ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อัตรา*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อัตรา, -อัตรา-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตรา(n) rank, See also: position, Syn. ตำแหน่ง, Example: จังหวัดชัยภูมิมีอัตรานายตำรวจเพียงผู้บังคับกอง 1 นาย กับผู้บังคับหมวดอีก 2 นาย
อัตรา(n) rate, See also: ratio, tariff, scale, schedule, Syn. เกณฑ์, ระดับ, Example: รัฐบาลอนุมัติให้เงินชดเชยผู้ส่งออกไก่เนื้อในอัตรา 684 บาท/ตัน, Thai Definition: ระดับที่กำหนดไว้, จำนวนที่จำกัดไว้ตามเกณฑ์
อัตราขยาย(n) expansion ratio, See also: expansion rate, increasing rate, Example: ปี 2539 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มชะลอตัวลง โดยมีอัตราขยายตัวเพียงร้อยละ 6.4 เท่านั้น
อัตราภาษี(n) tax rate, See also: tariff, Example: รัฐบาลเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสุราที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยจัดเก็บตามราคา และเพิ่มอัตราภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
อัตราส่วน(n) ratio, See also: rate, percentage, Example: พลังงานจากอาหารที่เด็กควรได้รับควรจะมีอัตราส่วนตามน้ำหนักตัว, Thai Definition: เกณฑ์เปรียบเทียบ
อัตราเร็ว(n) speed, Syn. อัตราความเร็ว, Thai Definition: อัตราการเคลื่อนที่ของวัตถุต่อหนึ่งหน่วยเวลาโดยไม่คำนึงถึงทิศทางของการเคลื่อนที่
เต็มอัตรา(adv) at full speed, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้งานฮาร์ดดิสก์ของคุณได้อย่างเต็มอัตรา, Thai Definition: เต็มขนาดที่กำหนดไว้, เต็มตามกำหนด
เต็มอัตรา(v) (job) be full, See also: be at full quota/strength, Example: เมื่อคนประจำกองเต็มอัตรา โต๋จึงได้งานในฐานะฟรีแลนซ์รับเขียนภาพประกอบให้นิตยสารดิฉัน, Thai Definition: เต็มขนาดที่กำหนดไว้, เต็มตามกำหนด
อัตราชีพจร(n) pulse rate, See also: pulse, Syn. อัตราการเต้นของหัวใจ, Example: การออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพดีนั้น ต้องกระทำแต่พอเหมาะ โดยต้องสังเกตอาการเหนื่อย และอัตราชีพจรด้วย
อัตราการตาย(n) death rate
อัตราร้อยละ(n) percentage, See also: percent, Syn. ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์, Example: ในช่วงปี 2538 ภาวะการจ้างงานสูงมาก มีจำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพียง 549, 300 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.7 เท่านั้น
อัตราเสี่ยง(n) risk level, Example: การหยดน้ำมันมะกอกลงไปในอาหารแทนน้ำมันพืช สามารถลดอัตราการเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้ถึง 50%
อัตราการเกิด(n) birth rate
อัตราค่าจ้าง(n) wage rate, See also: wage, Syn. อัตราจ้าง, Example: ทบวงมหาวิทยาลัยรับสมัครนักการภารโรง อัตราค่าจ้างเดือนละ 4, 100 บาท จำนวน 2 อัตรา
เต็มอัตราศึก(adv) with all one's strength or might, Syn. เต็มกำลัง, เต็มความสามารถ, สุดความสามารถ, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้งานฮาร์ดดิสก์ของคุณได้อย่างเต็มอัตราศึก, Thai Definition: เต็มตามกำลังที่เตรียมไว้ทำการ
อัตราความเร็ว(n) speed
อัตราดอกเบี้ย(n) interest rate, Syn. อัตราค่าดอกเบี้ย, Example: อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ฝากทั่วไปและนิติบุคคลจะปรับตัวลดลงอีกครั้ง, Thai Definition: อัตราตายตัวของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายสำหรับเงินที่กู้มาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
อัตราเงินเดือน(n) rate of salary
อัตราแลกเปลี่ยน(n) exchange rate, See also: rate of exchange, Example: นักลงทุนต่างชาติหมดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทย เพราะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนของไทยอยู่ในระดับที่แข็งเกินไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต็มอัตราว. เต็มขนาดที่กำหนดไว้, เต็มตามกำหนด.
เต็มอัตราศึกว. เต็มตามกำลังที่จะทำสงคราม.
เป็นอัตราว. เป็นปรกติ, เป็นประจำ, เช่น ขยันเป็นอัตรา ขี้เกียจเป็นอัตรา.
พิกัดอัตราศุลกากรน. กำหนดอัตราเพื่อคำนวณเงินอากรที่เรียกเก็บจากของที่ส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักร เรียกว่า อากรขาออก หรือของที่นำหรือพาเข้ามาในราชอาณาจักร เรียกว่า อากรขาเข้า.
อยู่อัตราว. เป็นปรกติ, เป็นประจำ, เช่น ให้เพิ่มพูนปรนนิบัติอยู่อัตรา (กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ ร. ๓), (ปาก) เป็นอัตรา.
อัตรา(อัดตฺรา) น. ระดับที่กำหนดไว้, จำนวนที่จำกัดไว้ตามเกณฑ์, เช่น อัตราภาษี อัตราเร็ว.
อัตรา(อัดตฺรา) ว. เป็นประจำตามกำหนด, สมํ่าเสมอ, เป็นนิจ, เช่น แล้วให้เทศนาอัตราไป (กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ ร. ๓).
อัตราเร็วน. อัตราการเคลื่อนที่ของวัตถุต่อหนึ่งหน่วยเวลาโดยไม่คำนึงถึงทิศทางของการเคลื่อนที่.
อัตราส่วนน. เกณฑ์เปรียบเทียบปริมาณของของอย่างเดียวกันหรือต่างกัน เพื่อจะได้ทราบว่าปริมาณแรกเป็นเศษส่วนเท่าใดของปริมาณหลัง เช่น อัตราส่วนของนายแพทย์ ๑ คน ต่อประชาชน ๒๕๐ คน อัตราส่วนของนักศึกษา ๑ คน ต่อหนังสือในห้องสมุด ๕ เล่ม
อัตราส่วนการเปรียบเทียบปริมาณที่เป็นของอย่างเดียวกัน เพื่อให้ทราบว่าปริมาณแรกเป็นกี่เท่าของปริมาณหลัง หรือเป็นเศษส่วนเท่าใดของปริมาณหลัง เช่น จำนวนผู้ใช้หนังสือในห้องสมุดกับจำนวนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดบางแห่งคิดเป็นอัตราส่วน ๑๐๐ : ๑ ครูกับนักเรียนควรจะมีอัตราส่วนไม่เกิน ๑ : ๔๐.
กบเต้นน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น สมัยอยุธยาใช้ขับร้องและบรรเลงตอนโศกเศร้า ต่อมามีผู้นำไปทำเป็นเพลงเถา.
