Search result for

คดี

(100 entries)
(0.0446 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คดี-, *คดี*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หมายคดีถึงที่สุดWrit of Absolute Execution

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดี[CLAS] case, Example: สถิติผู้กระทำผิดในอดีตที่ผ่านมาในปี 2537 จำนวน 82,678 คดี และคงจะสูงขึ้นในปีต่อๆ ไป
คดี[N] lawsuit, See also: case, Syn. คดีความ, Example: สุชาติเป็นทนายที่เก่งมากเขาทำคดีดังๆ มาแล้วมากมาย, Count unit: คดี, Thai definition: เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
คดีดำ[N] undecided case, Ant. คดีแดง, Example: คดีของสมศักดิ์เป็นคดีดำที่ยังไม่รู้เลยว่าจะออกหัวออกก้อย, Count unit: คดี, Thai definition: คดีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
คดีแดง[N] decided case, Ant. คดีดำ, Example: คดีนี้เป็นคดีแดงที่รู้ผลแล้วว่า ใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูก, Count unit: คดี, Thai definition: คดีที่ศาลมีคำสั่งหรือพิพากษาแล้ว
คดีโลก[N] the affairs of the world, Example: การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกจัดอยู่ในคดีโลกที่ต้องขึ้นศาลสากล, Count unit: คดี
คดีความ[N] lawsuit, See also: case, Syn. คดี, Example: ตอนนี้บริษัทของเรายังมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อยู่จึงทำให้ยอดขายต่ำลง, Count unit: คดี, Thai definition: เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
คดีอาญา[N] criminal case, Example: ศาลตัดสินเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดในคดีอาญาด้วย, Count unit: คดี, Thai definition: คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา เป็นความผิดต่อส่วนรวม
คดีแพ่ง[N] civil case, Example: ขณะนี้เขาได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับนายเสรีในคดีแพ่งแล้ว, Count unit: คดี, Thai definition: คดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิส่วนเอกชน
คดีอนาถา[N] pauper's lawsuits, Example: คดีของสมชายเป็นคดีอนาถาเพราะเขาไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาล, Count unit: คดี, Thai definition: คดีแพ่งที่โจทย์หรือจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน
คดีมโนสาเร่[N] petty case, Ant. คดีอุกฉกรรจ์, Example: คดีนี้เป็นเพียงคดีมโนสาเร่, Count unit: คดี, Thai definition: คดีเล็กน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คดี(คะดี) น. เรื่อง, มักใช้ประกอบคำศัพท์ เช่น โบราณคดี คดีโลก คดีธรรม วรรณคดี สารคดี
คดีเรื่องหรือความที่ฟ้องร้องหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย ซึ่งต้องดำเนินการตามกระบวนวิธีพิจารณาความตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง.
คดีดำน. คดีหมายเลขดำ ซึ่งหมายถึง คดีที่ฟ้องร้องต่อศาลและศาลได้ลงทะเบียนคดีในสารบบความของศาล โดยเริ่มตั้งแต่เลข ๑ ทับเลขปี พ.ศ. เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปี เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความหรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว ศาลจะให้หมายเลขคดีใหม่เรียกว่าคดีหมายเลขแดง ควบคู่ไปกับคดีหมายเลขดำที่ให้ไว้เดิม เช่น คดีหมายเลขดำที่ ๑/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑/๒๕๕๑ หรือกล่าวโดยสรุป คดีดำ หมายถึง คดีที่ศาลยังมิได้ตัดสินหรือจำหน่ายคดี ส่วนคดีแดง คือ คดีที่ศาลได้ตัดสินหรือจำหน่ายคดีแล้ว.
คดีปกครองน. คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากกระทำหรือการละเว้นการกระทำในทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ.
คดีมโนสาเร่น. คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสามแสนบาท หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสามหมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา.
คดีอนาถาน. คดีแพ่งที่โจทก์หรือจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องหรือต่อสู้คดีได้ โดยไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน.
คดีอาญาน. คดีที่เกี่ยวกับการกระทำที่กฎหมายบัญญัติว่า เป็นความผิดและมีโทษทางอาญา.
คดีอุทลุมน. คดีที่บุคคลฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้.
คดีแดงน. คดีหมายเลขแดง ซึ่งหมายถึง คดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี หรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ หรือมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่เลข ๑ ทับเลขปี พ.ศ. เป็นลำดับไปจนสิ้นปี เรียกย่อ ๆ ว่า “คดีแดง” เช่น คดีหมายเลขแดงที่ ๑/๒๕๕๐ หรือคดีแดงที่ ๑/๒๕๕๐. (ดู คดีดำ ประกอบ).
คดีแพ่งน. คดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิในทางแพ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suitคดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suitคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caseคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration suitคดีขอเป็นผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lis (L.)คดีความ, ข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
friendly suitคดีความฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pendente lite (L.)คดีค้างระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pendens lis (L.); pending actionsคดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pending actions; pendens lis (L.)คดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pending appealคดีซึ่งอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actions and defensesคดีและการสู้คดี [TU Subject Heading]
Casesคดี [TU Subject Heading]
Court congestion and delayคดีล้นศาลและความล่าช้าในการพิจารณาคดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Five DBs.5 คดี Hell Followed (2008)
Good luck.โชคดี Breaking and Entering (2008)
Good luck.โชคดี Skin Deep (2012)
Good luck.โชคดี Authority Always Wins (2012)
In the best possible light. Good luck. I wonder what lucky schoolในทางที่เหมาะสมที่สุด ขอให้ทุกคนโชคดี อยากรู้จริงๆเลยว่ามหาลัยไหนนะที่ New Haven Can Wait (2008)
Good luck sitting on your ass.ขอให้โชคดีแล้วกัน New Haven Can Wait (2008)
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Uh, good luck then.เอ่อะ... . โชคดีละกันนะ New Haven Can Wait (2008)
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
You're lucky to be alive.เธอโชคดีนะที่ยังมีชิวิตอยู New Haven Can Wait (2008)
You're so luckyคุณช่างโชคดีจริงๆ New Haven Can Wait (2008)
Well, uh, good luck with the guiltless rich.งั้น อืม โชคดีกับเด็กที่รวยไม่มีสำนึกนะ Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คดี[n.] (khadī) EN: lawsuit ; case ; action ; court case   FR: procès [m] ; action en justice [f] ; litige [m] ; affaire [f]
คดี[n.] (khadī) EN: course ; procedure ; operation   
คดี[n.] (khadī) EN: story ; account   
คดีความ[n.] (khadīkhwām) EN: lawsuit ; case ; litigation   
คดีฆาตกรรม[n. exp.] (khadī khāttakam) EN: murder case   FR: affaire de meutre [f]
คดีดำ[n. exp.] (khadī dam) EN: pending case ; undecided case ; cases pending   
คดีที่มีชื่อเสียง [n. exp.] (khadī thī mī cheūsīeng) EN: cause célèbre   
คดีธรรม[n. exp.] (khadī tham) EN: religious matters   
คดีมีมูล[n. exp.] (khadī mī mūn) EN: prima facie case   
คดีมโนสาเร่[n. exp.] (khadī manōsārē) EN: petty case   

