Search result for

mystery

(72 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mystery-, *mystery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mystery[N] ความลึกลับ, See also: ความลับ, ความซับซ้อน, ความแปลกประหลาด, Syn. strangeness, difficulty
mystery[N] เงื่อนงำ, See also: ปริศนา, Syn. riddle, puzzle
mystery[N] สิ่งแปลกประหลาด, See also: สิ่งลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้
mystery[N] ศิลปะของการค้าขาย
mystery play[N] ละครเกี่ยวกับเรื่องในพระคัมภีร์, Syn. mystery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mystery(มิส'เทอรี) n. ความลึกลับ,สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, Syn. puzzle,riddle,

English-Thai: Nontri Dictionary
mystery(n) ความลึกลับ,ความพิศวง,ความประหลาดมหัศจรรย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mysteryกลเม็ด (ในเชิงการค้า ศิลปะ วิชาชีพ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mystery cycleชุดละครรหัสธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mystery playละครรหัสธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mysteryเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Mystery in literatureเรื่องลึกลับในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He got hit in the head, He died, no mystery.หัวเขาได้รับการกระแทก เขาตาย ไม่มีอะไรน่าพิสวง Not Cancer (2008)
Penthouse Forum meets medical mystery.แม็กซิมฟอรั่มผสมกับ ความลึกลับทางการแพทย์ Lucky Thirteen (2008)
Mystery solved.ไขความลึกลับ Lucky Thirteen (2008)
How's the hunt for the mystery weapon going?การค้นหาเจ้าอาวุธลึกลับนี้ เป็นอย่างไรบ้าง? Rising Malevolence (2008)
This mystery weapon has struck in a dozen systems, and disappeared without a trace.เจ้าอาวุธลึกลับนี่ได้เข้าโจมตี หลายหมู่ดาวแล้ว จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย Rising Malevolence (2008)
Isn't that risky, with the mystery weapon out there?มันไม่เสี่ยงไปหน่อยรึ อาวุธลึกลับนั่นมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนซักแห่งนะ? Rising Malevolence (2008)
We must find a way to destroy this mystery weapon.เราต้องหาทางทำลายอาวุธลึกลับนั่นให้ได้ Rising Malevolence (2008)
We tracked the mystery weapon to this system, that is when we found out it was an ion cannon.เราสืบหาร่องรอยของอาวุธลึกลับจนมาถึงระบบนี่ ซึ่งเราพบว่ามันคือปืนใหญ่ไอออน Rising Malevolence (2008)
If we do it, we're smashing his ankles, like in that film, Mystery.ถ้าหากเราทุบข้อเท้าเค้าอย่างที่ในทีวี Myestery ล่ะ Episode #1.5 (2008)
There's usually no mystery over who did it.ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าฝีมือใคร Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It's a mystery.เป็นเรื่องที่ไม่มีใครตอบได้ My Sassy Girl (2008)
Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift.เมื่อวานนี้ คือประวัติศาสตร์ พรุ่งนี้ ก็ไม่แน่นอน แต่วันนี้ คือของขวัญ Kung Fu Panda (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mysteryAt last he found a clue to the mystery.
mysteryDon't tell me the end of the mystery.
mysteryDo you have any clue to the mystery?
mysteryHas anybody solved this mystery?
mysteryHe had no difficulty explaining the mystery.
mysteryHe had no difficulty in explaining the mystery.
mysteryHe has an air of mystery about him.
mysteryHe looked into historical documents to solve the mystery.
mysteryHer disappearance gave zest to the mystery.
mysteryHe turned up a key to the solution of the mystery.
mysteryHow and when life began is still a mystery.
mysteryI have been absorbed in reading a mystery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งเร้นลับ[N] mystery, Syn. สิ่งลี้ลับ, สิ่งลึกลับ
สิ่งลี้ลับ[N] mystery, Syn. สิ่งลึกลับ
ความลึกลับ[N] mystery, See also: secret, Syn. ความเร้นลับ, Example: ความลึกลับของบ้านผีสิงหลังนี้ยังไม่มีผู้ใดคลี่คลายได้เลย, Thai definition: ความเร้นลับจนเหลือที่จะรู้เห็น หรือเข้าใจได้
เรื่องลึกลับ[N] mystery story, See also: mysterious story, Example: ท่านมีความเห็นว่าความคิดเกี่ยวกับวิญญาณนี้ สามารถนำไปอธิบายเรื่องลึกลับต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้, Count unit: เรื่อง
สิ่งลี้ลับ[N] mystery, Syn. สิ่งเร้นลับ, Example: เขาเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับบางอย่างที่บันดาลให้เขาได้รับโชคใหญ่ครั้งนี้
อาถรรพ์[N] mystery, See also: enigma, Syn. อาถรรพณ์, อาถรรพณะ, Example: การพบสุสานของฟาโรห์ตุตังคาเมนกลายเป็นเรื่องฮิตติดอันดับโลก และอาถรรพ์ของคำสาปนี้เป็นเรื่องแปลกพิลึก, Thai definition: อำนาจลึกลับที่เชื่อกันว่าอาจบันดาลให้มีอันเป็นไป
ความลี้ลับ[N] mystery, See also: enigma, Syn. ความเร้นลับ, ความลึกลับ, Example: ป่าดงดิบนี้มีสัตว์ร้ายนานาชนิดไข้ป่าที่ชุกชุมรวมทั้งอาถรรพ์ความลี้ลับจากผีป่าผีไม้วิญญาณภูติผีต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ปริศนา[v. exp.] (kaē pritsanā) EN: solve a mystery ; dispel a mystery   
ความลึกลับ[n.] (khwām leuklap) EN: mystery   FR: mystère [m]
ปริศนา[n.] (pritsanā) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser   FR: énigme [f] ; devinette [f] ; mystère [m] ; colle [f] (fam.)
เรื่องลึกลับ[n.] (reūang leuk-lap) EN: mystery   FR: mystère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MYSTERY    M IH1 S T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mystery    (n) (m i1 s t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神秘莫测[shén mì mò cè, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ, / ] mystery; unfathomable; enigmatic, #46,882 [Add to Longdo]
玄之又玄[xuán zhī yòu xuán, ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄧㄡˋ ㄒㄩㄢˊ, ] mystery within a mystery; the mysteries of the Dao according to Laozi 老子, #100,913 [Add to Longdo]
玄秘[xuán mì, ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧˋ, ] mystery; mysterious; occult; abstruse doctrine (e.g. religious), #122,719 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Detektivgeschichte {f}mystery story [Add to Longdo]
Entdeckungsreise {f}; Fahrt {f} ins Blauemystery tour [Add to Longdo]
Geheimnis {n}; Rätsel {n} | Geheimnisse {pl} | in geheimnisvolles Dunkel gehüllt | etw. Geheimnisvollesmystery | mysteries | wrapped in mystery | a dash of mystery [Add to Longdo]
Geheimtuerei {f}mystery mongering [Add to Longdo]
Krimi {m}; Kriminalgeschichte {f}mystery story; mystery novel [Add to Longdo]
Mysterienspiel {n}mystery play [Add to Longdo]
Mysterium {n}; Rätsel {n} | Mysterien {pl}mystery | mysteries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラックスポッティドバタフライフィッシュ;ミステリーバタフライ[, burakkusupotteidobatafuraifisshu ; misuteri-batafurai] (n) black-spotted butterflyfish (Chaetodon nigropunctatus); mystery butterflyfish [Add to Longdo]
ミステリ(P);ミステリー(P)[, misuteri (P); misuteri-(P)] (n) mystery; (P) [Add to Longdo]
ミステリーサークル[, misuteri-sa-kuru] (n) mystery circle; crop circle [Add to Longdo]
隠微[いんび, inbi] (adj-na,n) obscurity; mystery; abstruseness [Add to Longdo]
奥の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) mystery; wonder [Add to Longdo]
怪奇小説[かいきしょうせつ, kaikishousetsu] (n) mystery novel [Add to Longdo]
怪奇物語り[かいきものがたり, kaikimonogatari] (n) mystery story [Add to Longdo]
怪事件[かいじけん, kaijiken] (n) mystery case [Add to Longdo]
怪中の怪[かいちゅうのかい, kaichuunokai] (n) mystery of mysteries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mystery \Mys"ter*y\, n.; pl. {Mysteries}. [OE. mistere, OF.
   mestier, F. m['e]tier, L. ministerium. See {Ministry}.]
   1. A trade; a handicraft; hence, any business with which one
    is usually occupied.
    [1913 Webster]
 
