ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

groggy

G R AA1 G IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -groggy-, *groggy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groggy[ADJ] มึนงง, See also: งงงวย, เมา, Syn. dazed, muzzy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groggy(กรอก'กี) adj. ซวนเซ,โซซัดโซเซ,เมาเหล้า,วิงเวียนศีรษะ, See also: groggoly adv. grogginess n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure, but she's a little groggy.ได้ครับ แต่เธอยังมึนๆ อยู่นะครับ Mirror, Mirror (2008)
You were still a little groggy, but you said your name was Tyler. Maybe I was dreaming.เธออาจจะกำลังมึนๆ แต่เธอบอกฉันแน่ๆว่าเธอชื่อไทเลอร์ Boom Crunch (2009)
I mean, we're all, you know, old and groggy.พวกเราทั้งแก่แล้วก็เมา Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
She might be a bit groggy, but that should keep her from biting.เธออาจจะมึนงงนิดหน่อย แต่นั่นจะทำให้เธอไม่กัดใคร Everything Will Change (2010)
Groggy... and nauseous.มึนแล้วก็คลื่นไส้ไปหมด What's to Discuss, Old Friend (2012)
The groggy scumbag you and Jenna scraped off the road the night he was hit by a car.แก๊งซ์ขี้เมา เธอกับเจนน่า เดินโซซัดโซเซ คืนที่เขาถูกรถชน Turn of the Shoe (2013)
You're feeling confused, scared... a little groggy...พวกนายกำลังสับสน, กลัว.. ละก็เหนื่อยสักหน่อย แต่ได้โปรดทำตัวตามสบาย Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
I start to feel little groggy.แล้วฉันก็เริ่มรู้สึกเมาๆ The Secret Life of Pets (2016)
I can't take that stuff, it makes me groggy, and I need to be sharp for work.ผมแค่กินยานั่นไม่ได้ มันทำให้ผมเมา ผมต้องมีสมาธิทำงาน Snowden (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groggyHe was groggy from too much wine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มึน[v.] (meun) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk   FR: être étourdi ; être groggy

CMU English Pronouncing Dictionary
GROGGY    G R AA1 G IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
groggy    (j) grˈɒgiː (g r o1 g ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロッキー;グロッギー[, gurokki-; guroggi-] (adj-na,n) groggy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groggy \Grog"gy\, a.
   1. Overcome with grog; tipsy; unsteady on the legs. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. Weakened in a fight so as to stagger; -- said of
    pugilists. [Cant or Slang]
    [1913 Webster]
 
   3. (Man.) Moving in a hobbling manner, owing to tender feet;
    -- said of a horse. --Youatt. Grogram

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 groggy
   adj 1: stunned or confused and slow to react (as from blows or
       drunkenness or exhaustion) [syn: {dazed}, {foggy},
       {groggy}, {logy}, {stuporous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top