หรือคุณหมายถึง straightforwardneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

straightforwardness

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -straightforwardness-, *straightforwardness*, straightforwardnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา straightforwardness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *straightforwardness*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Its straightforwardness might actually make it work.ตรงๆแต่ได้ผลนักแล Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบริสุทธิ์ใจ[N] sincerity, See also: frank, honesty, ingenuousness, straightforwardness, altruism, faithfulness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ
ความตรง[N] frankness, See also: straightforwardness, openness, Syn. การไม่ปิดบัง, การไม่อ้อมค้อม, Ant. การปิดบัง, การไม่เปิดเผย, Thai definition: การเปิดเผยไม่มีลับลมคมใน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrlichkeit {f}straightforwardness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straightforward \Straight`for"ward\, a.
   Proceeding in a straight course or manner; not deviating;
   honest; frank. -- adv. In a straightforward manner. --
   {Straight`for"ward*ly}, adv. -- {Straight`for"ward*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 straightforwardness
   n 1: the quality of being direct and straightforward; "what some
      people take for rudeness is really straightforwardness"
      [syn: {downrightness}, {straightforwardness}]
   2: without hypocrisy; "the singleness of his motives could not
     be questioned" [syn: {singleness}, {straightforwardness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top