ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

open

OW1 P AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -open-, *open*
Possible hiragana form: おぺん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
open(adj) ที่เปิดอยู่, Syn. unclosed, Ant. closed
open(adj) ที่มีนิสัยตรงไปตรงมา, See also: เปิดเผย, Syn. frank, candid, Ant. insincere, wily
open(adj) ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ, Syn. public, free, Ant. hidden, concealed
open(adj) เปิดโล่ง, See also: โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น, Syn. clear, Ant. blocked
open(adj) ที่ถกเถียงกันได้, Syn. arguable, unresolved, moot
open(adj) ว่าง, Syn. available, vacant, Ant. filled, occupied
open(vt) เปิดออก, See also: อ้า, เผยอ, แง้ม, Syn. unlock, uncover, Ant. close, shut
open(vi) เปิดออก, See also: อ้า, เผยอ, แง้ม, Syn. unlock, uncover, Ant. close
open(vt) เปิดหรือเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ, Syn. inaugurate
open(vt) กาง, See also: คลี่, Syn. unfold, spread out, Ant. fold, roll

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
open(โอ'เพิน) adj., v. เปิด, เปิดรับ, เปิดกว้าง, เริ่มต้น, เปิดอิสระ, โล่ง, ไม่ปิดบัง, โปร่ง, ยังไม่ตกลงกันได้, ใจบุญ, ลงมือ, See also: openly adv. openness n. -Phr. open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง, เริ่มคุ้นเคย, เปิดเผย, เพิ่มความเร็ว n. ที่เปิดเผย-Phr. the
open airn. กลางแจ้ง, ที่โล่ง
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
open secretn. ความลับที่รู้กันทั่วไป
open sesamen. วิธีการยอมเยี่ยมที่ได้ผล, คาถาที่ใช้เปิดประตูถ้ำโจรในนิยายอาหรับเรื่องAli Baba
open verdictคำพิพากษาของศาลที่ไม่ตายตัว
open-air(โอ'เพิน แอร์) adj. กลางแจ้ง, ที่โล่ง
open-book(โอ'เพินบุค) adj. เปิดหนังสือได้
open-handed(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี, ใจบุญ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
open-minded(โอ'เพินไมดิด) adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ไม่ลำเอียง, ยอมฟังข้อคิดเห็น, See also: open-mindedness n., Syn. frank

