Search result for

disclosed

(25 entries)
(0.3105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disclosed-, *disclosed*, disclos, disclose
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I assume you fully disclosed your little "friendship" with patty rizzo.มิตรภาพเล็ก ๆ กับแพ็ตตี้ ริซโซ่ Rose's Turn (2009)
We disclosed everything that was pertinent to you.เราเปิดเผยทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับคุณ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I charge you both, as ye will answer at the dreadful Day of Judgment, when the secrets of all hearts will be disclosed, if either of you know any impediment why you may not be joined together,ขอถามคุณทั้งสอง ให้พวกคุณตอบเช่นนี้ในวันแห่งการพิพากษา ที่ซึ่งเมื่อความลับของทุกดวงใจถูกเปิดเผย ถ้าคุณคนใดคนหนึ่งได้ล่วงรู้ถึงเหตุผลว่าทำไมคุณจึงไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
The boy's actions and state of mind are yet... to be disclosed, but...การกระทำและสภาพจิตใจของเด็กยัง... ไม่เป็นที่เปิดเผย แต่ว่า... Confessions (2010)
It's the trick of those who must catch the Hong Byuk Seo, for fear that the truth of the Geum Deung Ji Sa will be disclosed.มันคืออุบายของพวกคนที่จะจับฮองบยุคโซว เพราะกลัวว่าความจริงของกึมดังจิซาจะถูกเปิดเผย Sungkyunkwan Scandal (2010)
The job has risks that were not fully disclosed.งานนี้ มีความเสี่ยงที่ปกปิดไว้ Strain (2011)
Vast contributions to charity, never disclosed.มีส่วนร่วมมากมายในการกุศล ที่ไม่เคยเปิดเผย The Sign of Three (2014)
"when the secrets of all hearts should be disclosed,"ยามความลับทุกอย่าง จะถูกเปิดเผย Wuthering Heights (1992)
Consortium officials had no comment, but inside sources have disclosed that Dr. Arroway appears to now be the front-runner for the Machine seat.เจ้าหน้าที่สมาคมไม่มีความคิดเห็น แต่ภายในแหล่งที่มา ได้เปิดเผยว่าดร. เอโรเว Contact (1997)
If she is handed over to the Royal Police her identity would be revealed and our secrets would be disclosedIf she is handed over to the Royal Police her identity would be revealed and our secrets would be disclosed The Great Jang-Geum (2003)
She even disclosed our real identities to others.เธอทำแม้กระทั่งเปิดเผยตัวตัวที่แท้จริง ของพวกเราในที่อื่น Sweet Spy (2005)
Disclosed? Yeah, that's what she said.ที่ผมฝากข้อความไว้ให้คุณ อย่าไปสนใจนะ You Are My Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disclosedHe disclosed my secret.
disclosedHe disclosed to me that he had been in prison.
disclosedHis secret will be disclosed soon.
disclosedThe magazine disclosed his family jewels.
disclosedThe man was obsessed with fear that the secret might be disclosed.
disclosedYou ought not to have disclosed the secret.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCLOSED    D IH2 S K L OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disclosed    (v) (d i1 s k l ou1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
内幕[うちまく(P);ないまく(P), uchimaku (P); naimaku (P)] (n) lowdown; inside curtain; inside information; hidden circumstances; inside facts; inner workings; undisclosed circumstances; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disclose \Dis*close"\, v. t. [imp. & p. p. {Disclosed}; p. pr. &
   vb. n. {Disclosing}.] [OE. desclosen, disclosen, fr. disclos,
   desclos, not shut in, open, OF. desclos, p. p. of desclore to
   open, F. d['e]clore; pref. des- (L. dis-) + clore to shut,
   fr. L. claudere to shut. See {Close}, and cf. {Disclusion}.]
   1. To unclose; to open; -- applied esp. to eggs in the sense
    of to hatch.
    [1913 Webster]
 
       The ostrich layeth her eggs under sand, where the
       heat of the discloseth them.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove a cover or envelope from;; to set free from
    inclosure; to uncover.
    [1913 Webster]
 
       The shells being broken, . . . the stone included in
       them is thereby disclosed and set at liberty.
                          --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay open or expose to view; to cause to appear; to
    bring to light; to reveal.
    [1913 Webster]
 
       How softly on the Spanish shore she plays,
       Disclosing rock, and slope, and forest brown!
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Her lively looks a sprightly mind disclose. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To make known, as that which has been kept secret or
    hidden; to reveal; to expose; as, events have disclosed
    his designs.
    [1913 Webster]
 
       If I disclose my passion,
       Our friendship 's an end.       --Addison.
 
   Syn: To uncover; open; unveil; discover; reveal; divulge;
     tell; utter.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disclosed \Dis*closed"\, p. a. (Her.)
   Represented with wings expanded; -- applied to doves and
   other birds not of prey. --Cussans.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disclosed
   adj 1: made known (especially something secret or concealed);
       "the disclosed purpose of their wicked plan"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top