Search result for

loop

(117 entries)
(0.0427 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loop-, *loop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loop[N] การตีลังกา (การบิน)
loop[VI] เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน, Syn. curve
loop[VT] ตีลังกา (เครื่องบิน)
loop[N] ทางรถไฟที่ทำเป็นวงสำหรับเลี้ยวกลับ
loop[VT] ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน, Syn. curve
loop[VT] ทำให้เป็นห่วง, See also: ผูกเป็นห่วง, Syn. knot, encircle
loop[VI] ผูกเป็นห่วง, See also: กลายเป็นห่วง, Syn. spiral
loop[N] รูกำแพง, Syn. loophole
loop[N] วงจรปิด (กระแสไฟฟ้า), Syn. closed circuit
loop[N] เส้นหรือรูปร่างที่มีลักษณะเป็นวงกลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loop(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด
loophole(ลูพ'โฮล) n. รูกำแพง,รูเปิด,ช่องบนกำแพงสำหรับยิงข้าศึก,ทางหนี,วิธีการหนี. vt. ทำให้มีรูเปิด,ทำให้มีทางหน'
loopy(ลูพ'พี) adj. มีวงมาก,เป็นวงแหวน
bloop(บลูพ) n. เสียงแทรก,อุปกรณ์กันเสียงแทรก.
blooper(บลูพ'เพอะ) n. ความผิด,การปล่อยไก่
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop
lineman's loopn. ปมแบบหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
loop(n) รูปบ่วง,ห่วง,วง,ขมวด
loop(vt) ทำเป็นบ่วง,ผูกห่วง,เวียน,ทำเป็นวง
loophole(n) ช่องว่าง,ช่องแสง,ช่องโหว่ของกฎหมาย,ทางหนี,รูกำแพง
sloop(n) เรือใบชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loop๑. วนซ้ำ๒.วง, วงวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loopห่วงอนามัยแบบห่วง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
loop๑. วนซ้ำ๒. วง, วงวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loopวงวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loop วนซ้ำ [คอมพิวเตอร์]
loopวงวน, เส้นเชื่อมที่เชื่อมจุดยอดเพียงจุดเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Loop, Henle'sเฮนเลย์ลูพ [การแพทย์]
Loopfulลูป [การแพทย์]
Loopingการขดเป็นวง [การแพทย์]
Looping Illลูปิงอิลล์ [การแพทย์]
Loopsมัดหวาย (ของลายนิ้วมือ), ห่วง, ลูป, วง, เส้นโค้งแต่ปลายตีบเข้า [การแพทย์]
Loops of Henleลูฟออฟเฮนเล [การแพทย์]
Loops, Bacteriologicalห่วงฆ่าเชื้อ [การแพทย์]
Loops, Closedวงปิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Swollen feet, morning sickness, constipation, strange food cravings, hot flashes, loop swings, sore asshole, but that could be from the robot rape\ N การ-บวมฟุต เช้าเจ็บป่วยท้องผูก, \ Nstrange อาหาร cravings, ร้อนกะพริบ \ Nloop swings, Gas Pills (2008)
- You're-You're Looper.-นายใช่ ลูเปอร์ City of Ember (2008)
It's from Looper, sir.มาจาก ลูเปอร์ ค่ะ City of Ember (2008)
It was Looper we saw near that 35 1 door.ลูเปอร์ ที่เราเห็นอยู่ใกล้ๆประตู 351 City of Ember (2008)
Looper, who works in the storerooms, is helping him.ลูปเปอร์ คนทีทำงานในคลัง กำลังช่วยเขา City of Ember (2008)
And if I pass through here, I'll find a loophole...ถ้าออกทางนี้... ก็คงเจอช่องลมล่ะมั้ง? Goemon (2009)
Renee, you should've kept me in the loop.เรเน่, คุณต้องให้ผม ร่วมในเรื่องนี้ด้วย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We're being kept out of the loop,เราถูกกันออกมาให้อยู่วงนอก Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
We're being kept out of the loop.เรากำลังจะหลุดออกจากลูปนะ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
We cant access anything about property holdings, but my friend found this loophole for access to clients corporate expenses.เข้าถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการถือครองทรัพย์สินได้เลย แต่ว่าเพื่อนของฉันไปเจอ ช่องโหว่ของการเข้าถึงค่าใช้จ่ายขององค์กรแห่งนี้ Law Abiding Citizen (2009)
Yeah, whatever. We can loop it later.นั่นแหละ ช่างมันเหอะ เดี๋ยวแก้เอาทีหลังก็ได้ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I said we can loop it later. Should it be?มันควรจะคุ้นหรือเปล่าล่ะ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loopA loophole in the law allowed him to escape prosecution.
loopI got sick riding the roller coaster with the loop-the-loop.
loopEh? This tune ... The playlist has looped.
loopThe new tax law is full of loopholes.
loopThis cold has knocked me for a loop.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หู[N] handle, See also: loop, Example: เวลาที่จะยกหม้อร้อนๆ ลงจากเตา ควรหาผ้าจับที่หูของภาชนะ, Thai definition: ส่วนแห่งสิ่งของที่ทำไว้หิ้ว แขวน ร้อย หรือรูดเข้าออก
