ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*closed*

K L OW1 Z D   
351 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: closed, -closed-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
closed[ADJ] จำกัดเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล, Syn. private, restricted
closed[ADJ] ที่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่
closed[ADJ] ที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง, Syn. self-sufficient
closed[ADJ] ปิด, Syn. shut, fastened, sealed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
closed(โคซดฺ) adj. ปิด,สรุป,ห้ามเข้า,สงวน (เขต) ,ลับ
closed architectureสถาปัตยกรรมปิดหมายถึง การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันเท่านั้น (เรียกว่า ปิดประตูตาย ไม่ให้ผู้อื่นมาร่วมทำมาหากิน)
closed circuitn. กระแสไฟฟ้าวงจรปิดซึ่งกระแสสามารถวิ่งผ่านได้ตลอด .
closed doorsn. ข้างหลังประตูที่ปิด,ลับ,เป็นความลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
principal, undisclosedตัวการที่ไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumothorax, closedภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศชนิดปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reduction, closedการทำให้กลับเข้าที่โดยไม่ผ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simple closed curveเส้นโค้งปิดเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
shop, closedกิจการจ้างงานแบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, closedระบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
services, closedหน่วยงานระบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agreement, closed-shopข้อตกลงจ้างลูกจ้างเฉพาะที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed shopกิจการจ้างงานแบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed sphereทรงกลมปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
closed structureโครงสร้างปิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
closed subroutineซับรูทีนแบบปิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
closed surfaceผิวปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
closed syllableพยางค์ปิด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed systemระบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed systemระบบปิด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
closed venationการเรียงเส้นใบแบบปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
closed weld preparation; closed joint preparationการเตรียมรอยต่อแบบชิด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
closed woundบาดแผลปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed-end mortgageการจำนองที่ไม่ยอมให้เพิ่มจำนวนหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed-ended questionคำถามปิด, คำถามแบบปรนัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
closed-shop agreementข้อตกลงจ้างลูกจ้างเฉพาะที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed foldชั้นหินคดโค้งปิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
closed formรูปผลึกปิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
closed formรูปแบบปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
closed fractureกระดูกหักแบบปิด, กระดูกแตกแบบปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed glottis(สภาพ)ช่องเส้นเสียงปิด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed injector-mixerหัวฉีดผสมแก๊สแบบปิด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
closed intervalช่วงปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
closed joint preparation; closed weld preparationการเตรียมรอยต่อแบบชิด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
closed lineการปิดการหาผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed loop๑. วงวนปิด๒. วงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ infinite loop] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
closed loop๑. วงวนปิด๒. วงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ infinite loop] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed plane figureรูปบนระนาบปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
closed pneumothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศชนิดปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed populationประชากรปิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
closed reductionการทำให้กลับเข้าที่โดยไม่ผ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed ruleข้อบังคับแบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed seaทะเลปิด [ดู territorial sea ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed servicesหน่วยงานระบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed setเซตปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
closed shopห้องปฏิบัติงานแบบปิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CCTV (closed circuit television)ซีซีทีวี (โทรทัศน์วงจรปิด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed ballบอลปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
