Search result for

sleepy

(56 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sleepy-, *sleepy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sleepy[ADJ] ง่วงนอน, See also: ซึมเซา, ง่วงซึม, ไร้ชีวิตชีวา, Syn. somnolent, sluggish, Ant. alert, wakeful
sleepyhead[N] คนขี้เซา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sleepy(สลีพ'พี) adj. ง่วงนอน,ง่วง,อยากหลับ,ง่วงหลับ,เฉื่อยชา,ขี้เกียจ,ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้หลับ,ชวนให้หลับ., See also: sleepily adv. sleepiness n., Syn. nodding,drowsy

English-Thai: Nontri Dictionary
sleepy(adj) ขี้เซา,ง่วงนอน,เฉื่อยชา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Ki-dong says he's sleepy.แต่ว่า กีดง แกบอกว่าเหนื่อยแล้วน่ะค่ะ Scandal Makers (2008)
It'll make you a little sleepy, but it will break the pain cycle.คุณจะง่วงนิดหน่อยนะ แล้วทำให้ไม่ปวดมาก ยัง อย่าเพิ่ง Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Shall i recap the case, sleepyhead?ต้องให้สรุปให้ฟังอีกรอบมั้ย ขี้เซา! The Scarlet Letter (2009)
And tell me i'm getting very sleepy?และบอกว่าฉันกำลังรู้สึกง่วงงี้รึเปล่า? Debate 109 (2009)
soft kitty, warm kitty, little ball of fur... happy kitty, sleepy kitty happy kitty, sleepy kitty happy kitty, purr, purr, purr purr, purr, purr. ...And the next morning when he woke up,เจ้าเหมียวตัวนิ่ม เจ้าเหมียวตัวอุ่น เจ้าขนปุกปุย เจ้าเหมียวแสนสุข เจ้าเหมียวขี้เซา เจ้าเหมียวแสนสุข เจ้าเหมียวขี้เซา เช้ารุ่งขึ้น พอเขาตื่นนอน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Makes me sleepy. I don't...มันทำให้ผมง่วง ผมเลยไม่คิดว่า... Politics of Human Sexuality (2009)
To put him to sleep quickly. Sleepy, tom?ก่อนอื่นหมอจะฉีดเซ็กโคนอล เพื่อให้เค้าหลับอย่างรวดเร็ว You Don't Know Jack (2010)
Rose, come on, now. Come on, now. Sleepy time.โอ๋ นิ่งนะลูก เงียบลูก Sex and the City 2 (2010)
Let's go sleepy.นอนซะนะลูก Sex and the City 2 (2010)
All right, all right. Sleepy Kittens.ได้ ก็ได้ แม่น้อยขี้เซา Despicable Me (2010)
Sleepy Kittens?แม่น้อยขี้เซา? Despicable Me (2010)
- Come on! We want a story. - Three sleepy kittens!เราอยากฟังนิทาน แมวน้อยขี้เซา Despicable Me (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sleepyA fat white cat sat on a wall and watched them with sleepy eyes.
sleepyAren't you sleepy?
sleepyAre you sleepy?
sleepyAs I was sleepy, I went to bed.
sleepyBrush your teeth, however sleepy you are.
sleepyFeeling sleepy, I went to bed.
sleepyHe seems to be very sleepy.
sleepyHe was too sleepy to read an evening paper.
sleepyI always feel sleepy.
sleepyI became very sleepy after a bit of reading.
sleepyI feel sleepy when I listen to soft music.
sleepyI felt so sleepy that I could hardly keep my eyes open.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรือ[V] drowsy, See also: sleepy, half-closed (eyes), groggy, dozy, Example: นางพยายามจะกล่อมลูกให้หลับ แต่พอกล่อมไปตานางก็เริ่มปรือเสียเอง, Thai definition: ลักษณะอาการของนัยน์ตาที่หรี่เพราะง่วงแต่ฝืนไว้
ขี้เซา[V] sleepy, See also: drowsy, lethargic, Example: เขาเป็นชายหนุ่มร่างล่ำ ใจร้อน บ้าพลัง โวยวาย โหวกเหวก ล้งเล้งไปเรื่อยเปื่อย ขี้เซาอีกต่างหาก, Thai definition: นอนหลับโดยไม่ยอมตื่นง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เซา[adj.] (khīsao ) EN: inclined to sleep ; drowsy ; sleepyhead   
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze   FR: s'assoupir ; somnoler
ง่วง[v.] (ngūang) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy   FR: avoir sommeil
งัวเงีย[v.] (ngūa-ngīa) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy   FR: être endormi ; somnoler
งัวเงีย[adj.] (ngūa-ngīa) EN: sleepy ; drowsy   FR: endormi ; somnolent
ง่วงนอน[X] (ngūang-nøn) EN: feel sleepy ; be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy   FR: avoir envie de dormir ; avoir sommeil
ปลาบู่[n. exp.] (plā bū) EN: Sand Gody ; Marbled Sleepy Gody   FR: gobie [m]
เซา[adj.] (sao) EN: sleepy ; drowsy   FR: somnolent ; assoupi
อยากนอน [n. exp.] (yāk nøn) EN: be sleepy   FR: avoir envie de dormir

