ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cavity

K AE1 V AH0 T IY0   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cavity-, *cavity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cavity[N] หลุม, See also: รู, โพรง, Syn. hole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cavity(แคฟ'วิที) n. โพรง,หลุม,ถ้ำ,แอ่ง, See also: cavitied adj. ดูcavity, Syn. hole
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน,ผิวหน้าเว้า,สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า,โพรง,ช่อง
pulp cavityเป็นช่องเล็ก ๆ ภายในไส้หรือใจกลางของเนื้อฟัน มีลักษณะอ่อน มีเส้นโลหิตฝอย เส้นประสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
cavity(n) โพรง,ช่อง,ถ้ำ,หลุม
concavity(n) ความเว้า,ส่วนโค้ง,ส่วนเว้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cavityโพรง, ช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavityโพรง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cavity liner; cavity varnish; varnishน้ำยาเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity proper, oralช่องปากส่วนใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity varnish; cavity liner; varnishน้ำยาเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity, abdominalช่องท้อง, โพรงท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, abscessโพรงฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, cranialโพรงกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, mastoidโพรงโหนกกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, middle ear; cavity, tympanicโพรงหูส่วนกลาง [มีความหมายเหมือนกับ tympanum ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cavityโพรง,ภาวะที่เกิดมีช่อง,ทวาร,แผลชนิดโพรงฝี [การแพทย์]
Cavity Preparationการเตรียมโพรงฟัน [การแพทย์]
Cavity Sizeขนาดของโพรงเวนตริเคิล [การแพทย์]
Cavity Wallผนังของแผลโพรงฝี [การแพทย์]
Cavity, Coelomicโพรงในท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, does not account for small unidentified object found in subject's nasal cavity..... ยืนยันว่าเหมือนคน แต่ อาจมีสรีระ ที่แปรเปลี่ยนไปจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถอธิบาย ได้ว่า... Deep Throat (1993)
We implant it in the peritoneal cavity.เราปลูกถ่ายมันลงที่ช่องท้อง Junior (1994)
Peritoneal cavity.ช่องว่างในช่องท้อง Junior (1994)
This one's got a cavity.ตรงนี้เป็นช่อง eXistenZ (1999)
Killed by a detonator implanted in her skull through the nasal cavity.สังหารโดยระเบิด ซึ่งถูกยัดเข้าไปในกระโหลก ทางโพรงจมูก Mission: Impossible III (2006)
Uh, your message said you had a cavity that needed filling?อ่า ข้อความที่คุณทิ้งไว้คือคุณต้องการอุดรูฟันผุใช่มั้ยครับ Distant Past (2007)
See this little spot? It's most likely a tumor... in your sinus cavity.จุดเล็กๆที่เห็นนี่มันดูเหมือนเนื้องอก The Haunting of Molly Hartley (2008)
he'd go through their nasal cavity and remove a piece of their brain.เขาได้ตัดโพรงจมูกพวกเธอ และ้ย้่ายชิ้นส่วนสมองของพวกเธอ. The Same Old Story (2008)
You're a dentist. You're used to cavity searches.คุณเป็นหมอฟัน คุณคงชินกับอะไรที่เป็นหลุมๆ รูๆ อยู่แล้ว Mirror, Mirror (2008)
I don't want to miss the anal cavity search.ฉันไม่ต้องการตรวจรูทวารพลาด Birthmarks (2008)
Entering the abdominal cavity.เข้าไปในช่องท้อง Joy (2008)
Your heart has its own cavity. Right under your fake boobs.หัวใจเธออยู่ในที่ๆมันต้องอยุ่ ทางขวาใต้นมปลอมๆของเธอ The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cavitySince I developed this cavity, my tooth has been really sensitive to heat and cold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุม[N] pit, See also: cavity, hole, Syn. หลุม, Example: พวกเชลยได้รับความทรมานราวกับตกอยู่ในขุมของแดนนรก, Count unit: ขุม, Thai definition: ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเป็นหลุม ใช้ในบางลักษณะ เช่น ขุมขน ขุมนรก
