ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

narrative

N AE1 R AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -narrative-, *narrative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
narrative(n) เรื่องเล่า, See also: เรื่องที่เล่าหรือบรรยาย, การเล่าเรื่อง, การบรรยายตามลำดับของเหตุการณ์, การเล่าเรื่อง, กา, Syn. anecdote, narration, tale, yarn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
narrative(แน'ระทิฟว) n. เรื่องเล่า, การเล่าเรื่อง adj. เกี่ยวกับเรื่องเล่า, Syn. chronicle

English-Thai: Nontri Dictionary
narrative(adj) เกี่ยวกับการบรรยาย, เกี่ยวกับเรื่องเล่า, เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง
narrative(n) การเล่าเรื่อง, การบรรยาย, เรื่องเล่า, เรื่องบรรยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
narrativeเรื่องเล่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrative evidenceพยานบรรยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrative paintingจิตรกรรมบรรยาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrative poemบทกวีเรื่องเล่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Narrative poetryกวีนิพนธ์เล่าเรื่อง [TU Subject Heading]
Narrative poetry, Thaiกวีนิพนธ์เล่าเรื่องไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For a narrative about a sponge.สำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับฟองน้ำ บ้านคนบ้า Pilot (2008)
- also gives her the perfect narrative for the crime.-แล้วทำให้เรื่องของเธอ เป็นคดีฆาตกรรม Dex Takes a Holiday (2009)
She's good at creating the narrative of a crime.เธอเหมาะสมที่จะสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องของอาขญากรรม Dex Takes a Holiday (2009)
- i know something about creating a narrative too.-ผมรู้วิธีสร้างสรรค์ ของการเล่าเรื่องเหมือนกัน Dex Takes a Holiday (2009)
Highly developed and fantastical narratives which preclude facing the truth of his actions...ที่จะยอมรับ ว่าอาชญากรรม นั่นได้เกิดขึ้น มีการพัฒนา เรื่องเล่าที่ขัดขวางการเผชิญความจริงของการกระทำของเขา Shutter Island (2010)
We're gonna control the narrative on this.เราจะควบคุมการเขียนรายงานเรื่องนี้ Dark Matter (2010)
But I'm excited about the narrative facility of the documentary format.แต่ผมตื่นเต้นกับรูปแบบหนังสารคดี ซึ่งอำนวยความสะดวกในด้านการเล่าเรื่อง Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
Convenient switch in the narrative now that your brother's the one at risk.เปลี่ยนเรื่องเล่าทันที ตอนที่พี่ชายนาย ตกอยู่ในความเสี่ยง Doubt (2012)
You attach an assumption to a piece of evidence, you start to bend the narrative to support it, prejudice yourself.นายตั้งข้อสมมติฐาน จากหลักฐานที่เหลือยู่ และนายก็เล่าเรื่องที่คิดขึ้นมาเอง รู้ไหมว่ามันจะทำให้นายเสียหายได้ The Long Bright Dark (2014)
We're still trying to come up with a narrative to explain what happened.เรายังหาเรื่องราวมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ Jason Bourne (2016)
The memories are purged at the end of every narrative loop.ความทรงจำ จะถูกลบ เมื่อ วังวล ของเรืองนั้นจบ The Original (2016)
Yes, from a horror narrative called "The Dinner Party."ใช่ จากบทสยองขวัญชื่อ The Dinner Party The Original (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
narrativeIt was his lengthy narrative that bored me to death.
narrativeIt was his narrative that bored me to death.
narrativeIt was the teacher's narrative that bored me to death.
narrativeShe gave a narrative of her strange experience.
narrativeThat is not what the narrative is about.
narrativeThe mystery contains more dialogue than narrative.
narrativeThe old man's narrative was punctuated by coughs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื่องราว[reūangrāo] (n) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn  FR: histoire [ f ] ; récit [ m ] ; sujet [ m ] ; affaire [ f ] ; propos [ m ] ; rapport [ m ] ; compte rendu [ m ] ; narration [ f ] ; anecdote [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NARRATIVE N AE1 R AH0 T IH0 V
NARRATIVE N EH1 R AH0 T IH0 V
NARRATIVES N AE1 R AH0 T IH0 V Z
NARRATIVES N EH1 R AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
narrative (n) nˈærətɪv (n a1 r @ t i v)
narratives (n) nˈærətɪvz (n a1 r @ t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
故事[gù shi, ㄍㄨˋ ㄕ˙,  ] narrative; story; tale #1,036 [Add to Longdo]
叙事[xù shì, ㄒㄩˋ ㄕˋ,   /  ] narrative #18,922 [Add to Longdo]
短篇小说[duǎn piān xiǎo shuō, ㄉㄨㄢˇ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ,     /    ] narrative; short story #37,256 [Add to Longdo]
通史[tōng shǐ, ㄊㄨㄥ ㄕˇ,  ] narrative history; comprehensive history; a history covering an extended period #42,979 [Add to Longdo]
叙述性[xù shù xìng, ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] narrative #119,170 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzählergabe { f }narrative skill [Add to Longdo]
Erzählung { f }; Geschichte { f } | Erzählungen { pl }narrative | narratives [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
バラード[bara-do] (n) (1) ballade (narrative poetry, musical composition) (fre #10,275 [Add to Longdo]
忠臣蔵[ちゅうしんぐら, chuushingura] (n) (See 浄瑠璃) performance or narrative based on the story of the Forty-seven Ronin (esp. the Kanadehon Chushingura, an epic puppet play first performed in 1748) #12,314 [Add to Longdo]
説話[せつわ, setsuwa] (n, vs) tale; narrative #17,582 [Add to Longdo]
ディアテッサロン[deiatessaron] (n) (obsc) diatessaron (the four Gospels woven into a single narrative) [Add to Longdo]
河内音頭[かわちおんど, kawachiondo] (n) narrative style of Bon dance song from eastern Osaka (often with improvised lyrics) [Add to Longdo]
義太夫節[ぎだゆうぶし, gidayuubushi] (n) (See 義太夫) gidayuu ballad drama (narrative accompanied by a shamisen used in the bunraku puppet theater) [Add to Longdo]
語り物[かたりもの, katarimono] (n) a narrative [Add to Longdo]
講談本[こうだんぼん, koudanbon] (n) book of oral narratives; story book [Add to Longdo]
叙事的[じょじてき, jojiteki] (n) epic (e.g. poem); descriptive; narrative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Narrative \Nar"ra*tive\, n.
   That which is narrated; the recital of a story; a continuous
   account of the particulars of an event or transaction; a
   story.
   [1913 Webster]
 
      Cyntio was much taken with my narrative. --Tatler.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Account; recital; rehearsal; relation; narration; story;
     tale. See {Account}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Narrative \Nar"ra*tive\, a. [Cf. F. narratif.]
   1. Of or pertaining to narration; relating to the particulars
    of an event or transaction.
    [1913 Webster]
 
   2. Apt or inclined to relate stories, or to tell particulars
    of events; story-telling; garrulous.
    [1913 Webster]
 
       But wise through time, and narrative with age.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 narrative
   adj 1: consisting of or characterized by the telling of a story;
       "narrative poetry"
   n 1: a message that tells the particulars of an act or
      occurrence or course of events; presented in writing or
      drama or cinema or as a radio or television program; "his
      narrative was interesting"; "Disney's stories entertain
      adults as well as children" [syn: {narrative}, {narration},
      {story}, {tale}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top