closed birth intervalช่วงห่างปิดการเกิดบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
closed bite๑. ขากรรไกรชิดเกิน [มีความหมายเหมือนกับ close bite; bite closing และ vertical dimension decrease; vertical relation decrease; overclosure]๒. ภาวะสบลึก [มีความหมายเหมือนกับ deep bite; deep overbite; deep vertical overlap] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed bundleท่อลำเลียงแบบปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
closed captionคำบรรยายภาพแบบปิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed circuitวงจรปิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed circuit television (CCTV)โทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closed-circuit televisionโทรทัศน์วงจรปิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Closed-end fundกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิด)
กองทุนรวมที่ บลจ. จะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะครบกำหนดอายุกองทุนรวม เช่น 5 ปี 7 ปี เป็นต้น โดย บลจ. จะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มต้นโครงการ ทำให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทนี้มีจำนวนที่แน่นอนและเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ลงทุน บลจ. มักนำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ โดยผ่านบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในราคาตลาด ซึ่งอาจจะต่ำกว่า หรือสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหน่วยลงทุนนั้น ๆ [ตลาดทุน]
Closed-circuit televisionโทรทัศน์วงจรปิด [TU Subject Heading]
Closed-end fundsกองทุนปิด [TU Subject Heading]
Closed Loop การเวียนกลับมาใช้, ห่วงปิด
การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตโดย ตรงและป้องกัน มิให้ของเสียรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด [สิ่งแวดล้อม]
Closed Landfill Sites ที่ฝังกลบปิดใช้(แล้ว) [สิ่งแวดล้อม]
Closed Population ประชากรปิด
กลุ่มประชากรที่ไม่มีทั้งการย้ายถิ่นเข้าและ การย้ายถิ่นออก การเพิ่มของประชากรปิดขึ้นอยู่กับความแตกต่าง ของการเกิดและการตายเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]
Closed Economy ระบบเศรษฐกิจปิด
ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่มีการค้าขาย กับต่างประเทศหรือไม่มีการส่งออกหรือการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งตามความหมายนี้ไม่มีประเทศใดในโลกปัจจุบันที่ไม่มีการค้าขายกับต่าง ประเทศ มีเพียงประเทศที่สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศมีน้อย ประเทศในปัจจุบัน ที่มีลักษณะเข้าใกล้ระบบเศรษฐกิจปิดมากที่สุด เช่น สหภาพพม่า [สิ่งแวดล้อม]
Bleeding, Closedเลือดออกภายใน [การแพทย์]
Circuit, Closedวงจรปิด [การแพทย์]
Closedชนิดไม่ติดต่อ [การแพทย์]
Closed Methodการปิดแผล [การแพทย์]
Closed Positionลักษณะปิด [การแพทย์]
Closed Systemระบบปิด,แบบวงจรปิด,ระบบปิดหมด [การแพทย์]
Closed Techniquesเทคนิคปิด [การแพทย์]
Closed Typeแบบปิด [การแพทย์]
Closed-Sterile Systemระบบปิดและปลอดเชื้อ [การแพทย์]
Comedones, Closedสิวหัวปิด [การแพทย์]
Dislocations, Closedข้อหลุดไม่มีแผลเปิด [การแพทย์]
Drainage System, Closedต่อหลอดสวนกับสายยางและถุงหรือขวดโดยใช้วงจรปิด [การแพทย์]
Fractures, Closedกระดูกหักไม่มีแผลเปิด,กระดูกหักอย่างธรรมดา,กระดูกหักชนิดปิด [การแพทย์]
Closed systemระบบปิด [การจัดการความรู้]
closed circulatory systemระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด, ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิดที่มีเลือดไหลวนเวียนอยู่ภายในหลอดเลือดตลอดเวลา  เช่น ในไส้เดือนดิน ปลา กบ คน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
closed systemระบบปิด, ระบบที่ควบคุมไม่ให้มีการถ่ายเทมวลระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม  แต่อาจจะมีการถ่ายเทพลังงานได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
closed intervalช่วงปิด, ดู interval  ประกอบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glaucoma, Angle Closedต้อหิน [การแพทย์]
Loops, Closedวงปิด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
undisclosed (n ) ไม่เปิดเผย, ปิดบัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I noticed that a window wasn't closed and I came up to seeฉันสังเกตเห็นว่าหน้าต่างเปิดอยู่ เลยเข้ามาปิดให้ Rebecca (1940)
- if I could fasten it. - Why did you say that? I closed it before I left the room.ทำไมคุณถึงพูดอย่างนั้น ฉันปิดมันแล้วก่อนที่จะออกจากห้อง Rebecca (1940)
They're always kept tight closed when you're afloat.ถูกปิดเเน่นเสมอเพื่อให้เรือลอย Rebecca (1940)
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร Night and Fog (1956)
The doors were closed.เมื่อประตูปิดลง Night and Fog (1956)
I was only wondering how the market closed.ผมเพียง แต่สงสัยว่าปิดตลาด 12 Angry Men (1957)
And with his eyes closed, there was no life in his face.มีชีวิตบนใบหน้าของเขาไม่มี ตื่นขึ้นมาคนเก่า The Old Man and the Sea (1958)
The forbidden zone has been closed for centuries, and rightly so.เขตต้องห้ามถูกปิดนานนับศตวรรษ Beneath the Planet of the Apes (1970)
This is a closed set!นี่ฉากภายในนะ Blazing Saddles (1974)
Where do we keep the "Beach Closed" signs?เราเก็บป้าย "หาดปิด" ไว้ที่ไหน Jaws (1975)