กระชุก ๓น. อัตราตวงของโบราณ มีพิกัดเท่ากับ ๕ สัด, และ ๔ กระชุก เป็น ๑ ตะลอง.
กระเชออัตราตวงของโบราณ มีพิกัดเท่ากับ ๕ ทะนาน, และ ๕ กระเชอ เป็น ๑ สัด.
กระต่ายชมจันทร์ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น สมัยอยุธยา.
กระต่ายเต้นน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้นและชั้นเดียว เป็นเพลงเร็ว หน้าทับสองไม้ ใช้ในการแสดงละครและลิเก
กระแตไต่ไม้ ๑ชื่อเพลงโหมโรงเสภา เดิมเป็นเพลงไทยภาคเหนือสำเนียงลาว ต่อมามีผู้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา ๓ ชั้น โดยใช้ชื่อเดิม.
กระทายเครื่องตวง ใช้ตวงข้าวสมัยโบราณ ๒ กระทาย เป็น ๑ กระบุง มีอัตราเท่ากับครึ่งถัง หรือ ๑๐ ลิตร. ก. กระทกของเอากากออก.
กระบอก ๔น. ชื่อเพลงไทย อัตราชั้นเดียว สมัยอยุธยา มี ๔ เพลง คือ เพลงกระบอก เพลงกระบอกเงิน เพลงกระบอกทอง และเพลงกระบอกนาก.
กระบี่ลีลาน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น สมัยอยุธยา
กระบี่ลีลาชื่อหน้าทับเพลงกลองแขกแบบหนึ่ง ใช้บรรเลงในการรำไหว้ครูกระบี่กระบอง หรือใช้ในการขับร้อง มีทั้งที่เป็นอัตรา ๒ ชั้น และเพลงเถา.
กระเพาะภาชนะสานสำหรับตวงข้าว มีอัตราจุ ๔ กระผีก.
กระเรียนทองน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น, ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา, กาเรียนทอง ก็ว่า.
กระเรียนร้องน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น, กาเรียนร้อง ก็ว่า.
กระเรียนร้องตัวผู้น. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น.
กระเรียนร้องตัวเมียน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น.
กรัม(กฺรำ) น. หน่วยมาตราชั่งนํ้าหนัก ตามมาตราเมตริก มีอัตรา = ๑๐๐ เซนติกรัม หรือ ๑ ใน ๑, ๐๐๐ แห่งกิโลกรัม, อักษรย่อว่า ก.
กวางทองน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น
กัลยาณมิตร(กันละยานะมิด) น. ชื่อเพลงไทยประเภทโหมโรงเสภา อัตรา ๓ ชั้น แต่งขึ้นจากเพลงหน้าพาทย์ชื่อชำนาญ.
การเวก ๔(การะ-) น. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น มีด้วยกันหลายเพลง เช่น เพลงการเวกตัวผู้หรือการเวกเล็ก เพลงการเวกตัวเมียหรือการเวกใหญ่.
กาเรียนทองน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น, ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา, กระเรียนทอง ก็ว่า.
กาเรียนร้องน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น, กระเรียนร้อง ก็ว่า.
กาเรียนร่อนน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น.
กำลังม้าน. หน่วยวัดกำลังหรืออัตราของการทำงาน โดยกำหนดว่า ๑ กำลังม้า คือ อัตราของการทำงานได้ ๕๕๐ ฟุตปอนด์ต่อวินาที ๑ กำลังม้า มีค่าเท่ากับ ๗๔๕.๗ วัตต์, แรงม้า ก็ว่า.
กำลัง ๒จํานวนงานที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทําได้โดยสมํ่าเสมอในหนึ่งหน่วยเวลา เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ คือ กำลัง = <img src="picture/3143_3.png">, อัตราของการทํางาน ก็เรียก; ขนาดของของกลมที่วัดโดยรอบ เช่น ช้างมีกําลัง (วัดรอบอก) เท่านั้นนิ้ว เท่านี้นิ้ว ไม้มีกําลัง (วัดรอบลําต้น) เท่านั้นนิ้ว เท่านี้นิ้ว.
กินนรรำชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับสองไม้
เกวียนหลวงน. มาตราตวงตามแบบราชการ มีอัตราเท่ากับ ๒, ๐๐๐ ลิตร หรือ ๒ กิโลลิตร, อักษรย่อว่า กว.
เกียร์ส่วนหนึ่งของรถยนต์ เรือยนต์ เป็นต้น ต่อจากคลัตช์ ทำหน้าที่เปลี่ยนอัตราส่วนการทดรอบระหว่างเครื่องยนต์กับล้อ, เขียนเป็น เกีย ก็มี.
ขนาด ๑อัตรา, เกณฑ์ที่กำหนดไว้, เช่น ดีถึงขนาด เกินขนาด ไม่ได้ขนาด.
ขยาย(ขะหฺยาย) น. การนำทำนองเพลงของเดิมมาขยายขึ้น ๑ เท่าตัวโดยยึด (เพิ่ม) ลูกตกเดิมเป็นหลัก เช่น อัตรา ๒ ชั้น ขยายขึ้นเป็นอัตรา ๓ ชั้น.
ขวัญเมือง ๒น. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงโหมโรง อัตรา ๓ ชั้น หน้าทับปรบไก่.
ขวัญอ่อน ๒น. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่ เดิมเรียก จีนขวัญอ่อน.
ขะแมร์กอฮอมน. ชื่อเพลงไทยสำเนียงเขมร อัตรา ๓ ชั้น หน้าทับปรบไก่ แต่งขยายจากเพลงเขมรแดง อัตรา ๒ ชั้น นิยมบรรเลงต่อกันเป็นเพลงชุด เรียกว่า สามขะแมร์ ซึ่งประกอบด้วย เพลงขะแมร์กอฮอม เพลงขะแมร์ซอ และเพลงขะแมร์ธม.
ขะแมร์ซอน. ชื่อเพลงไทยสำเนียงเขมร อัตรา ๓ ชั้น หน้าทับปรบไก่ แต่งขยายจากเพลงเขมรขาว อัตรา ๒ ชั้น นิยมบรรเลงต่อกันเป็นเพลงชุด เรียกว่า สามขะแมร์ ซึ่งประกอบด้วย เพลงขะแมร์กอฮอม เพลงขะแมร์ซอ และเพลงขะแมร์ธม.
ขะแมร์ธมน. ชื่อเพลงไทยสำเนียงเขมร อัตรา ๓ ชั้น หน้าทับปรบไก่ แต่งขยายจากเพลงเขมรใหญ่ อัตรา ๒ ชั้น นิยมบรรเลงต่อกันเป็นเพลงชุด เรียกว่า สามขะแมร์ ซึ่งประกอบด้วย เพลงขะแมร์กอฮอม เพลงขะแมร์ซอ และเพลงขะแมร์ธม.
ขับนกน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับสองไม้.
ขับไม้บัณเฑาะว์น. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น
ขับไม้บัณเฑาะว์ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงโหมโรง อัตรา ๓ ชั้น.
ขึ้นพลับพลาน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่, สามไม้นอก หรือ ขึ้นพลับพลานอก ก็เรียก.
