ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

book

B UH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -book-, *book*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
bookstore(n) ร้านหนังสือ
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
audiobook(n) หนังสือเสียง, หนังสือที่มีคนอ่านให้เราฟัง เช่น I’m a latecomer to this whole Harry Potter thing, but am no less enthusiastic about the recent release of the final volume of Harry Potter audiobooks., Syn. audio book

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
book(n) หนังสือ
book(vt) จอง, See also: บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า, Syn. reserve
book(vt) บันทึกข้อหา, See also: เขียนใบสั่ง, Syn. charge, record
bookie(n) คนรับแทงม้า
bookie(sl) คนรับแทง (การพนัน)
book in(phrv) จองห้องพัก (โรงแรม), Syn. check in, Ant. book out, check out
book up(phrv) จอง, See also: เต็ม ห้องพัก, โรงแรม, คิวฯลฯ, Syn. book out
bookend(n) ที่ตั้งหนังสือ (ทำให้หนังสือตรงเป็นแถว)
booking(n) การจองล่วงหน้า
bookish(adj) ชอบอ่านหนังสือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
book(บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง
book jacketn. ปกหุ้มหนังสือ
book palmn. ใบลาน
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ, ร้านทำปกหนังสือ
bookbinding(บุค'ไบดิง) n. การเข้าปกหนังสือ, การทำปกหนังสือ
bookcase(บุค'เคส) n. ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ
bookend(บุค'เอนดฺ) n. ที่หนีบค้ำแถวหนังสือให้ตั้งตรง, Syn. bookend
bookie(บุค'คี) n. คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า, Syn. bookmaker
booking(บุค'คิง) n. สัญญา, การตกลง, การจอง
booking clerkn. คนขายตั๋ว