"Beaches Closed. No Swimming. By order of the Amity P. D.""หาดปิด ห้ามว่ายนํ้า โดยคําสั่งของกรมตํารวจอามิตี้" Jaws (1975)
No, it's a closed circuit TV system. I have underwater cameras fore-and-aft.ไม่ได้ มันเป็นโทรทัศน์วงจรปิด ผมมืกล้องใต้นํ้าที่หัวเรือเเละท้ายเรือ Jaws (1975)
He caressed it gently, opened and closed the cheeks began to suck it greedlilyเขาการสัมผัสมันสุภาพบุรุษt, open and ที่ปิดแก้ม... ...เริ่มต้นเพื่อดูดมัน greedlily Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The moment I entered, the doors closedเวลาชั่วครู่ที่ฉันที่ใส่,\ประตู Nthe ปิด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It was a profound pleasure when she closed her eyes for the last timeมันคือความยินดีลึกซึ้งเมื่อ she closed ตาของเธอ .สำหรับเวลาล่าสุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Gas station is closed, ma'am.ที่สถานีบริการน้ำมัน ปิด แหม่ม I Spit on Your Grave (1978)
No, we can't land. Fog has closed down everything.ไม่ใช่ เราลงพื้นไม่ได้ หมอกบังหมดทุกอย่าง Airplane! (1980)
The offer is closed. Too late for deals.ข้อเสนอยุติแล้ว ช้าเกินไปแล้ว The Road Warrior (1981)
- The bar's closed.- บาร์ปิดแล้ว. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
No, sir. The gate is closed!ไม่ได้ครับ ประตูปิดแล้ว Gandhi (1982)
- Somebody opened it, closed it, then locked it.I think so, yes. Somebody else sure as hell thought so. The Thing (1982)
Keep your eyes closed.ให้ดวงตาของคุณปิด 2010: The Year We Make Contact (1984)
All the shopping malls are closed.-ร้านค้าเจ๊งหมดแล้วทุกร้านด้วยนะ Day of the Dead (1985)
the drive-in is closed.- โรงหนังปิดแล้ว Spies Like Us (1985)
as the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน Spies Like Us (1985)
Open and closed within your eyesลืมตาและหลับตาลงสิ Labyrinth (1986)
We're closed!ร้านปิดแล้ว! The Princess Bride (1987)
Closed.ปิด A Short Film About Love (1988)
A moment before he closed his eyes... he told your mother she mustn't let you know.ช่วงเวลาก่อนที่ เขาจะหลับตาลง... เขาบอกแม่เธอว่า ต้องไม่บอกให้เธอรู้. Cinema Paradiso (1988)
It was at a closed showing of a foreign film.มันอยู่ที่การแสดงปิดของภาพยนตร์ต่างประเทศ The Russia House (1990)
What he means is that you're afraid of enclosed areas.สิ่งที่เขาหมายถึงคือคุณกลัวของพื้นที่ปิดล้อม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
"Afraid of enclosed areas. ""กลัวพื้นที่ปิดล้อม". Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- You don't understand. - You don't understand. Store's closed.คุณไม่เข้าใจ แกล่ะไม่เข้าใจ ร้านปิดแล้ว Goodfellas (1990)
I just figured it was a customer and he thought the place was open and then when he saw it was closed, he left.ผมคิดว่าเป็นลูกค้า คนที่มาตอนเปิดร้าน เมื่อเขาเห็นว่าร้านยังปิดอยู่ เขาก็ไป The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
"when the secrets of all hearts should be disclosed,"ยามความลับทุกอย่าง จะถูกเปิดเผย Wuthering Heights (1992)
The church is closed for the night.โบสถ์ปิดแล้วนะ The Lawnmower Man (1992)
- IRA, closed visits.- -, บ้านเดี่ยว, ปิดการ? In the Name of the Father (1993)
How long are the schools going to be closed ? I do not know. Article 47:- ร.ร. จะปิดอีกนานมั้ย Schindler's List (1993)
Anticipating the enclosed bids will meet with your approval.ถ้าใบประมูลงานของผมผ่าน... Schindler's List (1993)
Barring further authorised inquiry, this case - file #DF101364 - is closed.รูปลักษณ์ หรือแบบ ของมัน ยังไม่สามารถบอกได้ ยกเว้นแต่ว่า อนาคตมีการสืบสาว คดีนี้ #DF101364 - ปิดแล้ว Squeeze (1993)
He had a little garden down at the bottom enclosed in glass, like a greenhouse.เขามีสวนเล็ก ๆ ลงที่ด้านล่างที่แนบมาในแก้วเหมือนเรือนกระจก Pulp Fiction (1994)
I'm gonna sit across from her, chew my food with my mouth closed,ผมจะนั่งตรงข้ามกับเธอเคี้ยวอาหารของฉันกับปากของฉันปิด Pulp Fiction (1994)
You're all closed up.เข้าถึงยาก Wild Reeds (1994)
In response to your repeated enquiries, the State has allocated the enclosed funds for your library project."ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลซ้ำของคุณ รัฐได้จัดสรรเงินไว้สำหรับโครงการห้องสมุดของคุณ ". The Shawshank Redemption (1994)
We now consider the matter closed. Please stop sending us letters."ตอนนี้เราพิจารณาปิด กรุณาหยุดการส่งจดหมายเรา ". The Shawshank Redemption (1994)
Like a closed book.เหมือนหนังสือปิด The Shawshank Redemption (1994)
Airspace over this area will be closed.น่านฟ้าบริเวณนี้จะถูกปิด... Ghost in the Shell (1995)
Airspace over this area will be closed.น่านฟ้าบริเวณนี้จะถูกปิด... Ghost in the Shell (1995)
Can't! - I tell you, I could fly around this room with my eyes closed!-ฉันบอกแล้วไง, ฉันจะหลับตาบินไปรอบๆห้องนี้ให้ดู Toy Story (1995)
That's all. No more. Subject closed.นั่นคือทั้งหมดที่ ไม่มาก เรื่องปิด The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
closedAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
closedA closed fist can indicate stress.
closedAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