ขึ้นพลับพลากลางน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่, สามไม้กลาง ก็เรียก.
ขึ้นพลับพลาในน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่, สามไม้ใน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parasite rateอัตราปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period rateอัตราตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
protective tariffพิกัดอัตราภาษีเพื่อคุ้มครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protective tariffพิกัดอัตราคุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preferential tariffพิกัดอัตราอนุเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium rateอัตราเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paroxysmal tachycardiaอัตราหัวใจเต้นเร็วชั่วขณะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parity progression ratioอัตราส่วนก้าวหน้าของภาวะเคยคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parity-specific birth rateอัตราเกิดจำเพาะอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parity-specific fertility rateอัตราเจริญพันธุ์จำเพาะอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
peak rateอัตราสูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
period gross reproduction rateอัตราเกิดทดแทนรวมตามช่วงเวลา, อัตราสืบแทนพันธุ์รวมตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
provisional rateอัตราชั่วคราว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternal reproduction rateอัตราเกิดทดแทนเพศพ่อ, อัตราสืบแทนพันธุ์เพศพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perinatal mortality rateอัตราภาวะการตายปริชาตะ (อัตราภาวะการตายของทารกก่อนคลอดหรือแรกเกิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perinatal mortality ratioอัตราส่วนภาวะการตายปริชาตะ (อัตราส่วนภาวะการตายของทารกก่อนคลอดหรือแรกเกิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
power-speed curveเส้นโค้งกำลัง-อัตราเร็ว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
prospective ratingการกำหนดอัตราตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentageอัตราร้อยละ, อัตราส่วนร้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
percentageอัตราร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentage adjustmentsการปรับอัตราร้อยละ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulse rateอัตราชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-infantile child death rateอัตราตายของเด็กหลังวัยทารก (ระหว่าง ๑-๔ ปี) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
progressive taxภาษีอัตราก้าวหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive taxationการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prevalence rateอัตราความชุกของโรค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
late foetal mortality rateอัตราภาวะการตายของทารกในครรภ์ระยะหลัง (ภายหลังสัปดาห์ที่ ๒๘) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
late foetal mortality ratioอัตราส่วนภาวะการตายของทารกในครรภ์ระยะหลัง (ภายหลังสัปดาห์ที่ ๒๘) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
leakage rateอัตราการรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
life table death rateอัตราตายตามตารางชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
life table survival ratio methodวิธีคิดจากอัตราส่วนรอดชีพจากตารางชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lifetime abortion rateอัตราทำแท้งชั่วชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy ratioอัตราส่วนการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
local speed ratioอัตราส่วนของอัตราเร็วเฉพาะที่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
legitimate birth rateอัตราเกิดชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
loss ratioอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour force participation ratioอัตราส่วนการทำงาน (ของประชากร), อัตราส่วนการเข้าร่วมในกำลังแรง [ ดู activity ratio ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lift drag ratioอัตราส่วนแรงยกต่อแรงต้าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
limit, taxอัตราภาษีสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
level premiumเบี้ยประกันภัยอัตราคงที่ มีความหมายเหมือนกับ level rate [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
level rateเบี้ยประกันอัตราคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue tariffพิกัดอัตราสรรพากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
respiration rateอัตราหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex tachycardiaอัตราหัวใจเต้นเร็วเหตุรีเฟล็กซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, minimumอัตราขั้นต่ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, morbidity; rate, sicknessอัตราเป็นโรค [ มีความหมายเหมือนกับ morbidity ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, mortality; rate, deathอัตราตาย [ มีความหมายเหมือนกับ mortality ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, parasiteอัตราปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, pulseอัตราชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flow meterมาตรอัตราการไหล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Barrel per Dayอัตราการผลิตน้ำมันที่ผลิตได้ต่อวัน (ความหมายในแง่การผลิต) [ปิโตรเลี่ยม]
Recovery Factorค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้, ค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้ต่อปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่ง [ปิโตรเลี่ยม]
Rate of Penetrationอัตราเร็วในการเจาะ, อัตราเร็วในการเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Time of Useอัตราค่าไฟฟ้าแบบช่วงเวลาการใช้, อัตราค่าไฟฟ้าแบบช่วงเวลาการใช้, Example: การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามต้นทุน การผลิตกระแสไฟฟ้าที่แท้จริงในช่วงเวลาของแต่ละวัน กล่าวคือ ในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง ระหว่างเวลา 9.00 - 22.00 น. โรงไฟฟ้าทุกโรงจะต้องเดินเครื่องเต็มท ี่และใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาแพงผลิตไฟฟ้า เช่น น้ำมันเตา ขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าต่ำ ระหว่างเวลา 22.00 - 9.00 น. โรงไฟฟ้าจะหยุดเดินเครื่องที่มีต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงนี้ต่ำ ค่าไฟฟ้าช่วงนี้จึงมีราคาถูกลงตามไปด้วย ดังนั้นการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ TOU ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกเวลาใช้ไฟฟ้าได้ตามราคาต้นทุน เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของตนเอง โดยหากผู้ใช้ไฟหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา 9.00 - 22.00 น. ก็จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าของครอบครัว และจะส่งผลให้ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศลดลงได้ จะส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ พลังงานของประเทศโดยรวม [ปิโตรเลี่ยม]
