Search result for

history

(107 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -history-, *history*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
history[N] ประวัติศาสตร์, See also: ความเป็นมา, พงศาวดาร, Syn. annals, chronicle
history period[N] สมัยประวัติศาสตร์, See also: ยุคประวัติศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
history(ฮิล'ทรี) n. ประวัติศาสตร์, Syn. record,chronicle,annals,past
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
case historyn. ประวัติคนไข้,ประวัติเฉพาะราย
life historyn. ชีวประวัติ,วงจรชีวิต,วัฏจักรชีวิต
prehistory(พรีฮิส'ทะรี) n. ยุคก่อนประวัติศาสตร์, See also: prehistorian n.
revision historyประวัติการปรับปรุงโปรแกรมหมายถึง ประวัติการปรับปรุงโปรแกรมแต่ละรุ่นตามลำดับ เช่น ประวัติการปรับปรุงโปรแกรม Adobe Illustrator จากฉบับ 1.0 ถึงฉบับ 3.2 ว่า ฉบับใดปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง อย่างนี้เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
history(n) ประวัติศาสตร์,พงศาวดาร,เรื่องราว,เหตุการณ์ในอดีต
CASE case history(n) ประวัติคนไข้,ประวัติผู้ป่วย,ประวัติอาชญากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
history paintingจิตรกรรมประวัติศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
history play; chronicle playละครอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historyประวัติ [TU Subject Heading]
Historyประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
History and criticismประวัติและวิจารณ์ [TU Subject Heading]
History in artประวัติศาสตร์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
History in literatureประวัติศาสตร์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
History of biblical eventsประวัติเหตุการณ์ [TU Subject Heading]
History of doctrinesประวัติของลัทธิ [TU Subject Heading]
History of medicineประวัติศาสตร์การแพทย์ [TU Subject Heading]
History of medicine, 15th cent.ประวัติศาสตร์การแพทย์ศตวรรษที่ 15 [TU Subject Heading]
History of medicine, 16th cent.ประวัติศาสตร์การแพทย์ศตวรรษที่ 16 [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
history painting[ฮิส-ตรี-เพ้น-ทิง] (n ) จิตรกรรมประวัติศาสตร์ เป็นประเภทของจิตรกรรม (genre) ที่เป็นจิตรกรรมเป็นภาพเขียนของเนื้อหาจากประวัติศาสตร์กรีกและโรมัน, ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา และตำนานเทพ/ปรัมปราวิทยา และรวมทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานก่อนที่งานจะเขียน (Source: wikipedia.org)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
How did you get into OCTU not knowing your history?ไม่ทราบประวัติของคุณ? พระเจ้าช่วยให้ผู้ชายของคุณ How I Won the War (1967)
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ How I Won the War (1967)
One day is all we'll need to secure your name in the annals of Western history.ขอแค่วันเดียว ท่านก็จะได้มีชื่อ ในประวัติศาสตร์ตะวันตกแล้ว Blazing Saddles (1974)
Anyway, that's all ancient history. Now you tell me your story.แต่มันก็นานโขมาแล้ว เล่าเรื่องตัวนายบ้างสิ Blazing Saddles (1974)
And the rest is history.ที่เหลือคืออดีต Blazing Saddles (1974)
It's been said that I am the greatest historian in history.มีคนพูดว่าฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ ที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ The Little Prince (1974)
It's history.มันคือประวัติศาสตร์ The Little Prince (1974)
In history, I mean. - Where did you come from?ในประวัติศาสตร์น่ะ The Little Prince (1974)
"What is the source of the planet Earth?" It's a History final, right?ที่มาของดาวเคราะห์โลกคืออะไร มันคือประวัติศาสตร์แน่นอน Oh, God! (1977)
For everyone else, it's ancient history.สำหรับคนอื่น มันเป็นประวัติศาสตร์โบราณไปแล้ว Airplane! (1980)
That was probably the lousiest landing in the history of this airport.นั่นอาจเป็นการลงพื้นที่ห่วยที่สุด ในประวัติศาสตร์ของสนามบินนี้ Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
historyAll of us have some interest in history. In a sense, we are all historians.
historyAll of us have us interest in history. In a sense, we are all historians.
historyA majority of students dislike history.
historyAn amusing episode in history.
historyAnd history was changed forever.
historyAnd like many small towns in England, it has quite a long history.
historyAssassination has never changed the history of the world.
historyA wise man does not try to hurry history.
historyBeth was asked by her lazy boyfriend to do his history homework.
historyBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
historyDoes Mr Ito teach history?
historyDuring the History test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธประวัติ[N] life of the Buddha, See also: history of the Buddha, Example: ภาพเหล่านั้นแสดงถึงเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติ ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนย์ชีพอยู่, Thai definition: ประวัติของพระพุทธเจ้า
วิชาประวัติศาสตร์[N] history, Syn. ประวัติศาสตร์, Example: ความตื่นตัวในวิชาประวัติศาสตร์กระจายออกไปในวงกว้าง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สมัยประวัติศาสตร์[N] history period, Syn. ยุคประวัติศาสตร์, Example: บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งโบราณวัตถุ โบราณสถานในสมัยประวัติศาสตร์
หนังสือประวัติศาสตร์[N] history-book, Example: หนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านสังคมเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งของชัย เรืองศิลป์, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติ
ประวัติศาสตร์[N] history, Example: พรรคการเมืองอเมริกันมีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่แพ้พรรคการเมืองยุโรป, Thai definition: วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติเป็นต้นตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ประวัติการณ์[N] memorable events, See also: history, annals, Syn. เหตุการณ์, ตำนาน, Example: ราคาหุ้นตกถึงขั้นต่ำที่สุดในประวัติการณ์, Thai definition: เหตุการณ์ที่มีค่าควรบันทึกหรือจดจำไว้
ประวัติการ[N] chronicle, See also: history, historical record, Syn. เรื่องราว, Example: ตำนานของสถานที่นี้มีประวัติการที่ยาวนาน, Thai definition: เรื่องราวที่เป็นมาแล้วแต่ก่อนตามลำดับสมัย
ประวัติ[N] history, See also: record, annals, chronicle, biography, story, Syn. เรื่องราว, ความเป็นมา, Example: ประวัติของวัดโพธิ์ย้อนหลังไปถึงสมัยอยุธยา, Thai definition: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความเป็นมา[N] background, See also: history, story, Syn. ภูมิหลัง, Example: มัคคุเทศก์เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวังปารุสก์สัก, Thai definition: ที่มา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period   
อิงประวัติศาสตร์[v. exp.] (ing prawattisāt) EN: historical ; based on history   
ครั้งดึกดำบรรพ์[n. exp.] (khrang deukdamban) EN: prehistory   
ความเป็นมา[n.] (khwām penmā) EN: background ; history ; story ; development   FR: historique [m] ; histoire [f] ; passé [m] ; évolution [f]
กระแสประวัติศาสตร์[n. exp.] (krasaē prawattisāt) EN: tide of history ; trend of history   FR: tendance de l'histoire [f]
มีประวัติยาวนานมาก[v. exp.] (mī prawat yāonān māk) EN: have a very long history   FR: avoir une longue histoire ; posséder une longue histoire
หนังสือประวัติศาสตร์[n. exp.] (nangseū prawattisāt) EN: history-book   FR: livre d'histoire [m] ; manuel d'histoire [m]
นิยายอิงประวัติศาสตร์[n. exp.] (niyāi ing prawattisāt) EN: story based on history ; historical novel   FR: roman historique [m]
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[n. exp.] (phiphitthaphan prawattisāt) EN: history museum ; historical museum   FR: musée d'histoire [m]
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadān) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history   FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HISTORY    HH IH1 S T ER0 IY0
HISTORY    HH IH1 S T R IY0
HISTORY'S    HH IH1 S T ER0 IY0 Z
HISTORY'S    HH IH1 S T R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
history    (n) (h i1 s t r ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
歴史[れきし, rekishi] Thai: ประวัติศาสตร์ English: history