closedAll the schools are closed on that holiday.
closedAre the stores closed on Sunday in England?
closedAs he was tired, he was lying on the sofa with his eyes closed.
closedAs soon as he left, the bank closed.
closedAt lunchtime today, our usual restaurant was closed because of a funeral in the family.
closedAt seven-thirty we too closed the door behind us.
closedBlue Sky Sport is closed every Thursday.
closedCan you keep standing on one of your legs with closed eyes for a minute?
closedCan you walk with your eyes closed?
closedCriticisms that Japan's market is closed are just sour grapes.
closedDo you know what time the shop is closed?
closedDo you remember what day of the week Blue Sky Sports is closed?
closedDue to our office moving, we will be closed from May 30 to 31.
closedEnclosed is a copy of the bank transfer receipt.
closedEnclosed is our company profile.
closedFallen rocks closed the way.
closedHardly had I closed my eyes when I fell asleep.
closedHe closed his eyes.
closedHe closed his mouth for a moment.
closedHe closed the door quietly behind him.
closedHe closed the door suddenly.
closedHe closed the window for fear of rain.
closedHe disclosed my secret.
closedHe disclosed to me that he had been in prison.
closedHe found the door closed.
closedHe kissed her, with his eyes closed.
closedHe knocked at the closed door.
closedHe lay on a sofa, with his eyes closed.
closedHe lay on his back with his eyes closed.
closedHe listened to the music with his eyes closed.
closedHe put a Closed sign on the front door of the store.
closedHer house is enclosed with a white fence.
closedHe sat at his desk, with his eyes closed.
closedHe sat beside her with his eyes closed.
closedHe sat there with his eyes closed.
closedHe sat there with his legs closed.
closedHe stood still with his eyes closed.
closedHe stood there with his eyes closed.
closedHe was sitting in the armchair, his eyes closed and his arms folded.
closedHe was sitting on a bench with his eyes closed.
closedHe was thinking about his work with his eyes closed.
closedHis letter enclosed a picture.
closedHis secret will be disclosed soon.
closedHow beautiful and free they the cranes were! Sadako sighed and closed her eyes.
closedI can't see in because the curtains are closed.
closedI closed my eyes to calm down.
closedI closed my umbrella.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำถามปิด[N] closed-ended question, Syn. คำถามเปิด, Count unit: คำถาม, Thai definition: คำถามที่ให้เลือกตอบใดคำตอบหนึ่งจากตัวเลือกคำตอบที่กำหนดไว้ให้
ลับ[ADJ] secret, See also: confidential, hidden, concealed, unrevealed, undisclosed, Ant. เปิดเผย, Example: อั้งยี่ซานเหอเป็นสมาคมลับเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ, Thai definition: ที่ปกปิดหรือควรปกปิด
แง้ม[V] be ajar, See also: open slightly, be half-closed, Syn. อ้า, แย้ม, Example: เสียงเพลงจากวิทยุดังลอดออกมาจากห้องเชิงบันไดซึ่งบานประตูเปิดแง้มอยู่, Thai definition: เปิดแต่น้อยๆ เช่น แง้มประตู
ปิดฉาก[V] be ended, See also: be closed, be winded up, be concluded, Syn. จบ, สิ้นสุด, Example: สงครามปิดฉากลงด้วยความปราชัยของฝ่ายญี่ปุ่นในวันที่ 15 สิงหาคม 2488, Notes: (ปาก)
แดง[V] be revealed, See also: be disclosed, be exposed, be uncovered, be unmask, come to light, Syn. เปิดเผย, เผย, Ant. ปิดบัง, Example: ในที่สุดความลับก็แดงออกมาจนได้, Thai definition: ลักษณะที่ความลับซึ่งปกปิดไว้ได้ปรากฏออกมา
ถุงตะเครียว[N] a bag which is closed by means of a string run through loops, Syn. ถุงตะเคียว, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ถุงที่ถักด้วยด้ายหรือไหม เป็นต้น เป็นตาโปร่ง มีหูรูด สำหรับหุ้มถลกบาตร (ใช้เฉพาะในพิธีอุปสมบท)
บุหงารำไป[N] mixture of different flowers enclosed in a piece of gauze, See also: flower sachet, Syn. บุหงา, Example: ฉันชอบซื้อบุหงารำไปมาไว้ที่ห้องน้ำ มันช่วยดับกลิ่นได้ดี, Thai definition: ดอกไม้ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมแล้วบรรจุในถุงผ้าโปร่งเล็กๆ ทำเป็นรูปร่างต่างๆ, Notes: (ชวา)
บุหงา[N] flowers (specially a mixture of different flower enclosed in a piece of gauze and perfumed), Syn. บุหงารำไป, Example: ฉันไปช่วยเพื่อนทำบุหงาขายอยู่พักหนึ่งตอนที่ตามพ่อไปราชการ, Thai definition: ดอกไม้ชนิดต่างๆ มี มะลิ กระดังงา กุหลาบเป็นต้น ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมแล้วบรรจุในถุงผ้าโปร่งเล็กๆ ทำเป็นรูปร่างต่างๆ
ระบบปิด[N] closed system, Example: การใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องจำกัดอยู่ในระบบปิดที่ไม่มีทางเชื่อม หรือระบายลงสู่แหล่งน้ำในชีวมณฑล
ปรือ[V] drowsy, See also: sleepy, half-closed (eyes), groggy, dozy, Example: นางพยายามจะกล่อมลูกให้หลับ แต่พอกล่อมไปตานางก็เริ่มปรือเสียเอง, Thai definition: ลักษณะอาการของนัยน์ตาที่หรี่เพราะง่วงแต่ฝืนไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
โดยไม่เปิดเผย[X] (dōi mai poētphoēi) EN: behind closed doors ; in camera   FR: à huis clos