English-Thai: Nontri Dictionary
open(adj) เปิดอยู่, โปร่ง, เปิดเผย, โล่ง, ไม่ปิดบัง
open(n) ที่โล่ง, ที่แจ้ง, กลางแจ้ง, ช่องว่าง, ที่เปิดเผย
opener(n) ผู้เปิด, ที่เปิด, สิ่งแรก
opening(n) ที่ว่าง, ช่อง, รู, การเปิด, ลู่ทาง, โอกาส
openly(adv) อย่างไม่ปิดบัง, อย่างเปิดเผย, อย่างตรงไปตรงมา
openness(n) การเปิด, ความเปิดเผย, ที่โล่ง, ส่วนแรก
propensity(n) ความโน้มเอียง, ความมีใจชอบ, ความโน้มน้าว
reopen(vi, vt) เริ่มใหม่, เปิดใหม่, รื้อฟื้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
open accountบัญชีเปิดสินเชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open arc weldingการเชื่อมอาร์กเปิด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
open ballบอลเปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
open bidการประมูลแบบเปิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open birth intervalช่วงห่างเปิดการเกิดบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
open biteรอยกรดกัดทะลุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open biteภาวะสบเปิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
open bundleมัดท่อลำเลียงเปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
open captionคำบรรยายภาพแบบเปิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open circuitวงจรเปิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Open accessการเข้าถึงแบบเสรี, Example: <p>ในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ห้องสมุดทั่วโลกโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนา ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการบอกรับวารสารวิชาการที่มีราคาสูง เนื่องจากแนวโน้มราคาวารสารวิชาการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของวารสารวิชาการนั่นเอง <p>Open Access (OA) หมายถึง เอกสารวิชาการแบบดิจิทัล ที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรี (ฟรี) <p>ประเภทของ Open Access <p>1. Open Access Publishing หรือเรียกว่าเป็นถนนสีทอง (Gold OA) ที่นำสู่ OA หมายถึง วารสารที่เปิดให้เข้าถึงบทความในเล่มอย่างอิสระทันทีที่ส่งตีพิมพ์ <p>2. Open Access Self-Archiving หรือ เรียกว่าเป็นถนนสีเขียว (Green OA) หมายถึง วารสารที่ตีพิมพ์ในวารสารของสำนักพิมพ์ทั่วไป แต่ผู้เขียนมีสิทธินำบทความมาจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ของตนเอง หรือ คลังความรู้องค์กร (Institutional Repository) เพื่อนำไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตต่อได้ <p>ลักษณะของ OA <p>1. Truly OA หมายถึง ให้ใช้บทความออนไลน์ได้ฟรีทันทีที่พิมพ์ ให้ผู้เขียนบทความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และให้เผยแพร่บทความออนไลน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด <p>2. Delay OA หมายถึง ให้ใช้บทความออนไลน์ได้ฟรี เฉพาะฉบับย้อนหลัง (Free back issues) หลังจากตีพิมพ์ไปแล้ว <p>3. Dual-mode OA หมายถึง วารสารชื่อเดียวกัน มีทั้ง Print Subscription และ OA Edition <p>4. Hybrid OA หมายถึง ภายในวารสารฉบับเดียวกัน มีทั้งบทความ OA และ Non-OA <p>5. Partial OA หมายถึง OA เฉพาะบางบทความ (มักเป็นการโฆษณาของสำนักพิมพ์) <p>6. Low-income OA หมายถึง OA เฉพาะประเทศในกลุ่ม Low-income economies โดยให้บริการวารสารผ่านโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น Hinari, AGORA <p>บรรณานุกรม <p>รุจเรขา อัศวิษณุ. แหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรี (Open Access). การสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ Journal Link, 24 สิงหาคม 2550, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. <p>รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่. (2551). แหล่งสารสนเทศวิชาการที่เข้าถึงได้แบบเปิด : Open Access (OA) Resources. สารเนคเทค, 15(175), 49-56. <p>พรพรรณ บุญยะทิม. (2551). วิกฤติวารสารวิชาการ (The Journals / Serials Crisis). สารเนคเทค, 15(177), 63-67. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open and Caring Societiesสังคมเปิดและเอื้ออาทร เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อาเซียนปี พ.ศ. 2563 ที่ได้เล็งเห็นว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมในปีดังกล่าวจะมีสังคมเปิดที่ประชาชน ยึดมั่นในเอกสักษณ์แห่งชาติของตนและเข้าถึงโอกาสของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ อย่างสมบูรณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และจะเป็นสังคมเอื้ออาทรที่ความหิวโหยทุกข์โภชนาการ การสูญเสียและความยากจนจะไม่ใช่ปัญหาพื้นฐาน และเป็นสังคมที่มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง [การทูต]
