ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

history

HH IH1 S T ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -history-, *history*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
history(n) ประวัติศาสตร์, See also: ความเป็นมา, พงศาวดาร, Syn. annals, chronicle
history period(n) สมัยประวัติศาสตร์, See also: ยุคประวัติศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
history(ฮิล'ทรี) n. ประวัติศาสตร์, Syn. record, chronicle, annals, past
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
case historyn. ประวัติคนไข้, ประวัติเฉพาะราย
life historyn. ชีวประวัติ, วงจรชีวิต, วัฏจักรชีวิต
prehistory(พรีฮิส'ทะรี) n. ยุคก่อนประวัติศาสตร์, See also: prehistorian n.
revision historyประวัติการปรับปรุงโปรแกรมหมายถึง ประวัติการปรับปรุงโปรแกรมแต่ละรุ่นตามลำดับ เช่น ประวัติการปรับปรุงโปรแกรม Adobe Illustrator จากฉบับ 1.0 ถึงฉบับ 3.2 ว่า ฉบับใดปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง อย่างนี้เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
history(n) ประวัติศาสตร์, พงศาวดาร, เรื่องราว, เหตุการณ์ในอดีต
CASE case history(n) ประวัติคนไข้, ประวัติผู้ป่วย, ประวัติอาชญากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
history paintingจิตรกรรมประวัติศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
history play; chronicle playละครอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historyประวัติ [TU Subject Heading]
Historyประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
History and criticismประวัติและวิจารณ์ [TU Subject Heading]
History in artประวัติศาสตร์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
History in literatureประวัติศาสตร์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
History of biblical eventsประวัติเหตุการณ์ [TU Subject Heading]
History of doctrinesประวัติของลัทธิ [TU Subject Heading]
History of medicineประวัติศาสตร์การแพทย์ [TU Subject Heading]
History of medicine, 15th cent.ประวัติศาสตร์การแพทย์ศตวรรษที่ 15 [TU Subject Heading]
History of medicine, 16th cent.ประวัติศาสตร์การแพทย์ศตวรรษที่ 16 [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
history painting[ฮิส-ตรี-เพ้น-ทิง] (n) จิตรกรรมประวัติศาสตร์ เป็นประเภทของจิตรกรรม (genre) ที่เป็นจิตรกรรมเป็นภาพเขียนของเนื้อหาจากประวัติศาสตร์กรีกและโรมัน, ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา และตำนานเทพ/ปรัมปราวิทยา และรวมทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานก่อนที่งานจะเขียน (Source: wikipedia.org)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"What is the source of the planet Earth?" It's a History final, right?ที่มาของดาวเคราะห์โลกคืออะไร มันคือประวัติศาสตร์แน่นอน Oh, God! (1977)
That was probably the lousiest landing in the history of this airport.นั่นอาจเป็นการลงพื้นที่ห่วยที่สุด ในประวัติศาสตร์ของสนามบินนี้ Airplane! (1980)
When I despair I remember that all through history the way of truth and love has always won.เมื่อฉันท้อแท้ ฉันจะนึกถึงประวัติศาสตร์ ที่ความจริงและความรักเป็นผู้ชนะเสมอ Gandhi (1982)
When I despair I remember that all through history the way of truth and love has always won.เมื่อฉันท้อแท้ ฉันจะนึกถึง ประวัติศาสตร์ Gandhi (1982)
Guo'er, there's a lot of history behind this, ลูกก้วย, เรื่องนี้มันยาวมาก, Return of the Condor Heroes (1983)
Captain Blumburtt was just telling me something of the interesting history of the palace-- the importance it played in the mutiny.กัปตัน Blumburtt ก็แค่บอกฉัน บางสิ่งบางอย่างของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของ palace-- ความสำคัญมันเล่นในกบฏ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
this afternoon, I buried my partner Jerry Hadley, perhaps the finest, most dedicated GLG-20 in the history of the service.บ่ายวันนี้ ฉันเพิ่งฝังศพคู่หูฉัน Jerry Hadley เขาอาจเป็นหนึ่งในสายลับ GLG-20 ที่เก่งที่สุดและทุ่มเทที่สุด เท่าที่เคยมีมา Spies Like Us (1985)
history demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน Spies Like Us (1985)
Is there any history of insanity in the family?ครอบครัวของเราเคยมีประวัติ เรื่องเพี้ยน หรือวิกลจริตบ้างไหมครับ? Mannequin (1987)
You can make history here today.คุณสามารถสร้างประวัติศาสตร์ที่นี่วันนี้ Bloodsport (1988)
Fine. - Listen, you'll like this. - It works in my history class.คุณต้องชอบเรื่องนี้ ใช้ได้ในวิชาประวัติศาสตร์ Punchline (1988)
I don't understand. The kids in the history classes, they love it and think it's funny.ผมไม่เข้าใจ นร.ของผมคิดว่ามันขำ Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
historyAll of us have some interest in history. In a sense, we are all historians.
historyAll of us have us interest in history. In a sense, we are all historians.
historyA majority of students dislike history.
historyAn amusing episode in history.
historyAnd history was changed forever.
historyAnd like many small towns in England, it has quite a long history.
historyAssassination has never changed the history of the world.
historyA wise man does not try to hurry history.
historyBeth was asked by her lazy boyfriend to do his history homework.
historyBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