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entstehungsgeschichte {f}history of origins [Add to Longdo]
Entwicklungsgeschichte {f}history of development [Add to Longdo]
Geschichte {f} | in die Geschichte eingehenhistory | to go down in history [Add to Longdo]
Religionsgeschichte {f}history of religion [Add to Longdo]
Wissenschaftsgeschichte {f}history of science [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマルナ時代[アマルナじだい, amaruna jidai] (n) Amarna period (of Egyptian history) [Add to Longdo]
エラー履歴[エラーりれき, era-rireki] (n) {comp} error history [Add to Longdo]
ガリア戦記[ガリアせんき, garia senki] (n) History of the Gallic Wars [Add to Longdo]
コマンド履歴[コマンドりれき, komando rireki] (n) {comp} command history [Add to Longdo]
ナチュラルヒストリー[, nachuraruhisutori-] (n) natural history [Add to Longdo]
ヒストリ[, hisutori] (n) history [Add to Longdo]
ヒストリー[, hisutori-] (n) history [Add to Longdo]
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] (n) {comp} history substitution [Add to Longdo]
ヒストリリスト[, hisutoririsuto] (n) {comp} history list [Add to Longdo]
ライフヒストリー[, raifuhisutori-] (n) life history [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, / ] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls [Add to Longdo]
五代史[Wǔ dài shǐ, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls [Add to Longdo]
来历[lái lì, ㄌㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] history; antecedents; origin [Add to Longdo]
元史[Yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, ] History of the Yuan dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Song Lian 宋濂 in 1370 during the Ming dynasty, 210 scrolls [Add to Longdo]
北史[Běi shǐ, ㄅㄟˇ ㄕˇ, ] History of the Northern Dynasties, fifteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 100 scrolls [Add to Longdo]
北齐书[Běi Qí shū, ㄅㄟˇ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, / ] History of Qi of the Northern dynasties, eleventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Baiyao 李百藥|李百药 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls [Add to Longdo]
十六国春秋[Shí liù guó Chūn qiū, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] history of the Sixteen Kingdoms 304-439 by Cui Hong 崔鴻|崔鸿, written towards the end of Wei of the Northern Dynasties 北魏, 100 scrolls [Add to Longdo]
十国春秋[shí guó chūn qiū, ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] History of Ten States of South China (1669) by Wu Renchen 吳任臣|吴任臣, 77 scrolls [Add to Longdo]
南史[Nán shǐ, ㄋㄢˊ ㄕˇ, ] History of the Southern Dynasties, fourteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 80 scrolls [Add to Longdo]
南齐书[Nán Qí shū, ㄋㄢˊ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, / ] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] history substitution [Add to Longdo]
ヒストリリスト[ひすとりりすと, hisutoririsuto] history list [Add to Longdo]
改訂履歴[かいていりれき, kaiteirireki] revision history [Add to Longdo]
動作記録[どうさきろく, dousakiroku] audit trail, history [Add to Longdo]
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication [Add to Longdo]
履歴[りれき, rireki] log, record, history [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 History \His"to*ry\, n.; pl. {Histories}. [L. historia, Gr.
   'istori`a history, information, inquiry, fr. 'istwr, "istwr,
   knowing, learned, from the root of ? to know; akin to E. wit.
   See {Wit}, and cf. {Story}.]
   [1913 Webster]
   1. A learning or knowing by inquiry; the knowledge of facts
    and events, so obtained; hence, a formal statement of such
    information; a narrative; a description; a written record;
    as, the history of a patient's case; the history of a
    legislative bill.
    [1913 Webster]
 