เอกสารแนบประกอบ[n. exp.] (ēkkasān naēp prakøp) EN: enclosed documents ; enclosures   
คำถามปิด[n. exp.] (khamthām pit) EN: closed-ended question   
หลับตานึก[v. exp.] (laptā neuk) EN: think with one's eyes closed   FR: réfléchir les yeux fermés ; penser les yeux clos
หลับตาทำ [v. exp.] (laptā tham) EN: do with one's eyes closed   FR: agir les yeux fermés
แนบประกอบ[adj.] (naēp prakøp) EN: enclosed   
แง้ม[v.] (ngaēm) EN: be ajar ; open slightly ; be half-closed   FR: entrouvrir ; entrebâiller
ปิด[adj.] (pit) EN: closed   FR: fermé ; clos
ระบบปิด[n. exp.] (rabop pit) EN: closed system   FR: système fermé [m]
ทรัพย์สินรอการขาย[n. exp.] (sapsin rø kān khāi) EN: property foreclosed   
เศรษฐกิจแบบปิด[n. exp.] (sētthakit baēp pit) EN: closed economy   
วงจรปิด[n. exp.] (wongjøn pit) EN: closed circuit   FR: circuit fermé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOSED    K L OW1 Z D
ENCLOSED    EH0 N K L OW1 Z D
ENCLOSED    IH0 N K L OW1 Z D
CLOSEDOWN    K L OW1 Z D AW2 N
DISCLOSED    D IH0 S K L OW1 Z D
CLOSEDOWNS    K L OW1 Z D AW2 N Z
FORECLOSED    F AO0 R K L OW1 Z D
UNDISCLOSED    AH2 N D IH0 S K L OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
closed    (v) klˈouzd (k l ou1 z d)
enclosed    (v) ˈɪnklˈouzd (i1 n k l ou1 z d)
inclosed    (v) ˈɪnklˈouzd (i1 n k l ou1 z d)
disclosed    (v) dˈɪsklˈouzd (d i1 s k l ou1 z d)
foreclosed    (v) fˈɔːklˈouzd (f oo1 k l ou1 z d)
undisclosed    (j) ˌʌndɪsklˈouzd (uh2 n d i s k l ou1 z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轿车[jiào chē, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ, 轿 / ] (in former times) an enclosed carriage for carrying passengers; a motor carriage; a car or bus, #2,990 [Add to Longdo]
封闭[fēng bì, ㄈㄥ ㄅㄧˋ, / ] to close or seal up; closed or sealed, #5,561 [Add to Longdo]
关门[guān mén, ㄍㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] close down; closed doors, #10,298 [Add to Longdo]
闭合[bì hé, ㄅㄧˋ ㄏㄜˊ, / ] to close; closed, #20,681 [Add to Longdo]
开国[kāi guó, ㄎㄞ ㄍㄨㄛˊ, / ] to found a state; to open a closed country, #28,848 [Add to Longdo]
闭路电视[bì lù diàn shì, ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] closed-circuit television, #42,500 [Add to Longdo]
小标题[xiǎo biāo tí, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ, / ] subtitle; closed-captioning, #51,640 [Add to Longdo]
闭门造车[bì mén zào chē, ㄅㄧˋ ㄇㄣˊ ㄗㄠˋ ㄔㄜ, / ] make a cart behind closed doors; work behind closed doors; divorce oneself from the masses and from reality and act blindly, #55,623 [Add to Longdo]
飞地[fēi dì, ㄈㄟ ㄉㄧˋ, / ] land of one country enclosed within another; a salient, #63,450 [Add to Longdo]
锁国[suǒ guó, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] to close a country; to exclude foreign contact; closed country (Qing China, North Korea etc), #118,396 [Add to Longdo]
闭区间[bì qū jiān, ㄅㄧˋ ㄑㄩ ㄐㄧㄢ, / ] closed interval (in calculus), #169,827 [Add to Longdo]
深闭固拒[shēn bì gù jù, ㄕㄣ ㄅㄧˋ ㄍㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] deep, closed and refusing (成语 saw); obstinate; stubborn and perverse, #571,851 [Add to Longdo]
包衣种子[bāo yī zhǒng zi, ㄅㄠ ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄗ˙, / ] see enclosed in artificial capsule [Add to Longdo]
半开半关[bàn kāi bàn guān, ㄅㄢˋ ㄎㄞ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄢ, / ] half-open, half closed [Add to Longdo]
密闭式循环再呼吸水肺系统[mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗㄞˋ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] closed-circuit rebreather scuba (diving) [Add to Longdo]
闭着[bì zhe, ㄅㄧˋ ㄓㄜ˙, / ] closed [Add to Longdo]
闭关政策[bì guān zhèng cè, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] closed-door policy [Add to Longdo]
闭音节[bì yīn jié, ㄅㄧˋ ㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] closed syllable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anker {m}; Läufer {m} [electr.] | Anker mit geschlossenen Nutenarmature | closed slot armature [Add to Longdo]
Bauweise {f} | geschlossene Bauweise {f} | offene Bauweise {f}coverage type | closed coverage type | open coverage type [Add to Longdo]
Bibliografie {f}; Bibliographie {f} | Bibliografien {pl}; Bibliographien {pl} | abgeschlossene Bibliographiebibliography | bibliographies | closed bibliography [Add to Longdo]
Fund {m} | einen Fund machen | geschlossener Fundfinding; find | to make a find | closed find [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]limited corporation; closed corporation; Corp.(closed) [Am.] [Add to Longdo]
Klausurtagung {f} | dreitägige Klausurtagung {f}closed meeting; closed conference | three-day retreat [Add to Longdo]
Kunststoff-Sicherheits-Schleifleitung {f}plastic enclosed conductor line [Add to Longdo]
Ruhestrom {m} [electr.]closed-circuit current; closed current; quiescent current [Add to Longdo]
Sendeschluss {m}closedown [Add to Longdo]
Umlaufkühlung {f}closed circuit cooling [Add to Longdo]
