Search result for

story telling

(14 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -story telling-, *story telling*, story tell
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา story telling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *story telling*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Story tellingการเล่าเรื่อง
การเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่

การเล่าเรื่อง ควรมีขั้นตอน ดังนี้

1. ตั้งหัวข้อหรือความรู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือแบ่งปันให้กับผู้ฟังในองค์กร

2. หาบุคคลที่เหมาะสมกับหังข้อนั้นๆ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากและสามารถร้องขอให้มาเล่าเรื่องได้ ความกระตือรือร้นและความสามารถในการพูดดี คล่องแคล่วจะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผู้เล่าเรื่องประสบผลสำเร็จในการเล่าเรื่อง ดังนั้น หัวข้อและผู้พูดจะต้องสัมพันธ์กัน

3. กลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่องเพื่อจะได้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมฟัง

4. ดำเนินการเล่าเรื่อง บรรยากาศไม่ต้องมีพิธีการมาก อาจมีการเปลี่ยนฉาก บริการของว่าง เป็นต้น ผู้เล่าเรื่องต้องจับกลุ่มผู้ฟังกลุ่มเล็กๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากจบการเล่าเรื่องแล้วเพื่อก่อให้เกิดเป็นสังคมเครือข่าย ระหว่างผู้เล่าเรื่องและผู้เข้าฟัง

5. ผลลัพธ์ของการเล่าเรื่อง อาจมีการนำการเล่าเรื่องออกเผยแพร่ทางวิดีโอหรือโพสต์ขึ้นเผยแพร่ทางอินทรา เน็ตเพื่อแบ่งปันให้กับพนักงานทั้งหมด จัดกลุ่มผู้ฟังที่มีความสนใจในหัวข้อนั้นเป็นพิเศษ โดยมีผู้เล่าเรื่องเป็นผู้นำกลุ่ม

การเล่าเรื่องนั้น อาจจะกระตุ้นและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องหรือในการ สนทนาด้วย การตั้งคำถามที่ดีจะช่วยเป็นการดึงประสบการณ์ของผู้เล่าออกมาได้มาก และได้ดีตรงกับประสบการณ์ของผู้เล่าอย่างแท้จริง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธาน อาจจะสรุปเป็นระยะๆ และผู้ฟังสามารถช่วยกันกรั่นกรองเรื่องเล่าที่เป็น tacit ให้เป็น explicit บันทึก และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ต่อไป [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was also Barca's father, as the story tells.บางทีเขาอาจจะเป็นพ่อของบาร์กา จากเรื่องเล่า Legends (2010)
Share the mystery of your history Tell it, brother! Testify.พี่ชายบอกเรา พยานของเขา Happy Feet Two (2011)
you'll notice that as the series goes on this relationship gets much more complicated and becomes a load bearing element of our story telling so we wanted to make sure that you have all the scenes in order to follow the story alongคุณจะสังเกตการดำเนินเรื่องของซีรี่ ความสัมพันธ์นี้มีความซับซ้อนมากขึ้น และ เริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ของเนื้อเรื่องที่บ่งบอก Oeuf (2013)
The only thing your story tells me,สิ่งเดียวที่เรื่องของคุณบอกผม Chestnut (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
story tellThe story tells us an interesting fact.
story tellThis story tells us an interesting fact.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストーリーテラー[, suto-ri-tera-] (n) story teller [Add to Longdo]
落語家[らくごか, rakugoka] (n) rakugo story teller; comic story teller; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书馆[shū guǎn, ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] teashop with performance by 評書|评书 story tellers; (attached to name of publishing houses); (in former times) private school; library (of classic texts) [Add to Longdo]
书馆儿[shū guǎn r, ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ ㄖ˙, / ] teashop with performance by 評書|评书 story tellers [Add to Longdo]
琴书[qín shū, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄨ, / ] traditional art form, consisting of sung story telling with musical accompaniment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top