ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-closed-

K L OW1 Z D   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: closed, *closed*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
closed[ADJ] จำกัดเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล, Syn. private, restricted
closed[ADJ] ที่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่
closed[ADJ] ที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง, Syn. self-sufficient
closed[ADJ] ปิด, Syn. shut, fastened, sealed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
closed(โคซดฺ) adj. ปิด,สรุป,ห้ามเข้า,สงวน (เขต) ,ลับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closedชนิดไม่ติดต่อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only to find that so many of the gyms I boxed at... have closed their doors.แต่กลับพบว่าโรงยิมหลายแห่ง ที่ผมเคยไปซ้อมด้วย ต่างปิดตัวกันไปหมด CounterPunch (2017)
Only this time he was exiled to conduct his nasty business behind closed doors.พูดตรง ๆ พฤติกรรมของเขาทำให้ เราที่เหลือหมดอารมณ์ คุณภาพชั้นเยี่ยม The Widow Maker (2017)
Yeah, she closed it.ใช่ เธอปิดแล้ว Life (2017)
The doors to any service or provider in connection with the Continental are now closed to you.ประตูเปิดสู่บริการ หรือผู้จัดหาในเครือคอนติเนนทัล งดให้บริการนายแล้ว John Wick: Chapter 2 (2017)
Pentagon briefing is a closed door.เพนตากอนการบรรยายสรุปเป็น ประตูที่ปิด Hidden Figures (2016)
The door was closed hermetically by means of iron bars which were screwed tight.ประตูถูกปิดผนึกแน่น โดยวิธีการของลูกกรงเหล็กที่ถูก เมาแน่น Denial (2016)
All businesses in these towns remain closed until further notice. Residents in Watertown, Newton,ธุรกิจทุกอย่างในเมืองนี้ ต้องปิดจนกว่าจะได้รับแจ้งเป็นอื่น Patriots Day (2016)
Humans fancy that there's something special about the way we perceive the world, and yet we live in loops as tight and as closed as the hosts do, seldom questioning our choices, content, for the most part, to be told what to do next.มนุษย์เราแค่แต่งเรื่องเอาว่า มันมีบางอย่างพิเศษ ในวิธีที่ทำให้เรารับรู้ถึงโลกใบนี้ แต่เราก็ยังมีชีวิตอยู่ในลูป Trace Decay (2016)
And Tiny's closed earlier and earlier.และร้านไทนี่ปิดเร็วขึ้นเรื่อยๆ All We Had (2016)
They've closed the shield gate.พวกเขาปิดประตูโล่ Rogue One: A Star Wars Story (2016)
They've closed the shield gate.พวกเขาปิดประตูโล่ Rogue One: A Star Wars Story (2016)
My mum found out. She closed it down. She didn't want him to go.แม่รู้เรื่อง ขัดขวางแผนการ ไม่อยากให้ไป Sing Street (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
closedAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
closedA closed fist can indicate stress.
closedAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
closedAll the schools are closed on that holiday.
closedAre the stores closed on Sunday in England?
closedAs he was tired, he was lying on the sofa with his eyes closed.
closedAs soon as he left, the bank closed.
closedAt lunchtime today, our usual restaurant was closed because of a funeral in the family.
closedAt seven-thirty we too closed the door behind us.
closedBlue Sky Sport is closed every Thursday.
closedCan you keep standing on one of your legs with closed eyes for a minute?
closedCan you walk with your eyes closed?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปิด[adj.] (pit) EN: closed   FR: fermé ; clos

