Search result for

news

(154 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -news-, *news*, new
English-Thai: Longdo Dictionary
news(n) ข่าว
action news(n) ข่าวสังคม, ข่าวกิจกรรม เช่น Now, you can get the latest information from Channel 2 Action News along with weather warnings and forecast delivered directly to your desktop.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
news[N] ข่าว, See also: หัวข้อข่าว, รายการข่าว, ข่าวคราว, กระแสข่าว, Syn. message, report, headlines
newsy[ADJ] เต็มไปด้วยข่าวบันเทิงหรือข่าวน่าสนใจ, Syn. informative
newsboy[N] เด็กส่งหนังสือพิมพ์, Syn. carrier
newshen[N] นักข่าวหญิง
newsman[N] นักข่าว, See also: ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว, Syn. newspaperman, reporter
newsbill[N] แผ่นปลิวประกาศข่าวหน้าร้านค้า
newscast[N] การรายงานข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์, Syn. telecast
newshawk[N] นักข่าว, Syn. reporter
newsreel[N] ภาพยนตร์ข่าว
newsroom[N] ห้องข่าว, See also: ห้องแถลงข่าว, สถานีข่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
news(นิวซ) n. ข่าว, Syn. tidings
news releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
news release n.=press rel(ดู)
news roomn. ห้องข่าว,ห้องแถลงข่าว
newscast(นิวซ'คาสทฺ) n. การถ่ายทอดข่าว, See also: newscaster n.
newsletter(นิวซ'เลทเทอะ) n. จดหมายแจ้ง
newsman(นิวซ'แมน,-เมิน) n. ผู้สื่อข่าว,ผู้ขายหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นระยะ ๆ pl. newsmen
newsmonger(นิวซ'มังเกอะ) n. ผู้ซุบซิบ,ผู้นินทา, See also: newsmongering n. newsmongery n.
newspaper(นิวซ'เพเพอะ) n. หนังสือพิมพ์,กระดาษพิมพ์ หนังสือพิมพ์
newsprint(นิวซ'พรินทฺ) n. กระดาษชั้นต่ำสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
news(n) ข่าว,ข่าวสาร,เรื่องใหม่,ความรู้ใหม่,เรื่องแปลก
newsboy(n) เด็กส่งหนังสือพิมพ์
newspaper(n) หนังสือพิมพ์
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
news release; press releaseข่าวแจก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
newsfeedแหล่งป้อนข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
newsfeedแหล่งป้อนข่าว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
newsgroupกลุ่มข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
newsgroupกลุ่มข่าว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Newsgroup News Transport Protocol (NNTP)เกณฑ์วิธีขนส่งข่าวของกลุ่มข่าว (เอ็นเอ็นทีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Newsgroup News Transport Protocol (NNTP)เกณฑ์วิธีขนส่งข่าวของกลุ่มข่าว (เอ็นเอ็นทีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
newsreaderโปรแกรมอ่านข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
newsreaderโปรแกรมอ่านข่าว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
News agenciesสำนักข่าว [TU Subject Heading]
News audiencesผู้รับสารด้านข่าว [TU Subject Heading]
News radio stationsสถานีวิทยุข่าว [TU Subject Heading]
Newsletterจดหมายข่าว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Newslettersจดหมายข่าว [TU Subject Heading]
Newspaperหนังสือพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Newspaperหนังสือพิมพ์
<b>News</b>paper

Newspaper หรือ หนังสือพิมพ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของหนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปรกติออกเป็นรายวัน [1]

หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดการออกอย่างต่อเนื่อง มักในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่จะออกเป็นรายวัน ทั้งนี้แต่ละฉบับจะมีหมายเลขแสดงลำดับที่ของการออกในแต่ละช่วงปีที่ดำเนินการ คือ ปีที่ ฉบับที่/เล่ม วัน เดือน ปี ของหนังสือพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีที่ 62 ฉบับที่ 19386 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ขณะที่เนื้อหามุ่งไปที่การบอกและรายงานข่าวสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแบบวันต่อวัน จึงนับเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อติดตามเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมในลักษณะวันต่อวัน ทั้งข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศ

ประวัติหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

การผลิตหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 โดยหนังสือพิมพ์ฉบับแรก คือ บางกอกรีคอร์เดอร์ (The Bangkok Recorder) จัดพิมพ์โดย หมอบรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley, M.D.) มิชชันนารีชาวอเมริกัน พิมพ์ด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่มีอายุได้ไม่ถึง 2 ปี ก็ต้องปิดกิจการลง จากนั้นก็มีหนังสือพิมพ์ออกมาอีกหลายฉบับ และมีกำหนดการออกที่แตกต่างกัน ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นผู้จัดทำ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ชื่อ ราชกิจจานุเบกษา เพื่อชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อนที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ และเพื่อแจ้งข่าวการบริหารพระราชภารกิจทางการเมือง จนในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมีหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกที่เผยแพร่สู่ประชาชน ชื่อ ดรุโณวาท และมีหนังสือพิมพ์ที่ยอดจำหน่ายสูงมาก คือ ข่าวราชการ จนกระทั่งต้องมีระบบจัดส่ง ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการไปรษณีย์ไทย ในยุคนี้วงการหนังสือพิมพ์ตื่นตัวมาก โดยมีการออกหนังสือพิมพ์ถึง 59 ชื่อ เรื่อยมาสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 กระทั่งสมัยรัชกาลที่ 8 หนังสือพิมพ์เริ่มถูกควบคุมโดยรัฐบาล และเมื่อปี พ.ศ. 2501 เกิดรัฐประหาร นำโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หนังสือพิมพ์ตกไปอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศคณะปฏิวัติ [2]

โดยทั่วไปสามารถแบ่งประเภทของหนังสือพิมพ์ ได้เป็น 2 ประเภท คือ ประชานิยม และ เพ่งคุณภาพ หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม (Popular newspaper)มุ่งนำเสนอข่าวประเภทเร้าอารมณ์ เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวในแวดวงสังคมและบันเทิง เป็นต้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ขณะที่หนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งคุณภาพ (Quality newspaper) มุ่งนำเสนอข่าวประเภทข่าวหนัก คือ เนื้อหาหนักแน่น เจาะลึก และบทความแสดงความคิดเห็น ที่ก่อให้เกิดมุมมองหลากหลาย ทางการเมือง และเศรษฐกิจ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจและอยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ โดยเฉพาะ

ส่วนประกอบหลักของหนังสือพิมพ์ ได้แก่

พาดหัวข่าว มักใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ สั้นกระชับ และดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เป็นแหล่งที่ทำให้ผู้อ่านทราบว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ มีข่าวใดที่สำคัญและน่าสนใจ

ภาพข่าว คือ ภาพที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ มีทั้งภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพการ์ตูน เป็นต้น

คำบรรยายภาพข่าว

ความนำ คือ ข้อความซึ่งขยายความโดยเป็นส่วนที่ต่อจากพาดหัวข่าว และโยงไปยังเนื้อข่าว

เนื้อข่าว คือ รายละเอียดของเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ

บทความ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ บทบรรณาธิการ คอลัมน์ บทวิจารณ์

บทบรรณาธิการ (Editorials) ข้อเขียนที่เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เสมือนบทนำที่แสดงความคิดเห็นและจุดยืนของหนังสือพิมพ์

คอลัมน์ (Columns) มีทั้งที่เป็นคอลัมน์ประจำ และชั่วคราว รวมถึงที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้เขียนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น

บทวิจารณ์ (Criticism) ข้อเขียนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของบุคคลหรือสถาบัน โฆษณา การโฆษณาแสดงข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ

