ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disfranchise

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disfranchise-, *disfranchise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์, See also: ถอนสิทธิ์
disfranchisement(n) การตัดสิทธิ์, See also: การถอนสิทธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disfranchise(ดิสแฟรน'ไชซ) ว vt. ถอนสิทธิ, ตัดสิทธิ, ถอนสิทธิพลเมือง, ถอนสิทธิการเลือกตั้ง, See also: disfranchisement n. ดูdisfranchise

English-Thai: Nontri Dictionary
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์, ยกเลิกสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disfranchiseการเพิกถอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disfranchisementการตัดสิทธิพิเศษ, การเพิกถอนสิทธิพิเศษ (เช่น สิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disfranchise
disfranchised
disfranchises
disfranchisement

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disfranchise \Dis*fran"chise\, v. t. [imp. & p. p.
   {Disfranchised}; p. pr. & vb. n. {Disfranchising}.] [Cf.
   {Diffranchise}.]
   To deprive of a franchise or chartered right; to dispossess
   of the rights of a citizen, or of a particular privilege, as
   of voting, holding office, etc.
   [1913 Webster]
 
      Sir William Fitzwilliam was disfranchised. --Fabyan
                          (1509).
   [1913 Webster]
 
      He was partially disfranchised so as to be made
      incapable of taking part in public affairs.
                          --Thirlwall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disfranchise
   v 1: deprive of voting rights [syn: {disenfranchise},
      {disfranchise}] [ant: {enfranchise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top