English-Thai: Nontri Dictionary
book(n) หนังสือ, ตำรา, สมุด, คัมภีร์
book(vt) จองล่วงหน้า, สำรองที่นั่ง, ลงบัญชี, ลงชื่อ, ลงรายการ, ลงบันทึก
bookcase(n) ตู้หนังสือ
bookie(n) คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า
booking(n) การจอง, การสำรองที่นั่ง, การตกลง, สัญญา
bookish(adj) เป็นหนอนหนังสือ
bookkeeper(n) คนทำบัญชี
bookkeeping(n) การทำบัญชี
booklet(n) หนังสือเล่มเล็ก
bookmaker(n) คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
book debts insuranceการประกันภัยหนี้ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
book interestผลประโยชน์ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Book of Hoursหนังสือกำหนดเทศกาล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Book of the Deadคัมภีร์มรณะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
book structureโครงสร้างแผ่นซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bookletอนุสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bookmarkคั่นหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bookmarkคั่นหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bookหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book and readingหนังสือและการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book arrearagesหนังสือค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book auctionการประมูลหนังสือ, Example: การประมูลหนังสือ (Book auction) เป็นการขายหนังสือหายากและหนังสือที่ใช้แล้วซึ่งเป็นการขายหนังสือให้กับผู้ประมูลราคาได้สูงสุด การประมูลหนังสือเก่าและหนังสือหายากนี้มักจัดทำโดยร้านที่ขายหนังสือเก่าและหนังสือหายากโดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ประมูลหนังสือดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ การกุศล และเพื่อจุดมุ่งหมายอื่น ๆ การดำเนินการประมูลอาจทำทุกปี หรือ 2 ปี/ครั้ง หรือแล้วแต่สะดวก เช่น บริษัท Heritage Auctions ของสหรัฐอเมริกา ตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 เป็นบริษัทประมูลของสะสมรวมทั้งหนังสือเก่าและหนังสือหายากที่ใหญ่ที่สุดในโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book cardบัตรหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book caseตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book clothผ้าเย็บปกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book clubสโมสรหนังสือ, Example: Book club หมายถึง สโมสรหนังสือ <p> (1) เป็นชมรมหรือสโมสรที่จัดการเกี่ยวกับหนังสือ โดยทั่วไปผู้จัดชมรมหรือสโมสรนี้ คือ สำนักพิมพ์หรือผู้จำหน่ายหนังสือ โดยเสนอหนังสือที่จะดำเนินการโดยเฉพาะ เช่น หนังสือวิชาการ หนังสือปกอ่อน หนังสือสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา หนังสือที่มีเนื้อเรื่องโดยเฉพาะ เช่น นิยายวิทยาศาสตร์ สโมสรจะรับสมัครสมาชิกโดยสมาชิกต้องเสียค่าบำรุง และสโมสรหนังสือจะส่งรายชื่อหนังสือให้สมาชิกทางไปรษณีย์ ซึ่งสมาชิกจะได้รับประโยชน์โดยมีสิทธิเลือกซื้อหนังสือในรายชื่อที่มีส่วนลดให้ การดำเนินกิจการในรูปของสโมสรหนังสือนี้ช่วยให้ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือได้ทราบว่าในแต่ละเดือนมีหนังสือใหม่ ๆ อะไรออกจำหน่ายบ้าง ทั้งนี้สโมสรหนังสือบางอาจให้ของขวัญบางอย่างเพื่อดึงดูดใจสมาชิกใหม่ เช่น สมุดบันทึก อย่างไรก็ดี อาจถือได้ว่าการดำเนินกิจการของสโมสรหนังสือเป็นวิธีการขายและซื้อหนังสือโดยการเป็นสมาชิกนั่นเอง <p> (2) เป็นชมรมหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับหนังสือมาประชุมพบปะกัน เพื่อจัดกิจกรรมการอภิปรายหรือปาฐกถาเกี่ยวกับหนังสือทั่วไปหรือหนังสือที่กลุ่มบุคคลนั้นได้อ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือนั้น โดยกลุ่มเหล่านี้อาจพบปะกันในบ้านส่วนตัว ห้องสมุด ร้านหนังสือ เวทีออนไลน์ ผับและในร้านกาแฟ หรือภัตตาคาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book collectingการสะสมหนังสือ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
book(n) หนังสือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว Night and Fog (1956)
Some humorous books being written.ถูกเขียนของหลักสูตร เพิ่มเติมสำหรับหัวเราะฉันบอก ว่า How I Won the War (1967)
I shall now read from the books of Matthew, Mark, Luke and duck!พ่อจะอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว มาระโก ลูกา ...และหมอบ Blazing Saddles (1974)
As your spiritual leader, I implore you to pay heed to this good book and what it has to say.ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ พ่อวิงวอน... ...ให้นึกถึงคำในพระคัมภีร์ Blazing Saddles (1974)
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest.วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก The Little Prince (1974)
The divine truth is not in a building or a book or a story.ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า ไม่ได้เป็นตึก ไม่ได้เป็นหนังสือ หรือเป็นเรื่องเล่า Oh, God! (1977)
He wrote a book called paranoia or magic, and believe me, เขาเขียนหนังสือ เรื่อง เวทมนตร์ เชื่อผมเถอะ, Suspiria (1977)
And you're gonna write a book here?และคุณกำลังจะเขียนหนังสือที่นี่ I Spit on Your Grave (1978)
- Book us for tomorrow night. - Hold it! Tomorrow night?นัดพวกเราสำหรับวันพรุ่งนี้ เดี๋ยวก่อน พรุ่งนี้ The Blues Brothers (1980)
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน First Blood (1982)
