ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concealed

K AH0 N S IY1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concealed-, *concealed*, conceal, conceale
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concealed actนิติกรรมอำพราง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed fraudกลฉ้อฉลโดยปิดบังความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed haemorrhage; haemorrhage, internalการตกเลือดภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concealedมีเลือดออกแต่ไม่เห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Concealed in one of these is a coin.มีเหรียญซ่อนใน พุดดิ้ง The Great Dictator (1940)
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน First Blood (1982)
It cannot be concealed from anyone.มันไม่สามารถซ่อนเร้นจากใครได้ Episode #1.5 (1995)
You tell me now that she was in London all those months? And you concealed it from me?นายมาบอกฉันตอนนี้ว่าหล่อนอยู่ในลอนดอน เมื่อหลายเดือนก่อนงั้นเหรอ นายปิดบังฉันงั้นเหรอ Episode #1.6 (1995)
If you can imagine a hidden place tucked safely away from the world... concealed by walls of high, snowcapped mountains-- a place rich with all the strange beauty of your nighttime dreams--ลองนึกถึงสถานที่หนึ่งที่ หลบซ่อนสายตาจากโลกใบนี้ ปิดล้อมด้วยกำแพงภูเขาหิมะสูงชัน ที่ซึ่งเต็มไปด้วยความงดงามแปลกประหลาด ที่เธอพบเจอในความฝันยามค่ำคืน Seven Years in Tibet (1997)
Concealed within his fortress, the Lord of Mordor sees all.จากปราการของเขา จอมโฉดเเห่งมอร์ดอร์เห็นทุกอย่าง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This evil cannot be concealed by the power of the Elves.พลังของเอลฟ์ไม่อาจจะต่อต้าน ความชั่วร้ายนี้ได้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
If, you're unable to do so; you, Prime Minister, who concealed the existence of this prison, will assume all responsibility!ถ้าหากท่านทำไม่ได้ ท่านเสนาบดี ผู้ที่ปิดบังคุกลับแห่งนี้ ต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด Episode #1.9 (2006)
Somehow they concealed the fact that you were alive.พวกเขาต้องปิดบังความจริงที่รู้ว่าคุณยังมีชีวิต The Da Vinci Code (2006)
I never concealed my doubts.- ผมไม่เคยปกปิดความสงสัยของผม Resistance Is Futile (2007)
Must be concealed on your person.มันต้องซ่อนอยู่ที่ตัวคุณแน่ๆ Ghosts (2008)
He concealed it by sewing it into the seam here.เขาซ่อนมันโดยเย็บไว้ที่ตะเข็บตรงนี้ Bombshell (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concealedDense bushes concealed him.
concealedHe concealed his anger from the audience.
concealedHe concealed his poverty from my eyes.
concealedHe concealed the book under his coat.
concealedHe concealed the fact from me.
concealedHe concealed the fact that he had divorced his wife.
concealedHe concealed the file in what he thought was a safe place.
concealedHer laugh was a lie that concealed her sorrow.
concealedIt's foul of you to have concealed it.
concealedShe concealed the change in her feelings toward him.
concealedShe concealed the fact that she used to be a salesgirl.
concealedThe rebel concealed his ambition to destroy the regime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิด(adv) concealed, See also: covered, Example: ช้างก้าวลงแอ่งโคลนที่เหนียวเหนอะ จนขาจมมิดถึงใต้ท้อง, Thai Definition: ลับหายไปจนหมดสิ้น
เอกสารปกปิด(n) concealed documents, See also: confidential papers, Example: บันทึกผลการประชุมเจรจาล้วนเป็นเอกสารปกปิด, Thai Definition: เอกสารที่เป็นความลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสารปกปิด[ēkkasān pokpit] (n, exp) EN: concealed documents ; confidential papers  FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
กั๊ก[kak] (v) EN: keep concealed ; bet each way
ลึกลับซับซ้อน[leuklap sapsøn] (adj) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult  FR: mystérieux ; secret ; occulte
มิด[mit] (adj) EN: concealed ; covered ; tight ; close  FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEALED K AH0 N S IY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concealed (v) kˈənsˈiːld (k @1 n s ii1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tapetentür {f}concealed door; jib-door [Add to Longdo]
verborgen {adj} | verborgener | am verborgenstenconcealed | more concealed | most concealed [Add to Longdo]
verhohlen {adj} | kaum verhohlener Neidconcealed | ill-concealed envy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディープスロート[dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
隠し[かくし, kakushi] (pref) (1) hidden; secret; concealed; (2) pocket [Add to Longdo]
隠しマイク[かくしマイク, kakushi maiku] (n) concealed microphone; bug [Add to Longdo]
隠し釘;隠しくぎ[かくしくぎ, kakushikugi] (n) concealed nail [Add to Longdo]
隠し縫い[かくしぬい, kakushinui] (n) concealed seams [Add to Longdo]
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref,n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death [Add to Longdo]
隠れ伏す[かくれふす, kakurefusu] (v5s) to lie concealed [Add to Longdo]
隠匿物資[いんとくぶっし, intokubusshi] (n) concealed materials [Add to Longdo]
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conceal \Con*ceal"\ (k[o^]n*s[=e]l"), v. t. [imp. & p. p.
   {Concealed} (k[o^]n*s[=e]ld"); p. pr. & vb. n. {Concealing}.]
   [OF. conceler, L. concelare; con- + celareto hide; akin to
   AS. helan, G. hehlen, E. hele (to cover), helmet. See {Hell},
   {Helmet}.]
   To hide or withdraw from observation; to cover; to cover or
   keep from sight; to prevent the discovery of; to withhold
   knowledge of.
   [1913 Webster]
 
      It is the glory of God to conceal a thing. --Prov. xxv.
                          2.
   [1913 Webster]
 
      Declare ye among the nations, . . . publish and conceal
      not.                   --Jer. l. 2.
   [1913 Webster]
 
      He which finds him shall deserve our thanks, . . .
      He that conceals him, death.       --Shak.
 
   Syn: To hide; secrete; screen; cover; disguise; dissemble;
     mask; veil; cloak; screen.
 
   Usage: {To Conceal}, {Hide}, {Disguise}, {Dissemble},
      {Secrete}. To hide is the generic term, which embraces
      all the rest. To conceal is simply not make known what
      we wish to keep secret. In the Bible hide often has
      the specific meaning of conceal. See --1 Sam. iii. 17,
      18. To disguise or dissemble is to conceal by assuming
      some false appearance. To secrete is to hide in some
      place of secrecy. A man may conceal facts, disguise
      his sentiments, dissemble his feelings, secrete stolen
      goods.
      [1913 Webster]
 
         Bur double griefs afflict concealing hearts.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         Both dissemble deeply their affections. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         We have in these words a primary sense, which
         reveals a future state, and a secondary sense,
         which hides and secretes it.   --Warburton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concealed \Con*cealed"\, a.
   Hidden; kept from sight; secreted. -- {Con*ceal"ed*ly}, adv.
   -- {Con*ceal"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   {Concealed weapons} (Law), dangerous weapons so carried on
    the person as to be knowingly or willfully concealed from
    sight, -- a practice forbidden by statute.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concealed
   adj 1: not accessible to view; "concealed (or hidden) damage";
       "in stormy weather the stars are out of sight" [syn:
       {concealed}, {hidden}, {out of sight}]
   2: hidden on any grounds for any motive; "a concealed weapon";
     "a concealed compartment in his briefcase" [ant:
     {unconcealed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top