Open Archives Initiativeโครงการริเริ่มคลังสาระถาวรด้วยเทคโนโลยีแบบเปิด, Example: Open Archives Initiative (OAI) เป็นองค์กรที่จัดตั้งและได้การสนับสนุนจาก Andrew W. Mellon Foundation, the Coalition for Networked Information, the Digital Library Federation, และจาก National Science Foundation <p> <p>OAI พัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการใช้มาตรฐานสำหรับการทำงานเครือข่ายข้อมูลต่างระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้การเผยแพร่เนื้อหาความรู้เป็นไปได้ง่ายและสะดวก OAI เสนอกลไกสำหรับเจ้าของสารสนเทศให้เปิดเผยเมทาดาทาที่ใช้ เพื่อให้ระบบสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นและเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารได้ <p>ผลงานหลักของ OAI คือ กรอบทำงานในการเก็บเกี่ยวเมทาดาทาจากแหล่งสารสนเทศ (repository) หลายๆ แหล่งและโปรโตคอลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวที่รู้จักกันในนาม OAI Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) <p>OAI-PMH จึงเป็นการหาข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจึงแปลเมทาดาทาของเดิม (Native metadata) ไปเป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้กันโดยทั่วไป และนำออกเพื่อการเก็บเกี่ยว (Harvesting) ตัวให้บริการคำค้นจะรวบรวมเมทาดาทาเข้าไปเก็บไว้ในดรรชนีส่วนกลาง (คลังเก็บคำค้นส่วนกลาง) เพื่อให้มีการสืบค้นข้ามแหล่งเก็บนี้ได้ ดังรูป <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20120829-OAI-PMH.jpg" width="540" higth="100" alt="OAI-PMH"> <p> <p>รายการอ้างอิง <p>Open Archives Initiative. http://www.openarchives.org/OAI/OAI-organization.php. Accessed 29-08-2012. <p>Rajashekar, T.B. IS 206 - Information and Knowledge Organization. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/topic-14.htm. Accessed: 29-08-2012 <p>Rajashekar, T.B. Metadata and Interoperability. 2003. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/raja-interoperability.ppt. Accessed. 29-08-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open biteภาวะฟันสบเปิด [TU Subject Heading]
Open Burningกองแล้วเผา, Example: เป็นการกำจัดขยะโดยกองแล้วเผาในพื้นที่โล่ง ซึ่งเป็นวิธีกำจัดขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล [สิ่งแวดล้อม]
open channelopen channel, ทางน้ำเปิด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
open circulatory systemระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด, ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิดที่เลือดไม่ได้ไหลเวียนอยู่เฉพาะในหลอดเลือดเท่านั้น แต่จะไหลเวียนอยู่ระหว่างหลอดเลือด และโพรงเนื้อเยื่อภายในลำตัว  เช่น แมลงต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Open Coastsบริเวณชายฝั่งทะเล, Example: บริเวณซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลของน้ำจืดและระบบ นิเวศทะเลสาบน้ำเค็ม เช่นเดียวกับบริเวณปากแม่น้ำ ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลประกอบด้วย พื้นที่ชุ่มน้ำหลายประเภทรวมทั้งหาดโคลน (mud flat) และป่าชายเลน แม้ว่าพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งสองนี้จะมีพัฒนาการสูงกว่าในบริเวณปากแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Open Diplomacyคือการทูตแบบเปิดเผย อดีตประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลที่สนับสนุนและเผยแพร่วิธีการทูตแบบเปิดเผยอย่างเต็มที่ หวังจะให้ชุมชนนานาชาติพร้อมใจกันสนับสนุนการทูตนี้เช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1918 วูดโรว์ วิลสัน ได้ประกาศให้โลกทราบนโยบายของท่าน 14 ข้อ ข้อหนึ่งในจำนวนนั้นท่านปรารถนาว่า ในอนาคตประเทศต่าง ๆ ควรจะทำความตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพอย่างเปิดเผย และต่อไปไม่ควรจะมีการเจรจาทำความตกลงระหว่างประเทศแบบลับเฉพาะอย่างใดทั้ง สิ้นแม้ว่าโดยทั่วไปจะเห็นพ้องด้วยกับนโยบายข้อแรกของ วูดโรว์ วิลสัน คือ ความตกลงหรือสนธิสัญญาใด ๆ เมื่อตกลงเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศเปิดเผยให้โลกทราบ แต่สำหรับข้องสองคือการเจรจาในระหว่างทำสนธิสัญญาให้กระทำกันอย่างเปิดเผย นั้น ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเห็นว่าลำพังการเจรจานั้น โดยสารัตถะสำคัญแล้วควรจะถือเป็นความลับไว้ก่อนจนกว่าจะเสร็จการเจรจา ทั้งนี้ เซอร์เดวิด เคลลี่ อดีตนักการทูตอังกฤษเคยให้ทรรศนะว่า การทูตแบบเปิดเผยนั้นเป็นถ้อยคำที่ขัดกันในตัว คือหากกระทำกันอย่างเปิดเผยเสียแล้วก็ไม่ใช่การทูตเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติว่า ?1. สนธิสัญญาทุกฉบับ และความตกลงระหว่างประเทศทุกฉบับ ซึ่งสมาชิกใด ๆ แห่งสหประชาชาติได้เข้าเป็นภาคี ภายหลังที่กฎบัตรปัจจุบันได้ใช้บังคับ จักต้องจดทะเบียนไว้กับสำนักเลขาธิการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจักได้พิมพ์ขึ้นโดยสำนักงานนี้ 2. ภาคีแห่งสนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่าใด ซึ่งมิได้จดทะเบียนไว้ตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งข้อนี้ ไม่อาจยกเอาสนธิสัญญาหรือความตกลงนั้น ๆ ขึ้นกล่าวอ้างต่อองค์กรใด ๆ ของสหประชาชาติ? [การทูต]
Open Dumpingการทิ้งขยะในที่โล่ง, Example: การนำขยะมูลฝอยไปทิ้งในที่โล่ง โดยปล่อยให้ย่อยสลายเองทางธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
open account[โอเพิ่น อะเค้านทฺ] (n) ซื้อขายแบบเงินเชื่อ
openoffice.org(uniq) ชุดซอฟต์แวร์เพื่อสำนักงาน เรียกทับศัพท์ว่า "โอเพนออฟฟิศ" เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็ม ซึ่งมีความสามารถในการใช้งานภาษาไทย และ สามารถทดแทนชุดซอฟต์แวร์เพือสำนักงานอื่นๆ ได้ เช่นสามารถเปิดไฟล์ที่นามสกุล .doc, .xls ได้
Image:

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Open it!เปิดสิ! Episode #1.5 (2008)
Open it!เปิด! The Case of Itaewon Homicide (2009)
Open it up.เปิดมันเลย The Hour of Death (2012)
It will open in 25 feet.เมื่อถึง 25 ฟิตมันจะกางออก The Great Dictator (1940)
Open the door.เปิดประตู The Great Dictator (1940)
Open in the name of Hynkel!ในนามของ เฮนเคิลเปิดประตู The Great Dictator (1940)
I forgot to open the window.ฉันลืมที่จะเปิดหน้าต่าง Pinocchio (1940)
You mean, you can't open it?คุณหมายถึงคุณไม่สามารถเปิด ได้หรือไม่ Pinocchio (1940)
It's open for destruction, and it's all yours, boys!ทำลายและทั้งหมดเป็นของคุณ, ชาย! Pinocchio (1940)
Open up that door!เปิดประตูที่! เปิดออก! Pinocchio (1940)
Open up!ฉันอยากกลับบ้าน! Pinocchio (1940)
Hey, blubber mouth, open up!เฮย ปากร้องไห้สะอึกสะอื้นเปิด ขึ้น! Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
openA door must be either shut or open.
openA girl opened the door in answer to my knock.
openA good many of the pictures on exhibition were sold on the opening day.
openAll that was left was the opening.
openAlthough it was a wonderful talk, the door opened of itself.
openAlthough there was no wind blowing, the door opened of itself.
openAnd open your textbook to page 10.
openA new branch will be opened in Chicago next month.
openA new shopping mall opened on the edge of town.
openAn eyelid opens wide.
openAre they open on Sunday?
openA secretarial post is open.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลืมตา(v) open eyes, Ant. หลับตา, Example: ครั้นผมลืมตาแล้วมองออกไปข้างนอกจึงรู้ว่ามันเป็นความจริง, Thai Definition: เปิดเปลือกตาขึ้นมา
โล่งแจ้ง(adj) clear, See also: open, spacious, Example: แผ่นฟ้าสีครามกว้างไกลดูสะอาดหมดจด โล่งแจ้ง ไร้ขอบเขต, Thai Definition: ไม่มีหลังคาคุม
เปิดม่าน(v) open the curtain, See also: start, begin, Syn. เริ่มต้น, Ant. ปิดม่าน, Example: เวทีการประกวดหนุ่ม-สาวแพรวปี 2000 เปิดม่านแล้ว หลังจากห่างหายไป 2 ปี, Thai Definition: เริ่มที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เปิดใจกว้าง(v) open-mind, Example: ผู้หญิงยุคใหม่ควรเปิดใจกว้างเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ, Thai Definition: ยอมรับสิ่งต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
มหาวิทยาลัยเปิด(n) Open University, Ant. มหาวิทยาลัยปิด, Example: เขาเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดเพราะไม่มีเวลาที่จะไปเข้าห้องเรียน, Count Unit: มหาวิทยาลัย, Thai Definition: มหาวิทยาลัยซึ่งผู้ใหญ่สามารถเรียนวิชาต่างๆ ได้ทางไปรษณีย์ และติดตามบทเรียนได้ทางโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเปิด(n) Open University, Thai Definition: มหาวิทยาลัยซึ่งผู้ใหญ่สามารถเรียนวิชาต่างๆ ได้ทางไปรษณีย์ และติดตามบทเรียนได้ทางโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง
โรย(v) unroll, See also: open, extend, Syn. คลี่
คำถามเปิด(n) open-ended question, Syn. คำถามปิด, Count Unit: คำถาม, Thai Definition: คำถามที่ไม่ได้มีการกำหนดตัวเลือกคำตอบไว้ ผู้ตอบสามารถตอบตามความคิดหรือความเห็นของตนเองได้
สังคมเปิด(n) open society
หาว(n) sky, See also: open air, Syn. เวหา, ฟ้า, Example: ดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่กลางหาวเหนือผิวน้ำ, Thai Definition: ที่แจ้ง, ท้องฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อันตรภาคชั้นเปิด[antaraphāk chan poēt] (n, exp) EN: open-ended class interval
อ้าปาก[ā pāk] (v, exp) EN: open the mouth  FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
อ้าปากจะพูด[ā pāk ja phūt] (v, exp) EN: open one's mouth ; begin to speak  FR: commencer à parler
แบ[baē] (v) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up  FR: déplier ; déployer
บาน[bān] (v) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen  FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
เบิก[boēk] (v) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal  FR: ouvrir ; découvrir
เบิกโรง[boēkrōng] (v) EN: begin ; open
เบิกตา[boēk tā] (v, exp) EN: widen ; open one's eyes wide  FR: ouvrir les yeux
บ้องหู[bǿnghū] (n) EN: opening of the ear  FR: conduit auditif [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OPEN OW1 P AH0 N
OPENS OW1 P AH0 N Z
OPENLY OW1 P AH0 N L IY0
OPENED OW1 P AH0 N D
OPENER OW1 P AH0 N ER0
OPENING OW1 P AH0 N IH0 NG
OPENERS OW1 P AH0 N ER0 Z
OPENINGS OW1 P AH0 N IH0 NG Z
OPENWORK OW1 P AH0 N W ER2 K
OPENNESS OW1 P AH0 N N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
open (v) ˈoupən (ou1 p @ n)
opens (v) ˈoupənz (ou1 p @ n z)
