Search result for

yarn

(51 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yarn-, *yarn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yarn[N] เส้นด้ายหนาที่ใช้สำหรับถัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yarn(ยาร์น) n. เส้นด้าย (ด้ายดิบหรือใยสังเคราะห์ด้าย,เส้นยาว,นิทาน (โดยเฉพาะเรื่องยาวที่ไม่น่าเชื่อ) vi. ปั่นด้าย,เล่านิทาน
genappe yarn(จะแนพ') n. เส้นด้านสำหรับผ้าเสื้อละเอียดและเรียบ
rope yarnn. สายป่านหรือสายฟั่นสำหรับทำเชือก

English-Thai: Nontri Dictionary
yarn(n) ไหมพรม,เส้นด้าย,เรื่องราว,นิทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yarnเรื่องเหลือเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And on cold nights, this and a ball of yarn...ในคืนที่อากาศหนาวนะ \ ที่ตรงนี้ กับบอลไหมพรม ... Bolt (2008)
You're going to need a quart of peanut oil, some bubble-wrap, and as much yarn as you can find.และไหมพรม มากเท่าที่นายจะหาได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Worst part is, unlike your yarn, mine is true.ที่แย่ที่สุดคือ มันไม่เหมือนนิทานของคุณ ตรงที่ของผมเป็นเรื่องจริง Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
I care not for King George or tavern yarnsข้าไม่สนกษัตริย์จอร์จ หรืออยาก Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Much like the yarn you spun about not having the FBI's art manifest.เหมือนกับที่นายบอกว่า นายไม่มี ใบรายการของFBI Countdown (2011)
Go ahead, spin that yarn, dazzle me.เอาเลย ยั่วให้ฉันหัวหมุน Get Carter (2011)
What are you doing here, señor? Did you lose your ball of yarn?เธอมาทำอะไรที่นี่ ซินยอร์ เธอทำลูกบอลที่เป็นเส้นด้าย หายไปใช่ไหม? Puss in Boots (2011)
Now you hear up close and I'll yarn you about the first time we met eye to eye.еyе tо еyе. іΑnd thuѕ іt wаѕ whеn Ι mаdе thе асquаіntаnсе оf Dr. Ηеnry Gооѕе,/і іthе mаn Ι hореd mіght сurе mе оf my аfflісtіоnѕ. Cloud Atlas (2012)
writes a ripping yarn about a big white whale, which is summarily dismissed and yet today, it is lugged around in the backpacks of every serious student of literature in the world.Rеy... Yоu wоuldn't hарреn tо bе rеlаtеd tо thе јоurnаlіѕt Lеѕtеr Rеy? Cloud Atlas (2012)
Nay, this life of rotted luck ain't no smiles I'm yarnin'.Gะตntlะตmะตn... Cloud Atlas (2012)
- Uncle Zach! - This my big bro' I yarn ya about.Соuld yоu dеѕсrіbе thіѕ аnnuаl Rіtе оf Ρаѕѕаgе? Cloud Atlas (2012)
This jezebel ignores you your yarns n' ways, spinning' n' spouting' her whoahsome lies an' you lap it up, like a dog in heat!іΟur lіvеѕ аnd оur сhоісеѕ/і іlіkе quаntum trајесtоrіеѕ аrе undеrѕtооd mоmеnt tо mоmеnt/і Cloud Atlas (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yarnThe baby tangled the ball of yarn.
yarnThat's just a yarn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นด้าย[N] thread, See also: yarn, Syn. ด้าย, Example: ในการทอผ้า หากใช้เส้นด้ายที่มีคุณภาพดี ผ้าที่ทอก็จะดีและสวย, Count unit: เส้น, Thai definition: ด้ายเป็นสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าย[n.] (dāi) EN: thread ; yarn ; cord ; string   FR: fil [m] ; fil à coudre [m] ; fil de coton [m] ; ficelle [f]
ด้ายดิบ[n. exp.] (dāi dip) EN: unbleached cotton thread ; raw cotton yarn   
กรอด้าย[v. exp.] (krø dāi) EN: wind a bobbin ; reel yarn   
นิทาน[n.] (nithān) EN: tale ; story ; yarn ; fable   FR: histoire [f] ; récit [m] ; fable [f] ; conte [m] ; anecdote [f]
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn   FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]
เส้นด้าย[n.] (sendāi) EN: thread ; yarn   FR: fil à coudre [m]
เส้นด้ายฝ้าย[n. exp.] (sendāi fāi) EN: cotton yarn   
เส้นด้ายไหม[n. exp.] (sendāi mai) EN: silk yarn   

CMU English Pronouncing Dictionary
YARN    Y AA1 R N
YARNS    Y AA1 R N Z
YARNALL    Y AA1 R N AH0 L
YARNELL    Y AA1 R N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yarn    (v) (y aa1 n)
yarns    (v) (y aa1 n z)
yarned    (v) (y aa1 n d)
yarning    (v) (y aa1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纱线[shā xiàn, ㄕㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] yarn, #46,324 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garnfärbung {f} [textil.]yarn dyeing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine [Add to Longdo]
カシミア糸[カシミアいと, kashimia ito] (n) cashmere yarn [Add to Longdo]
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat) [Add to Longdo]
ガス糸[ガスいと, gasu ito] (n) gassed yarn [Add to Longdo]
シェニール糸[シェニールいと, shieni-ru ito] (n) chenille; chenille yarn [Add to Longdo]
スラブ毛糸[スラブけいと, surabu keito] (n) slub yarn (yarn with lumps, thickening, etc.) [Add to Longdo]
ヤーン[, ya-n] (n) yarn [Add to Longdo]
リリヤン[, ririyan] (n) lily yarn [Add to Longdo]
ループヤーン[, ru-puya-n] (n) loop yarn [Add to Longdo]
亜麻糸[あまいと, amaito] (n) flax yarn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yarn \Yarn\, n. [OE. yarn, [yogh]arn, AS. gearn; akin to D.
   garen, G., OHG., Icel., Sw., & Dan. garn; of uncertain
   origin. Cf. {Cord}.]
   [1913 Webster]
   1. Spun wool; woolen thread; also, thread of other material,
    as of cotton, flax, hemp, or silk; material spun and
    prepared for use in weaving, knitting, manufacturing
    sewing thread, or the like.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rope Making) One of the threads of which the strands of a
    rope are composed.
    [1913 Webster]
 
   3. A story told by a sailor for the amusement of his
    companions; a story or tale; as, to spin a yarn. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yarn
   n 1: the act of giving an account describing incidents or a
      course of events; "his narration was hesitant" [syn:
      {narration}, {recital}, {yarn}]
   2: a fine cord of twisted fibers (of cotton or silk or wool or
     nylon etc.) used in sewing and weaving [syn: {thread},
     {yarn}]
   v 1: tell or spin a yarn

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top