ขนาด การจัดพิมพ์ และราคา

หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาด มีขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า Broad Sheet ซึ่งมีความกว้างยาวประมาณ 14 x 23 นิ้ว (A3) ไม่มีการเย็บเล่ม มีจำนวนหน้าประมาณ 30 หน้า ขณะที่การจัดพิมพ์นั้นกระดาษและเทคนิคที่ใช้ไม่สูงนัก และจำหน่ายในราคาถูก ประมาณ 10-20 บาท ทั้งนี้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ได้รับการพัฒนา จึงมีการพัฒนาหนังสือพิมพ์นอกจากหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ http://www.thairath.co.th หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่ http://www.dailynews.co.th และ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ที่ http://www.bangkokpost.com เป็นต้น

รายชื่อหนังสือพิมพ์ไทย

Bangkok Post The Nation กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ มติชน สยามธุรกิจ สยามรัฐ

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. หน้า 1244.

[2] http://th.wikipedia.org/wiki/หนังสือพิมพ์ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2554.

[3] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ. นนทบุรี : สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Newspaper and periodical librariesห้องสมุดหนังสือพิมพ์และวารสาร [TU Subject Heading]
Newspaper editorsบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Newspaper layout and typographyการจัดหน้าและการใช้ตัวพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
news (abbrev) ข่าว ( คำย่อของ North East West South )
NewsNight (n) ข่าวรอบดึก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good news!ข่าวดี! Home Is the Place (2009)
good news.ข่าวดี Jacksonville (2010)
The bad news is that your girlfriend Catherine iข่าวร้ายคือ ยัยแคทธอรีนแฟนของเธอ Chuck in Real Life (2008)
The good news is that I convinced them bothแต่ข่าวดีก็คือ ชั้นสามารถทำให้ทั้งคู่ออกจากเมืองไป Chuck in Real Life (2008)
I'll call you later." hey, that sounds like good news.- แล้วจะโทรกลับไป - เฮ้ ข่าวดีเลยเนี่ย - ดีเหรอ ? There Might be Blood (2008)
I have some bad news for you, miss waldorf.ฉันมีข่าวร้ายมาบอก คุณวาดอฟ There Might be Blood (2008)
Me being uptight about you and Clark is yesterday's news.อาจจะเคยมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของคุณกับเขา แต่ Committed (2008)
What's the news from your elves at the North Pole?มีข่าวจากเทพยดาของคุณจากขั้วโลกเหนือบ้างไม๊? Odyssey (2008)
Look, I'm all for helping my country, but what kind of secret government mission could an out-of-work newspaper hack pull off?ฟังนะ ฉันกำลังช่วยหลายเรื่องที่บ้านฉัน แต่ความลับของรัฐบาลแบบไหนที่นักรับจ้างเขียนข่าวว่างงานจะดึงเอามาจัดการล่ะ? Odyssey (2008)
Blind's actually good news.อาการตาบอดนี่ จริงๆแล้วถือเป็นข่าวดี Not Cancer (2008)
Which is good news.อะไรคือข่าวดี Not Cancer (2008)
It's good news for all of us, but--มันก็จะเป็นข่าวดี.. สำหรับเราทั้งหมด .. แต่ Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newsA boy was giving out newspapers in the rain.
newsAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
newsAccording to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.