Ftค่าไฟฟ้าผันแปร, ค่าไฟฟ้าผันแปร เป็นค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ, Example: ค่าไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจากค่าไฟฟ้าฐาน อันเนื่องมาจากต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าควบคุมไม่ได้ เช่น ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในค่าไฟฟ้าฐาน (ค่าไฟฟ้าฐาน เป็นโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศ ซึ่งแยกตามกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ โดยค่าไฟฟ้าฐานสะท้อนถึงต้นทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า ค่าระบบสายส่งไฟฟ้า ค่าระบบสายจำหน่ายไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าผลิตพลังงานไฟฟ้า ภายใต้สมมุติฐานความต้องการใช้ไฟฟ้า อัตราแลกเปลี่ยน ราคาเชื้อเพลิงระดับหนึ่ง) [ปิโตรเลี่ยม]
Light Wellหลุมที่มีอัตราการผลิตต่ำ [ปิโตรเลี่ยม]
Accumulation rateอัตราการสะสม [เศรษฐศาสตร์]
Exchange rateอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Fixed rate bondพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่ [เศรษฐศาสตร์]
Floating rate participationการร่วมให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว [เศรษฐศาสตร์]
Gearing ratio (financial)อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Growth rateอัตราการเติบโต [เศรษฐศาสตร์]
Air freight rateอัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ [เศรษฐศาสตร์]
Debt-equity ratioอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน [เศรษฐศาสตร์]
Differential interest rateอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกัน [เศรษฐศาสตร์]
Discount rateอัตราส่วนลด [เศรษฐศาสตร์]
Bank rateอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Capital-labour ratioอัตราส่วนทุนต่อแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
Capital-output raionอัตราส่วนทุนต่อผลผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Circular velocity of moneyอัตราความเร็วในการหมุนเวียนของเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Multiple currency practiceอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหลายสกุล [เศรษฐศาสตร์]
Negative interest rateอัตราดอกเบี้ยติดลบ [เศรษฐศาสตร์]
Nontariff trade barrierสิ่งกีดกั้นการค้าที่มิใช่พิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Equity-loan target ratioเป้าหมายอัตราส่วนของทุนต่อเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Shadow exchange rateอัตราแลกเปลี่ยนที่ควรจะเป็น [เศรษฐศาสตร์]
Tariffพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariff nomenclatureรายชื่อสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariff preferenceสิทธิพิเศษทางพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariff protectionการคุ้มครองด้วยพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariff reclassificationการจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Term of tradeอัตราการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Variable rate bondพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยผันแปร [เศรษฐศาสตร์]
Aspect ratioอัตรากว้างยาว, Example: เป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Action levelระดับต้องปฏิบัติ, ระดับอัตราปริมาณรังสี หรือ ความเข้มข้น<em>กัมมันตภาพ</em> ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขหรือป้องกันทันที เพื่อไม่ให้บุคคลได้รับรังสีแบบเรื้อรัง หรือกรณีฉุกเฉิน [นิวเคลียร์]
Atomic massมวลเชิงอะตอม, อัตราส่วนของมวลเฉลี่ยต่ออะตอมของธาตุใด ๆ ต่อ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม แต่เดิมใช้คำว่าน้ำหนักเชิงอะตอม (atomic weight, A) เช่น มวลเชิงอะตอมของคลอรีน เท่ากับ 35.5 หมายถึง คลอรีน 1 อะตอม หนักเป็น 35.5 เท่าของ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม, Example: [นิวเคลียร์]
Carbon-14คาร์บอน-14, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุคาร์บอน มีครึ่งชีวิต 5, 730 ปี เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลก โดยอนุภาคนิวตรอนที่เกิดมาจากรังสีคอสมิกไปชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจนเกิดเป็นคาร์บอน-14 และถูกออกซิไดส์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วงจรของสิ่งมีชีวิต หลังจากสิ่งมีชีวิตตายไป จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีก คาร์บอน-14 ที่มีอยู่ก็จะสลายลดลงด้วยอัตราที่สามารถทราบได้ จึงใช้ในการคำนวณอายุซากสิ่งมีชีวิตและวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ (ดู Radiocarbon dating ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Control rodแท่งควบคุม, อุปกรณ์ควบคุมกำลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีลักษณะเป็นแท่ง แผ่น หรือท่อ ประกอบด้วยสารดูดกลืนนิวตรอน เช่น แฮฟเนียม โบรอน อุปกรณ์นี้อยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และสามารถปรับการเคลื่อนที่เข้าหรือออกเพื่อลดหรือเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์, Example: [นิวเคลียร์]
Counterเครื่องนับรังสี, อุปกรณ์ตรวจหาการแผ่รังสี หรือเครื่องสำรวจรังสี ซึ่งตรวจหาและวัดการแผ่รังสี จากการแตกตัวเป็นไอออน โดยแสดงเป็นผลรวมสะสม หรืออัตราการแผ่รังสี [นิวเคลียร์]
Criticalityภาวะวิกฤต, ภาวะที่ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียสสามารถสืบเนื่องอยู่ได้ โดยอัตราการเกิดนิวตรอนจากปฏิกิริยาเท่ากับอัตราการสูญเสียนิวตรอน [นิวเคลียร์]
curie, Ciคูรี, หน่วยเดิมที่ใช้วัดกัมมันตภาพ 1 คูรี หมายถึง การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 3.7 x 10<sup>10</sup> ครั้งต่อวินาที ซึ่งมาจากอัตราการสลายโดยประมาณของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม หน่วยคูรีตั้งขึ้นตามชื่อของแมรี และปีแอร์ คูรี ผู้ค้นพบธาตุเรเดียม เมื่อ พ.ศ. 2441 ปัจจุบันใช้หน่วยเป็น เบ็กเคอเรล แทน โดย 1 คูรี เท่ากับ 3.7 x 10<sup>10</sup> เบ็กเคอเรล [นิวเคลียร์]
Dose rateอัตราปริมาณรังสี, ปริมาณรังสีชนิดก่อไอออนต่อหนึ่งหน่วยเวลา เช่น เรมต่อชั่วโมง ซีเวิร์ตต่อชั่วโมง [นิวเคลียร์]
Source monitoringการเฝ้าสังเกตต้นกำเนิดรังสี, การตรวจติดตามกัมมันตภาพที่ปลดปล่อยจากวัสดุกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม หรืออัตราปริมาณรังสีจากต้นกำเนิดรังสีในสถานปฏิบัติการ, Example: [นิวเคลียร์]