opened (v) ˈoupənd (ou1 p @ n d)
opener (n) ˈoupənər (ou1 p @ n @ r)
openly (a) ˈoupənliː (ou1 p @ n l ii)
openers (n) ˈoupənəz (ou1 p @ n @ z)
opening (v) ˈoupənɪŋ (ou1 p @ n i ng)
open-air (j) ˈoupən-ɛəʳr (ou1 p @ n - e@ r)
opencast (j) ˈoupənkaːst (ou1 p @ n k aa s t)
openings (n) ˈoupənɪŋz (ou1 p @ n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开口[kāi kǒu, ㄎㄞ ㄎㄡˇ, / ] open one's mouth; start to talk #4,743 [Add to Longdo]
开业[kāi yè, ㄎㄞ ㄧㄝˋ, / ] open (for business) #6,030 [Add to Longdo]
开幕式[kāi mù shì, ㄎㄞ ㄇㄨˋ ㄕˋ, / ] opening ceremony #6,164 [Add to Longdo]
开门[kāi mén, ㄎㄞ ㄇㄣˊ, / ] open (the) door #6,468 [Add to Longdo]
开办[kāi bàn, ㄎㄞ ㄅㄢˋ, / ] open; start (a business etc); set up #7,161 [Add to Longdo]
通车[tōng chē, ㄊㄨㄥ ㄔㄜ, / ] open to traffic #7,950 [Add to Longdo]
开到[kāi dào, ㄎㄞ ㄉㄠˋ, / ] open till... #10,501 [Add to Longdo]
开张[kāi zhāng, ㄎㄞ ㄓㄤ, / ] open a business; first transaction of a business day #10,628 [Add to Longdo]
揭幕[jiē mù, ㄐㄧㄝ ㄇㄨˋ, ] opening; unveiling #11,785 [Add to Longdo]
公然[gōng rán, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ, ] openly; publicly; undisguised #12,363 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
offene Abstimmung { f }open roll call [Add to Longdo]
Aufgeschlossenheit { f }open mindedness [Add to Longdo]
Barscheck { m }open cheque [ Br. ]; open check [ Am. ] [Add to Longdo]
Breitausrüstung { f } [ textil. ]open finishing [Add to Longdo]
Feld { n }; offenes Gelände | auf freiem Feldopen country | in the open country [Add to Longdo]
Flur { f } | durch Wald und Fluropen fields; meadow | through woods and meadows [Add to Longdo]
Freihandbestand { m }open access holdings [Add to Longdo]
Freihandbibliothek { f }open access library [Add to Longdo]
Freileitung { f }open wire; overhead wire [Add to Longdo]
Freilicht { n }open air [Add to Longdo]
Freilichtbühne { f }open air theater [Add to Longdo]
Gabelflug { m }open jaw flight [Add to Longdo]
Herdfeuer { n }open hearth [Add to Longdo]
Hochsee { f }; offene See; offenes Meer; offener Ozeanopen sea; open ocean [Add to Longdo]
Kaminfeuer { n }open fire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開催[かいさい, kaisai] (n, vs) holding a meeting; open an exhibition; (P) #356 [Add to Longdo]
公開[こうかい, koukai] (n, vs, adj-no) open to the public; exhibit; (P) #487 [Add to Longdo]
[せん, sen] (adj-no, n) (1) former; previous; old; (n) (2) first move (in go, shogi, etc.); opening move #620 [Add to Longdo]
[こう, kou] (adj-no) official; public; formal; open; governmental; (P) #800 [Add to Longdo]
[そと, soto] (n) (1) outside; exterior; (2) open air; (3) other place; (P) #849 [Add to Longdo]
開業[かいぎょう, kaigyou] (n, vs) opening of business or practice (practise); (P) #956 [Add to Longdo]
始め(P);初め(P)[はじめ, hajime] (n-t, n-adv) (1) beginning; start; outset; opening; (n) (2) (esp. 初め) first (in line, etc.); (3) (esp. 始め) origin; (4) (uk) (esp. 始め; as 〜を始め, 〜を始めとして, etc.) such as ...; not to mention ...; (P) #1,166 [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf, ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) #1,194 [Add to Longdo]
オープン[o-pun] (adj-na, n, vs) open; (P) #1,208 [Add to Longdo]
開設[かいせつ, kaisetsu] (n, vs) establishment; opening; (P) #1,558 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープンシステム[おーぷんしすてむ, o-punshisutemu] open system [Add to Longdo]
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network [Add to Longdo]
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform [Add to Longdo]
オープン化[オープンか, o-pun ka] opening [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
ブレーカーが壊れる[ブレーカーがこわれる, bure-ka-gakowareru] to throw (open) a breaker [Add to Longdo]
ライトペン[らいとぺん, raitopen] light-pen [Add to Longdo]
ライトペンヒット[らいとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Open \O"pen\, a. [AS. open; akin to D. open, OS. opan, G. offan,
   Icel. opinn, Sw. ["o]ppen, Dan. aaben, and perh. to E. up.
   Cf. {Up}, and {Ope}.]
   1. Free of access; not shut up; not closed; affording
    unobstructed ingress or egress; not impeding or preventing
    passage; not locked up or covered over; -- applied to
    passageways; as, an open door, window, road, etc.; also,
    to inclosed structures or objects; as, open houses, boxes,
    baskets, bottles, etc.; also, to means of communication or
    approach by water or land; as, an open harbor or
    roadstead.
    [1913 Webster]
 
