Search result for

-story-

(46 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: story, *story*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
story[N] เรื่องราว, See also: เรื่องเล่า, การบรรยาย, Syn. account, narrative
story[N] เรื่องแต่ง, See also: นิยาย, นิทาน, Syn. fiction, tale
story[N] เรื่องโกหก (คำไม่เป็นทางการ), See also: การโกหก, Syn. falsehood
story[N] ข่าว, See also: การรายงานข่าว, Syn. news, report, scoop
story[VT] เล่าเรื่อง, See also: บรรยาย, Syn. narrate, tell
story[N] ชั้นของอาคาร, Syn. floor, layer
story[N] ห้องที่อยู่ชั้นเดียวกันของอาคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative

English-Thai: Nontri Dictionary
story(n) ชั้นของบ้าน,เรื่อง,นิยาย,เรื่องโกหก,ข่าว,การเล่าเรื่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The young lady before you told me delightful story.ผู้หญิงคนก่อนหน้าคุณเค้าเล่าเรื่องสนุกๆให้ผมฟัง New Haven Can Wait (2008)
We think we've heard this story before,คิดมั้ย ว่าเหมือนกับเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน Chuck in Real Life (2008)
The story of how you two met.เล่าหน่อยสิว่าพวกเธอเจอกันได้ยังไง Chuck in Real Life (2008)
You killed the story, didn't you? I already put out the hit.คุนจบการสนทนานี้ใช่ไม๊เนี่ย / ผมพูดประโยคกินใจไปแล้วนิ Chuck in Real Life (2008)
Nate and I tried. It didn't work. End of story.--เนทกับฉัน พยายามแล้ว แล้วมันก็ไม่ได้ผล จบข่าว There Might be Blood (2008)
Finishing this story for noah shapiro.เสร็จแล้วเรื่องสำหรับนูห์ ชาปิโร There Might be Blood (2008)
Which story?เรื่องอะไรหรอ? There Might be Blood (2008)
You said you couldn't write that story.ไหนลูกบอกว่า ลูกเขียนเรื่องนั้นไม่ได้ไง There Might be Blood (2008)
There may be a textbook's worth of history between the two of you, but the future is all Chloe and Jimmy's story.จากนี้ไปจะมีแต่เรื่องของสองเรา ฉันว่า คงถึงคราวที่เรา Committed (2008)
- It's a long story,แบบเดียวกับที่เขาทำกับเรา Committed (2008)
This isn't the end of the story, Clark. This is just the beginning.นี่มันไม่ใช่จุดจบคลาร์ก มันเพิ่งจะเริ่มต่างหาก Odyssey (2008)
It's a long story, but I'm sure he'll be back one day.เรื่องมันยาว แต่ผมแน่ใจผมจะกลับมาในวันหนึ่ง Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
storyAccording to one story, the money was round so that it could roll from place to place.
storyA friend told me that story.
storyAfter all I couldn't make heads or tails of her story.
storyAgain, there is another side to the story.
storyAll of you are familiar with the truth of the story.
storyAll the events described in this story are imaginary.
storyAll the people laughed at the story.
storyA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
storyAmazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
storyAny child can enjoy the story.
storyAny paper you read will tell the same story.
storyAs I heard the story secondhand, I can't ascertain the truth of it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องเล่า[N] story, See also: narration, narrative, Example: นิทานเรื่องบ้านเราแสนจน เป็นเรื่องเล่าที่ให้แง่คิดดีมาก, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่เกิดจากการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพูดให้ผู้อื่นฟัง
เรื่องราว[N] story, See also: tale, account, narrative, yarn, Example: ไม่นานเกินรอ คุณๆ ก็จะได้อ่านเรื่องราวของ จอมทรหด รายนี้แน่นอน, Count unit: เรื่อง
ระบิ[N] story, See also: matter, affair, Syn. ระบิล, เรื่อง, ความ
ปกรณัม[N] story, See also: book, literary composition, dissertation, exposition, treatise, Syn. ปกรณ์, ปูรกรณ์, เรื่องราว, ตำรา, Example: เทพปกรณัมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดา, Count unit: เรื่อง, เล่ม, Thai definition: เรื่อง

CMU English Pronouncing Dictionary
STORY    S T AO1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
story    (n) (s t oo1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschichte {f}; Story {f}; Schwank {m} | Geschichten {pl} | rührselige Geschichte | eine Geschichte erfindenstory | stories | sob story | to cook up a story [Add to Longdo]
Lebensgeschichte {f}story of someone's life [Add to Longdo]
Storyboard {n}(Film) storyboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Story \Sto"ry\, n.; pl. {Stories}. [OF. estor['e], estor['e]e,
   built, erected, p. p. of estorer to build, restore, to store.
   See {Store}, v. t.]
   A set of rooms on the same floor or level; a floor, or the
   space between two floors. Also, a horizontal division of a
   building's exterior considered architecturally, which need
   not correspond exactly with the stories within. [Written also
   {storey}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: A story comprehends the distance from one floor to
      another; as, a story of nine or ten feet elevation. The
      spaces between floors are numbered in order, from below
      upward; as, the lower, second, or third story; a house
      of one story, of two stories, of five stories.
      [1913 Webster]
 
   {Story post} (Arch.), a vertical post used to support a floor
    or superincumbent wall.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Story \Sto"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Storied}; p. pr. & vb. n.
   {Storying}.]
   To tell in historical relation; to make the subject of a
   story; to narrate or describe in story.
   [1913 Webster]
 
      How worthy he is I will leave to appear hereafter,
      rather than story him in his own hearing. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      It is storied of the brazen colossus in Rhodes, that it
      was seventy cubits high.         --Bp. Wilkins.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Story \Sto"ry\, n. [OE. storie, OF. estoire, F. histoire, fr. L.
   historia. See {History}.]
   1. A narration or recital of that which has occurred; a
    description of past events; a history; a statement; a
    record.
    [1913 Webster]
 
       One malcontent who did indeed get a name in story.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       Venice, with its unique city and its Impressive
       story.                --Ed. Rev.
    [1913 Webster]
 
       The four great monarchies make the subject of
       ancient story.            --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. The relation of an incident or minor event; a short
    narrative; a tale; especially, a fictitious narrative less
    elaborate than a novel; a short romance. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. A euphemism or child's word for "a lie;" a fib; as, to
    tell a story. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 story
   n 1: a message that tells the particulars of an act or
      occurrence or course of events; presented in writing or
      drama or cinema or as a radio or television program; "his
      narrative was interesting"; "Disney's stories entertain
      adults as well as children" [syn: {narrative}, {narration},
      {story}, {tale}]
   2: a piece of fiction that narrates a chain of related events;
     "he writes stories for the magazines"
   3: a structure consisting of a room or set of rooms at a single
     position along a vertical scale; "what level is the office
     on?" [syn: {floor}, {level}, {storey}, {story}]
   4: a record or narrative description of past events; "a history
     of France"; "he gave an inaccurate account of the plot to
     kill the president"; "the story of exposure to lead" [syn:
     {history}, {account}, {chronicle}, {story}]
   5: a short account of the news; "the report of his speech"; "the
     story was on the 11 o'clock news"; "the account of his speech
     that was given on the evening news made the governor furious"
     [syn: {report}, {news report}, {story}, {account}, {write
     up}]
   6: a trivial lie; "he told a fib about eating his spinach"; "how
     can I stop my child from telling stories?" [syn: {fib},
     {story}, {tale}, {tarradiddle}, {taradiddle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top