Radiochemical purityความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี, ความบริสุทธิ์ของสารประกอบกัมมันตรังสี ซึ่งมีสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการ โดยคำนวณจากสัดส่วนกัมมันตภาพของสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการต่อกัมมันตภาพของสารประกอบกัมมันตรังสีทั้งหมด <br>ความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี ใช้เป็นค่ากำหนดคุณภาพของสารเภสัชรังสีซึ่งมีสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ เจือปนอยู่น้อยที่สุด ตามมาตรฐานเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopoeia, USP) เภสัชตำรับอังกฤษ (British Pharmacopoeia, BP) และ เภสัชตำรับยุโรป (European Pharmacopoeia, EP) เช่น ในการผลิตสารไอโอดีน-131 (<sup>131I</sup>) ตามเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกาต้องมีอัตราส่วนของสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปโซเดียมไอโอไดด์ (Na<sup>131</sup>I) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 และสารประกอบกัมมันตรังสีที่มีธาตุไอโอดีนอยู่ในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 5</br> [นิวเคลียร์]
Oxygen enhancement ratioอัตราส่วนการเสริมผลของออกซิเจน, โออีอาร์, อัตราส่วนเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่มีผลต่อเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตเมื่อไม่มีและมีออกซิเจน ที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน <br> OER = ปริมาณรังสีเมื่อไม่มีออกซิเจน / ปริมาณรังสีเมื่อมีออกซิเจน </br> <br>(ดู radiosensitizer ประกอบ)</br>, Example: [นิวเคลียร์]
Mutation rateอัตราการกลายพันธุ์, จำนวนการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นต่อยีนต่อหน่วยเวลา [นิวเคลียร์]
Multiplication factor, kตัวประกอบพหุคูณ, อัตราส่วนของจำนวนนิวตรอนในรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่เกิดในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต่อจำนวนนิวตรอนที่เกิดในรุ่นก่อนหน้ารุ่นนั้น <br>(ดู effective multiplication factor ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Mass spectrometerสเปกโทรมิเตอร์มวล, อุปกรณ์สำหรับตรวจหาและวิเคราะห์ไอโซโทป ที่สามารถแยกนิวเคลียสที่มีอัตราส่วนประจุต่อมวลที่แตกต่างกันออกจากกันได้ โดยการผ่านนิวเคลียสเหล่านั้นไปในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก คำนี้มีความหมายเหมือน mass spectrograph, Example: [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we slip back through time at this rate, very soon we'll all disappear up our own existence.เราลื่นหลังผ่านช่วงเวลาที่อัตรานี้ เร็ว ๆ นี้เราจะหายไปทั้งหมด ขึ้นดำรงอยู่ของเราเอง Yellow Submarine (1968)
Car's got a lot of pick-up.รถยนต์มีอัตราความเร่งมาก The Blues Brothers (1980)
-They are increasing. -At what rate?มันจะเพิ่มขึ้น ในอัตราอะไร? 2010: The Year We Make Contact (1984)
I know about options, lot assemblies...- ผมรู้เรื่องทางเลือกครับ - อัตราดอกเบี้ยจะพุ่งขึ้นอีก *batteries not included (1987)
We have rations for threeตอนนี้มีอัตราส่วนสาม 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
- All on computers?แต่ว่า อัตราความชื่นชอบ Big (1988)
Everybody, move! Right flank! Right flank!ย้ายไปทางปีกขวาแล้วถล่มเต็มอัตรา Casualties of War (1989)
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล The Russia House (1990)
We don't have the margin.เราไม่ได้มีอัตรากำไรขั้นต้น The Russia House (1990)
I get extra food here.อยู่ที่นี่ฉันได้อัตราพิเศษแล้ว Schindler's List (1993)
You might even make money at it. [ Madritsch ] I don't know.คนงานของคุณเกินอัตรา Schindler's List (1993)
Paul, the son-of-a-bitch pilot wants to renegotiate his rate.พอลลูกชายของ-เลวนักบิน ต้องการที่จะเจรจาอัตราของเขา Dante's Peak (1997)
Do you know what the odds are against winning the lottery?ฌอน นายรู้ไหมอัตราส่วน คนถูกล็อตเตอรี่มีเท่าไหร่ Good Will Hunting (1997)
The Greek symbol for the golden ratio, the golden spiral.เป็นสัญญลักษณ์กรีก แทนค่าอัตราส่วนทอง เกลียวก้นหอยทอง Pi (1998)
When it's squared, it leaves a smaller golden rectangle behind, with the same unique ratio.เมื่อตัดรูปจตุรัสออกมา ที่เหลืออยู่จะเป็น สี่เหลี่ยมมุมฉากทองที่เล็กลง โดยมีอัตราส่วนเท่าเดิม Pi (1998)
You wake up at SeaTac.อัตราการอยู่รอด ของทุกคนเหลือแค่0 Fight Club (1999)
With deregulation privatization free trade what we're seeing is yet another enclosure and if you like private taking of the commons.ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การลดข้อบังคับ การแปรรูป การค้าเสรี (เอเลน เบอร์นาร์ด ผู้อำนวยการบริหาร โครงการสหภาพแรงงาน, ฮาร์วาร์ด) ทั้งหมดนี้คือการล้อมเขตที่ดินในอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า การยึดสมบัติส่วนรวมมาเป็นของส่วนบุคคล The Corporation (2003)
Take it straight into their teeth.ถล่มมันให้เต็มอัตราศึก The Chronicles of Riddick (2004)
And her powers, both physical and mental are developing at a geometric rate.และพลังของเธอ ทั้งทางกายภาพ และ ทางจิต กำลังพัฒนา ที่อัตราเรขาคณิต Resident Evil: Apocalypse (2004)
At the rate we're burning fossil fuels and polluting the environment...อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง และทำลายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้... The Day After Tomorrow (2004)
I knew it. The-the-the drag-and-lift ratio. This is brilliant.อัตราลดแรงลมต้าน เครื่องนี้สุดยอด! Around the World in 80 Days (2004)
No, Should be five to one, Five-to-one ratio, ไม่สิ ควรจะเป็น 5 ต่อ 1 อัตราส่วน 5 ต่อ 1 Shall We Dance (2004)
I know all the sociological reasons why per capita eight times more black men are incarcerated than white men.ผมรู้เหตุผลทางสังคมว่า ทำไมอัตรา การถูกจำคุกของคนดำถึงสูงกว่าคนขาว 8 เท่า Crash (2004)
Time, distance, and velocityเวลา ระยะทางและอัตราเร่ง Spygirl (2004)
They use a ratio of platinum and palladium.ในนี้ใช้อัตราส่วนระหว่างแพลทินัมกับแพลเลเดียม Primer (2004)
I've never considered myself claustrophobic... but I started sweating and I couldn't find the right flow rate on the tank... and I was breathing differently than I was when I was testing it on the outside.ฉันเริ่มเหงื่อแตก ปรับอัตราปล่อยออกซิเจนไม่ถูก จังหวะหายใจของฉันต่างจากตอนที่ซ้อมอยู่ข้างนอก Primer (2004)
Two mg of oral triazolam... every seven hours induces a safe sleep state and a minimal metabolic rate.ยานอนหลับ 2 มิลลิกรัม... กินทุกเจ็ดชั่วโมงเพื่อให้นอนหลับและลดอัตราการเผาผลาญ Primer (2004)
Connect the monitor and call cardiovascularต่อเข้ามอนิเตอร์ เช็คอัตราการเต้นของหัวใจ! Windstruck (2004)
Call cardiovascular She stopped breathing- เช็คอัตราการเต้นของหัวใจ - เธอไม่หายใจแล้วค่ะ Windstruck (2004)
You know that... nine months after every blackout, the birth rate goes up?นั่นลูกรู้อะไรไหม... ในทุกๆ 9 เดือนหลังจากที่ไฟดับ มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ Mr. Monk and the Blackout (2004)