But in our temple, the priest used to read from the Muslim Koran and the Hindu Gita, moving from one to the other as if it mattered not which book was read as long as God was worshiped.แต่ในโบสถ์ของเรานักบวชใช้ คัมภีร์กูระอ่านของมุสลิม และกีต้าของฮินดู สลับกันไป Gandhi (1982)
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม! Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bookA book bound in leather.
bookA book can be compared to a friend.
bookA book descriptive of the wonders of nature.
bookA book dropped from the shelf.
bookA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
bookA book is lying on the desk.
bookA book is made of paper.
bookA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
bookA book not worth reading is not worth buying in the first place.
bookA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
bookA book worth reading is worth reading twice.
bookA book written in a colloquial style.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นวางหนังสือ(n) bookshelf
ร้านขายหนังสือ(n) bookshop
ร้านหนังสือ(n) bookstore, Example: ใครก็ตามที่เป็นนักอ่านได้เดินเข้าร้านหนังสือ แค่ได้ก้าวเข้าไปในร้านก็มีความสุขแล้ว, Count Unit: ร้าน, Thai Definition: สถานที่ขายหนังสือ
ร้านขายหนังสือ(n) bookstore, Syn. ร้านหนังสือ, Example: เมื่ออายุ 19 ปี ผมชอบไปเดินเที่ยวตามร้านขายหนังสือแถววังบูรพา, Count Unit: ร้าน
สมุด(n) book, See also: workbook, notebook, exercise book, booklet, Example: ผู้วิจัยควรมีสมุดเล่มเล็กๆ ติดตัวเป็นประจำ เพื่อจะได้บันทึกสิ่งที่พบเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการวิจัย, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: กระดาษที่ทำเป็นเล่ม
สั่งจอง(v) order, See also: book, reserve, Example: ประชาชนแห่กันมาสั่งจองเสื้อกันอย่างหนาแน่น
จองที่(v) reserve, See also: book, make a reservation, engage, Syn. จองที่นั่ง
ไปรษณียนิเทศ(n) book of postal regulation, Example: ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไปรษณีย์ จะรู้จักไปรษณียนิเทศกันทุกคน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดกฎข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศว่าด้วยการไปรษณีย์ทั่วไป, Notes: (กฎหมาย)
หนอนหนังสือ(n) bookworm, Syn. นักอ่าน, Example: ในงานเปิดตัวหนังสือใหม่คราวนี้ เหมือนเป็นที่ชุมนุมของพวกหนอนหนังสือทั้งนั้น, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับหนังสือ, Notes: (สำนวน)
หนังสือ(์n) book, Syn. ์งานเขียน, สิ่งพิมพ์, Example: ระดับไวยากรณ์วิธีนี้มีผู้พยายามทำขึ้นและเขียนเป็นหนังสือออกมา, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด, ลายลักษณ์อักษร, เอกสาร, บทประพันธ์, ข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นต้นแล้วรวมเป็นเล่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [ m ]
แบบเรียน[baēprīen] (n, exp) EN: school book ; textbook  FR: livre scolaire [ m ] ; manuel scolaire [ m ]
บรรณ[ban] (n) EN: book ; work ; literature  FR: livre [ m ] ; ouvrage [ m ]
บัญชี[banchī] (n) EN: account ; account book  FR: compte [ m ] ; livre de compte [ m ]
บรรพ[bap] (n) EN: book ; chapter ; part  FR: livre [ m ] ; section [ f ] ; partie [ f ]
บุ๊คเซ็นเตอร์[buk-sentoē] (n) EN: book center  FR: librairie
ฉบับกระเป๋า[chabap krapao] (n, exp) EN: pocket edition ; pocket book  FR: édition de poche [ f ] ; livre de poche [ m ]
ช่างเย็บเล่ม[chang yep lem] (n, exp) EN: bookbinder
ชั้นหนังสือ[chan nangseū] (n) EN: bookcase  FR: bibliothèque [ f ] (meuble) ; tablette [ f ]
ไดอารี่[daiārī] (n) EN: diary ; datebook  FR: agenda [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOOK B UH1 K
BOOKS B UH1 K S
BOOKER B UH1 K ER0
BOOKS' B UH1 K S
BOOK'S B UH1 K S
BOOKIE B UH1 K IY0
BOOKIN B UH1 K IH0 N
BOOKED B UH1 K T
BOOKERS B UH1 K ER0 Z
BOOKIES B UH1 K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
book (v) bˈuk (b u1 k)
books (v) bˈuks (b u1 k s)
booked (v) bˈukt (b u1 k t)
bookie (n) bˈukiː (b u1 k ii)
bookies (n) bˈukɪz (b u1 k i z)
booking (v) bˈukɪŋ (b u1 k i ng)
bookish (j) bˈukɪʃ (b u1 k i sh)
booklet (n) bˈuklɪt (b u1 k l i t)
book-end (n) bˈuk-ɛnd (b u1 k - e n d)
bookable (j) bˈukəbl (b u1 k @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, / ] book; letter; same as 書經|书经 Book of History, #657 [Add to Longdo]
图书[tú shū, ㄊㄨˊ ㄕㄨ, / ] books (in a library or bookstore), #4,677 [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, / ] book; booklet; classifier for books, #5,235 [Add to Longdo]
书籍[shū jí, ㄕㄨ ㄐㄧˊ, / ] books; works, #7,148 [Add to Longdo]
书店[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] bookstore, #7,973 [Add to Longdo]
书本[shū běn, ㄕㄨ ㄅㄣˇ, / ] book, #13,786 [Add to Longdo]
本子[běn zi, ㄅㄣˇ ㄗ˙, ] book; notebook; edition, #14,651 [Add to Longdo]
书架[shū jià, ㄕㄨ ㄐㄧㄚˋ, / ] bookshelf, #17,327 [Add to Longdo]
[dù, ㄉㄨˋ, ] bookworm; Lepisma saccharina, #21,201 [Add to Longdo]
书评[shū píng, ㄕㄨ ㄆㄧㄥˊ, / ] book review; book notice, #22,083 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ほん, hon] TH: หนังสือ  EN: book

