Search result for

tale

(111 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tale-, *tale*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tale    [N] เรื่องเล่า, See also: เรื่องเล่าลือ, คำเล่าลือ, Syn. report
tale    [N] นิทาน, See also: นิยาย, Syn. story
tale    [N] เรื่องโกหก
talent    [N] ความสามารถพิเศษ, See also: พรสวรรค์, Syn. aptitude, genius, skill
talent    [N] ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ, See also: ผู้มีพรสวรรค์, Syn. celebrity, notable
talented    [ADJ] ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, See also: ซึ่งมีพรสวรรค์, Syn. capable, gifted
talebearer    [N] คนชอบกระจายข่าวลือ, See also: ผู้นินทา
tale of woe    [SL] เรื่องเศร้า
tale of woe    [SL] ข้อแก้ตัว
talent scout    [N] ผู้ระดมคนมีความสามารถดีเด่นในอาชีพหนึ่งๆ, See also: ผู้ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
taleนิทาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
taleนับเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
talesmanลูกขุนที่เรียกเข้าเสริม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taley; tally๑. ติ้ว, รอยคะแนน๒. การนับรอยคะแนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talented studentsนักศึกษาปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Talesนิทาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taleDid you write this fairy tale by yourself?
taleThe amateur singer won first in the talent show hands down.
taleThat talent is much sought after.
taleWe believe he will succeed, for he has talent.
taleHe came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.
taleThe talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.
taleDon't be discouraged because you are not very talented.
taleGauss had an innate talent for mathematical problems.
taleThis drama is missing something. All it is is a simple cautionary tale with no real depth.
taleNot bad - not bad at all. This is quite a gathering of talent to have under one roof.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tale(เทล) n. นิทาน,นิยาย,คำเล่าลือ,เรื่องโกหก,คำนินทา,จำนวนทั้งหมด
talebearern. ผู้นินทา,ผู้กลบเกลื่อนความจริง,ผู้ทำนายโชคชะตา., See also: talebearing n., Syn. rumourmonger
talent(แทล'เลินทฺ) n. พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ,กลุ่มคนที่มีความสามารถ, Syn. capacity,power
talented(แทล'ลันทิด) adj. มีพรสวรรค์,มีความสามารถพิเศษ -S.gifted
acatalecticเอแคททะเลค' ทิค) adj. สมบูรณ์
catalepsy(แคท'ทะเลพซี) n. ภาวะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในร่างกายบางส่วน/ทำให้ร่างอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งชั่วขณะ, See also: cataleptic adj. ดูcatalepsy
fairy talen. เทพนิยาย,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
folk talen. เรื่องที่เล่าลือกันมา., Syn. folk story
hatale(เฮ'ทะเบิล) adj. ดูhateable
pantaletsn. กางเกงขายาวและบานที่โผล่นอกกระโปรงหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
tale(n) การนับ,เรื่องราว,นิทาน,เรื่องเล่า
talent(n) ปัญญา,ความสามารถพิเศษ
talented(adj) มีปัญญา,มีความสามารถ
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
stale(adj) จืดชืด,เก่า,เหม็นอับ,ฟกช้ำ,เน่าเปื่อย,ค้าง
telltale(adj) ปากโป้ง,ปากมาก,ปากสว่าง
telltale(n) คนปากโป้ง,คนปากสว่าง,คนเล่านิทาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องราว [N] story, See also: tale, account, narrative, yarn, Example: ไม่นานเกินรอ คุณๆ ก็จะได้อ่านเรื่องราวของ จอมทรหด รายนี้แน่นอน, Count unit: เรื่อง
ความสามารถพิเศษ    [N] talent, See also: gift, Syn. พรสวรรค์, Example: ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมักจะเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษเนื่องจากจิตใจจะละเอียดอ่อนกว่าคนปกติ, Count unit: อย่าง
พรสวรรค์    [N] gift, See also: talent, genius, Syn. คุณสมบัติพิเศษ, ความสามารถพิเศษ, Example: ความอดทนในการบินนับเป็นพรสวรรค์ที่ธรรมชาติมอบให้กับนกพิราบ, Thai definition: ความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่นของบุคคลที่มีมาแต่กำเนิด
อาขยาน    [N] tale, See also: story, legend, Syn. นิทาน, เรื่อง, Count unit: บท
ทักษะ    [N] skill, See also: talent, ability, capability, Syn. ความสามารถ, ความถนัด, ความชำนาญ, ฝีไม้ลายมือ, ความสามารถเฉพาะ, Example: ทักษะในการรับรู้จะพัฒนาได้เร็วกว่าทักษะอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชาดก    [N] Jataka, See also: tales of the lord Buddha's former births, stories of the former incarnations of the Lord B, Example: พระเวสสันดรชาดกเป็นชาดกซึ่งพุทธศาสนิกชนรู้จักกันเป็นอย่างดี, Thai definition: เรื่องพระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆ ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ชื่อนี้
ลวดลาย    [N] trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง
ลวดลาย    [N] trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
บ้านเกิดเมืองนอน[n. exp.] (bānkoēt-meūangnøn) EN: hometown ; native town   FR: ville natale [f]
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature   
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เด็กกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (dek Krūngthēp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement

CMU English Pronouncing Dictionary
TALE    T EY1 L
TALES    T EY1 L Z
TALENT    T AE1 L AH0 N T
TALESE    T AH0 L IY1 Z
TALESE    T AH0 L IY1 Z IY0
TALENTS    T AE1 L AH0 N T S
TALENTED    T AE1 L AH0 N T AH0 D
TALERICO    T AA0 L ER0 IY1 K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tale    (n) (t ei1 l)
tales    (n) (t ei1 l z)
talent    (n) (t a1 l @ n t)
talents    (n) (t a1 l @ n t s)
talented    (j) (t a1 l @ n t i d)
tale-bearer    (n) - (t ei1 l - b e@ r @ r)
tale-teller    (n) - (t ei1 l - t e l @ r)
tale-bearers    (n) - (t ei1 l - b e@ r @ z)
tale-tellers    (n) - (t ei1 l - t e l @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Begabung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fabel {f} | Fabeln {pl}tale | tales [Add to Longdo]
Geschichte {f} | Geschichten {pl}tale | tales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お伽草子;御伽草子[おとぎぞうし, otogizoushi] (n) (See 伽草子) fairy-tale book [Add to Longdo]
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
お話;お話し;御話[おはなし, ohanashi] (n) story; tale [Add to Longdo]
こう着状態;膠着状態[こうちゃくじょうたい, kouchakujoutai] (n,adj-no) deadlock; stalemate [Add to Longdo]
エメンタール[, ementa-ru] (n) Emmental; Emmenthal; Emmenthaler; Emmentaler; Emmenthaler cheese [Add to Longdo]
カシュー[, kashu-] (n) cashew (Anacardium occidentale); acajou [Add to Longdo]
カシューの木[カシューのき, kashu-noki] (n) (obsc) (See カシュー) cashew tree (Anacardium occidentale); acajou [Add to Longdo]
カタレプシー[, katarepushi-] (n) catalepsy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sī, , ] talented; urgent [Add to Longdo]
古今小说[Gǔ jīn xiǎo shuō, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] Tales old and new by Feng Menglong 馮夢龍|冯梦龙, collection of late Ming baihua 白話|白话 tales [Add to Longdo]
天才[tiān cái, ㄊㄧㄢ ㄘㄞˊ, ] talent; gift; genius; talented; gifted [Add to Longdo]
才兼文武[cái jiān wén wǔ, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄣˊ ˇ, ] talent in both military and civil field (成语 saw) [Add to Longdo]
才学[cái xué, ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] talent and learning; scholarship [Add to Longdo]
才能[cái néng, ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ, ] talent; ability; capacity [Add to Longdo]
才艺技能[cái yì jì néng, ㄘㄞˊ ㄧˋ ㄐㄧˋ ㄋㄥˊ, / ] talent [Add to Longdo]
才貌双全[cái mào shuāng quán, ㄘㄞˊ ㄇㄠˋ ㄕㄨㄤ ㄑㄩㄢˊ, / ] talented and good-looking (成语 saw) [Add to Longdo]
晏子春秋[Yàn zǐ chūn qiū, ㄧㄢˋ ㄗˇ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] Tales of Yanzi, book describing the life and wisdom of Yanzi 晏子 (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States [Add to Longdo]
李娃传[Lǐ Wá zhuàn, ㄌㄧˇ ㄨㄚˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Tale of courtesan Li Wa, novel by Tang writer Bai Xingjian 白行簡|白行简 along the lines of La Traviata, favorite opera plot [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俊英[しゅんえい, shun'ei] Talent, hochbegabter_Mensch [Add to Longdo]
[さい, sai] TALENT [Add to Longdo]
才能[さいのう, sainou] Talent, Begabung [Add to Longdo]
[のう, nou] Talent, Begabung, Funtion, No-Spiel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tale \Tale\ (t[=a]l), n.
   See {Tael}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tale \Tale\, n. [AS. talu number, speech, narrative; akin to D.
   taal speech, language, G. zahl number, OHG. zala, Icel. tal,
   tala, number, speech, Sw. tal, Dan. tal number, tale speech,
   Goth. talzjan to instruct. Cf. {Tell}, v. t., {Toll} a tax,
   also {Talk}, v. i.]
   1. That which is told; an oral relation or recital; any
    rehearsal of what has occured; narrative; discourse;
    statement; history; story. "The tale of Troy divine."
    --Milton. "In such manner rime is Dante's tale."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       We spend our years as a tale that is told. --Ps. xc.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. A number told or counted off; a reckoning by count; an
    enumeration; a count, in distinction from measure or
    weight; a number reckoned or stated.
    [1913 Webster]
 
       The ignorant, . . . who measure by tale, and not by
       weight.                --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       And every shepherd tells his tale,
       Under the hawthorn in the dale.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       In packing, they keep a just tale of the number.
                          --Carew.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A count or declaration. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {To tell tale of}, to make account of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Therefore little tale hath he told
       Of any dream, so holy was his heart. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Anecdote; story; fable; incident; memoir; relation;
     account; legend; narrative.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tale \Tale\ (t[=a]l), v. i.
   To tell stories. [Obs.] --Chaucer. --Gower.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tael \Tael\, n. [Malay ta[i^]l, a certain weight, probably fr.
   Hind. tola, Skr. tul[=a] a balance, weight, tul to weigh.]
   A denomination of money, in China, worth nearly six shillings
   sterling, or about a dollar and forty cents; also, a weight
   of one ounce and a third. [Written also {tale}.]
   [1913 Webster] Taen

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tale
   n 1: a message that tells the particulars of an act or
      occurrence or course of events; presented in writing or
      drama or cinema or as a radio or television program; "his
      narrative was interesting"; "Disney's stories entertain
      adults as well as children" [syn: {narrative}, {narration},
      {story}, {tale}]
   2: a trivial lie; "he told a fib about eating his spinach"; "how
     can I stop my child from telling stories?" [syn: {fib},
     {story}, {tale}, {tarradiddle}, {taradiddle}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 tale
   speech
   speak; talk
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top