ช่อง[N] hole, See also: cavity, Syn. รู, รอยโหว่, Example: ที่ฝาผนังมีช่องเล็กๆ ที่แสงลอดผ่านเข้ามาได้, Count unit: ช่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity   FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่องปาก[n. exp.] (chǿng pāk) EN: oral cavity   
ขุม[n.] (khum) EN: pit ; cavity ; hole ; hollow   FR: cavité [f] ; creux [m] ; trou [m]
โพรง[n.] (phrōng) EN: hole ; cavity ; hollow ; opening   FR: trou [m] ; cavité [f] ; creux [n]
รู[n.] (rū) EN: hole ; gap ; cavity ; orifice   FR: trou [m] ; orifice [m]
รูจมูก[n.] (rū jamūk) EN: nostril ; nasal cavity ; blowhole   FR: narine [m] ; cavité nasale [f] ; évent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAVITY    K AE1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cavity    (n) kˈævɪtiː (k a1 v i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] cavity of body; tune, #4,921 [Add to Longdo]
空洞[kōng dòng, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, ] cavity; empty; vacuous, #15,617 [Add to Longdo]
窿[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 窿] cavity; hole, #35,451 [Add to Longdo]
磁控管[cí kòng guǎn, ㄘˊ ㄎㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˇ, ] cavity magnetron (used to produce microwaves), #122,975 [Add to Longdo]
凹洞[āo dòng, ㄠ ㄉㄨㄥˋ, ] cavity; pit [Add to Longdo]
空心墙[kōng xīn qiáng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄤˊ, / ] cavity wall; hollow wall [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aushöhlung {f}; Höhlung {f} | Aushöhlungen {pl}; Höhlungen {pl}cavity | cavities [Add to Longdo]
Höhle {f} | Höhlen {pl}cavity | cavities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブローホール[, buro-ho-ru] (n) blowhole (cavity in a metal casing) [Add to Longdo]
ラクナ[, rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression) [Add to Longdo]
液胞;液泡(iK)[えきほう, ekihou] (n,adj-no) vacuole; sap cavity [Add to Longdo]
凹み(P);窪み(P)[くぼみ(P);へこみ(凹み)(P), kubomi (P); hekomi ( kubomi )(P)] (n) hollow; cavity; dent; depression; (P) [Add to Longdo]
凹所[おうしょ, ousho] (n) concavity; hollow; depression [Add to Longdo]
凹状[おうじょう, oujou] (n,adj-no) concavity [Add to Longdo]
凹面[おうめん, oumen] (n) (1) concavity; (adj-no) (2) concave; (pref) (3) concavo [Add to Longdo]
割腔[かっこう, kakkou] (n) blastocoel; blastocoele; segmentation cavity [Add to Longdo]
寛骨臼[かんこつきゅう, kankotsukyuu] (n) acetabulum; cotyloid cavity [Add to Longdo]
関節窩[かんせつか, kansetsuka] (n) glenoid cavity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cavity \Cav"i*ty\, n.; pl. {Cavities}. [L. cavus hollow: cf. F.
   cavit['e].]
   1. Hollowness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The cavity or hollowness of the place. --Goodwin.
    [1913 Webster]
 
   2. A hollow place; a hollow; as, the abdominal cavity.
    [1913 Webster]
 
       An instrument with a small cavity, like a small
       spoon.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Abnormal spaces or excavations are frequently formed
       in the lungs, which are designated cavities or
       vomic[ae].              --Quain.
    [1913 Webster]
 
   {Body cavity}, the c[oe]lum. See under {Body}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cavity
   n 1: a sizeable hole (usually in the ground); "they dug a pit to
      bury the body" [syn: {pit}, {cavity}]
   2: space that is surrounded by something [syn: {cavity},
     {enclosed space}]
   3: soft decayed area in a tooth; progressive decay can lead to
     the death of a tooth [syn: {cavity}, {caries}, {dental
     caries}, {tooth decay}]
   4: (anatomy) a natural hollow or sinus within the body [syn:
     {cavity}, {bodily cavity}, {cavum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top