CMU English Pronouncing Dictionary
SLEEPY    S L IY1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sleepy    (j) (s l ii1 p ii)
sleepy-head    (n) - (s l ii1 p i - h e d)
sleepy-heads    (n) - (s l ii1 p i - h e d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kùn, ㄎㄨㄣˋ, / ] sleepy; doze off, #1,973 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schläfrig {adj} | schläfriger | am schläfrigstensleepy | sleepier | sleepiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオシタトカゲ;アオジタトカゲ[, aoshitatokage ; aojitatokage] (n) bluetongued lizard; sleepy lizard [Add to Longdo]
トロリ;とろり[, torori ; torori] (adv-to,adv) (1) (on-mim) thick; viscous; (2) (on-mim) sleepy [Add to Longdo]
御睡;御眠[おねむ, onemu] (n) (uk) (chn) sleeping; being sleepy [Add to Longdo]
寝惚け眼[ねぼけまなこ, nebokemanako] (n) sleepy eyes; drowsy look [Add to Longdo]
寝坊(P);寐坊(oK)[ねぼう, nebou] (n,vs) (1) sleeping in late; oversleeping; (n) (2) late riser; sleepyhead; (P) [Add to Longdo]
寝坊助[ねぼすけ, nebosuke] (n) (See 朝寝坊) person who oversleeps; sleepyhead [Add to Longdo]
疲れた[つかれた, tsukareta] (adj-f) worn-out (as opposed to sleepy) [Add to Longdo]
眠い(P);睡い[ねむい, nemui] (adj-i) sleepy; drowsy; somnolent; (P) [Add to Longdo]
眠たい[ねむたい, nemutai] (adj-i) sleepy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleepy \Sleep"y\, a. [Compar. {Sleepier}; superl. {Sleepiest}.]
   [AS. sl?pig. See {Sleep}, n.]
   1. Drowsy; inclined to, or overcome by, sleep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She waked her sleepy crew.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Tending to induce sleep; soporiferous; somniferous; as, a
    sleepy drink or potion. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. Dull; lazy; heavy; sluggish. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       'Tis not sleepy business;
       But must be looked to speedily and strongly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Characterized by an absence of watchfulness; as, sleepy
    security.
    [1913 Webster]
 
   {Sleepy duck} (Zool.), the ruddy duck.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sleepy
   adj 1: ready to fall asleep; "beginning to feel sleepy"; "a
       sleepy-eyed child with drooping eyelids"; "sleepyheaded
       students" [syn: {sleepy}, {sleepy-eyed}, {sleepyheaded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top