       Through the gate,
       Wide open and unguarded, Satan passed. --Milton
    [1913 Webster]
 
   Note: Also, figuratively, used of the ways of communication
      of the mind, as by the senses; ready to hear, see,
      etc.; as, to keep one's eyes and ears open.
      [1913 Webster]
 
         His ears are open unto their cry. --Ps. xxxiv.
                          15.
      [1913 Webster]
 
   2. Free to be used, enjoyed, visited, or the like; not
    private; public; unrestricted in use; as, an open library,
    museum, court, or other assembly; liable to the approach,
    trespass, or attack of any one; unprotected; exposed.
    [1913 Webster]
 
       If Demetrius . . . have a matter against any man,
       the law is open and there are deputies. --Acts xix.
                          33.
    [1913 Webster]
 
       The service that I truly did his life,
       Hath left me open to all injuries.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Free or cleared of obstruction to progress or to view;
    accessible; as, an open tract; the open sea.
    [1913 Webster]
 
   4. Not drawn together, closed, or contracted; extended;
    expanded; as, an open hand; open arms; an open flower; an
    open prospect.
    [1913 Webster]
 
       Each, with open arms, embraced her chosen knight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence:
    (a) Without reserve or false pretense; sincere;
      characterized by sincerity; unfeigned; frank; also,
      generous; liberal; bounteous; -- applied to personal
      appearance, or character, and to the expression of
      thought and feeling, etc.
      [1913 Webster]
 
         With aspect open, shall erect his head. --Pope.
      [1913 Webster]
 
         The Moor is of a free and open nature. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         The French are always open, familiar, and
         talkative.            --Addison.
      [1913 Webster]
    (b) Not concealed or secret; not hidden or disguised;
      exposed to view or to knowledge; revealed; apparent;
      as, open schemes or plans; open shame or guilt; open
      source code.
      [1913 Webster +PJC]
 
         His thefts are too open.     --Shak.
      [1913 Webster]
 
         That I may find him, and with secret gaze
         Or open admiration him behold.  --Milton.
      [1913 Webster]
 
   6. Not of a quality to prevent communication, as by closing
    water ways, blocking roads, etc.; hence, not frosty or
    inclement; mild; -- used of the weather or the climate;
    as, an open season; an open winter. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. Not settled or adjusted; not decided or determined; not
    closed or withdrawn from consideration; as, an open
    account; an open question; to keep an offer or opportunity
    open.
    [1913 Webster]
 
   8. Free; disengaged; unappropriated; as, to keep a day open
    for any purpose; to be open for an engagement.
    [1913 Webster]
 
   9. (Phon.)
    (a) Uttered with a relatively wide opening of the
      articulating organs; -- said of vowels; as, the [aum]n
      f[aum]r is open as compared with the [=a] in s[=a]y.
    (b) Uttered, as a consonant, with the oral passage simply
      narrowed without closure, as in uttering s.
      [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) Not closed or stopped with the finger; -- said of the
       string of an instrument, as of a violin, when it is
       allowed to vibrate throughout its whole length.
     (b) Produced by an open string; as, an open tone.
       [1913 Webster]
 
   {The open air}, the air out of doors.
 
   {Open chain}. (Chem.) See {Closed chain}, under {Chain}.
 
   {Open circuit} (Elec.), a conducting circuit which is
    incomplete, or interrupted at some point; -- opposed to an
    uninterrupted, or {closed circuit}.
 
   {Open communion}, communion in the Lord's supper not
    restricted to persons who have been baptized by immersion.
    Cf. {Close communion}, under {Close}, a.
 
   {Open diapason} (Mus.), a certain stop in an organ, in which
    the pipes or tubes are formed like the mouthpiece of a
    flageolet at the end where the wind enters, and are open
    at the other end.
 
   {Open flank} (Fort.), the part of the flank covered by the
    orillon.
 
   {Open-front furnace} (Metal.), a blast furnace having a
    forehearth.
 
   {Open harmony} (Mus.), harmony the tones of which are widely
    dispersed, or separated by wide intervals.
 
   {Open hawse} (Naut.), a hawse in which the cables are
    parallel or slightly divergent. Cf. {Foul hawse}, under
    {Hawse}.
 
   {Open hearth} (Metal.), the shallow hearth of a reverberatory
    furnace.
 
   {Open-hearth furnace}, a reverberatory furnace; esp., a kind
    of reverberatory furnace in which the fuel is gas, used in
    manufacturing steel.
 