เหนียง[N] kite loop, See also: loop-line attached to the female kite to cripple the male kite in kite fighting, Syn. สายเหนียง, Count unit: เหนียง, Thai definition: สายป่านที่ผูกยาวห้อยเป็นบ่วงจากสายซุงว่าวปักเป้า
หูตูบ[N] drooping ears, See also: looping ears, pendant ears, Ant. หูกาง, Thai definition: ใบหูตกห้อยลงมา (ใช้แก่หมา)
หูหิ้ว[N] loop, Thai definition: ห่วงสำหรับหรับหิ้วของภาชนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole   FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่องว่างแห่งกฎหมาย[n. exp.] (chǿngwāng haeng kotmāi) EN: legal loophole   
ช่องโหว่[n.] (chǿngwō) EN: loophole ; gap ; hole   FR: brèche [f] ; lacune [f]
ห่วง[n.] (huang) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain   FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
หูหิ้ว[n.] (hūhiu) EN: handle ; loop   
อินทรธนู[n.] (inthanū = inthranū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet   FR: épaulette [f]
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang   FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
ขด[n.] (khot) EN: coil ; ring ; circle ; loop ; curl   FR: bobine [m]
ประตูเลี่ยง[n.] (pratū līeng) EN: loophole   FR: faille [f]
ตกปลอก[v.] (tokpløk) EN: over with a band ; tether the legs with a halter or loop (as for elephants)   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOOP    L UW1 P
LOOPS    L UW1 P S
LOOPY    L UW1 P IY0
LOOPED    L UW1 P T
LOOPER    L UW1 P ER0
LOOPERS    L UW1 P ER0 Z
LOOPHOLE    L UW1 P HH OW2 L
LOOPHOLES    L UW1 P HH OW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loop    (v) (l uu1 p)
loops    (v) (l uu1 p s)
loopy    (j) (l uu1 p ii)
looped    (v) (l uu1 p t)
looping    (v) (l uu1 p i ng)
loophole    (n) (l uu1 p h ou l)
loop-line    (n) - (l uu1 p - l ai n)
loopholes    (n) (l uu1 p h ou l z)
loop-lines    (n) - (l uu1 p - l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Loopgarn {n}loop yarn [Add to Longdo]
Looping {n}loop [Add to Longdo]
Peilantenne {f}loop antenna [Add to Longdo]
Rittberger {m} [sport]loop jump [Add to Longdo]
Schleife {f}; Schlinge {f}; Schlaufe {f} | Schleifen {pl}; Schlingen {pl}; Schlaufen {pl} | zur Schleife schaltenloop | loops | to loop [Add to Longdo]
Schleifenfüllung {f}loop filling [Add to Longdo]
Schlupfloch {n}; Scharte {f}loop hole; loophole [Add to Longdo]
zyklische Programmierungloop coding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies [Add to Longdo]
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
カレントループ[, karentoru-pu] (n) {comp} current loop; current-loop [Add to Longdo]
シャトルループ[, shatoruru-pu] (n) shuttle loop [Add to Longdo]
スループ[, suru-pu] (n) sloop [Add to Longdo]
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] (n) {comp} cell loopback test [Add to Longdo]
ハンチング[, hanchingu] (n) (1) hunting; (2) oscillatory behavior of a non-converging feedback loop (behaviour); (3) (abbr) (See ハンチング帽) hunting cap; (P) [Add to Longdo]
マーガレット;マガレイト;マガレート[, ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885) [Add to Longdo]
マットに沈む[マットにしずむ, matto nishizumu] (exp,v5m) to be knocked out; to be overwhelmed; to be flabbergasted; to be thrown for a loop [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] looper caterpillar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test [Add to Longdo]
リモートデジタルループバック[りもーとでじたるるーぷばっく, rimo-todejitaruru-pubakku] remote digital loopback [Add to Longdo]
ループ[るーぷ, ru-pu] loop (vs), ring network [Add to Longdo]
ループバック[るーぷばっく, ru-pubakku] loopback [Add to Longdo]
ループバック試験[ループバックしけん, ru-pubakku shiken] loopback test [Add to Longdo]
ループブロック[るーぷぶろっく, ru-puburokku] loop block [Add to Longdo]
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] loop construct [Add to Longdo]
ループ状[ループじょう, ru-pu jou] loop shape, loop configuration [Add to Longdo]
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] loop resistance [Add to Longdo]
ループ不変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] loop invariant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loop \Loop\, n. [Cf. Ir. & Gael. lub loop, noose, fold, thong,
   bend, lub to bend, incline.]
   1. A fold or doubling of a thread, cord, rope, etc., through
    which another thread, cord, etc., can be passed, or which
    a hook can be hooked into; an eye, as of metal; a staple;
    a noose; a bight.
    [1913 Webster]
 