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOSED    K L OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
closed    (v) klˈouzd (k l ou1 z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闭着[bì zhe, ㄅㄧˋ ㄓㄜ˙, / ] closed [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klausurtagung {f} | dreitägige Klausurtagung {f}closed meeting; closed conference | three-day retreat [Add to Longdo]
Umlaufkühlung {f}closed circuit cooling [Add to Longdo]
abgeschlossen {adj} [math.] | algebraisch abgeschlossen | abgeschlossene Hülleclosed | algebraically closed | closure [Add to Longdo]
abgeschlossene Aufnahme {f}closed entry [Add to Longdo]
abgesperrt {adj}closed off [Add to Longdo]
geschlossener (Regel-) Kreisclosed loop [Add to Longdo]
geschlossener (Strom-) Kreisclosed circuit [Add to Longdo]
geschlossener Kreislaufclosed circuit [Add to Longdo]
geschlossener Rechenzentrumsbetriebclosed shop [Add to Longdo]
geschlossenes Regelkreissystemclosed system [Add to Longdo]
zugeklapptclosed with a snap [Add to Longdo]
Wegen Betriebsferien geschlossen.Closed for annual holidays. [Add to Longdo]
Hirnkoralle {f} (Favia spp.; Favites spp.) [zool.]closed brain coral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 buttoned \buttoned\ adj.
   furnished with buttons or something buttonlike. Opposite of
   {unbuttoned}. [Narrower terms: {botonee, botonnee};
   {button-down}; {closed}]
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Close \Close\ (kl[=o]z), v. t. [imp. & p. p. {Closed}
   (kl[=o]zd); p. pr. & vb. n. {Closing}.] [From OF. & F. clos,
   p. p. of clore to close, fr. L. claudere; akin to G.
   schliessen to shut, and to E. clot, cloister, clavicle,
   conclude, sluice. Cf. {Clause}, n.]
   1. To stop, or fill up, as an opening; to shut; as, to close
    the eyes; to close a door.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring together the parts of; to consolidate; as, to
    close the ranks of an army; -- often used with up.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to an end or period; to conclude; to complete; to
    finish; to end; to consummate; as, to close a bargain; to
    close a course of instruction.
    [1913 Webster]
 
       One frugal supper did our studies close. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To come or gather around; to inclose; to encompass; to
    confine.
    [1913 Webster]
 
       The depth closed me round about.   --Jonah ii. 5.
    [1913 Webster]
 
       But now thou dost thyself immure and close
       In some one corner of a feeble heart. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   {A closed sea}, a sea within the jurisdiction of some
    particular nation, which controls its navigation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 closed \closed\ adj.
   1. having an opening obstructed. [Narrower terms: {blind}]
    Also See: {obstructed}, {sealed}, {shut}, {unopen},
    {closed}. Antonym: {open}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. (Math.) of a curve or surface: having no end points or
    boundary curves; of a set: having members that can be
    produced by a specific operation on other members of the
    same set; of an interval: containing both its endpoints.
    {open}
    [WordNet 1.5]
 
   3. Being in a position to obstruct an opening; -- especially
    of doors. [Narrower terms: {fastened, latched}] Also See:
    {closed}. Antonym: {open}.
 
   Syn: shut, unopen.
     [WordNet 1.5]
 
   4. having skin drawn so as to obstruct the opening; -- used
    of mouth or eyes. Opposite of {open}. he sat quietly with
    closed eyes [Narrower terms: {blinking, winking};
    {compressed, tight}; {squinched, squinting}]
 
   Syn: shut.
     [WordNet 1.5]
 
   5. requiring union membership; -- of a workplace; as, a
    closed shop. [prenominal]
    [WordNet 1.5]
 
   6. closed with shutters.
    [WordNet 1.5]
 
   7. hidden from the public; as, a closed ballot.
    [WordNet 1.5]
 
   8. not open to the general public; as, a closed meeting.
    [WordNet 1.5]
 
   9. unsympathetic; -- of a person's attitude. a closed mind
    unreceptive to new ideas
    [WordNet 1.5]
 
   10. surrounded by walls. a closed porch
 
   Syn: closed in(predicate).
     [WordNet 1.5]
 
   11. made compact by bending or doubling over; as, a closed
     map.
 
   Syn: folded.
     [WordNet 1.5]
 
   12. closed or fastened with or as if with buttons. [Narrower
     terms: {buttoned (vs. unbuttoned)}]
     [WordNet 1.5]
 
   13. not engaged in activity; -- of an organization or
     business establishment. the airport is closed because of
     the weather; the many closed shops and factories made the
     town look deserted
 
   Syn: shut down.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 closed
   adj 1: not open or affording passage or access; "the many closed
       streets made travel difficult"; "our neighbors peeped
       from behind closed curtains" [ant: {open}]
   2: (set theory) of an interval that contains both its endpoints
     [ant: {open}]
   3: not open; "the door slammed shut" [syn: {shut}, {unopen},
     {closed}] [ant: {open}, {unfastened}]
   4: used especially of mouth or eyes; "he sat quietly with closed
     eyes"; "his eyes were shut against the sunlight" [syn:
     {closed}, {shut}] [ant: {open}, {opened}]
   5: requiring union membership; "a closed shop"
   6: with shutters closed
   7: not open to the general public; "a closed meeting"
   8: not having an open mind; "a closed mind unreceptive to new
     ideas" [syn: {closed}, {unsympathetic}]
   9: blocked against entry; "a closed porch" [syn: {closed},
     {closed in(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top