historyDoes Mr Ito teach history?
historyDuring the History test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธประวัติ(n) life of the Buddha, See also: history of the Buddha, Example: ภาพเหล่านั้นแสดงถึงเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติ ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนย์ชีพอยู่, Thai Definition: ประวัติของพระพุทธเจ้า
วิชาประวัติศาสตร์(n) history, Syn. ประวัติศาสตร์, Example: ความตื่นตัวในวิชาประวัติศาสตร์กระจายออกไปในวงกว้าง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สมัยประวัติศาสตร์(n) history period, Syn. ยุคประวัติศาสตร์, Example: บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งโบราณวัตถุ โบราณสถานในสมัยประวัติศาสตร์
หนังสือประวัติศาสตร์(n) history-book, Example: หนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านสังคมเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งของชัย เรืองศิลป์, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หนังสือว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติ
ประวัติศาสตร์(n) history, Example: พรรคการเมืองอเมริกันมีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่แพ้พรรคการเมืองยุโรป, Thai Definition: วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติเป็นต้นตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ประวัติการณ์(n) memorable events, See also: history, annals, Syn. เหตุการณ์, ตำนาน, Example: ราคาหุ้นตกถึงขั้นต่ำที่สุดในประวัติการณ์, Thai Definition: เหตุการณ์ที่มีค่าควรบันทึกหรือจดจำไว้
ประวัติการ(n) chronicle, See also: history, historical record, Syn. เรื่องราว, Example: ตำนานของสถานที่นี้มีประวัติการที่ยาวนาน, Thai Definition: เรื่องราวที่เป็นมาแล้วแต่ก่อนตามลำดับสมัย
ประวัติ(n) history, See also: record, annals, chronicle, biography, story, Syn. เรื่องราว, ความเป็นมา, Example: ประวัติของวัดโพธิ์ย้อนหลังไปถึงสมัยอยุธยา, Thai Definition: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความเป็นมา(n) background, See also: history, story, Syn. ภูมิหลัง, Example: มัคคุเทศก์เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวังปารุสก์สัก, Thai Definition: ที่มา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึกดำบรรพ์[deukdamban] (n) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period
อิงประวัติศาสตร์[ing prawattisāt] (v, exp) EN: historical ; based on history
ครั้งดึกดำบรรพ์[khrang deukdamban] (n, exp) EN: prehistory
ความเป็นมา[khwām penmā] (n) EN: background ; history ; story ; development  FR: historique [ m ] ; histoire [ f ] ; passé [ m ] ; évolution [ f ]
กระแสประวัติศาสตร์[krasaē prawattisāt] (n, exp) EN: tide of history ; trend of history  FR: tendance de l'histoire [ f ]
มีประวัติยาวนานมาก[mī prawat yāonān māk] (v, exp) EN: have a very long history  FR: avoir une longue histoire ; posséder une longue histoire
หนังสือประวัติศาสตร์[nangseū prawattisāt] (n, exp) EN: history-book  FR: livre d'histoire [ m ] ; manuel d'histoire [ m ]
นิยายอิงประวัติศาสตร์[niyāi ing prawattisāt] (n, exp) EN: story based on history ; historical novel  FR: roman historique [ m ]
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[phiphitthaphan prawattisāt] (n, exp) EN: history museum ; historical museum  FR: musée d'histoire [ m ]
พงศาวดาร[phongsāwadān] (n) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history  FR: histoire [ f ] ; annales [ fpl ] ; chronique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HISTORY HH IH1 S T ER0 IY0
HISTORY HH IH1 S T R IY0
HISTORY'S HH IH1 S T ER0 IY0 Z
HISTORY'S HH IH1 S T R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
history (n) hˈɪstriː (h i1 s t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
历史[lì shǐ, ㄌㄧˋ ㄕˇ, / ] history #525 [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, ] history; surname Shi #1,878 [Add to Longdo]
来历[lái lì, ㄌㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] history; antecedents; origin #14,927 [Add to Longdo]
文学史[wén xué shǐ, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕˇ, / ] history of literature #22,773 [Add to Longdo]
党史[dǎng shǐ, ㄉㄤˇ ㄕˇ, / ] History of the Party #25,511 [Add to Longdo]
史书[shǐ shū, ㄕˇ ㄕㄨ, / ] history book #26,581 [Add to Longdo]
汉书[Hàn shū, ㄏㄢˋ ㄕㄨ, / ] History of Western Han (former Han), second of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Ban Gu 班固 in 82 during Eastern Han (later Han), 100 scrolls #33,086 [Add to Longdo]
三国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, / ] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls #35,216 [Add to Longdo]
明史[Míng shǐ, ㄇㄧㄥˊ ㄕˇ, ] History of the Ming dynasty, twenty fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Zhang Tingyu 張廷玉|张廷玉 in 1739 during the Qing dynasty, 332 scrolls #46,492 [Add to Longdo]
宋史[Sòng shǐ, ㄙㄨㄥˋ ㄕˇ, ] History of the Song dynasty, twentieth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed under Toktoghan 脱脱 in 1345 during the Yuan 元 dynasty, 496 scrolls; (not to be confused with 宋書|宋书) #50,991 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
歴史[れきし, rekishi] TH: ประวัติศาสตร์  EN: history

