Search result for

layer

(107 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -layer-, *layer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
layer[N] กิ่งตอน
layer[VT] ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง, Syn. propagate
layer[N] ความหนาของวัตถุเหนือพื้นผิว, Syn. thickness
layer[N] ชั้น, Syn. stratum, bed, tier
layer[VT] ทำให้เป็นชั้น
layer[VI] แบ่งเป็นชั้นๆ
layer[N] ผู้วาง
layer[N] แม่ไก่ที่วางไข่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
layer(เล'เออะ) n. ชั้น,ชั้นดิน,สิ่งที่เป็นชั้น,ระดับ,ไก่ที่ออกไข่ vt. ทำเป็นชั้น, Syn. tier
minelayer(ไมนฺ'เลเออะ) n. เรือวางทุ่นระเบิด
player(เพล'เออะ) n. ผู้เล่น,นักกีฬา,ผู้บรรเลงดนตรี,เครื่องดนตรี,ผู้เล่นการพนัน
record playern. เครื่องเล่นจานเสียง,จานเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
layer(n) ผู้จัด,ชั้น,กิ่งตอน,ระดับ,ชั้นดิน
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
player(n) ผู้เล่น,ตัวละคร,นักแสดง,คนบรรเลง,นักกีฬา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
layerชั้นเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
layerช่วงชั้นความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
layered operating systemระบบปฏิบัติการเป็นชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Layerชั้น [การแพทย์]
Layer by Layerลงไปเป็นชั้นๆ [การแพทย์]
Layer Highความสูงของชั้น [การแพทย์]
Layer Structureโครงสร้างเป็นชั้นๆ [การแพทย์]
Layer, Blockingชั้นที่อุดตัน [การแพทย์]
Layer, Boundaryชั้นตัวทำละลายที่อยู่โดยรอบเซลล์ [การแพทย์]
Layer, Doubleดับเบิลแลร์ [การแพทย์]
Layer, Externalผนังลูกตาชั้นนอกสุด [การแพทย์]
Layer, Fibrousเยื่อหุ้มกระดูกชั้นนอก [การแพทย์]
Layer, Functionalชั้นบน, เยื่อบุมดลูก, ชั้นผิว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
layered (vt) หั่นเป็นชิ้นบางๆ
See also: S. slices,
layering (n) plant propagation by wounding a target area of a plant with aerial stem to let it grow new roots and detaches itself from the mother plant.
See also: R. air layering

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We've heard everything from the ozone layer and chemical weapons to... voodoo mysticism and organisms from space.'มีการคาดเดาต่างๆนาๆ ทั้งผลของชั้นโอโซน และอาวุธเคมี' 'ไปถึง เวทย์มนต์วูดู และสัตว์ประหลาดต่างดาว'. Night of the Living Dead (1990)
I'll bet all of you, like me yearn for just one story that isn't about unveiling layer after layer of human weakness.แล้วก้อที่สำคัญเลย ต้องมี นักข่าว เข้าประเด็นเลยดีกว่า มียักข่าวของ มันเดย์โซล ที่แบบว่า.. Hero (1992)
A story that reveals, with each layer of investigation something finer and nobler.ชั้นอยากได้คนที่จะมาช่วยงานชั้นมากกว่า อ่าใช่ครับ นั่นก้อเป็นอีกกรณีนึง ปล่องให้เป็นหน้าที่ของผมเอง โอเค? Hero (1992)
This technology has peeled back a layer... to reveal another universe.เทคโนโลยีนี้ จะพาเราไปสู่ดินแดนใหม่ ในอีกห้วงจักรวาลหนึ่ง The Lawnmower Man (1992)
I never button them. How many layers are you wearing?ฉันไม่เคยปิดกระดุม ส่วนนายสวมชุดกี่ชั้นกันนะ? Wild Reeds (1994)
Within the layering of the matrix, we have these basic equations:ภายในชั้นของเมทริกซ์, Contact (1997)
Once the tallow hardens, you skim off a layer of glycerin.อยู่กับความเจ็บปวดนี่สิ อย่าไปคิดเรื่องอื่น ไม่, ไม่เอา โอ๊ย พระเจ้า! Fight Club (1999)
My guess is it's put a layer of dew on the warmer grass, which is gonna slow your ball down.ผมคิดว่ามันจะมีหยาดน้ำค้าง บนหญ้าที่อุ่นกว่า... ...ทำให้ลูกคุณกลิ้งช้าลง The Legend of Bagger Vance (2000)
- So, what did you find? - Most of the hemorrhaging is coming... from the outer layer of the cerebral cortex.what did you find? the outer layer of the cerebral cortex. The Butterfly Effect (2004)
You got a lot of layers in there, don't you?- โอเคมั้ย - ครับ I Heart Huckabees (2004)
I was thinking of something layers, chocolate, strawberry.ฉันคิดว่าจะเอาหลายๆ ชั้น ช็อกโกแลต สตรอเบอร์รี่ The Perfect Man (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
layerNote the function of the background layers of these graphic designs.
layerThe destruction of the ozone layer affects the environment.
layerThe flood deposited a layer of mud.
layerThe Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.
layerThis chart illustrates the function of ozone layer.
layerThis debate about the future of the ozone layer has been mostly about profits and politics.
layerThis is a layer of soil that is permanently frozen, and in some places it's many feet deep.
layerToday the ozone layer is thinning.
layerWe call these slabs of the solid-rock layer 'plates'.
layerWe should do more to protect the ozone layer from further damage.
layerWhen inserting the budwood into the root stock make the cambium layer overlap.
layerWithout the ozone layer, we would be in danger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอน[V] castrate, See also: layer, Example: พ่อกำลังตอนต้นมะม่วงอยู่ในสวน, Thai definition: แยกกิ่งออกจากต้นเดิมเพื่อเอาไปปลูกโดยวิธีใช้มีดควั่นเอาเปลือกออกแล้วเอาดินพอกให้ออกราก
ชั้น[CLAS] layer, See also: tier, stratum, terrace

