ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yarn

Y AA1 R N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yarn-, *yarn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yarn(n) เส้นด้ายหนาที่ใช้สำหรับถัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yarn(ยาร์น) n. เส้นด้าย (ด้ายดิบหรือใยสังเคราะห์ด้าย, เส้นยาว, นิทาน (โดยเฉพาะเรื่องยาวที่ไม่น่าเชื่อ) vi. ปั่นด้าย, เล่านิทาน
genappe yarn(จะแนพ') n. เส้นด้านสำหรับผ้าเสื้อละเอียดและเรียบ
rope yarnn. สายป่านหรือสายฟั่นสำหรับทำเชือก

English-Thai: Nontri Dictionary
yarn(n) ไหมพรม, เส้นด้าย, เรื่องราว, นิทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yarnเรื่องเหลือเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're going to need a quart of peanut oil, some bubble-wrap, and as much yarn as you can find.และไหมพรม มากเท่าที่นายจะหาได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Much like the yarn you spun about not having the FBI's art manifest.เหมือนกับที่นายบอกว่า นายไม่มี ใบรายการของFBI Countdown (2011)
Now you hear up close and I'll yarn you about the first time we met eye to eye.еyе tо еyе. іΑnd thuѕ іt wаѕ whеn Ι mаdе thе асquаіntаnсе оf Dr. Ηеnry Gооѕе, /і іthе mаn Ι hореd mіght сurе mе оf my аfflісtіоnѕ. Cloud Atlas (2012)
writes a ripping yarn about a big white whale, which is summarily dismissed and yet today, it is lugged around in the backpacks of every serious student of literature in the world.Rеy... Yоu wоuldn't hарреn tо bе rеlаtеd tо thе јоurnаlіѕt Lеѕtеr Rеy? Cloud Atlas (2012)
- Uncle Zach! - This my big bro' I yarn ya about.Соuld yоu dеѕсrіbе thіѕ аnnuаl Rіtе оf Ρаѕѕаgе? Cloud Atlas (2012)
This jezebel ignores you your yarns n' ways, spinning' n' spouting' her whoahsome lies an' you lap it up, like a dog in heat!іΟur lіvеѕ аnd оur сhоісеѕ/і іlіkе quаntum trајесtоrіеѕ аrе undеrѕtооd mоmеnt tо mоmеnt/і Cloud Atlas (2012)
Hey, Jess, my hands are actually stuck in the yarn because...hey เจส มือของชั้น มันแทงจริงๆ ในเส้นด้าย เพราะว่า... Jess & Julia (2012)
Give me a big old yarn ball of muscles to distract me.ให้ฉันได้สัมผัสกล้ามเนื้ออันเหี่ยวเฉา เพื่อทำให้ฉันไขว่เขวสิ Sadie Hawkins (2013)
You and I both know that since a fine, genuine pashmina requires the annual growth of at least three Changra goats you and everyone in this market blend the yarn to give it more body.ทำจากขนแพะชันกรา ที่ปล่อยยาวทั้งปีอย่างน้อย 3 ตัว ทั้งเธอและคนอื่นๆ ในตลาดนี้ จึงผสมเส้นใยอื่นเข้าไป เพื่อเพิ่มน้ำหนัก The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
This gonna be another yarn from the old country?มันคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องยาว ของประเทศที่เคยอยู่มั้ง Live by Night (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yarnThat's just a yarn.
yarnThe baby tangled the ball of yarn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นด้าย(n) thread, See also: yarn, Syn. ด้าย, Example: ในการทอผ้า หากใช้เส้นด้ายที่มีคุณภาพดี ผ้าที่ทอก็จะดีและสวย, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ด้ายเป็นสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าย[dāi] (n) EN: thread ; yarn ; cord ; string  FR: fil [ m ] ; fil à coudre [ m ] ; fil de coton [ m ] ; ficelle [ f ]
ด้ายดิบ[dāi dip] (n, exp) EN: unbleached cotton thread ; raw cotton yarn
กรอด้าย[krø dāi] (v, exp) EN: wind a bobbin ; reel yarn
นิทาน[nithān] (n) EN: tale ; story ; yarn ; fable  FR: histoire [ f ] ; récit [ m ] ; fable [ f ] ; conte [ m ] ; anecdote [ f ]
เรื่องราว[reūangrāo] (n) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn  FR: histoire [ f ] ; récit [ m ] ; sujet [ m ] ; affaire [ f ] ; propos [ m ] ; rapport [ m ] ; compte rendu [ m ] ; narration [ f ] ; anecdote [ f ]
เส้นด้าย[sendāi] (n) EN: thread ; yarn  FR: fil à coudre [ m ]
เส้นด้ายฝ้าย[sendāi fāi] (n, exp) EN: cotton yarn
เส้นด้ายไหม[sendāi mai] (n, exp) EN: silk yarn

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
YARN Y AA1 R N
YARNS Y AA1 R N Z
YARNALL Y AA1 R N AH0 L
YARNELL Y AA1 R N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yarn (v) jˈaːn (y aa1 n)
yarns (v) jˈaːnz (y aa1 n z)
yarned (v) jˈaːnd (y aa1 n d)
yarning (v) jˈaːnɪŋ (y aa1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纱线[shā xiàn, ㄕㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] yarn, #46,324 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garnfärbung { f } [ textil. ]yarn dyeing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine [Add to Longdo]
カシミア糸[カシミアいと, kashimia ito] (n) cashmere yarn [Add to Longdo]
カシミヤ;カシミア[kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat) [Add to Longdo]
ガス糸[ガスいと, gasu ito] (n) gassed yarn [Add to Longdo]
シェニール糸[シェニールいと, shieni-ru ito] (n) chenille; chenille yarn [Add to Longdo]
スラブ毛糸[スラブけいと, surabu keito] (n) slub yarn (yarn with lumps, thickening, etc.) [Add to Longdo]
ヤーン[ya-n] (n) yarn [Add to Longdo]
リリヤン[ririyan] (n) lily yarn [Add to Longdo]
ループヤーン[ru-puya-n] (n) loop yarn [Add to Longdo]
亜麻糸[あまいと, amaito] (n) flax yarn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yarn \Yarn\, n. [OE. yarn, [yogh]arn, AS. gearn; akin to D.
   garen, G., OHG., Icel., Sw., & Dan. garn; of uncertain
   origin. Cf. {Cord}.]
   [1913 Webster]
   1. Spun wool; woolen thread; also, thread of other material,
    as of cotton, flax, hemp, or silk; material spun and
    prepared for use in weaving, knitting, manufacturing
    sewing thread, or the like.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rope Making) One of the threads of which the strands of a
    rope are composed.
    [1913 Webster]
 
   3. A story told by a sailor for the amusement of his
    companions; a story or tale; as, to spin a yarn. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yarn
   n 1: the act of giving an account describing incidents or a
      course of events; "his narration was hesitant" [syn:
      {narration}, {recital}, {yarn}]
   2: a fine cord of twisted fibers (of cotton or silk or wool or
     nylon etc.) used in sewing and weaving [syn: {thread},
     {yarn}]
   v 1: tell or spin a yarn

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top