   {Open-hearth process} (Steel Manuf.), a process by which
    melted cast iron is converted into steel by the addition
    of wrought iron, or iron ore and manganese, and by
    exposure to heat in an open-hearth furnace; -- also called
    the {Siemens-Martin process}, from the inventors.
 
   {Open-hearth steel}, steel made by an open-hearth process; --
    also called {Siemens-Martin steel}.
 
   {Open newel}. (Arch.) See {Hollow newel}, under {Hollow}.
 
   {Open pipe} (Mus.), a pipe open at the top. It has a pitch
    about an octave higher than a closed pipe of the same
    length.
 
   {Open-timber roof} (Arch.), a roof of which the
    constructional parts, together with the under side of the
    covering, or its lining, are treated ornamentally, and
    left to form the ceiling of an apartment below, as in a
    church, a public hall, and the like.
 
   {Open vowel} or {Open consonant}. See {Open}, a., 9.
    [1913 Webster]
 
   Note: Open is used in many compounds, most of which are
      self-explaining; as, open-breasted, open-minded.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Unclosed; uncovered; unprotected; exposed; plain;
     apparent; obvious; evident; public; unreserved; frank;
     sincere; undissembling; artless. See {Candid}, and
     {Ingenuous}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Open \O"pen\, n.
   Open or unobstructed space; clear land, without trees or
   obstructions; open ocean; open water. "To sail into the
   open." --Jowett (Thucyd.).
   [1913 Webster]
 
      Then we got into the open.        --W. Black.
   [1913 Webster]
 
   {In open}, {In th open}, in full view; without concealment;
    openly. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Open \O"pen\ v. t. [imp. & p. p. {Opened}; p. pr. & vb. n.
   {Opening}.] [AS. openian. See {Open},a.]
   1. To make or set open; to render free of access; to unclose;
    to unbar; to unlock; to remove any fastening or covering
    from; as, to open a door; to open a box; to open a room;
    to open a letter.
    [1913 Webster]
 
       And all the windows of my heart
       I open to the day.          --Whittier.
    [1913 Webster]
 
   2. To spread; to expand; as, to open the hand.
    [1913 Webster]
 
   3. To disclose; to reveal; to interpret; to explain.
    [1913 Webster]
 
       The king opened himself to some of his council, that
       he was sorry for the earl's death.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Unto thee have I opened my cause.   --Jer. xx. 12.
    [1913 Webster]
 
       While he opened to us the Scriptures. --Luke xxiv.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   4. To make known; to discover; also, to render available or
    accessible for settlements, trade, etc.
    [1913 Webster]
 
       The English did adventure far for to open the North
       parts of America.           --Abp. Abbot.
    [1913 Webster]
 
   5. To enter upon; to begin; as, to open a discussion; to open
    fire upon an enemy; to open trade, or correspondence; to
    open an investigation; to open a case in court, or a
    meeting.
    [1913 Webster]
 
   6. To loosen or make less compact; as, to open matted cotton
    by separating the fibers.
    [1913 Webster]
 
   {To open one's mouth}, {to speak}.
 
   {To open up}, to lay open; to discover; to disclose.
    [1913 Webster]
 
       Poetry that had opened up so many delightful views
       into the character and condition of our "bold
       peasantry, their country's pride."  --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Open \O"pen\, v. i.
   1. To unclose; to form a hole, breach, or gap; to be
    unclosed; to be parted.
    [1913 Webster]
 
       The earth opened and swallowed up Dathan, and
       covered the company of Abiram.    --Ps. cvi. 17.
    [1913 Webster]
 
   2. To expand; to spread out; to be disclosed; as, the harbor
    opened to our view.
    [1913 Webster]
 
   3. To begin; to commence; as, the stock opened at par; the
    battery opened upon the enemy.
    [1913 Webster]
 
   4. (Sporting) To bark on scent or view of the game.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Audience \Au"di*ence\, n. [F. audience, L. audientia, fr. audire
   to hear. See {Audible}, a.]
   1. The act of hearing; attention to sounds.
    [1913 Webster]
 
       Thou, therefore, give due audience, and attend.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Admittance to a hearing; a formal interview, esp. with a
    sovereign or the head of a government, for conference or
    the transaction of business.
    [1913 Webster]
 
       According to the fair play of the world,
       Let me have audience: I am sent to speak. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An auditory; an assembly of hearers. Also applied by
    authors to their readers.
    [1913 Webster]
 
       Fit audience find, though few.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He drew his audience upward to the sky. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Court of audience}, or {Audience court} (Eng.), a court long
    since disused, belonging to the Archbishop of Canterbury;
    also, one belonging to the Archbishop of York. --Mozley &
    W.
 
   {In general} (or {open}) {audience}, publicly.
 