Wassersystem {n} | geschlossenes Wassersystemwater system | closed water system [Add to Longdo]
abgesperrt {adj}closed off [Add to Longdo]
abgeschlossen {adj} [math.] | algebraisch abgeschlossen | abgeschlossene Hülleclosed | algebraically closed | closure [Add to Longdo]
abgeschlossene Aufnahme {f}closed entry [Add to Longdo]
anbei; beiliegendenclosed [Add to Longdo]
beiliegento be enclosed [Add to Longdo]
eingeschlossenenclosed [Add to Longdo]
enthüllen; aufdecken; offenlegen; offenbaren | enthüllend; aufdeckend; offenlegend; offenbarend | enthüllt; aufgedeckt; offengelegt; offenbartto disclose | disclosing | disclosed [Add to Longdo]
dem beiliegenden Muster entsprechento correspond to the sample enclosed [Add to Longdo]
eröffneteunclosed [Add to Longdo]
geöffnet; offen {adj}opened; open; unclosed [Add to Longdo]
gesperrtclosed [Add to Longdo]
geschlossener (Regel-) Kreisclosed loop [Add to Longdo]
geschlossener (Strom-) Kreisclosed circuit [Add to Longdo]
geschlossener Kreislaufclosed circuit [Add to Longdo]
geschlossener Rechenzentrumsbetriebclosed shop [Add to Longdo]
geschlossenes Regelkreissystemclosed system [Add to Longdo]
inliegendenclosed [Add to Longdo]
offenbartdisclosed [Add to Longdo]
schließen | schließend | geschlossen | er/sie schließt | ich/er/sie schloss (schloß [alt]) | er/sie hat/hatte geschlossen | ich/er/sie schlösseto close | closing | closed | he/she closes | I/he/she closed | he/she has/had closed | I/he/she would close [Add to Longdo]
schloss ausforeclosed [Add to Longdo]
schloss eininclosed [Add to Longdo]
ungenanntundisclosed [Add to Longdo]
verschließen | verschließend | verschlossen | er/sie verschließt | ich/er/sie verschloss (verschloß [alt]) | er/sie hat/hatte verschlossento close; to close up | closing | closed | he/she closes | I/he/she closed | he/she has/had closed [Add to Longdo]
sich jdm. verschließento be closed to sb.; to shut oneself off to sb. [Add to Longdo]
zugehabtkept closed [Add to Longdo]
zugeklapptclosed with a snap [Add to Longdo]
zuhabenkeep closed [Add to Longdo]
zuhabendkeeping closed [Add to Longdo]
Anbei finden Sie ...; Beigefügt finden Sie ...Please find enclosed ...; Enclosed you will find ... [Add to Longdo]
Das ist ein Buch mit sieben Siegeln.It's a closed book. [Add to Longdo]
Straße gesperrt!Road closed! [Add to Longdo]
Hirnkoralle {f} (Favia spp.; Favites spp.) [zool.]closed brain coral [Add to Longdo]
beil. : beiliegendencl. : enclosed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくぱく[, pakupaku] (adv,n,vs) (on-mim) flapping open and closed (e.g. mouth) [Add to Longdo]
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring) [Add to Longdo]
クローズド[, kuro-zudo] (n) closed [Add to Longdo]
クローズドアーキテクチャ[, kuro-zudoa-kitekucha] (n) {comp} closed architecture [Add to Longdo]
クローズドエンド[, kuro-zudoendo] (n) closed-end [Add to Longdo]
クローズドエンドモーゲージ[, kuro-zudoendomo-ge-ji] (n) closed-end mortgage [Add to Longdo]
クローズドシステム[, kuro-zudoshisutemu] (n) closed system [Add to Longdo]
クローズドショップ[, kuro-zudoshoppu] (n) closed shop [Add to Longdo]
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members) [Add to Longdo]
クローズドスタンス[, kuro-zudosutansu] (n) closed stance [Add to Longdo]
クローズドポット[, kuro-zudopotto] (n) closed pot [Add to Longdo]
クローズドモーゲージ[, kuro-zudomo-ge-ji] (n) closed mortgage [Add to Longdo]
クローズドユニオン[, kuro-zudoyunion] (n) closed union [Add to Longdo]
シャッター通り[シャッターどおり, shatta-doori] (n) shutter Street (street with many closed-down shops or offices) [Add to Longdo]
一件落着[いっけんらくちゃく, ikkenrakuchaku] (n,vs) an issue being settled; a case being closed [Add to Longdo]
一寸先は闇[いっすんさきはやみ, issunsakihayami] (exp) No one knows what the future holds; The future is a closed book [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] (n) {comp} closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
廓;郭;曲輪[くるわ;かく(廓;郭), kuruwa ; kaku ( kaku ; kaku )] (n) (1) district; quarter; (2) enclosure; area enclosed by earthwork; (3) red-light district [Add to Longdo]
丸付数字;丸付き数字[まるつきすうじ, marutsukisuuji] (n) number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
休み中[やすみちゅう, yasumichuu] (n) closed; on break; private party [Add to Longdo]
休業[きゅうぎょう, kyuugyou] (n,vs) closed (e.g. store); business suspended; shutdown; holiday; (P) [Add to Longdo]
強制モード[きょうせいモード, kyousei mo-do] (n) {comp} closed mode [Add to Longdo]
禁漁期;禁猟期[きんりょうき, kinryouki] (n) closed season for fishing or hunting [Add to Longdo]
行灯;行燈(oK)[あんどん;あんどう, andon ; andou] (n) fixed paper-enclosed lantern; paper-covered wooden stand housing an (oil) lamp [Add to Longdo]
塞がり[ふさがり;ふたがり(ok), fusagari ; futagari (ok)] (n) (1) (See 塞がる) being closed; being blocked up; being occupied; hindrance; impedance; (2) (See 陰陽道,天一神) unlucky direction (in Onmyoudou; due to the presence of a god such as Ten'ichijin) [Add to Longdo]
