ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

altruism

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altruism-, *altruism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altruism(n) ความไม่เห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ผู้อื่น, Syn. selflessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
altruismปรัตถนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altruismความเอื้อเฟื้อ [TU Subject Heading]
Altruism in childrenความเอื้อเฟื้อในเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am on it. Altruism is sexy.ได้เลยค่ะ ใจบุญสุนทาน เซ็กซี่สุดๆ The Pact (2012)
Empty altruism will not erase what they've done!ที่ไม่เห็นประโยชน์คนอื่น จะไม่ถูกลบสิ่งที่พวกมันทำ Viper (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
altruism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altruism
altruisms

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altruismus { m }; Selbstlosigkeit { f }; Uneigennützigkeit { f }altruism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オルトルイズム[orutoruizumu] (n) altruism [Add to Longdo]
愛他主義[あいたしゅぎ, aitashugi] (n) altruism [Add to Longdo]
互恵的利他主義[ごけいてきりたしゅぎ, gokeitekiritashugi] (n) reciprocal altruism [Add to Longdo]
他愛[たあい, taai] (n) altruism [Add to Longdo]
利他[りた, rita] (n) altruism [Add to Longdo]
利他主義[りたしゅぎ, ritashugi] (n) altruism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Altruism \Al"tru*ism\, n. [F. altruisme (a word of Comte's), It.
   altrui of or to others, fr. L. alter another.]
   Regard for others, both natural and moral; devotion to the
   interests of others; brotherly kindness; -- opposed to
   {egoism} or {selfishness}. [Recent] --J. S. Mill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altruism
   n 1: the quality of unselfish concern for the welfare of others
      [syn: {altruism}, {selflessness}] [ant: {egocentrism},
      {egoism}, {self-centeredness}, {self-concern}, {self-
      interest}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top