ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sealed

S IY1 L D   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sealed-, *sealed*, seal, seale
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sealed unit compressor; hermetic compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหุ้มปิด, คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sealed-beam headlightไฟหน้าผนึกสนิท [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งปิดผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือห่อหุ้มอย่างมิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของสารกัมมันตภาพรังสีในสภาวะการใช้งานปกติ รวมถึงเหตุผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ [นิวเคลียร์]
sealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก, หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งถูกปิดผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มต้องมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของสารกัมมันตรังสี ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติรวมถึงเหตุผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ [พลังงาน]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trains sealed and bolted.รถไฟถูกปิดตายจากภายนอก Night and Fog (1956)
Now, these are the people who, in a panic... had to dispose of the nitroglycerine... and that is what sealed their fate.ขณะนี้ยังมีคนที่, ในความหวาดกลัว ... มีการจำหน่าย ของไนโตรกลีเซอ ... และเป็นสิ่งที่ปิดสนิท ชะตากรรมของพวกเขา In the Name of the Father (1993)
Sealed off, brick by brick.ปิดผนึกอิฐโดยอิฐ The Shawshank Redemption (1994)
- I see. Lieutenant, I want this room sealed off. Second containment from here on in is off-limits.หมวด สั่งปิดห้องนี้ ห้ามใครเข้าเป็นอันขาด Event Horizon (1997)
The mattress is all sealed in slippery plastic.ทั้ง... คิน แม่ง-ไม่อยากจะเชื่อเลย Fight Club (1999)
He handed them out in sealed envelopes.ป่าว. เฮอะ! Fight Club (1999)
- It's a sealed room.-ห้องถูกปิดตายแล้ว Resident Evil (2002)
- It's sealed shut.-มันถูกปิดแน่น Resident Evil (2002)
Sealed the Hive and killed everyone down here.ขังทุกคนไว้ในรังผึ้ง แล้วฆ่าทั้งหมด Resident Evil (2002)
You see? They've got the city sealed up tighter than a crab's buttocks.เห็นมั้ย เมืองถูกปิดอย่างเเน่นหนา The Scorpion King (2002)
The gateway has sealed itself for some reason.ทำไมประตูถึงปิดได้นะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Though, shortly before departing, he sealed it until that time when his own true Heir returned to the school.ไม่นานก่อนที่เขาจะจากไป เขาปิดมันไว้ จนกว่าทายาทที่แท้จริงจะมาที่นี่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sealedHis doom is sealed.
sealedMy lips are sealed.
sealedNotaries are involved in the drawing up of notarial deeds and sealed envelope deeds.
sealedPolice immediately sealed off the streets around the hotel as they searched for the bomb.
sealedThe human heart has hidden treasures, in secret kept, in silence sealed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปิดมิด[adj.] (pit mit) EN: sealed ; airtight ; airproof   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEALED S IY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sealed (v) sˈiːld (s ii1 l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密闭[mì bì, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ, / ] sealed; airtight, #29,027 [Add to Longdo]
密封辐射源[mì fēng fú shè yuán, ㄇㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] sealed radiation source [Add to Longdo]
密闭舱[mì bì cāng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄘㄤ, / ] sealed cabin [Add to Longdo]
密闭货舱[mì bì huò cāng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄛˋ ㄘㄤ, / ] sealed cabin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レトルト[, retoruto] (n) (1) {food} retort; sealed plastic pouch typically containing ready-made sauce or stew; boil-in-the-bag; (2) {chem} retort (dut [Add to Longdo]
一封[いっぷう, ippuu] (n) sealed letter; sealed document; enclosure [Add to Longdo]
開き封[ひらきふう, hirakifuu] (n) unsealed mail [Add to Longdo]
開封[かいふう, kaifuu] (n,vs) unsealed letter; breaking the seal; (P) [Add to Longdo]
棺を蓋いて事定まる[かんをおおいてことさだまる, kanwoooitekotosadamaru] (exp) (id) a person's worth is assessed only when their coffin is sealed [Add to Longdo]
口切り[くちきり, kuchikiri] (n) (1) start broaching (a subject); opening remark; start; commencement; beginning; (2) event at the start of the tenth month of the lunar calendar; (3) opening a sealed jar or container [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) [Add to Longdo]
秘密証書遺言[ひみつしょうしょゆいごん, himitsushoushoyuigon] (n) secret will and testament (sealed envelope will) [Add to Longdo]
浮人形[うきにんぎょう, ukiningyou] (n) (obsc) plastic toy (e.g. fish) suspended in a sealed glass tube filled with fluid; toy for use in the bath [Add to Longdo]
封じ手[ふうじて, fuujite] (n) a sealed move; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seal \Seal\, v. t. [imp. & p. p. {Sealed}; p. pr. & vb. n.
   {Sealing}.] [OE. selen; cf. OF. seeler, seieler, F. sceller,
   LL. sigillare. See {Seal} a stamp.]
   1. To set or affix a seal to; hence, to authenticate; to
    confirm; to ratify; to establish; as, to seal a deed.
    [1913 Webster]
 
       And with my hand I seal my true heart's love.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark with a stamp, as an evidence of standard
    exactness, legal size, or merchantable quality; as, to
    seal weights and measures; to seal silverware.
    [1913 Webster]
 
   3. To fasten with a seal; to attach together with a wafer,
    wax, or other substance causing adhesion; as, to seal a
    letter.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, to shut close; to keep close; to make fast; to keep
    secure or secret.
    [1913 Webster]
 
       Seal up your lips, and give no words but "mum".
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To fix, as a piece of iron in a wall, with cement,
    plaster, or the like. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   6. To close by means of a seal; as, to seal a drainpipe with
    water. See 2d {Seal}, 5.
    [1913 Webster]
 
   7. Among the Mormons, to confirm or set apart as a second or
    additional wife. [Utah, U.S.]
    [1913 Webster]
 
       If a man once married desires a second helpmate . .
       . she is sealed to him under the solemn sanction of
       the church.              --H.
                          Stansbury.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sealed
   adj 1: established irrevocably; "his fate is sealed" [syn:
       {sealed}, {certain}] [ant: {uncertain}, {unsealed}]
   2: closed or secured with or as if with a seal; "my lips are
     sealed"; "the package is still sealed"; "the premises are
     sealed" [ant: {unsealed}]
   3: undisclosed for the time being; "sealed orders"; "a sealed
     move in chess"
   4: determined irrevocably; "his fate is sealed"
   5: having been paved
   6: covered with a waterproof coating; "a sealed driveway"
   7: (of walls) covered with a coat of plaster [syn: {plastered},
     {sealed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top