塞がる(P);壅がる(oK)[ふさがる(P);ふたがる(ok), fusagaru (P); futagaru (ok)] (v5r,vi) (1) (See 塞ぐ) to be closed; to be blocked; to be healed (e.g. wound); to be shut up; (2) to be clogged; to be plugged up; (3) to be occupied; to be taken (e.g. accommodation); (P) [Add to Longdo]
循環風呂[じゅんかんぶろ, junkanburo] (n) hot springs bath with simulated natural water supply and drainage; closed-loop hot springs bath [Add to Longdo]
諸車通行止[しょしゃつうこうどめ, shoshatsuukoudome] (exp) (on a sign) Closed to Traffic; No Thoroughfare [Add to Longdo]
情報鎖国[じょうほうさこく, jouhousakoku] (n) country closed to information from the outside world [Add to Longdo]
袋棚[ふくろだな, fukurodana] (n) (1) tea ceremony stand with an enclosed shelf (invented by Takeno Jouou); (2) (See 袋戸棚) small cupboard or closed shelf on the side of a tokonoma [Add to Longdo]
代数閉体[だいすうへいたい, daisuuheitai] (n) {math} algebraically closed field [Add to Longdo]
締め切り(P);締切り(P);締切(io)(P);〆切;〆切り;乄切り(oK);閉め切り;閉切り[しめきり, shimekiri] (n) (1) (not 閉め切り, etc.) deadline; closing; cut-off; end; (2) (not 閉め切り, etc.) cofferdam; (adj-no,n) (3) (not 〆切, etc.) closed (door, window, etc.); (P) [Add to Longdo]
塗籠;塗篭[ぬりごめ, nurigome] (n) (See 寝殿造り) interior closed room with heavily plastered walls in a Heian palace [Add to Longdo]
内幕[うちまく(P);ないまく(P), uchimaku (P); naimaku (P)] (n) lowdown; inside curtain; inside information; hidden circumstances; inside facts; inner workings; undisclosed circumstances; (P) [Add to Longdo]
廃駅[はいえき, haieki] (n) abandoned station; closed station [Add to Longdo]
廃線[はいせん, haisen] (n) abandoned railway line; closed railway line; discontinued line [Add to Longdo]
八方塞がり[はっぽうふさがり, happoufusagari] (n) all doors closed; blocked in every direction; cornered [Add to Longdo]
鳩首密議[きゅうしゅみつぎ, kyuushumitsugi] (n,vs) going into a huddle (over); holding secret (closed-door) conference (about); laying heads together in secret consultation [Add to Longdo]
半眼[はんがん, hangan] (n) with eyes half-closed [Add to Longdo]
半閉鎖式[はんへいさしき, hanheisashiki] (n) semiclosed system [Add to Longdo]
半閉鎖式リブリーザー[はんへいさしきリブリーザー, hanheisashiki riburi-za-] (n) semiclosed rebreather [Add to Longdo]
半臂の緒[はんぴのお, hanpinoo] (n) (obsc) (See 忘れ緒) decorative gauze strap that hangs from the front left side of the kohimo when tying closed one's hanpi [Add to Longdo]
秘密裡;秘密裏[ひみつり, himitsuri] (adv,adj-no) behind closed doors; behind-the-scenes; (under the veil of) secrecy [Add to Longdo]
付属(P);附属(P)[ふぞく, fuzoku] (n,vs,adj-no) attached; belonging (to); included; enclosed; affiliated; annexed; associated; subordinate; incidental; dependent; auxiliary; (P) [Add to Longdo]
閉じたシステム[とじたシステム, tojita shisutemu] (n) {comp} closed system [Add to Longdo]
閉まる(P);締まる(P);緊まる[しまる, shimaru] (v5r,vi) (1) (esp. 閉まる) to be shut; to close; to be closed; (2) to be locked; (3) to tighten; to be tightened; (4) to become sober; to become tense; (P) [Add to Longdo]
閉ループ[へいループ, hei ru-pu] (n) {comp} closed-loop [Add to Longdo]
閉域[へいいき, heiiki] (n) {comp} closed (network, e.g.) [Add to Longdo]
閉域接続[へいいきせつぞく, heiikisetsuzoku] (n) {comp} closed user group service [Add to Longdo]
閉域利用者グループ[へいいきりようしゃグループ, heiikiriyousha guru-pu] (n) {comp} closed user group [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]
開ループ[かいループ, kai ru-pu] closed loop [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
強制モード[きょうせいモード, kyousei mo-do] closed mode [Add to Longdo]
閉じたシステム[とじたシステム, tojita shisutemu] closed system [Add to Longdo]
閉域[へいいき, heiiki] closed (network, e.g.) [Add to Longdo]
閉域接続[へいいきせつぞく, heiikisetsuzoku] closed user group service [Add to Longdo]
閉域利用者グループ[へいいきりようしゃグループ, heiikiriyousha guru-pu] closed user group [Add to Longdo]
閉塞ウィンドウ[へいそくウィンドウ, heisoku uindou] closed window [Add to Longdo]
閉塞状態[へいそくじょうたい, heisokujoutai] blocked state, closed state [Add to Longdo]
無限ループ[むげんループ, mugen ru-pu] infinite loop, closed loop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 buttoned \buttoned\ adj.
   furnished with buttons or something buttonlike. Opposite of
   {unbuttoned}. [Narrower terms: {botonee, botonnee};
   {button-down}; {closed}]
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Close \Close\ (kl[=o]z), v. t. [imp. & p. p. {Closed}
   (kl[=o]zd); p. pr. & vb. n. {Closing}.] [From OF. & F. clos,
   p. p. of clore to close, fr. L. claudere; akin to G.
   schliessen to shut, and to E. clot, cloister, clavicle,
   conclude, sluice. Cf. {Clause}, n.]
   1. To stop, or fill up, as an opening; to shut; as, to close
    the eyes; to close a door.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring together the parts of; to consolidate; as, to
    close the ranks of an army; -- often used with up.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to an end or period; to conclude; to complete; to
    finish; to end; to consummate; as, to close a bargain; to
    close a course of instruction.
    [1913 Webster]
 