       Fie upon him, he will discredit our mystery. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And that which is the noblest mystery
       Brings to reproach and common infamy. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A dramatic representation of a Scriptural subject, often
    some event in the life of Christ; a dramatic composition
    of this character; as, the Chester Mysteries, consisting
    of dramas acted by various craft associations in that city
    in the early part of the 14th century.
    [1913 Webster]
 
       "Mystery plays," so called because acted by
       craftsmen.              --Skeat.
    [1913 Webster] Mystic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mystery \Mys"ter*y\ (m[i^]s"t[~e]r*[y^]), n.; pl. {Mysteries}
   (m[i^]s"t[~e]r*[i^]z). [L. mysterium, Gr. mysth`rion, fr.
   my`sths one initiated in mysteries; cf. myei^n to initiate
   into the mysteries, fr. my`ein to shut the eyes. Cf. {Mute},
   a.]
   1. A profound secret; something wholly unknown, or something
    kept cautiously concealed, and therefore exciting
    curiosity or wonder; something which has not been or can
    not be explained; hence, specifically, that which is
    beyond human comprehension.
    [1913 Webster]
 
       We speak the wisdom of God in a mystery. --1 Cor.
                          ii. 7.
    [1913 Webster]
 
       If God should please to reveal unto us this great
       mystery of the Trinity, or some other mysteries in
       our holy religion, we should not be able to
       understand them, unless he would bestow on us some
       new faculties of the mind.      --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of secret religious celebration, to which none were
    admitted except those who had been initiated by certain
    preparatory ceremonies; -- usually plural; as, the
    Eleusinian mysteries.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. The consecrated elements in the eucharist.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything artfully made difficult; an enigma.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mystery
   n 1: something that baffles understanding and cannot be
      explained; "how it got out is a mystery"; "it remains one
      of nature's secrets" [syn: {mystery}, {enigma}, {secret},
      {closed book}]
   2: a story about a crime (usually murder) presented as a novel
     or play or movie [syn: {mystery}, {mystery story},
     {whodunit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top