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
ชั้น [n.] (chan) EN: layer ; stratum ; tier   FR: couche [f] ; strate [f] ; niveau [m]
ชั้น [n.] (chan) EN: [class. : layer ; tier ; stratum ; terrace]   
ช่างก่ออิฐ[n.] (chang kø it) EN: bricklayer ; mason   FR: maçon [m]
ช่างปูน[n.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer   FR: maçon [m]
ชั้นของโอโซน[n. exp.] (chan khøng ōsōn) EN: ozone layer   FR: couche d'ozone [f]
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player   FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
เจือน้ำ[v. exp.] (jeūa nām) FR: diluer ; délayer
ไข่ดก[X] (khai dok) EN: be a good layer   
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin   FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAYER    L EY1 ER0
LAYERS    L EY1 ER0 Z
LAYERED    L EY1 ER0 D
LAYERING    L EY1 ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
layer    (v) (l ei1 @ r)
layers    (v) (l ei1 @ z)
layered    (v) (l ei1 @ d)
layering    (v) (l ei1 @ r i ng)
layer-cake    (n) - (l ei1 @ - k ei k)
layer-cakes    (n) - (l ei1 @ - k ei k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sahnetorte {f}layer cake [Add to Longdo]
Schicht {f} | Schichten {pl}layer | layers [Add to Longdo]
Schichtdicke {f}layer thickness; film thickness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
CDプレーヤー(P);CDプレイヤー[シーディープレーヤー(CDプレーヤー)(P);シーディープレイヤー(CDプレイヤー), shi-dei-pure-ya-( CD pure-ya-)(P); shi-dei-pureiya-( CD pureiya-)] (n) CD player; (P) [Add to Longdo]
DVDプレーヤー[ディーブイディープレーヤー, dei-buidei-pure-ya-] (n) DVD player; (P) [Add to Longdo]
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
MP3プレーヤー[エムピースリープレーヤー, emupi-suri-pure-ya-] (n) {comp} MP3 player; (P) [Add to Longdo]
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一层[yī céng, ㄧ ㄘㄥˊ, / ] layer [Add to Longdo]
土层[tǔ céng, ㄊㄨˇ ㄘㄥˊ, / ] layer of soil; ground level [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, / ] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.) [Add to Longdo]
层层[céng céng, ㄘㄥˊ ㄘㄥˊ, / ] layer upon layer [Add to Longdo]
重重[chóng chóng, ㄔㄨㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, ] layer upon layer; one after another [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, ] layer; vein [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
シグナリング層[シグナリングそう, shigunaringu sou] signalling layer [Add to Longdo]
データリンク層[データリンクそう, de-tarinku sou] data link layer [Add to Longdo]
トランスポート層[トランスポートそう, toransupo-to sou] transport layer [Add to Longdo]
ネットワーク層[ネットワークそう, nettowa-ku sou] network layer [Add to Longdo]
プレゼンテーション層[プレゼンテーションそう, purezente-shon sou] presentation layer [Add to Longdo]
マルチプレーヤーゲーム[まるちぷれーやーげーむ, maruchipure-ya-ge-mu] multiplayer game [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Layer \Lay"er\, n. [See {Lay} to cause to lie flat.]
   1. One who, or that which, lays.
    [1913 Webster]
 
   2. [Prob. a corruption of lair.] That which is laid; a
    stratum; a bed; one thickness, course, or fold laid over
    another; as, a layer of clay or of sand in the earth; a
    layer of bricks, or of plaster; the layers of an onion.
    [1913 Webster]
 
   3. A shoot or twig of a plant, not detached from the stock,
    laid under ground for growth or propagation.
    [1913 Webster]
 
   4. An artificial oyster bed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 layer
   n 1: single thickness of usually some homogeneous substance;
      "slices of hard-boiled egg on a bed of spinach" [syn:
      {layer}, {bed}]
   2: a relatively thin sheetlike expanse or region lying over or
     under another
   3: an abstract place usually conceived as having depth; "a good
     actor communicates on several levels"; "a simile has at least
     two layers of meaning"; "the mind functions on many strata
     simultaneously" [syn: {level}, {layer}, {stratum}]
   4: a hen that lays eggs
   5: thin structure composed of a single thickness of cells
   v 1: make or form a layer; "layer the different colored sands"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top