       One frugal supper did our studies close. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To come or gather around; to inclose; to encompass; to
    confine.
    [1913 Webster]
 
       The depth closed me round about.   --Jonah ii. 5.
    [1913 Webster]
 
       But now thou dost thyself immure and close
       In some one corner of a feeble heart. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   {A closed sea}, a sea within the jurisdiction of some
    particular nation, which controls its navigation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 closed \closed\ adj.
   1. having an opening obstructed. [Narrower terms: {blind}]
    Also See: {obstructed}, {sealed}, {shut}, {unopen},
    {closed}. Antonym: {open}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. (Math.) of a curve or surface: having no end points or
    boundary curves; of a set: having members that can be
    produced by a specific operation on other members of the
    same set; of an interval: containing both its endpoints.
    {open}
    [WordNet 1.5]
 
   3. Being in a position to obstruct an opening; -- especially
    of doors. [Narrower terms: {fastened, latched}] Also See:
    {closed}. Antonym: {open}.
 
   Syn: shut, unopen.
     [WordNet 1.5]
 
   4. having skin drawn so as to obstruct the opening; -- used
    of mouth or eyes. Opposite of {open}. he sat quietly with
    closed eyes [Narrower terms: {blinking, winking};
    {compressed, tight}; {squinched, squinting}]
 
   Syn: shut.
     [WordNet 1.5]
 
   5. requiring union membership; -- of a workplace; as, a
    closed shop. [prenominal]
    [WordNet 1.5]
 
   6. closed with shutters.
    [WordNet 1.5]
 
   7. hidden from the public; as, a closed ballot.
    [WordNet 1.5]
 
   8. not open to the general public; as, a closed meeting.
    [WordNet 1.5]
 
   9. unsympathetic; -- of a person's attitude. a closed mind
    unreceptive to new ideas
    [WordNet 1.5]
 
   10. surrounded by walls. a closed porch
 
   Syn: closed in(predicate).
     [WordNet 1.5]
 
   11. made compact by bending or doubling over; as, a closed
     map.
 
   Syn: folded.
     [WordNet 1.5]
 
   12. closed or fastened with or as if with buttons. [Narrower
     terms: {buttoned (vs. unbuttoned)}]
     [WordNet 1.5]
 
   13. not engaged in activity; -- of an organization or
     business establishment. the airport is closed because of
     the weather; the many closed shops and factories made the
     town look deserted
 
   Syn: shut down.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top