a simpler time.เขามีความจริงใจซึ่งในเวลาปกติ Romantic Expressionism (2010)
When you meet him, you'll start to know it too, how curiously remarkable the strength of his sincerity is.เมื่อคุณได้พบเขา คุณจะเริ่มเข้าใจมันเอง มันน่าทึ่งจริงๆในความจริงใจของเขา Bread, Love and Dreams (2010)
Aigoo, you're a total fool. To a man, sincerity and bullshit are the same thing.สำหรับผู้ชาย จริงใจกับหลอกลวงมันก็เหมือนกันหมด Episode #1.11 (2010)
There was no sincerity or courtesy about it!ไม่มีความจริงใจ ไม่มีมารยาท Episode #1.9 (2010)
Because with food sincerity is the most important thing.เพราะกับอาหารแล้ว ความจริงใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก Fermentation Family (2011)
What in the world sincerity is. If it even exists.ในโลกนี้ความจริงใจคืออะไรล่ะ ถ้ามันยังมีอยู่จริงนะ Fermentation Family (2011)
Just treat the guests with sincerity ... that will do.ทำให้แขกเชื่อมั่นในรีสอร์ทของเรา มันก็จะดีกับเรา Episode #1.7 (2011)
Sincerity is overwhelmingความจริงใจเป็นอย่างดี The Expendables 3 (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sincerityHe dared to doubt my sincerity.
sincerityHis statement is void of sincerity.
sincerityI am a man of absolute sincerity.
sincerityI convinced her of his sincerity.
sincerityIf you question his sincerity, do not ask for his help.
sincerityIt is my belief that sincerity will be rewarded in the end.
sincerityI vouch for his sincerity.
sincerityNancy seems to lack sincerity.
sincerityNothing is more important than sincerity.
sincerityTom is the man of absolute sincerity.
sincerityYou have my word on her sincerity.
sincerityYou lack sincerity for her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำใสใจจริง[N] sincerity, See also: cordiality, genuineness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมงงเป็นไก่ตาแตก ยอมรับในน้ำใสใจจริงของเขาจนพูดอะไรไม่ออก, Thai definition: จิตใจที่แท้จริง
ความจริงใจ[N] sincerity, See also: honesty, frankness, genuineness, Syn. ความสุจริตใจ, ความบริสุทธิ์ใจ, Example: การมีความจริงใจต่อกันทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน
ความบริสุทธิ์ใจ[N] sincerity, See also: frank, honesty, ingenuousness, straightforwardness, altruism, faithfulness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
ความบริสุทธิ์ใจ[n.] (khwām børisutjai) EN: sincerity   FR: innocence [f] ; sincérité [f] ; chasteté [f]
ความจริงใจ[n.] (khwām jingjai) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness   FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
ความไม่จริงใจ[n.] (khwām mai jingjai) EN: insincerity   
ความสุจริตใจ[n.] (khwām sutjaritjai) EN: sincerity   
แสดงน้ำใจ[v. exp.] (sadaēng nāmjai) EN: show one's spirit ; reveal one's sincerity to help each other   FR: montrer sa sincérité
ทำเล่น ๆ[v. exp.] (tham len-len) EN: dabble ; be flippant ; be playful ; manifest insincerity   FR: faire quelque chose pour le plaisir ; essayer par curiosité

CMU English Pronouncing Dictionary
SINCERITY S IH0 N S EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sincerity (n) sˈɪnsˈɛrɪtiː (s i1 n s e1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诚意[chéng yì, ㄔㄥˊ ㄧˋ, / ] sincerity; good faith, #9,561 [Add to Longdo]
诚心[chéng xīn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] sincerity, #22,222 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] sincerity; honesty, #40,895 [Add to Longdo]
精诚[jīng chéng, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ, / ] sincerity; absolute good faith, #41,549 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrichtigkeit {f} | Aufrichtigkeiten {pl}sincerity | sincerities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
允恭[いんきょう, inkyou] (n) courtesy; sincerity [Add to Longdo]
至情[しじょう, shijou] (n) sincerity; genuine feeling [Add to Longdo]
至誠[しせい, shisei] (n) sincerity; devotion [Add to Longdo]
至誠天に通ず[しせいてんにつうず, shiseitennitsuuzu] (exp) (id) Sincerity can move heaven [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) [Add to Longdo]
実意[じつい, jitsui] (n) sincerity; real intentions [Add to Longdo]
純真[じゅんしん, junshin] (adj-na,n) purity; sincerity [Add to Longdo]
信実[しんじつ, shinjitsu] (adj-na,n) sincerity; honesty; truth; faithfulness [Add to Longdo]
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp,adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly [Add to Longdo]
真実一路[しんじついちろ, shinjitsuichiro] (n) path of sincerity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sincerity \Sin*cer"i*ty\, n. [L. sinceritas: cf. F.
   sinc['e]rit['e].]
   The quality or state of being sincere; honesty of mind or
   intention; freedom from simulation, hypocrisy, disguise, or
   false pretense; sincereness.
   [1913 Webster]
 
      I protest, in the sincerity of love.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Sincerity is a duty no less plain than important.
                          --Knox.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sincerity
   n 1: an earnest and sincere feeling [syn: {earnestness},
      {seriousness}, {sincerity}]
   2: the quality of being open and truthful; not deceitful or
     hypocritical; "his sincerity inspired belief"; "they demanded
     some proof of my sincerity" [ant: {falseness}, {hollowness},
     {insincerity}]
   3: a quality of naturalness and simplicity; "the simple
     sincerity of folk songs" [syn: {sincerity}, {unassumingness}]
   4: the trait of being serious; "a lack of solemnity is not
     necessarily a lack of seriousness"- Robert Rice [syn:
     {seriousness}, {earnestness}, {serious-mindedness},
     {sincerity}] [ant: {frivolity}, {frivolousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top