   2. A systematic, written account of events, particularly of
    those affecting a nation, institution, science, or art,
    and usually connected with a philosophical explanation of
    their causes; a true story, as distinguished from a
    romance; -- distinguished also from annals, which relate
    simply the facts and events of each year, in strict
    chronological order; from biography, which is the record
    of an individual's life; and from memoir, which is history
    composed from personal experience, observation, and
    memory.
    [1913 Webster]
 
       Histories are as perfect as the historian is wise,
       and is gifted with an eye and a soul. --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
       For aught that I could ever read,
       Could ever hear by tale or history.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What histories of toil could I declare! --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {History piece}, a representation in painting, drawing, etc.,
    of any real event, including the actors and the action.
 
   {Natural history}, a description and classification of
    objects in nature, as minerals, plants, animals, etc., and
    the phenomena which they exhibit to the senses.
 
   Syn: Chronicle; annals; relation; narration.
 
   Usage: {History}, {Chronicle}, {Annals}. History is a
      methodical record of important events which concern a
      community of men, usually so arranged as to show the
      connection of causes and effects, to give an analysis
      of motive and action etc. A chronicle is a record of
      such events, conforming to the order of time as its
      distinctive feature. Annals are a chronicle divided up
      into separate years. By poetic license annals is
      sometimes used for history.
      [1913 Webster]
 
         Justly C[ae]sar scorns the poet's lays;
         It is to history he trusts for praise. --Pope.
      [1913 Webster]
 
         No more yet of this;
         For 't is a chronicle of day by day,
         Not a relation for a breakfast.  --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Many glorious examples in the annals of our
         religion.             --Rogers.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 History \His"to*ry\, v. t.
   To narrate or record. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 history
   n 1: the aggregate of past events; "a critical time in the
      school's history"
   2: a record or narrative description of past events; "a history
     of France"; "he gave an inaccurate account of the plot to
     kill the president"; "the story of exposure to lead" [syn:
     {history}, {account}, {chronicle}, {story}]
   3: the discipline that records and interprets past events
     involving human beings; "he teaches Medieval history";
     "history takes the long view"
   4: the continuum of events occurring in succession leading from
     the past to the present and even into the future; "all of
     human history"
   5: all that is remembered of the past as preserved in writing; a
     body of knowledge; "the dawn of recorded history"; "from the
     beginning of history"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hist
 
 1. (kıs.) historian, historical, history.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top