ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตรงไปตรงมา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรงไปตรงมา-, *ตรงไปตรงมา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงไปตรงมา(adv) frankly, See also: straightforwardly, openly, Syn. เปิดเผย, Ant. ปิดบัง, Example: บางครั้งการพูดเรื่องบางเรื่องตรงไปตรงมาก็ไม่ดีนักเพราะอาจจะทำร้ายน้ำใจของผู้ฟัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Piсk uр the soaр Now don't try to bluffกอบสบู่ ตอนนี้ไม่ได้พยายามที่ จะตรงไปตรงมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- I wanted to fight, honestly.ฉันอยากที่จะต่อสู้ตรงไปตรงมา ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ How I Won the War (1967)
But let's be frank here. You never wanted my friendship.แต่ขอให้เป็นคนตรงไปตรงมาที่นี่ คุณไม่อยากเป็นเพื่อนของฉัน The Godfather (1972)
- They split. They all took straight jobs.พวกเขาทั้งหมดรับงานตรงไปตรงมา The Blues Brothers (1980)
Yes. Then we will simply alert him.และจากนั้นพวกเราก็เตือนเขาอย่างตรงไปตรงมา The Princess Bride (1987)
Frank, give us a break. We've been chasing you all over Hong Kong.ตรงไปตรงมาให้เราหยุดพัก เราได้รับการไล่คุณทั่วฮ่องกง Bloodsport (1988)
Yu was honest, true to himselfยูตรงไปตรงมาจริงจังกับตัวเอง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Big eyes, very blue, honest and direct.ตาโต, สีฟ้าสด, จริงใจ และ ตรงไปตรงมา. Cinema Paradiso (1988)
- Peter, we didn't do nothing, honestly.- - ปีเตอร์เราไม่ได้ทำอะไรตรงไปตรงมา In the Name of the Father (1993)
You called my bluff.ที่คุณเรียกว่าตรงไปตรงมาของฉัน The Birdcage (1996)
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล Contact (1997)
How you almost always mean something that's about being straight or good.และคำพูดทุกคำพูดที่คุณพูด คุณพูดตรงไปตรงมาจากใจ As Good as It Gets (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรงไปตรงมา[trongpaitrongmā] (adj) FR: droit ; franc ; direct ; honnête ; loyal ; sincère
ตรงไปตรงมา[trongpaitrongmā] (adv) EN: frankly ; straightforwardly ; openly  FR: franchement ; ouvertement ; directement ; sans détour

English-Thai: Longdo Dictionary
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
flat out(adv, colloq) อย่างตรงไปตรงมา เช่น Just about 100 percent of everything you read was flat out wrong., He stated his opinion flat out., Syn. bluntly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candid(adj) ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อสัตย์, Syn. frank, straightforward
direct(adj) ตรงไปตรงมา, See also: ตรงๆ, ไม่คลุมเครือ, เปิดเผย, Syn. open, candid, unhidden, Ant. concealed
forthright(adj) ตรงไปตรงมา, See also: เปิดเผย, โผงผาง, Syn. frank, outspoken, straight
foursquare(adj) ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อตรง
frank(adj) เปิดเผย, See also: ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม, Syn. forthright, outspoken, straightforward, Ant. devious, hidden, indirect
plain(adj) ตรงไปตรงมา, See also: ตรง, เปิดเผย, จริงใจ, ซื่อสัตย์, Syn. frank, honest
plump(adj) ตรงไปตรงมา, Syn. blunt, direct
robust(adj) เถรตรง, See also: ตรงไปตรงมา, หยาบกระด้าง, Syn. blunt, straightforward
semplice(adv) ง่าย, See also: ตรงไปตรงมา
semplice(adj) ง่าย, See also: ตรงไปตรงมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv., adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ, คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
bluff(บลัฟ) vt., vi., n. (การ) หลอกลวง, ขู่ขวัญให้กลัว, แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา, โผงผาง, หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน, ตลิ่งชัน, ศพ -bluffer n.
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ปราศจากอคติ, เป็นธรรม, ซื่อตรง, ขาว, ใส, บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย, ภาวะตรงไปตรงมา, ความยุติธรรม, สีขาว, ความบริสุทธิ์, ความใจดี, Syn. openness, Ant. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย, ภาวะตรงไปตรงมา, ความยุติธรรม, สีขาว, ความบริสุทธิ์, ความใจดี, Syn. openness, Ant. bias
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ, คด, โค้ง, เบี้ยว, โกง, เอียง, หลังคร่อม, ทุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved, bent
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful, perfidious, Ant. honest
disingenuous(ดิสอินเจน'นิวอัส) adj. ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่จริงใจ,

English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง, อย่างเปิดเผย, อย่างตรงไปตรงมา
bluff(adj) ตรงไปตรงมา, โผงผาง
candid(adj) จริงจัง, ตรงไปตรงมา, เปิดเผย, ไม่มีอคติ
forthright(adj) ตรงแนว, เฉียบขาด, มั่นคง, โดยตรง, ตรงไปตรงมา, โผงผาง
forthright(adv) ตรงแนว, อย่างเฉียบขาด, อย่างมั่นคง, อย่างตรงไปตรงมา, ทันที
frank(adj) เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ไม่ปิดบัง, ไม่อ้อมค้อม, จริงใจ, ไม่แอบแฝง
frankness(n) ความเปิดเผย, ความตรงไปตรงมา, ความจริงใจ, น้ำใสใจจริง
guileless(adj) ตรงไปตรงมา, ไม่มีมารยา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
ingenuous(adj) เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ซื่อ, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top