At this rate, the infection could be complete in two, maybe three weeks.ด้วยอัตราขนาดนี้, อาจจะเปลี่ยนสมบูรณ์ใน 2-3 สัปดาห์ Fantastic Four (2005)
You needa find another place to throw your chewing gum...พวกเธอได้ไปอยู่ในที่ที่อัตราย ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บ... Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Look at the death rate. Not that anybody's counting.ดูอัตราการตายสิ ไม่เห็นมีใครสนใจเลย The Constant Gardener (2005)
- Well... it seemed like a reasonable charge under the circumstances, given her reputation.-ก็... มันเป็นอัตราที่สมควรแล้ว ในกรณีนี้ เพราะเรื่องชื่อเสียงของเธอ An American Haunting (2005)
He charged a rate of interest that was just a little higher than church canon.เขาคิดอัตราดอกเบี้ย สูงกว่าที่โบถตั้งไว้นิดเดียวเอง An American Haunting (2005)
Arrests are as high as they've been since the Reclamation.มีอัตราการจับกุมสูงที่สุด ตั้งแต่เหตุการณ์ การฟื้นฟูสภาพ V for Vendetta (2005)
So this would cause inflation as solving this problem.เพื่อจะทำให้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นที่ยอมรับ กันทั่วโลกจะต้องรับมือกับวิกฤตการณ์เงินเฟ้อ Super Rookie (2005)
What kind of a cut-rate production is this?ชนิดของการผลิตตัดอัตรานี้ คืออะไร? Cars (2006)
That's a lot better than the average failure rate of 75 percent.ดีกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยที่ 75 % เยอะ Gridiron Gang (2006)
I came here because you said my wife was in danger.ฉันมาที่นี้ เพราะคุณบ่อกว่าภรรยาผมอยู่ในอัตรา The Omen (2006)
The second that heart rate monitor flatlines or you move out of range, an explosion will go off in that collar.อันที่สองนั้นเป็นหน้าจอ เเสดงอัตราการเต้นของหัวใจ หรือเกินค่าของมัน ปลอกคอจะระเบิด Saw III (2006)
And so that cold, dense, heavy water sinks at the rate of five billion gallons per second.น้ำที่เย็น เข้มข้น แและ หนัก จึงจมตัวลง ในอัตรา 5 พันล้านแกลลอนต่อวินาที An Inconvenient Truth (2006)
overall, species loss is now occurring at a rate 1 , 000 times greater than the natural background rate.ทั้งหมดนี้ การสูญพันธุ์กำลังเกิดขึ้น ในอัตรา 1, 000 เท่าของอัตราตามธรรมชาติที่เคยเป็นมา An Inconvenient Truth (2006)
Japan has mileage standards up here.ญี่ปุ่นมีอัตราการประหยัดน้ำมันระดับนี้ An Inconvenient Truth (2006)
Teleportation, levitation, tissue regeneration, is this outside the realm of possibility?ในอัตราก้าวหน้าขึ้นทุกวัน การย้ายมวลสาร การลอยตัวได้ การสร้างเนื้อเยื่อซ่อมแซมตัวเอง นี่อยู่นอกเหนือขอบเขต Chapter One 'Genesis' (2006)
The Diet has stopped the regular council by the speech from the PM that crime rate is decreasing because of Kira, but many of the citizens and the young members of the Diet rather seem to support his opinion.การตายถูกหยุดได้โดยสภาเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรี ว่าอัตราอาชญากรรมลดลงเพราะ คิระ แต่ประชาชนจำนวนมากและสมาชิกสภานิติบัญญัติ Death Note: The Last Name (2006)
Farmers are losing farms at an unprecedented rate and this could cause a severe blow to the Gross Domestic Product.ชาวไร่กำลังเสียไร่ไป ในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และนี่อาจมีผกระทบต่อ ผลผลิตมวลรวมของประเทศอย่างมาก Faith Like Potatoes (2006)
$2.37, sir.in change.2.37 ดอลล่าร์.คุณ ตามอัตราแลกเปลี่ยน A Change Is Gonna Come (2007)
With a replication rate this aggressive, you would have been dead by morning.จากอัตราที่มันรุกรานในแบบจำลองแล้ว, ถึงตอนเช้าคุณคงจะต้องตายไปแล้ว Chapter Two 'Lizards' (2007)
but i am a tad concerned about your heart rate and blood pressure.แต่ผมกังวลเล็กน้อย เกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดของคุณ How Betty Got Her Grieve Back (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตรา[attrā] (n) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule  FR: taux [ m ] ; niveau [ m ] ; cours [ m ]
อัตรา[attrā] (n) EN: tariff  FR: tarif [ m ]
อัตราอากร[attrā ākøn] (n, exp) EN: customs tariff ; tariff
อัตราชีพจร[attrā chīpphajøn] (n, exp) EN: pulse rate ; pulse
อัตราดอกเบี้ย[attrā døkbīa] (n, exp) EN: interest rate  FR: taux d'intérêt [ m ]
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก[attrā dokbia ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit interest rate
อัตราการบริโภคน้ำมัน[attrā kān børiphōk namman] (n, exp) FR: niveau de consommation de carburant [ m ]
อัตราการเกิด[attrā kān koēt] (n, exp) EN: birth rate  FR: taux de natalité [ f ]
อัตราการตาย[attrā kān tāi] (n, exp) EN: death rate  FR: taux de mortalité [ m ]
อัตราการเติบโต[attrā kān toēptō] (n, exp) EN: growth rate
อัตราการเย็นตัว[attrā kān yen tūa] (n, exp) EN: cooling rate  FR: vitesse de refroidissement [ f ]
อัตราค่าจ้าง[attrā khājāng] (n, exp) EN: wage rate ; wage  FR: niveau des salaires [ m ]
อัตราขยาย[attrā khayāi] (n, exp) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate  FR: taux d'expansion [ m ] ; niveau d'expansion [ m ]
อัตราคิดลด[attrā khit lot] (n, exp) EN: discount rate
อัตราความเร็ว[attrā khwāmrēo] (n, exp) EN: speed ; velocity  FR: vitesse [ f ] ; rapidité [ f ]
อัตราแลกเปลี่ยน[attrā laēkplīen] (n, exp) EN: exchange rate ; rate of exchange  FR: taux de change [ m ]
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[attrā laēkplīen løitūa] (n, exp) EN: floating exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[attrā laēkplīen ngoentrā] (n, exp) EN: currency exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร[attrā laēkplīen ngoen yūrō] (n, exp) FR: taux de change de l'euro [ m ] ; niveau de change de l'euro [ m ]
อัตราลดราคา[attrā lot rākhā] (n, exp) FR: taux de remise [ m ]
อัตราหมุนเวียน[attrā munwīen] (n, exp) EN: turnover ratio
อัตราเงินเดือน[attrā ngoendeūoen] (n, exp) EN: rate of salary  FR: niveau des salaires [ m ]
อัตราเงินเฟ้อ[attrā ngoenfoē] (n, exp) EN: rate of inflation  FR: taux d'inflation [ m ]
อัตราปันส่วน[attrā pansūan] (n, exp) FR: pourcentage [ m ]
อัตราภาษี[attrā phāsī] (n, exp) EN: tax rate ; rate of taxation ; tariff
อัตราภาษีศุลกากร[attrā phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs tariff  FR: tarif douanier [ m ]
อัตราผลกำไร[attrā phon kamrai] (n, exp) EN: profit margin
อัตราผลตอบแทน[attrā phon tøpthaēn] (n, exp) EN: rate of return
อัตราแรง[attrā raēng] (n, exp) EN: acceleration
อัตราแรงเชิงมุม[attrā raēng choēngmum] (n, exp) EN: angular acceleration
อัตราเร็ว[attrā reo] (n, exp) EN: speed  FR: vitesse [ f ]