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaffungsvorschlag { m } (Bibliothek)book suggestion; recommendation [Add to Longdo]
Belletristik { f }book of fiction; fiction book [Add to Longdo]
Buch { n }; Heft { n } | Bücher { pl } | lieferbare Bücher | Buch aufnehmen | Buch einordnen | Buch absignieren | (Buch) durchblättern | in ein Buch vertieft sein | wie es im Buche steht | vorhandene Bücher in der Bibliothek | ein Buch mit sieben Siegeln [ übtr. ]book | books | books in print | to catalogue a book; to list a book | to put the book in order; to shelve a book | to check books against readers' requests | to flip through | to be sunk in a book | a textbook example | books available in the library | a sealed book [Add to Longdo]
Buchauswahl { f }book selection [Add to Longdo]
Buchbesprechung { f }book review [Add to Longdo]
Bucheinband { m }book cover [Add to Longdo]
Bücherausstellung { f }book exhibition [Add to Longdo]
Buchforderungen { pl }book claims [Add to Longdo]
Buchgemeinschaft { f }; Buchklub { m } | Buchgemeinschaften { pl }; Buchklubs { pl }book club | book clubs [Add to Longdo]
Buchhalter { m }book keeper [Add to Longdo]
Buchhaltung { f }book keeping; bookkeeping [Add to Longdo]
Buchhandel { m }book trade [Add to Longdo]
Buchhülle { f }book wrapper [Add to Longdo]
Buchmesse { f }book fair [Add to Longdo]
Buchnummer { f }book number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お伽草子;御伽草子[おとぎぞうし, otogizoushi] (n) (See 伽草子) fairy-tale book [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
ご本;御本[ごほん, gohon] (n) (hon) (pol) (See 本・ほん・1) book [Add to Longdo]
しかけ絵本;仕掛け絵本;仕掛絵本[しかけえほん, shikakeehon] (n) pop-up book [Add to Longdo]
ちびくろサンボ[chibikuro sanbo] (n) Little Black Sambo (book title) [Add to Longdo]
アイブック[aibukku] (n) { comp } iBook [Add to Longdo]
アドレス帳[アドレスちょう, adoresu chou] (n) address book [Add to Longdo]
アド帳[アドちょう, ado chou] (n) address book (email) [Add to Longdo]
アペンディックス;アペンディクス[apendeikkusu ; apendeikusu] (n) appendix (of a book, etc.) [Add to Longdo]
アメコミ[amekomi] (n) (abbr) American comic book [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
スクラップブック[すくらっぷぶっく, sukurappubukku] scrapbook [Add to Longdo]
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
ノートブック[のーとぶっく, no-tobukku] notebook (computer) [Add to Longdo]
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer) [Add to Longdo]
ブックマーク[ぶっくまーく, bukkuma-ku] bookmark [Add to Longdo]
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
ブックリスト[ぶっくりすと, bukkurisuto] booklist, bookmark file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rhapsody \Rhap"so*dy\, n.; pl. {Rhapsodies}. [F. rhapsodie, L.
   rhapsodia, Gr. "rapsw,di`a, fr. "rapsw,do`s a rhapsodist;
   "ra`ptein to sew, stitch together, unite + 'w,dh` a song. See
   {Ode}.]
   1. A recitation or song of a rhapsodist; a portion of an epic
    poem adapted for recitation, or usually recited, at one
    time; hence, a division of the Iliad or the Odyssey; --
    called also a {book}.
    [1913 Webster]
 
