ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

closed circuit

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -closed circuit-, *closed circuit*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
closed circuitn. กระแสไฟฟ้าวงจรปิดซึ่งกระแสสามารถวิ่งผ่านได้ตลอด .

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
closed circuitวงจรปิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed circuit television (CCTV)โทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, it's a closed circuit TV system. I have underwater cameras fore-and-aft.ไม่ได้ มันเป็นโทรทัศน์วงจรปิด ผมมืกล้องใต้นํ้าที่หัวเรือเเละท้ายเรือ Jaws (1975)
What the hell's going on? All right, we're going over the closed circuit footage right now.เรากำลังเช็คดูเทปวงจรปิดอยู่ตอนนี้ Mayhem (2008)
- It's closed circuit television.- พวกเขาเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้ว - มันเป็นโทรทัศน์วงจรปิด Intro to Political Science (2011)
Use satellite and closed circuit television, lock into my phone.ใช้ดาวเทียมและกล้องวงจรปิด ล็อคมาที่โทรศัพท์ผม ส่งข่าวมาให้ผมด้วย 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
Where there's no closed circuit television.ที่ไม่มีกล้องวงจรปิด 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงจรปิด[n. exp.] (wongjøn pit) EN: closed circuit   FR: circuit fermé [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umlaufkühlung {f}closed circuit cooling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
閉回路[へいかいろ, heikairo] (n) closed circuit [Add to Longdo]
閉鎖式[へいさしき, heisashiki] (n) closed circuit [Add to Longdo]
閉鎖式リブリーザー[へいさしきリブリーザー, heisashiki riburi-za-] (n) closed circuit rebreather [Add to Longdo]
閉路[へいろ, heiro] (n) closed circuit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 closed circuit
   n 1: a complete electrical circuit around which current flows or
      a signal circulates [syn: {closed circuit}, {loop}] [ant:
      {open circuit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top