Search result for

storytelling

(20 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -storytelling-, *storytelling*, storytell
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
storytelling(สทอรีเทล'ลิง) n. การเล่า (หรือเขียน) นิยายหรือนิทาน,การโกหก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Storytellingการเล่านิทาน [TU Subject Heading]
Storytellingการเล่านิทาน
การเล่านิทาน (Storytelling) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟัง ฝึกผู้ฟังให้มีจินตนาการไปตามเรื่องที่ฟัง การสอดแทรกข้อคิด คติธรรม หรือเรื่องราวใด ๆ แฝงเข้าไปในเรื่อง จะทำให้ผู้ฟังซึมซับไปโดยไม่รู้ตัว การเล่านิทานจึงเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชื่นชอบมาก จึงเป็นการกระตุ้นเร้าให้เด็กรักการอ่าน และเป็นการปลูกฝังความรัก ความซาบซึ้งในวรรณกรรมและวรรณคดีต่าง ๆ การเล่านิทานบางครั้งจะใช้การเชิดหุ่น ประกอบกับการเล่านิทานด้วย องค์ประกอบสำคัญของนิทานและการเล่านิทานประกอบด้วยโครงเรื่อง ตัวละคร และแง่คิดที่ได้จากการเล่าเรื่อง กิจกรรมการเล่านิทานในห้องสมุดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในห้องสมุดประชาชนฮาร์ตฟอร์ดที่รัฐคอนเน็คติกัต สหรัฐอเมริกา โดยแคโรไลน์ เฮวินส์ (Caroline Hewins) เมื่อปี 2425 ในปัจจุบันการเล่านิทานเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหนึ่งที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กสนใจในหนังสือและการอ่านหนังสือ และเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยรักการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As technology and storytelling come full circle.เมื่อเทคโนโลยีและการบอกเล่าเรื่องราวเดินทางมาบรรจบกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Most of these kids dress up the facts with fantasies, imaginary friends... storytelling, I..ส่วนใหญ่ของเด็กเหล่านี้มีการแต่งแต้ม จินตนาการ ,เพื่อน.. Passengers (2008)
No offense to your storytelling skills.ไม่อยากขัดคอ ความสามารถแต่งเรื่องของคุณ Code Breaker (2011)
It's all about storytelling, taking 'em on a journey.ทั้งหมดมันเกี่ยวกับเรื่องเล่า ที่เกิดขึ้นในการเดินทาง The Story of the 50 (2012)
A master at storytelling.ปรมาจารย์ด้านการเล่าเรื่อง Curriculum Unavailable (2012)
The storytelling's in the details.เรื่องราวจะบอกรายละเอียด Hit (2012)
Since I had to listen to endless hours of your storytelling this week,ตั้งแต่ฉันได้ฟังเรื่องเล่าของคุณในชั่วโมงสุดท้าย Gravity (2013)
It was your storytelling.มันก็เล่าเรื่องของคุณ The Great Escapist (2013)
Let's launch our exploration into the magic of cinematic storytelling with what I consider to be one of the...เราจะไปสำรวจเวทมนตร์ แห่งการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ ด้วยหนังที่ผมคิดว่าเป็นหนึ่งใน... Chainsaw (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเล่าเรื่อง[n.] (kān lao reūang) EN: storytelling   

CMU English Pronouncing Dictionary
STORYTELLING    S T AO1 R IY0 T EH2 L IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
連画[れんが, renga] (n) (abbr) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue) [Add to Longdo]
連続画像[れんぞくがぞう, renzokugazou] (n) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue) [Add to Longdo]
話芸[わげい, wagei] (n) (the art of) storytelling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary [Add to Longdo]
评话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Story-telling \Sto"ry-tell`ing\, a.
     Being accustomed to tell stories. -- n. The act or practice
     of telling stories.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top