ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

narration

N EH0 R EY1 SH AH0 N   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -narration-, *narration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
narration[N] การเล่าเรื่อง, See also: การบรรยาย, Syn. description, narrative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
narration(แนเร'เชิน) n. เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย,การเล่าเรื่อง,การบรรยาย

English-Thai: Nontri Dictionary
narration(n) การเล่าเรื่อง,การบรรยาย,เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
narrationการบรรยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- But the narration is turning into a bit of a problem.- แต่บทบรรยาย.. ดูเหมือนจะมีปัญหานะครับ 50/50 (2011)
The narration you did for the video presentation is perfect.มันคงเหมาะแก่การเปิด วีดีโอพีเซ็นต์ที่สวยงามของคุณ Duplicity (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องเล่า[N] story, See also: narration, narrative, Example: นิทานเรื่องบ้านเราแสนจน เป็นเรื่องเล่าที่ให้แง่คิดดีมาก, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่เกิดจากการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพูดให้ผู้อื่นฟัง
คำบรรยาย[N] lecture, See also: narration, expository, explanation, relation, speech, Syn. ปาฐกถา, Example: หากเราสนใจฟังคำบรรยายของอาจารย์ เราก็จะไม่ได้ยินเสียงอื่นๆ เลย, Count unit: เรื่อง
วรรณนา[N] description, See also: narration, depiction, Syn. พรรณนา, การอธิบาย, Thai definition: การกล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
อาเทศ[N] explanation, See also: narration, Syn. คำชี้แจง, คำบอกเล่า
อาขยาน[N] narration, Syn. การเล่า, การบอก, Count unit: บท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn   FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]
วรรณนา[n.] (wannanā) EN: description ; narration ; depiction   

CMU English Pronouncing Dictionary
NARRATION N EH0 R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
narration (n) nˈərˈɛɪʃən (n @1 r ei1 sh @ n)
narrations (n) nˈərˈɛɪʃənz (n @1 r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzählung {f} | Erzählungen {pl}narration | narrations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナレ[, nare] (n) (abbr) (See ナレーション) narration; narrator [Add to Longdo]
ナレーション[, nare-shon] (n) narration; (P) [Add to Longdo]
間接話法[かんせつわほう, kansetsuwahou] (n) {ling} indirect speech; indirect narration [Add to Longdo]
叙事[じょじ, joji] (n) narration; description [Add to Longdo]
叙事文[じょじぶん, jojibun] (n) narration; description [Add to Longdo]
話法[わほう, wahou] (n) narration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 narration \nar*ra"tion\, n. [L. narratio: cf. F. narration.]
   1. The act of telling or relating the particulars of an
    event; a recital of certain events, usually in
    chronological order; rehearsal.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is related; the relation in words or writing of
    the particulars of any transaction or event, or of any
    series of transactions or events; a narrative; story;
    history.
    [1913 Webster]
 
   3. (Rhet.) That part of a discourse which recites the time,
    manner, or consequences of an action, or simply states the
    facts connected with the subject.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Account; recital; rehearsal; relation; description;
     explanation; detail; narrative; story; tale; history.
     See {Account}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 narration
   n 1: a message that tells the particulars of an act or
      occurrence or course of events; presented in writing or
      drama or cinema or as a radio or television program; "his
      narrative was interesting"; "Disney's stories entertain
      adults as well as children" [syn: {narrative}, {narration},
      {story}, {tale}]
   2: the act of giving an account describing incidents or a course
     of events; "his narration was hesitant" [syn: {narration},
     {recital}, {yarn}]
   3: (rhetoric) the second section of an oration in which the
     facts are set forth

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top