newsAccording to the newspaper he participated in the plot.
newsAccording to the newspaper, he will be here today.
newsAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
newsAccording to the newspapers, he will be here today.
newsAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
newsAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
newsAccording to the newspaper, there was a big fire last night.
newsAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
newsAccording to TV news, there was a plane crash in India.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นสพ.[N] newspaper, Syn. หนังสือพิมพ์
คนขายหนังสือพิมพ์[N] news vendor, See also: news dealer
ข่าวสั้น[N] news in brief
ผู้อ่านข่าว[N] newsreader, See also: newscaster, Syn. ผู้ประกาศข่าว
นักวิเคราะห์ข่าว[N] commentator, See also: news analyst, Syn. นักพิเคราะห์ข่าว, นักวินิจฉัยข่าว, Example: ทางรายการมีโอกาสต้อนรับนักวิเคราะห์ข่าวชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนั้น
ผู้สืบข่าว[N] news sleuth, Syn. คนสืบข่าว, Example: ตำรวจเกรงว่าผู้สืบข่าวจะทำให้คดีบิดเบือน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เสาะแสวงหารายละเอียดของข่าวเพื่อนำมาเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ
ข้อมูลข่าวสาร[N] news information, Syn. ข่าวสาร, Example: ระบบแลนเป็นการเชื่อมต่อเครื่องพีซีให้มีการใช้ข้อมูลข่าวสาร และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ร่วมกัน, Thai definition: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หนังสือพิมพ์[N] newspaper, See also: paper, press, Example: ข่าวของเขาขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มาหลายวันแล้ว, Count unit: ฉบับ, Thai definition: สิ่งที่พิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปกติออกเป็นรายวัน
ศูนย์ข่าว[N] news agency, See also: press agency, Example: ในช่วงนี้ ศูนย์ข่าวภาคใต้จะมีการรายงานข่าวปัญหาชายแดนภาคใต้ทุกวัน, Thai definition: จุดที่มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละท้องที่
ข่าวสาร[N] information, See also: news, message, Syn. ข่าว, ประกาศ, ข้อมูล, Example: ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ช่วยให้เรารู้เรื่องต่างๆ ดีขึ้น, Count unit: เรื่อง, ข่าว, ชิ้น, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นไปหรือรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūphim) EN: read a newspaper   FR: lire un journal
บอกข่าว[x.] (bøk khāo) EN: report news   FR: annoncer la nouvelle
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
เชียงใหม่นิวส์[TM] (Chieng Mai Niū = Chieng Mai Niūs) EN: Chiang Mai News   
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel   FR: chaîne d'information [f]
ได้ข่าว[v. exp.] (dāi khāo) EN: hear ; get the news of ; get wind of sth ; it has been reported that   
ได้ความ[v.] (dāikhwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results   
เดลินิวส์[TM] (Dēli Niū = Dēli Niūs) EN: Daily News   FR: Daily News [m]
หัวข่าว[n.] (hūakhāo) EN: news headline ; headline   FR: une [f] ; manchette [f] ; titre [m] ; chapeau [m]
หัวข้อข่าว[n.] (hūakhø khāo) EN: news   