   2. A disconnected series of sentences or statements composed
    under excitement, and without dependence or natural
    connection; rambling composition. "A rhapsody of words."
    --Shak. "A rhapsody of tales." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A composition irregular in form, like an
    improvisation; as, Liszt's "Hungarian Rhapsodies."
    [1913 Webster] Rhatany

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bell \Bell\, n. [AS. belle, fr. bellan to bellow. See {Bellow}.]
   1. A hollow metallic vessel, usually shaped somewhat like a
    cup with a flaring mouth, containing a clapper or tongue,
    and giving forth a ringing sound on being struck.
    [1913 Webster]
 
   Note: Bells have been made of various metals, but the best
      have always been, as now, of an alloy of copper and
      tin.
      [1913 Webster]
 
   {The Liberty Bell}, the famous bell of the Philadelphia State
    House, which rang when the Continental Congress declared
    the Independence of the United States, in 1776. It had
    been cast in 1753, and upon it were the words "Proclaim
    liberty throughout all the land, to all the inhabitants
    thereof."
    [1913 Webster]
 
   2. A hollow perforated sphere of metal containing a loose
    ball which causes it to sound when moved.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything in the form of a bell, as the cup or corol of a
    flower. "In a cowslip's bell I lie." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) That part of the capital of a column included
    between the abacus and neck molding; also used for the
    naked core of nearly cylindrical shape, assumed to exist
    within the leafage of a capital.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. (Naut.) The strikes of the bell which mark the time;
    or the time so designated.
    [1913 Webster]
 
   Note: On shipboard, time is marked by a bell, which is struck
      eight times at 4, 8, and 12 o'clock. Half an hour after
      it has struck "eight bells" it is struck once, and at
      every succeeding half hour the number of strokes is
      increased by one, till at the end of the four hours,
      which constitute a watch, it is struck eight times.
      [1913 Webster]
 
   {To bear away the bell}, to win the prize at a race where the
    prize was a bell; hence, to be superior in something.
    --Fuller.
 
   {To bear the bell}, to be the first or leader; -- in allusion
    to the bellwether or a flock, or the leading animal of a
    team or drove, when wearing a bell.
 
   {To curse by bell}, {book}, {and candle}, a solemn form of
    excommunication used in the Roman Catholic church, the
    bell being tolled, the book of offices for the purpose
    being used, and three candles being extinguished with
    certain ceremonies. --Nares.
 
   {To lose the bell}, to be worsted in a contest. "In single
    fight he lost the bell." --Fairfax.
 
   {To shake the bells}, to move, give notice, or alarm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Bell is much used adjectively or in combinations; as,
      bell clapper; bell foundry; bell hanger; bell-mouthed;
      bell tower, etc., which, for the most part, are
      self-explaining.
      [1913 Webster]
 
   {Bell arch} (Arch.), an arch of unusual form, following the
    curve of an ogee.
 
   {Bell cage}, or {Bell carriage} (Arch.), a timber frame
    constructed to carry one or more large bells.
 
   {Bell cot} (Arch.), a small or subsidiary construction,
    frequently corbeled out from the walls of a structure, and
    used to contain and support one or more bells.
 
   {Bell deck} (Arch.), the floor of a belfry made to serve as a
    roof to the rooms below.
 
   {Bell founder}, one whose occupation it is to found or cast
    bells.
 
   {Bell foundry}, or {Bell foundery}, a place where bells are
    founded or cast.
 
   {Bell gable} (Arch.), a small gable-shaped construction,
    pierced with one or more openings, and used to contain
    bells.
 
   {Bell glass}. See {Bell jar}.
 
   {Bell hanger}, a man who hangs or puts up bells.
 
   {Bell pull}, a cord, handle, or knob, connecting with a bell
    or bell wire, and which will ring the bell when pulled.
    --Aytoun.
 
   {Bell punch}, a kind of conductor's punch which rings a bell
    when used.
 
   {Bell ringer}, one who rings a bell or bells, esp. one whose
    business it is to ring a church bell or chime, or a set of
    musical bells for public entertainment.
 
   {Bell roof} (Arch.), a roof shaped according to the general
    lines of a bell.
 
   {Bell rope}, a rope by which a church or other bell is rung.
    
 
   {Bell tent}, a circular conical-topped tent.
 