       That the probation bear no hinge, nor loop
       To hang a doubt on.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A small, narrow opening; a loophole.
    [1913 Webster]
 
       And stop all sight-holes, every loop from whence
       The eye of Reason may pry in upon us. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A curve of any kind in the form of a loop.
    [1913 Webster]
 
   4. (Telegraphy) A wire forming part of a main circuit and
    returning to the point from which it starts.
    [1913 Webster]
 
   5. (Acoustics) The portion of a vibrating string, air column,
    etc., between two nodes; -- called also {ventral segment}.
    [1913 Webster]
 
   {Loop knot}, a single knot tied in a doubled cord, etc. so as
    to leave a loop beyond the knot. See Illust. of {Knot}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loop \Loop\ (l[=oo]p), n. [G. luppe an iron lump. Cf.
   {Looping}.] (Iron Works)
   A mass of iron in a pasty condition gathered into a ball for
   the tilt hammer or rolls. [Written also {loup}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loop \Loop\ (l[=oo]p), v. t. [imp. & p. p. {Looped} (l[=oo]pt);
   p. pr. & vb. n. {Looping}.]
   To make a loop of or in; to fasten with a loop or loops; --
   often with up; as, to loop a string; to loop up a curtain.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loop
   n 1: fastener consisting of a metal ring for lining a small hole
      to permit the attachment of cords or lines [syn: {cringle},
      {eyelet}, {loop}, {grommet}, {grummet}]
   2: anything with a round or oval shape (formed by a curve that
     is closed and does not intersect itself)
   3: (computer science) a single execution of a set of
     instructions that are to be repeated; "the solution took
     hundreds of iterations" [syn: {iteration}, {loop}]
   4: an inner circle of advisors (especially under President
     Reagan); "he's no longer in the loop"
   5: the basic pattern of the human fingerprint
   6: a computer program that performs a series of instructions
     repeatedly until some specified condition is satisfied
   7: the topology of a network whose components are serially
     connected in such a way that the last component is connected
     to the first component [syn: {loop topology}, {loop}]
   8: an intrauterine device in the shape of a loop
   9: a complete electrical circuit around which current flows or a
     signal circulates [syn: {closed circuit}, {loop}] [ant: {open
     circuit}]
   10: a flight maneuver; aircraft flies a complete circle in the
     vertical plane [syn: {loop}, {loop-the-loop}]
   v 1: move in loops; "The bicycle looped around the tree"
   2: make a loop in; "loop a rope" [syn: {loop}, {intertwine}]
   3: fly loops, perform a loop; "the stunt pilot looped his plane"
   4: wind around something in coils or loops [syn: {coil}, {loop},
     {curl}] [ant: {uncoil}]
   5: fasten or join with a loop; "He looped the watch through his
     belt"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 loop [lop]
   current; flow; stream
   barrel; channel; pipe; tube
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top