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entstehungsgeschichte { f }history of origins [Add to Longdo]
Entwicklungsgeschichte { f }history of development [Add to Longdo]
Geschichte { f } | in die Geschichte eingehenhistory | to go down in history [Add to Longdo]
Religionsgeschichte { f }history of religion [Add to Longdo]
Wissenschaftsgeschichte { f }history of science [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歴史[れきし, rekishi] (n, adj-no) history; (P) #234 [Add to Longdo]
[ふひと;ふびと;ふみひと, fuhito ; fubito ; fumihito] (suf) history (e.g. of some country) #311 [Add to Longdo]
過去[かこ, kako] (n-adv, n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) { ling } past (tense); preterit; preterite; (4) { Buddh } previous life; (P) #375 [Add to Longdo]
履歴[りれき, rireki] (n) personal history; background; career; log; record; (P) #925 [Add to Longdo]
経歴[けいれき, keireki] (n, vs) personal history; career; (P) #1,137 [Add to Longdo]
[き, ki] (n, n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters #1,249 [Add to Longdo]
由来[ゆらい, yurai] (adv, n, vs) origin; source; history; derivation; reason; destiny; (P) #1,328 [Add to Longdo]
沿革[えんかく, enkaku] (n) history; development; (P) #1,397 [Add to Longdo]
[れき, reki] (suf) history of; experience of #1,454 [Add to Longdo]
来歴[らいれき, raireki] (n) history; career #2,003 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] history substitution [Add to Longdo]
ヒストリリスト[ひすとりりすと, hisutoririsuto] history list [Add to Longdo]
改訂履歴[かいていりれき, kaiteirireki] revision history [Add to Longdo]
動作記録[どうさきろく, dousakiroku] audit trail, history [Add to Longdo]
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication [Add to Longdo]
履歴[りれき, rireki] log, record, history [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 History \His"to*ry\, n.; pl. {Histories}. [L. historia, Gr.
   'istori`a history, information, inquiry, fr. 'istwr, "istwr,
   knowing, learned, from the root of ? to know; akin to E. wit.
   See {Wit}, and cf. {Story}.]
   [1913 Webster]
   1. A learning or knowing by inquiry; the knowledge of facts
    and events, so obtained; hence, a formal statement of such
    information; a narrative; a description; a written record;
    as, the history of a patient's case; the history of a
    legislative bill.
    [1913 Webster]
 
   2. A systematic, written account of events, particularly of
    those affecting a nation, institution, science, or art,
    and usually connected with a philosophical explanation of
    their causes; a true story, as distinguished from a
    romance; -- distinguished also from annals, which relate
    simply the facts and events of each year, in strict
    chronological order; from biography, which is the record
    of an individual's life; and from memoir, which is history
    composed from personal experience, observation, and
    memory.
    [1913 Webster]
 
       Histories are as perfect as the historian is wise,
       and is gifted with an eye and a soul. --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
       For aught that I could ever read,
       Could ever hear by tale or history.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What histories of toil could I declare! --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {History piece}, a representation in painting, drawing, etc.,
    of any real event, including the actors and the action.
 
   {Natural history}, a description and classification of
    objects in nature, as minerals, plants, animals, etc., and
    the phenomena which they exhibit to the senses.
 
   Syn: Chronicle; annals; relation; narration.
 
   Usage: {History}, {Chronicle}, {Annals}. History is a
      methodical record of important events which concern a
      community of men, usually so arranged as to show the
      connection of causes and effects, to give an analysis
      of motive and action etc. A chronicle is a record of
      such events, conforming to the order of time as its
      distinctive feature. Annals are a chronicle divided up
      into separate years. By poetic license annals is
      sometimes used for history.
      [1913 Webster]
 
         Justly C[ae]sar scorns the poet's lays;
         It is to history he trusts for praise. --Pope.
      [1913 Webster]
 
         No more yet of this;
         For 't is a chronicle of day by day,
         Not a relation for a breakfast.  --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Many glorious examples in the annals of our
         religion.             --Rogers.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 History \His"to*ry\, v. t.
   To narrate or record. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 history
   n 1: the aggregate of past events; "a critical time in the
      school's history"
   2: a record or narrative description of past events; "a history
     of France"; "he gave an inaccurate account of the plot to
     kill the president"; "the story of exposure to lead" [syn:
     {history}, {account}, {chronicle}, {story}]
   3: the discipline that records and interprets past events
     involving human beings; "he teaches Medieval history";
     "history takes the long view"
   4: the continuum of events occurring in succession leading from
     the past to the present and even into the future; "all of
     human history"
   5: all that is remembered of the past as preserved in writing; a
     body of knowledge; "the dawn of recorded history"; "from the
     beginning of history"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top