   {Bell trap}, a kind of bell shaped stench trap.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Book \Book\ (b[oo^]k), n. [OE. book, bok, AS. b[=o]c; akin to
   Goth. b[=o]ka a letter, in pl. book, writing, Icel. b[=o]k,
   Sw. bok, Dan. bog, OS. b[=o]k, D. boek, OHG. puoh, G. buch;
   and fr. AS. b[=o]c, b[=e]ce, beech; because the ancient
   Saxons and Germans in general wrote runes on pieces of
   beechen board. Cf. {Beech}.]
   1. A collection of sheets of paper, or similar material,
    blank, written, or printed, bound together; commonly, many
    folded and bound sheets containing continuous printing or
    writing.
    [1913 Webster]
 
   Note: When blank, it is called a blank book. When printed,
      the term often distinguishes a bound volume, or a
      volume of some size, from a pamphlet.
      [1913 Webster]
 
   Note: It has been held that, under the copyright law, a book
      is not necessarily a volume made of many sheets bound
      together; it may be printed on a single sheet, as music
      or a diagram of patterns. --Abbott.
      [1913 Webster]
 
   2. A composition, written or printed; a treatise.
    [1913 Webster]
 
       A good book is the precious life blood of a master
       spirit, embalmed and treasured up on purpose to a
       life beyond life.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A part or subdivision of a treatise or literary work; as,
    the tenth book of "Paradise Lost."
    [1913 Webster]
 
   4. A volume or collection of sheets in which accounts are
    kept; a register of debts and credits, receipts and
    expenditures, etc.; -- often used in the plural; as, they
    got a subpoena to examine our books.
 
   Syn: ledger, leger, account book, book of account. [1913
     Webster + WordNet 1.5]
 
   5. Six tricks taken by one side, in the game of bridge or
    whist, being the minimum number of tricks that must be
    taken before any additional tricks are counted as part of
    the score for that hand; in certain other games, two or
    more corresponding cards, forming a set.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. (Drama) a written version of a play or other dramatic
    composition; -- used in preparing for a performance.
 
   Syn: script, playscript.
     [WordNet 1.5]
 
   7. a set of paper objects (tickets, stamps, matches, checks
    etc.) bound together by one edge, like a book; as, he
    bought a book of stamps.
    [WordNet 1.5]
 
   8. a book or list, actual or hypothetical, containing records
    of the best performances in some endeavor; a recordbook;
    -- used in the phrase
 
   {one for the book} or
 
   {one for the books}.
 
   Syn: record, recordbook.
     [PJC]
 
   9. (Sport) the set of facts about an athlete's performance,
    such as typical performance or playing habits or methods,
    that are accumulated by potential opponents as an aid in
    deciding how best to compete against that athlete; as, the
    book on Ted Williams suggests pitching to him low and
    outside.
    [PJC]
 
   10. (Finance) same as {book value}.
     [PJC]
 
   11. (Stock market) the list of current buy and sell orders
     maintained by a stock market specialist.
     [PJC]
 
   12. (Commerce) the purchase orders still outstanding and
     unfilled on a company's ledger; as, book to bill ratio.
     [PJC]
 
   Note: Book is used adjectively or as a part of many
      compounds; as, book buyer, bookrack, book club, book
      lore, book sale, book trade, memorandum book, cashbook.
      [1913 Webster]
 
   {Book account}, an account or register of debt or credit in a
    book.
 
   {Book debt}, a debt for items charged to the debtor by the
    creditor in his book of accounts.
 
   {Book learning}, learning acquired from books, as
    distinguished from practical knowledge. "Neither does it
    so much require book learning and scholarship, as good
    natural sense, to distinguish true and false." --Burnet.
 
   {Book louse} (Zool.), one of several species of minute,
    wingless insects injurious to books and papers. They
    belong to the {Pseudoneuroptera}.
 
   {Book moth} (Zool.), the name of several species of moths,
    the larv[ae] of which eat books.
 
   {Book oath}, an oath made on {The Book}, or Bible.
 
   {The Book of Books}, the Bible.
 
   {Book post}, a system under which books, bulky manuscripts,
    etc., may be transmitted by mail.
 
   {Book scorpion} (Zool.), one of the false scorpions
    ({Chelifer cancroides}) found among books and papers. It
    can run sidewise and backward, and feeds on small insects.
    
 
   {Book stall}, a stand or stall, often in the open air, for
    retailing books.
 
   {Canonical books}. See {Canonical}.
 