   {To give audience}, to listen; to admit to an interview.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 open
   adj 1: affording unobstructed entrance and exit; not shut or
       closed; "an open door"; "they left the door open" [syn:
       {open}, {unfastened}] [ant: {closed}, {shut}, {unopen}]
   2: affording free passage or access; "open drains"; "the road is
     open to traffic"; "open ranks" [ant: {closed}]
   3: with no protection or shield; "the exposed northeast
     frontier"; "open to the weather"; "an open wound" [syn:
     {exposed}, {open}]
   4: open to or in view of all; "an open protest"; "an open letter
     to the editor"
   5: used of mouth or eyes; "keep your eyes open"; "his mouth
     slightly opened" [syn: {open}, {opened}] [ant: {closed},
     {shut}]
   6: not having been filled; "the job is still open"
   7: accessible to all; "open season"; "an open economy"
   8: not defended or capable of being defended; "an open city";
     "open to attack" [syn: {assailable}, {undefendable},
     {undefended}, {open}]
   9: (of textures) full of small openings or gaps; "an open
     texture"; "a loose weave" [syn: {loose}, {open}]
   10: having no protecting cover or enclosure; "an open boat"; "an
     open fire"; "open sports cars"
   11: (set theory) of an interval that contains neither of its
     endpoints [ant: {closed}]
   12: not brought to a conclusion; subject to further thought; "an
     open question"; "our position on this bill is still
     undecided"; "our lawsuit is still undetermined" [syn:
     {open}, {undecided}, {undetermined}, {unresolved}]
   13: not sealed or having been unsealed; "the letter was already
     open"; "the opened package lay on the table" [syn: {open},
     {opened}]
   14: without undue constriction as from e.g. tenseness or
     inhibition; "the clarity and resonance of an open tone";
     "her natural and open response"
   15: ready or willing to receive favorably; "receptive to the
     proposals" [syn: {receptive}, {open}] [ant: {unreceptive}]
   16: open and observable; not secret or hidden; "an overt lie";
     "overt hostility"; "overt intelligence gathering"; "open
     ballots" [syn: {overt}, {open}] [ant: {covert}]
   17: not requiring union membership; "an open shop employs
     nonunion workers"
   18: possibly accepting or permitting; "a passage capable of
     misinterpretation"; "open to interpretation"; "an issue open
     to question"; "the time is fixed by the director and players
     and therefore subject to much variation" [syn: {capable},
     {open}, {subject}]
   19: affording free passage or view; "a clear view"; "a clear
     path to victory"; "open waters"; "the open countryside"
     [syn: {clear}, {open}]
   20: openly straightforward and direct without reserve or
     secretiveness; "his candid eyes"; "an open and trusting
     nature"; "a heart-to-heart talk" [syn: {candid}, {open},
     {heart-to-heart}]
   21: ready for business; "the stores are open"
   n 1: a clear or unobstructed space or expanse of land or water;
      "finally broke out of the forest into the open" [syn:
      {open}, {clear}]
   2: where the air is unconfined; "he wanted to get outdoors a
     little"; "the concert was held in the open air"; "camping in
     the open" [syn: {outdoors}, {out-of-doors}, {open air},
     {open}]
   3: a tournament in which both professionals and amateurs may
     play
   4: information that has become public; "all the reports were out
     in the open"; "the facts had been brought to the surface"
     [syn: {open}, {surface}]
   v 1: cause to open or to become open; "Mary opened the car door"
      [syn: {open}, {open up}] [ant: {close}, {shut}]
   2: start to operate or function or cause to start operating or
     functioning; "open a business" [syn: {open}, {open up}] [ant:
     {close}, {close down}, {close up}, {fold}, {shut down}]
   3: become open; "The door opened" [syn: {open}, {open up}] [ant:
     {close}, {shut}]
   4: begin or set in action, of meetings, speeches, recitals,
     etc.; "He opened the meeting with a long speech" [ant:
     {close}]
   5: spread out or open from a closed or folded state; "open the
     map"; "spread your arms" [syn: {unfold}, {spread}, {spread
     out}, {open}] [ant: {fold}, {fold up}, {turn up}]
   6: make available; "This opens up new possibilities" [syn:
     {open}, {open up}]
   7: become available; "an opportunity opened up" [syn: {open},
     {open up}]
   8: have an opening or passage or outlet; "The bedrooms open into
     the hall"
   9: make the opening move; "Kasparov opened with a standard
     opening"
   10: afford access to; "the door opens to the patio"; "The French
     doors give onto a terrace" [syn: {afford}, {open}, {give}]
   11: display the contents of a file or start an application as on
     a computer [ant: {close}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 open
  n.
 
   Abbreviation for ?open (or left) parenthesis? ? used when necessary to
   eliminate oral ambiguity. To read aloud the LISP form (DEFUN FOO (X) (PLUS
   X 1)) one might say: ?Open defun foo, open eks close, open, plus eks one,
   close close.?
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OPEN
     [You-R] OPerating ENvironment (Infineon, RFID)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OPEN
     Open Protocol Enhanced Networks
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 open /opən/
  1. open
  2. above‐board
  3. open
  4. free; unoccupied; vacant

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top