ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fastened

F AE1 S AH0 N D   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fastened-, *fastened*, fasten, fastene
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First, make sure that your seat belts are fastened securely.ห๊า แมวมอง? แมวมอง? แมวมอง? Hero (1992)
Keep your seat belt fastened while seated, as we may hit more turbulence.แต่กรุณาคาดเข็มขัดไว้ก่อน เพื่อเราจะต้องเจอกับหลุมอากาศอีก ขอบคุณ Red Eye (2005)
In preparation for landing, make sure your seat belts are fastened and your seats in the upright positions with tray tables stowed.อีกไม่นานเครื่องจะลงจอด กรุณารัดเข็มขัด กรุณาปรับเบาะให้เข้าที่ด้วยค่ะ Red Eye (2005)
Fastened your seat belt?เร็วจนนายต้องคาดสายนิรภัย? Initial D (2005)
You don't "The children fastened their eyes upon their bit of candle and watched it melt slowly and pitilessly away.ไม่ใช่... เหล่าเด็กน้อยนั่งจ้องมองแสงเทียนที่ลุกโชน 30 Days Without an Accident (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fastenedHe fastened his eyes on me.
fastenedI fastened the box tight with a rope so that it wouldn't break up.
fastenedPlease make certain your seat belt is fastened.
fastenedPlease make sure that your seat belt is securely fastened.
fastenedRemain in your seats with your seat belts fastened.
fastenedRoy fastened the medal with a pin.
fastenedSee that the windows in your room are fastened.
fastenedShe fastened the clasp of her necklace.
fastenedShe fastened the medal on the lapel with a pin.
fastenedThe wooden pieces are fastened with a peg.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดผม[V] stick to the hair, See also: fastened with the hair, Example: ช่างทำผมเอาดอกลิลลี่ดอกใหญ่มาติดผมเจ้าสาว, Thai definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากลัดหรือเสียบไว้ที่เส้นผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือลิง[n.] (meūling) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat   

CMU English Pronouncing Dictionary
FASTENED F AE1 S AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fastened (v) fˈaːsnd (f aa1 s n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
筈緒[はずお, hazuo] (n) (See 筈・5) hemp rope fastened from the bow of a Japanese ship to the tip of the mast [Add to Longdo]
羈縻[きび, kibi] (vs) to be tied down; to be fastened; to be bound to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fastened \fastened\ adj.
   1. affixed. Opposite of {unaffixed}.
 
   Syn: secured.
     [WordNet 1.5]
 
   2. secured against opening; -- of doors, hatches, etc.
 
   Syn: latched.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fasten \Fas"ten\, v. t. [imp. & p. p. {Fastened}; p. pr. & vb.
   n. {Fastening}.] [AS. f[ae]stnian; akin to OHG. festin[=o]n.
   See {Fast}, a.]
   1. To fix firmly; to make fast; to secure, as by a knot,
    lock, bolt, etc.; as, to fasten a chain to the feet; to
    fasten a door or window.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to hold together or to something else; to attach
    or unite firmly; to cause to cleave to something, or to
    cleave together, by any means; as, to fasten boards
    together with nails or cords; to fasten anything in our
    thoughts.
    [1913 Webster]
 
       The words Whig and Tory have been pressed to the
       service of many successions of parties, with very
       different ideas fastened to them.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to take close effect; to make to tell; to lay on;
    as, to fasten a blow. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       If I can fasten but one cup upon him. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To fasten a charge upon} or {To fasten a crime upon}, to
    make his guilt certain, or so probable as to be generally
    believed.
 
   {To fasten one's eyes upon}, to look upon steadily without
    cessation. --Acts iii. 4.
 
   Syn: To fix; cement; stick; link; affix; annex.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fastened
   adj 1: firmly closed or secured; "found the gate fastened"; "a
       fastened seatbelt" [ant: {unfastened}]
   2: furnished or closed with buttons or something buttonlike
     [syn: {buttoned}, {fastened}] [ant: {unbuttoned},
     {unfastened}]
   3: fastened with strings or cords; "a neatly tied bundle" [syn:
     {tied}, {fastened}] [ant: {unfastened}, {untied}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top