   {In one's books}, in one's favor. "I was so much in his
    books, that at his decease he left me his lamp."
    --Addison.
 
   {To bring to book}.
     (a) To compel to give an account.
     (b) To compare with an admitted authority. "To bring it
       manifestly to book is impossible." --M. Arnold.
 
   {by the book}, according to standard procedures; using the
    correct or usual methods.
 
   {cook the books}, make fallacious entries in or otherwise
    manipulate a financial record book for fraudulent
    purposes.
 
   {To curse by bell, book, and candle}. See under {Bell}.
 
   {To make book} (Horse Racing), to conduct a business of
    accepting or placing bets from others on horse races.
 
   {To make a book} (Horse Racing), to lay bets (recorded in a
    pocket book) against the success of every horse, so that
    the bookmaker wins on all the unsuccessful horses and
    loses only on the winning horse or horses.
 
   {off the books}, not recorded in the official financial
    records of a business; -- usually used of payments made in
    cash to fraudulently avoid payment of taxes or of
    employment benefits.
 
   {one for the book}, {one for the books}, something
    extraordinary, such as a record-breaking performance or a
    remarkable accomplishment.
 
   {To speak by the book}, to speak with minute exactness.
 
   {to throw the book at}, to impose the maximum fine or penalty
    for an offense; -- usually used of judges imposing
    penalties for criminal acts.
 
   {Without book}.
     (a) By memory.
     (b) Without authority.
 
   {to write the book}, to be the leading authority in a field;
    -- usually used in the past tense; as, he's not just an
    average expert, he wrote the book.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Book \Book\, v. t. [imp. & p. p. {Booked} (b[oo^]kt); p. pr. &
   vb. n. {Booking}.]
   1. To enter, write, or register in a book or list.
    [1913 Webster]
 
       Let it be booked with the rest of this day's deeds.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter the name of (any one) in a book for the purpose
    of securing a passage, conveyance, or seat; to reserve[2];
    also, to make an arrangement for a reservation; as, to be
    booked for Southampton; to book a seat in a theater; to
    book a reservation at a restaurant.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. To mark out for; to destine or assign for; as, he is
    booked for the valedictory. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Here I am booked for three days more in Paris.
                          --Charles
                          Reade.
    [1913 Webster]
 
   4. to make an official record of a charge against (a suspect
    in a crime); -- performed by police.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 book
   n 1: a written work or composition that has been published
      (printed on pages bound together); "I am reading a good
      book on economics"
   2: physical objects consisting of a number of pages bound
     together; "he used a large book as a doorstop" [syn: {book},
     {volume}]
   3: a compilation of the known facts regarding something or
     someone; "Al Smith used to say, `Let's look at the record'";
     "his name is in all the record books" [syn: {record}, {record
     book}, {book}]
   4: a written version of a play or other dramatic composition;
     used in preparing for a performance [syn: {script}, {book},
     {playscript}]
   5: a record in which commercial accounts are recorded; "they got
     a subpoena to examine our books" [syn: {ledger}, {leger},
     {account book}, {book of account}, {book}]
   6: a collection of playing cards satisfying the rules of a card
     game
   7: a collection of rules or prescribed standards on the basis of
     which decisions are made; "they run things by the book around
     here" [syn: {book}, {rule book}]
   8: the sacred writings of Islam revealed by God to the prophet
     Muhammad during his life at Mecca and Medina [syn: {Koran},
     {Quran}, {al-Qur'an}, {Book}]
   9: the sacred writings of the Christian religions; "he went to
     carry the Word to the heathen" [syn: {Bible}, {Christian
     Bible}, {Book}, {Good Book}, {Holy Scripture}, {Holy Writ},
     {Scripture}, {Word of God}, {Word}]
   10: a major division of a long written composition; "the book of
     Isaiah"
   11: a number of sheets (ticket or stamps etc.) bound together on
     one edge; "he bought a book of stamps"
   v 1: engage for a performance; "Her agent had booked her for
      several concerts in Tokyo"
   2: arrange for and reserve (something for someone else) in
     advance; "reserve me a seat on a flight"; "The agent booked
     tickets to the show for the whole family"; "please hold a
     table at Maxim's" [syn: {reserve}, {hold}, {book}]
   3: record a charge in a police register; "The policeman booked
     her when she tried to solicit a man"
   4: register in a hotel booker

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top