ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*來*

   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -來-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[麥, mài, ㄇㄞˋ] wheat, barley, oats
Radical: Decomposition: 來 (lái ㄌㄞˊ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] Grains 來 ready to be harvested 夂; compare 麦,  Rank: 6,665
[賚, lài, ㄌㄞˋ] to bestow, to confer; surname
Radical: Decomposition: 來 (lái ㄌㄞˊ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 9,035
[來, lái, ㄌㄞˊ] to arrive, to come, to return; in the future, later on
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has just borne fruit; compare 来
[徠, lái, ㄌㄞˊ] to entice, to solicit; to encourage customers to come
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  來 (lái ㄌㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] step
[棶, lái, ㄌㄞˊ] dogwood; Cornus macrophylla
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  來 (lái ㄌㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[淶, lái, ㄌㄞˊ] ripple; brook; a river in Hebei province
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  來 (lái ㄌㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lái, ㄌㄞˊ, / ] to come; to arrive; to come round; ever since; next, #36 [Add to Longdo]
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] beginning or continuing an action; upward movement; stand up, #229 [Add to Longdo]
出来[chū lái, ㄔㄨ ㄌㄞˊ, / ] to come out; to emerge, #313 [Add to Longdo]
以来[yǐ lái, ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since (a previous event), #563 [Add to Longdo]
原来[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] original; former; originally; formerly; at first; so... actually, #577 [Add to Longdo]
来自[lái zì, ㄌㄞˊ ㄗˋ, / ] to come from (a place); From: (in email header), #581 [Add to Longdo]
来说[lái shuō, ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] to interpret a topic (from a certain point of view); now we come to talk about it, ..., #593 [Add to Longdo]
未来[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, / ] future; tomorrow; approaching; coming; pending, #633 [Add to Longdo]
带来[dài lái, ㄉㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] to bring; to bring about; to produce, #652 [Add to Longdo]
越来越[yuè lái yuè, ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ, / ] more and more, #669 [Add to Longdo]
回来[huí lai, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] return; come back, #776 [Add to Longdo]
来到[lái dào, ㄌㄞˊ ㄉㄠˋ, / ] to come; to arrive, #963 [Add to Longdo]
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, / ] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders), #975 [Add to Longdo]
后来[hòu lái, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ, / ] afterwards; later, #1,019 [Add to Longdo]
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, / ] apparently; it seems that; it appears; it seems, #1,097 [Add to Longdo]
过来[guò lái, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ, / ] to come over; to manage; to handle; to be able to take care of; also pr. guo4lai5, #1,147 [Add to Longdo]
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] source (of information etc); origin, #1,255 [Add to Longdo]
本来[běn lái, ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ, / ] original; originally; at first; it goes without saying; of course, #1,473 [Add to Longdo]
近年来[jìn nián lái, ㄐㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] for the past few years, #1,986 [Add to Longdo]
从来[cóng lái, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ, / ] always; at all times; never (if used in negative sentence), #2,046 [Add to Longdo]
上来[shàng lái, ㄕㄤˋ ㄌㄞˊ, / ] to come up; to approach; (verb complement indicating success), #2,405 [Add to Longdo]
将来[jiāng lái, ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ, / ] the future; future, #2,630 [Add to Longdo]
用来[yòng lái, ㄩㄥˋ ㄌㄞˊ, / ] to be used for, #3,006 [Add to Longdo]
看起来[kàn qǐ lái, ㄎㄢˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] (idiom) looks as if (based on what is known so far), #3,099 [Add to Longdo]
到来[dào lái, ㄉㄠˋ ㄌㄞˊ, / ] arrival; advent, #3,175 [Add to Longdo]
进来[jìn lái, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ, / ] to come in, #3,264 [Add to Longdo]
接下来[jiē xià lái, ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ, / ] to accept; to take; next; following, #3,498 [Add to Longdo]
传来[chuán lái, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] to arrive (news), #3,993 [Add to Longdo]
醒来[xǐng lái, ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ, / ] waken, #4,178 [Add to Longdo]
外来[wài lái, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] external; foreign; outside, #4,777 [Add to Longdo]
来临[lái lín, ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] approach; come closer, #5,068 [Add to Longdo]
再来[zài lái, ㄗㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] come again, #5,225 [Add to Longdo]
一来[yī lái, ㄧ ㄌㄞˊ, / ] on one hand,..., #5,278 [Add to Longdo]
多年来[duō nián lái, ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] for the past many years, #5,580 [Add to Longdo]
近来[jìn lái, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ, / ] recently; lately, #6,171 [Add to Longdo]
马来西亚[Mǎ lái xī yà, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Malaysia, #6,190 [Add to Longdo]
赶来[gǎn lái, ㄍㄢˇ ㄌㄞˊ, / ] hurry (here), #6,374 [Add to Longdo]