อัตราร้อยละ[attrā røila] (n, exp) EN: percentage ; percent  FR: pourcentage [ m ]
อัตราเสี่ยง[attrā sīeng] (n, exp) EN: risk level  FR: niveau de risque [ m ]
อัตราส่วน[attrāsuan] (n) EN: ratio ; rate ; percentage  FR: ratio [ m ] ; taux [ m ] ; pourcentage [ m ]
อัตราส่วนลด[attrāsuan lot] (n, exp) EN: discount rate
อัตราส่วนร่วม[attrāsuan ruam] (n, exp) EN: common ratio
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[attrāsuan seung māk kwā søng phot] (n, exp) EN: ratios with more than two terms
อัตราส่วนที่เท่ากัน[attrāsuan thī thaokan] (n, exp) EN: equivalent ratios ; equal ratios
อัตราส่วนยูนิแทรี[attrāsuan yūnithaērī] (n, exp) EN: unitary ratio
อัตราเวลา[attrā wēlā] (n, exp) FR: emploi du temps [ m ] ; horaire [ m ]
การจ้างงานเต็มอัตรา[kān jāng-ngān tem attrā] (n, exp) EN: full employment  FR: plein emploi [ m ]
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[kān khūapkhum attrā laēkplīen ngoentrā tāngprathēt] (n, exp) EN: foreign exchange control
การลดอัตราดอกเบี้ย[kān lot attrā døkbīa] (n, exp) EN: reduction of the interest rate
การว่าจ้างเต็มอัตรา[kān wājāng tem attrā] (n, exp) EN: full employment
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า[Khøtoklong Thūapai Wādūay Phikat Attrā Phāsī Sunlakākøn Lae Kānkhā] (org) EN: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน[khwām phanphūan khøng attrā laēkplīen] (n, exp) EN: foreign currency volatility  FR: volatilité des changes [ f ]
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[khwām sīeng jāk attrā laēkplīen ngoentrā] (n, exp) EN: currency exchange risk
ในอัตรา...[nai attrā …] (x) EN: at the rate of …
ในอัตราร้อยละ 5[nai attrā røila hā] (xp) EN: at the rate of 5 per cent
ภาษีอัตราก้าวหน้า[phāsī attrā kāonā] (n, exp) EN: progressive tax

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anemograph(n) เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วและทิศทางของลม
anemometer(n) เครื่องวัดอัตราความเร็วของลม
base rate(n) อัตราดอกเบี้ย (จากธนาคารกลาง) (ทางการเงิน), Syn. bank rate, prime rate
current(n) อัตราการไหลของกระแสไฟ
death rate(n) อัตราการตาย
electrophoresis(n) การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าในของเหลวนั้น, See also: วิธีการวิเคราะห์ประเภทของสารโดยการวัดอัตราการเคลื่อนที่ของแต่ละสารประกอบในคอลลอยด์ข
exchange rate(n) อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, Syn. rate of exchange
fertility(n) อัตราการเกิดของประชากร
frequency(n) ความถี่, See also: ความบ่อย, อัตราการปรากฏ
hydrograph(n) กราฟแสดงระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำเทียบกับเวลา
incidence(n) อัตราการเกิด, Syn. frequency, rate
keep something in check(idm) ควบคุมอัตราการเจริญเติบโตหรือการแพร่กระจายของ
log(vt) เดินเรือหรือเครื่องบินด้วยอัตราเร็ว
Mach number(n) อัตราความเร็วของวัตถุต่อความเร็วของเสียง, Syn. Mach
market(n) อัตราแลกเปลี่ยน, See also: ราคาแลกเปลี่ยน, Syn. exchange, stock exchange
millage(n) อัตราค่าภาษี
monetary(adj) เกี่ยวกับเงินตรา, See also: เกี่ยวกับตัวเงิน, เกี่ยวกับการเงิน, เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, Syn. budgetary, pecuniary, gross
mortality(n) อัตราการตาย, See also: จำนวนผู้ตาย, Syn. death rate
natality(n) อัตราการเกิด, Syn. birth rate
notification(n) การแจ้ง (แจ้งความ, แจ้งการเกิด, อัตราเกิดของโรคฯลฯ), See also: การแจ้งความ, การประกาศ, Syn. manifesto
pace(n) อัตราการเดิน, See also: อัตราการวิ่ง, อัตราการเคลื่อนไหว, Syn. speed
pacemaker(n) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอ
palpitation(n) อัตราการเต้นของหัวใจเร็วหรือไม่สม่ำเสมอ, Syn. tremble, pulsation
part(n) อัตราส่วน, See also: ส่วนแบ่ง, Syn. ration
percentage(n) อัตราร้อยละ, See also: จำนวนร้อยละ, อัตราต่อหนึ่งร้อย, Syn. division, ration
piece rate(n) อัตราค่าแรงที่คิดเป็นรายชิ้นหรืออัน
prime rate(n) อัตราดอกเบี้ย, Syn. prime interest rate, prime lending rate
proportion(n) สัดส่วน, See also: อัตราส่วน, Syn. balance, symmetry
proportionable(adj) ซึ่งได้สัดส่วน, See also: ซึ่งเป็นอัตราส่วน, Syn. proportional
pulse(n) ชีพจร, See also: อัตราการเต้นของหัวใจ, จังหวะการเต้นของหัวใจ, Syn. impulse, pulsation
quick time(n) อัตราการเดินแถวของทหารในกองทัพ (เฉลี่ย 120 ก้าวต่อนาที)
rate(n) อัตราความเร็ว, See also: อัตราเร็ว, ความเร็ว, Syn. speed, velocity
rate(n) ราคา, See also: อัตรา, Syn. charge, cost, price
rate(n) อัตราต่อหน่วย
rate cap(n) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
rate of exchange(n) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน, Syn. exchange rate
rate of interest(n) อัตราดอกเบี้ย
ratio(n) อัตราส่วน, See also: สัดส่วน, อัตราเปรียบเทียบ, Syn. comparison, proportion
reflation(n) การเพิ่มอัตราการหมุนเวียนเงินในประเทศ
run at(phrv) อยู่ที่อัตรา
scale(n) อัตรา, See also: ระดับ, ขนาด, ชั้น, มาตร, มาตราส่วนแผนที่
schuss(vi) เล่นสกีแล่นลงมาตรงๆเต็มอัตราความเร็ว
secant(n) อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้ในสามเหลี่ยมมุมฉาก (ทางตรีโกณมิติ)
simple fraction(n) อัตราส่วนสองจำนวน
simple interest(n) อัตราดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว
sine(n) อัตราสัดส่วนของด้านมุมแหลมต่อด้านมุมฉาก, See also: ซายน์
speed limit(n) อัตราความเร็วรถยนต์ที่กำหนด
tangent(n) อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย
tariff(n) พิกัดอัตราภาษีศุลกากร, See also: อัตราภาษีศุลกากร, ภาษีศุลกากร, Syn. charge, duty, rate, tax
tax rate(n) อัตราภาษี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone , hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
advance(แอดวานซ'ฺ) vt., vi., n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ, เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง, จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง, ทาบทาม, เกี้ยว, Syn. forward
albedo(แอลบี' โด) n. สัดส่วนของแสงที่สะท้อนกลับจากดาวพรเคราะห์กับแสงที่ดาวนั้นได้รับ, อัตราสะท้อนกลับ
anemograph(อะเนม' โมกราฟ) n. เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วของลม -anemographic adj. (a recording aanemometer)
anemometer(แอนนีมอม' มิเทอะ) n. เครืองวัดอัตราความเร็วของลม (measuring the speed of the wind)
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน, ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา, ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย, อัตราเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย -vt, vi. คิดเฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย.