English-Thai: Longdo Dictionary
documentary(n adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป
All the best(phrase) โชคดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
case[N] คดี, See also: ข้อคดี, คดีความ, Syn. court case, lawsuit
open-and-shut-case[IDM] คดี กรณี หรือเรื่องที่ไม่ซับซ้อน
lawsuit[N] คดีความ, Syn. suit, action, prosecution
suit[N] การฟ้องร้องคดี, See also: คดี, ฎีกา, Syn. lawsuit, prosecution
test case[N] คดีทดสอบตัวบทกฎหมาย, See also: คดีตัวอย่าง
undecided case[N] คดีดำ, See also: คดีที่ยังมีปริศนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
alcalde(แอลแคล' ดี) n., (pl. -des) นายกเทศมนตรีที่มีอำนาจพิจารณาคดี., Syn. alcade
arch(a) eology (อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -arch (a) eologist n.
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
archeology(อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -archeologic (al) adj. archeologist n.
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check)
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n.,pl. วรรณคดี,วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี,นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี,เกี่ยวกับวรรณวิจิตร

English-Thai: Nontri Dictionary
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist(n) นักโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี
assize(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี
brief(n) คำสรุป,ย่อความ,สำนวนความ,คดี
case(n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง
cognizance(n) การยอมรับ,การสังเกต,อำนาจการพิจารณาคดี
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
feature(n) ลักษณะเฉพาะ,รูป,แบบ,หน้าตา,สารคดีพิเศษ,ภูมิประเทศ
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事件[じけん, jiken] (n) คดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けん, ken] (n) คดี, เรื่อง หรือ หัวข้อที่เป็นปัญหา , See also: R. 事柄、問題
Prozess {m}; Gerichtsprozess {n}[Prozess {m}] (n ) คดีความ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
判例[はんれい, hanrei] Thai: คดีตัวอย่าง English: (judicial) precedent

German-Thai: Longdo Dictionary
Glück(n) |das, nur Sing.| โชคดี, ความมีโชค
Schwein habenมีโชคดี, มีลาภ, See also: Glück haben
Viel Glück!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดี เช่น Viel Glück bei der Prüfung! ขอให้โชคดีในการสอบ
zum Glück(adj) เป็นที่โชดดี เช่น Ich habe mein Geldbeutel vergessen. Zum Glück bist du rechtzeitig gekommen. ฉันลืมกระเป๋าเงิน โชคดีที่เธอมาทันเวลา, See also: A. leider,
Redaktion(n) |die, pl. Redaktionen| กองบรรณาธิการหนังสือ, คณะทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดี
Literatur(n) |die, meistens Sg.| วรรณคดี, วรรณกรรม, ผลงานประพันธ์, สิ่งตีพิมพ์
Doppelmord(n) |der, pl. Doppelmorde| คดีฆาตรกรรมซ้อนกัน 2 คดี

French-Thai: Longdo Dictionary
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top