拿来[ná lái, ㄋㄚˊ ㄌㄞˊ, / ] bring, #6,460 [Add to Longdo]
站起来[zhàn qǐ lai, ㄓㄢˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] to stand up, #6,829 [Add to Longdo]
来不及[lái bu jí, ㄌㄞˊ ㄅㄨ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's not enough time (to do sth); it's too late (to do sth), #6,857 [Add to Longdo]
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, / ] dealings; contacts; to go back and forth, #7,008 [Add to Longdo]
周恩来[Zhōu Ēn lái, ㄓㄡ ㄣ ㄌㄞˊ, / ] Zhou Enlai (1898-1976), Chinese communist leader, Prime Minister 1949-1976, #7,594 [Add to Longdo]
来回[lái huí, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] to make a round trip; return journey; back and forth; to and fro; repeatedly, #7,770 [Add to Longdo]
从来不[cóng lái bù, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ, / ] never, #7,891 [Add to Longdo]
想起来[xiǎng qi lai, ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧ˙ ㄌㄞ˙, / ] to remember; to recall, #8,344 [Add to Longdo]
自来水[zì lái shuǐ, ㄗˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] running water; tap water, #8,500 [Add to Longdo]
几年来[jǐ nián lái, ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] for the past several years, #8,521 [Add to Longdo]
来信[lái xìn, ㄌㄞˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] incoming letter; send a letter here, #8,863 [Add to Longdo]
来得及[lái de jí, ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's still time; able to do sth in time, #9,079 [Add to Longdo]
向来[xiàng lái, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄞˊ, / ] always; all along, #9,541 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
従来農法;從農法(oK)[じゅうらいのうほう, juurainouhou] (n) traditional farming [Add to Longdo]
出来る(P);出る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) [Add to Longdo]
来る(P);る(oK)[くる, kuru] (vk,vi,aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk,vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got here in less than half the time we did... carrying two...[JA] 我らがここへ着いて半時もせぬうちにお前はた. しかも谷底から大の大人をかつぎ, シシ神の森をぬけ出たと... Princess Mononoke (1997)
Rest assured, I shall return![CN] 你放心吧,我會回的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
- Here I am.[CN] - 我了. Grand Hotel (1932)
It was in the body of the giant boar.[JA] いのししの身から出てました. Princess Mononoke (1997)
Leaving them there to die![JA] なにさ, えらそうに. 怪我人を落してやがって. Princess Mononoke (1997)
Come on.[CN] 下 Spiritual Kung Fu (1978)
He's crossing the lake![JA] 今, 船でこっちへる. Princess Mononoke (1997)
We're here to kill the humans and save the forest.[JA] われらは人間を殺し, 森守るためにた. Princess Mononoke (1997)
The boar-Spirit came from far to the west.[JA] かのししは, ははるか西の土地からやってた. Princess Mononoke (1997)
May I?[CN] 我? Homecoming (2011)
Enter![CN] 進! The Archbishop (1983)
King Gunther, Margrave Rüdiger von Bechlarn asks for an audience![CN] 龔特爾國王,自貝赫拉恩的呂狄格侯爵求見! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Come on in.[CN] 進 Wings (1966)
It's good you're back.[JA] よく歸っててくれた. Princess Mononoke (1997)
- I made it.[CN] - 我 Get Up, Stand Up (2013)
The weeps brought by the sea wind age me already[JA] 僕はすっかり... 海風所帶的哭聲 老けこんでしまった 已讓我蒼老許多 Cape No. 7 (2008)
- I'm in.[CN] 我進 G.I. Joe: Retaliation (2013)
here.[CN]  I Saw What I Saw (2009)
Milady![JA] なさい. エボシさま! Princess Mononoke (1997)
Well?[CN]  After School Special (2013)
Stay back![JA] るな? ! Princess Mononoke (1997)
Something bad is coming.[JA] とてもいやなものがる. 何だろう? Princess Mononoke (1997)
Did a young man pass by here?[JA] 少年がひとり訪ねてなかったか? Princess Mononoke (1997)
He's coming this way![JA] どうしよう! ? こっちへるよ. Princess Mononoke (1997)
I shall return![CN] 我會回的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Get down.[CN] 五歲咩? 下 Smells Like Teen Spirit (2011)
OK, let's go.[CN]  Sex and Zen II (1996)
They re back.[JA] またていたか. Princess Mononoke (1997)
Get up...[CN] 起... Dream Home (2010)
There![JA] おった. Princess Mononoke (1997)
We'll be waiting for you.[JA] どうぞ一緒に来てください 請和我們一起同高興吧! 今晚請一起吧! Cape No. 7 (2008)
Come on![CN]  Yoyo (1965)
Hit me.[CN]  RoboCop (2014)
He's coming![JA] るよ, こちへくる. / るぞ? ! Princess Mononoke (1997)
rotting his flesh... making a monster of him.[JA] 深傷の毒に氣にふれ身はくさり, 走り走りる內に呪いを集め, タタリ神になってしまったのだ. Princess Mononoke (1997)
Come on.[CN] 過 Stella (2008)
Do you know the stars we see now are lights reflected from billions of light-years away?[JA] 君は今見ている星の光が 你知道我們現在所看到的星光 数億光年のかなたから放たれてるって 是自幾億光年遠的星球上 知っているかい 所發射過的嗎? Cape No. 7 (2008)
if you wish to know my secret.[JA] 秘密を知りたければなさい. Princess Mononoke (1997)
Lord Attila sends me, O Queen, to ask for your hand on his behalf![CN] 匈奴之王派我前向女王殿下求婚! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You came.[CN] 你 Episode #1.13 (2010)
I came on my own two feet.[JA] nbsp 私は自分でここへた. Princess Mononoke (1997)
Come on[CN]  The Criminals (1976)
The boars are gathering in the forest.[JA] じきにるぞ. Princess Mononoke (1997)
Get up[CN] 起 Kuai le de xiao ji (1990)
Thank you.[CN] - 我動刀 These Arms of Mine (2010)
Through Rüdiger von Bechlarn.[CN] 【匈奴國王埃策爾派遣使者呂狄格 前追求克裏米爾特】 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
- They're here![JA] た! Princess Mononoke (1997)
I have come from far to the east![JA] 東の果てよりこの地へた. Princess Mononoke (1997)
there was a fine village here.[JA] この前た時は, ここにもそれなりの村があったのだが, Princess Mononoke (1997)
As Kriemhild approached, springtime blossomed in the land of the Huns.[CN] 當克裏米爾特到的時候,正值匈奴國春暖花開 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top