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWS    N UW1 Z
NEWS    N Y UW1 Z
NEWS'    N UW1 Z
NEWSY    N UW1 Z IY0
NEWSON    N UW1 S AH0 N
NEWSOM    N UW1 Z AH0 M
NEWS'S    N UW1 Z AH0 Z
NEWSUM    N UW1 Z AH0 M
NEWSDAY    N UW1 Z D EY2
NEWSMEN    N UW1 Z M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
news    (n) (n y uu1 z)
newsy    (j) (n y uu1 z ii)
newsboy    (n) (n y uu1 z b oi)
newsier    (j) (n y uu1 z i@ r)
newsboys    (n) (n y uu1 z b oi z)
newscast    (n) (n y uu1 z k aa s t)
newsiest    (j) (n y uu1 z i i s t)
newsless    (j) (n y uu1 z l @ s)
newsreel    (n) (n y uu1 z r ii l)
newsroom    (n) (n y uu1 z r uu m)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ニュース[にゅーす, nyu-su] Thai: ข่าว English: news
通信[つうしん, tsuushin] Thai: ข่าว English: news

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurznachrichten {pl}news headlines [Add to Longdo]
Nachricht {f}; Nachrichten {pl}; Neuigkeiten {pl} | die letzten Nachrichten | eine wichtige Nachricht | ursprüngliche Nachricht {f}news | the latest news | some news of importance | original message [Add to Longdo]
Nachrichtenagentur {f} | Nachrichtenagenturen {pl}news agency | news agencies [Add to Longdo]
Nachrichtendienst {m}news service [Add to Longdo]
News-Gruppe {f}newsgroup [Add to Longdo]
Pressemeldung {f}news item [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
イズベスチヤ;イズバスチヤ(ik)[, izubesuchiya ; izubasuchiya (ik)] (n) Izvestia (Russian newspaper) (rus [Add to Longdo]
イタルタス通信[イタルタスつうしん, itarutasu tsuushin] (n) ITAR-TASS News Agency [Add to Longdo]
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) [Add to Longdo]
インタファクス通信[インタファクスつうしん, intafakusu tsuushin] (n) Interfax news agency [Add to Longdo]
カレントニュース[, karentonyu-su] (n) current news [Add to Longdo]
キャスター[, kyasuta-] (n) (1) caster; (2) (abbr) (See ニュースキャスター) newscaster; news anchor; anchorman; anchorwoman; (P) [Add to Longdo]
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P) [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消息[xiāo xi, ㄒㄧㄠ ㄒㄧ˙, ] news; information; CL:條|条[tiao2], #489 [Add to Longdo]
新闻[xīn wén, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] news, #712 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] news; interest; breath; rest; Taiwan pr. xi2, #2,776 [Add to Longdo]
报纸[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, / ] newspaper; newsprint, #2,867 [Add to Longdo]
发布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]
发布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]
报刊[bào kān, ㄅㄠˋ ㄎㄢ, / ] newspapers and periodicals; the press, #7,273 [Add to Longdo]
纪录片[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] newsreel; documentary (film or TV program), #11,088 [Add to Longdo]
新闻处[xīn wén chù, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, / ] news service; information agency, #38,979 [Add to Longdo]
死讯[sǐ xùn, ㄙˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] news of sb's death, #40,885 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニュースグループ[にゅーすぐるーぷ, nyu-suguru-pu] NG, news group [Add to Longdo]
ニュース記事[ニュースきじ, nyu-su kiji] news article [Add to Longdo]
ニューズレター[にゅーずれたー, nyu-zureta-] newsletter [Add to Longdo]
ネットニュース[ねっとにゅーす, nettonyu-su] net news, network news, Usenet [Add to Longdo]
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
議長[ぎちょう, gichou] moderator (of a newsgroup) [Add to Longdo]
購読者[こうどくしゃ, koudokusha] subscriber (to a newsgroup) [Add to Longdo]
再投稿[さいとうこう, saitoukou] repost (to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
新聞[しんぶん, shinbun] newspaper [Add to Longdo]
投稿[とうこう, toukou] to post (to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 News \News\ (n[=u]z), n [From New; cf. F. nounelles. News is
   plural in form, but is commonly used with a singular verb.]
   1. A report of recent occurrences; information of something
    that has lately taken place, or of something before
    unknown; fresh tidings; recent intelligence.
    [1913 Webster]
 
       Evil news rides post, while good news baits.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Something strange or newly happened.
    [1913 Webster]
 
       It is no news for the weak and poor to be a prey to
       the strong and rich.         --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. A bearer of news; a courier; a newspaper. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       There cometh a news thither with his horse. --Pepys.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 news
   n 1: information about recent and important events; "they
      awaited news of the outcome" [syn: {news}, {intelligence},
      {tidings}, {word}]
   2: information reported in a newspaper or news magazine; "the
     news of my death was greatly exaggerated"
   3: a program devoted to current events, often using interviews
     and commentary; "we watch the 7 o'clock news every night"
     [syn: {news program}, {news show}, {news}]
   4: informal information of any kind that is not previously known
     to someone; "it was news to me"
   5: the quality of being sufficiently interesting to be reported
     in news bulletins; "the judge conceded the newsworthiness of
     the trial"; "he is no longer news in the fashion world" [syn:
     {newsworthiness}, {news}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 NeWS
  /nee'wis/, /n[y]oo?is/, /n[y]ooz/, n.
 
   [acronym; the ?Network Window System?] The road not taken in window
   systems, an elegant {PostScript}-based environment that would almost
   certainly have won the standards war with {X} if it hadn't been
   {proprietary} to Sun Microsystems. There is a lesson here that too many
   software vendors haven't yet heeded. Many hackers insist on the
   two-syllable pronunciations above as a way of distinguishing NeWS from
   Usenet news (the {netnews} software).
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NEWS
     Netware Early Warning System (Novell, Netware)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NEWS
     Networked Extensible Windowing System (Sun), "NeWS"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top