ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -及-, *及*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[及, jí, ㄐㄧˊ] to extend; to reach; and; in time
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 198

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, ] and; to reach; up to; in time for, #121 [Add to Longdo]
[yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ, ] as well as; too; and, #254 [Add to Longdo]
[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, / ] in time; promptly; without delay; timely, #1,136 [Add to Longdo]
[jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ, ] and; as well as, #1,601 [Add to Longdo]
[shè jí, ㄕㄜˋ ㄐㄧˊ, ] to involve; to touch upon (a topic), #1,779 [Add to Longdo]
[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] widespread; popular; universal; ubiquitous; pervasive, #4,524 [Add to Longdo]
[bù jí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ, ] not as good as; inferior to; find it too late, #5,331 [Add to Longdo]
[Āi jí, ㄞ ㄐㄧˊ, ] Egypt, #5,869 [Add to Longdo]
来不[lái bu jí, ㄌㄞˊ ㄅㄨ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's not enough time (to do sth); it's too late (to do sth), #6,857 [Add to Longdo]
[tí jí, ㄊㄧˊ ㄐㄧˊ, ] to mention; to raise (a subject); to bring to sb's attention, #9,023 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ぼす[およぼす, oyobosu] Thai: มีผลกระทบถึง

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばず乍ら[およばずながら, oyobazunagara] (adv) to the best of my ability, poor though it be [Add to Longdo]
ばない[およばない, oyobanai] (exp) (1) unnecessary; (2) unattainable [Add to Longdo]
[および, oyobi] (conj) and; as well as; (P) [Add to Longdo]
びもつかない[およびもつかない, oyobimotsukanai] (exp) (See びもつかぬ) far beyond one's power; not at all equal; no match for [Add to Longdo]
びもつかぬ;びも付かぬ[およびもつかぬ, oyobimotsukanu] (exp) (See びもつかない) far beyond one's power; not at all equal; no match for [Add to Longdo]
び腰[およびごし, oyobigoshi] (n) bent back; indecisive attitude [Add to Longdo]
び難い[およびがたい, oyobigatai] (adj-i) hard to attain to [Add to Longdo]
[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪にぶ) to commit (a crime); (5) (See ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P) [Add to Longdo]
ぼす[およぼす, oyobosu] (v5s,vt) to exert; to cause; to exercise; (P) [Add to Longdo]
[きゅうだい, kyuudai] (n,vs,adj-no) passing an examination [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年にぶつらかったガンの治療期間中、彼は何とか弱音をはかず毅然とした態度を崩さなかった。
You don't have to cancel your vacation.あえて休暇を取りやめるにはばない。
You need not take the trouble to go.あえて行くにばない。
Little did I dream of doing you any harm.あなたに被害をぼそうなどとは夢にも思いませんでした。
Your advice will have no effect on them.あなたのアドバイスは彼らに何の影響もぼさなかった。
I daresay your advice will have its effect on them.あなたの忠告は彼らに影響をぼすでしょう。
You do not have to take your umbrella with you.あなたは傘を持っていくにはびません。
Perhaps it is only in childhood that books have any deep influence on our lives.おそらく、書物がわれわれの人生に対して深い影響をぼすのは子供時代だけであろう。
The destruction of the ozone layer affects the environment.オゾン層の破壊は環境に影響をぼす。
Don't refer to this matter again, please.お願いだから、二度とこの件については言しないで。
Don't mention it.お礼にはびません。
Here the authors touch on the central methodological issue.ここにおいて、著者たちは方法論の中心的な問題に言している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Avenge thy dead, Huns, and the royal child![CN] 匈奴人,一定要為死去人以你們的王子報仇雪恨啊! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Consciously it lacked the power to operate the great machine.. .[JA] 巨大な機械を完璧に 制御する力にはばなかった・・ Forbidden Planet (1956)
Now you propose yet another dirt-banked terminus dam with slopes of 21/2 to 1,[JA] そんな極めて弱い地質の 勾配が1/20から2に Chinatown (1974)
And so I bind in faith -[CN] 現在我衷心地將貝赫拉恩以勃艮第兩國結為同盟 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
. ..with a prospecting party of scientists. Our mission is to search for survivors.[JA] 我々の今回の任務は、科学者と共に、 生存者の捜索び星の探査だ Forbidden Planet (1956)
I made it here in time!"[CN] 我时地赶到了!" The Phantom Carriage (1921)
Outside of the range of my daughter's influence, it's still a deadly wild beast.[JA] 娘の力のぶ範囲内ではそうだが それ以外では獰猛な野獣だ Forbidden Planet (1956)
Here was 700 miles of hidden highways... ideal for the use of someone who needed to hurry from place to place... without being seen.[JA] 700マイルにもぶ 秘密の幹線道路なのだ... 場所から場所へと 素早く移動でき... 人に見られることもない He Walked by Night (1948)
No good. Too sluggish.[JA] そんな発想ではね 便所の落書きにもばない Stalker (1979)
Reconstruction and synchronisation:[CN] 本片內容以字幕僅供學習交流,嚴禁用於商業途徑 中文字幕校譯: yourtear@TLF Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Maybe we should send someone else. - No no, never mind.[JA] 誰か他に送った方がいいのでは ー いや、それにはばん The Wing or The Thigh? (1976)
There are days and days of routine, of tedious probing... of tireless searching... fruitless days, days when nothing goes right... when it seems as if no one could ever think his way... through the maze of baffling trails a criminal leaves.[JA] 何日にもぶ繰り返しや 地道な検証... 絶え間ない捜査... 成果のなき 失敗の連続の日々なのだ He Walked by Night (1948)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[および, oyobi] -und, sowohl...als_auch [Add to Longdo]
[およぶ, oyobu] erreichen, reichen_bis, sich_erstrecken, ebenbuertig_sein [Add to Longdo]
ぼす[およぼす, oyobosu] ausueben [Add to Longdo]
第点[きゅうだいてん, kyuudaiten] Versetzungszensur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top