bank raten. อัตราส่วนลดตั๋วแลกเงินของธนาคาร
birth rateอัตราการเกิด
buffer(บัฟ'เฟอะ) { buffered, buffering, buffers } n. ตัวกันชน, สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง, เครื่องขัดเงา, คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง, ผ่อนคลาย, ปกป้อง, กันชน, Syn. cushion ที่พัก ข้อมูล กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ พิมพ์ตามไม่ทัน เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
cardiac outputอัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
clock rateอัตราสัญญาณนาฬิกาความถี่ของสัญญาณที่ส่งมาจากนาฬิกา เช่น อัตราสัญญาณนาฬิกา 8 เมกะเฮิร์ตช์ หมายถึงสัญญาณที่ส่งมาจากนาฬิกา 8, 000, 000 พัลส์ ต่อวินาที
coabbr. สัญลักษณ์ธาตุโคบอลต์ (cobalt) abbr. อัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคำนวณ, ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จารีตประเพณี, กิจวัตร, ความเคยชิน, การอุดหนุน, ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร, ลูกค้า, ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด, ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit, tariff, duty
derate(ดีเรท') vt. ลดอัตราภาษี, ยกเลิกการเก็บภาษี, ยกเลิก, See also: deration n. ดูderate
egocentricadj. เชิงอัตรา, เห็นแก่ตัว
error rateอัตราความผิดพลาดหมายถึง มาตรฐานการวัดคุณภาพของวงจร หรือระบบถ่ายโอนข้อมูล การคำนวณโดยใช้วิธีการ นำจำนวนข้อผิดพลาดของข้อมูล หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด หรืออาจจะคิดเป็น อัตราต่อหน่วยเวลาก็ได้
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
float(โฟลทฺ) vi., vt., n. (ทำใหั, การ) ลอย, ล่องลอย, ขึ้นลงอย่างอิสระ (อัตราการเปลี่ยนของเงิน) , สิ่งที่ลอย, See also: floatable adj. floatability n.
frequency(ฟรีเควิน'ซี) n. ความถี่, การเกิดขึ้นถี่, ความบ่อย, ความชุก, อัตราการปรากฎขึ้น
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตราหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั้งสองทิศ ทางพร้อม ๆ กัน ใช้เมื่อมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
full swingn. เต็มอัตรา, เต็มห้อง, เต็มความสามารถ
half-duplexสื่อสารสองทางครึ่งอัตราหมายถึง การถ่ายข้อมูลไปได้ครั้งละทิศทางเดียวโดยผ่านทางโมเด็ม อย่างที่เห็น ในคำสั่ง ECHO OFF ในโปรแกรมประเภทการสื่อสาร ดู duplex, echo และ full duplex ประกอบ
heart rateอัตาการเต้นของหัวใจมีค่าประมาณ 70 ครั้ง/นาที เด็กเล็กมีอัตราการเต้นเร็วกว่านี้คือประมาณ 130 ครั้ง/นาที
hematocrit(เฮม'มะโทคริท) n. เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดออกจากพลาสม่า, ค่าอัตราส่วนของปริมาตรของเม็ดเลือดต่ำกว่าปริมาตรที่กำหนดให้ของเลือดที่ถูกปั่น
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
hypothyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมาน้อยกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารน้อยลง
interleavingแทรกสลับสลับหมายถึง อัตราส่วนของการบันทึกข้อมูลลงในแต่ละเซ็กเตอร์ (sector) กับเซ็กเตอร์ ที่ข้ามไปของจานบันทึกแบบแข็ง (hard disk) เช่น ถ้าจานแข็งยี่ห้อหนึ่งกำหนดไว้ 3:1 หมายความว่า จานนี้บันทึกข้อมูลหนึ่งเซ็กเตอร์แล้วข้ามไปสามเซ็กเตอร์ จึงจะบันทึกข้อมูลใหม่
kbs(เคบีเอส) ย่อมาจาก kilobyte per second (กิโลไบต์ต่อวินาที) 1 KBS เท่ากับ 1024 ไบต์ต่อวินาที ใช้เป็นหน่วยวัดอัตราการส่งข้อมูล เช่น ในการสื่อสาร
morbidity(มอร์บิด'ดิที) n. ความเป็นโรค, ความไม่สบาย, อัตราการป่วย (เนื่องด้วยโรคใดโรคหนึ่ง)
mortality(มอร์แทล'ลิที) n. การที่ต้องตาย, ความตาย, อัตราตาย, มนุษย์ที่ต้องตาย, ความหายนะ, สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องตาย, Syn. death, destruction
multisync monitorจอภาพหลายคลื่นแสงหมายถึง จอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถกวาดคลื่นแสงในอัตราที่แตกต่างกัน
natality(เนแทล'ลิที) n. อัตราการเกิด
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
ntsc(เอนทีเอสซี) ย่อมาจาก national television standards committee หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนด มาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่นมีอัตราการส่งอย่างไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตรฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรป ใช้มาตรฐาน PAL
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออกในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด อันที่จริง บัฟเฟอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
per cent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์, ร้อยละ, ส่วนร้อย, อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์, เป็นร้อยละ, Syn. per centum
percent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์, ร้อยละ, ส่วนร้อย, อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์, เป็นร้อยละ, Syn. per centum
percentage(เพอเซน'ทิจฺ) n. อัตราร้อยล, See also: percentaged adj.
pi(ไพ) n., (pl. pie) พยัญชนะตัวที่ 16ของภาษากรีก (II, ) , สัญลักษณ์อัตราส่วนเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลาง, อัตราส่วนดังกล่าว (3.141592)
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ, การวางแผน, การออกแบบ, การยิง, การโผล่ออกมา, การนูนออกมา, การปล่อยออกมา, การส่อง, การฉาย, ภาพทอดเงา, ภาพฉาย, การคำนวณทุน, การคำนวณอัตราการก้าวหน้า, การคาดคะเน, การประเมิน, แผนการ, โครงการ., Syn. overhang, predicito
proportion(พระพอร์'เชิน) n. สัดส่วน, อัตราส่วน, ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือสำคัญ, ขนาดที่สัมพันธ์กัน, proportionsขนาดสัดส่วน มิติ, บัญญัติไตรยางค์, ความสมดุลกัน, การได้สัด-ส่วน, ความสมมาตร. vt. ทำให้เป็นสัดส่วน., See also: proportionment n.
pulse raten. อัตราการเต้นของชีพจร
rate(เรท) n. อัตรา, อัตราเปรียบเทียบ, อัตราค่าโดยสาร, อัตราความเร็ว, ค่าบรรทุก, ราคา, ทุน, ค่าใช้จ่าย, อัตราภาษีอากร, ค่าประกันภัย, ขั้น, ระดับ, ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า, ตีราคา, กะ, วางราคา, vi. มีค่า, ถูกประเมินค่า, มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก, มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
rate of exchangn. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, Syn. exchange rate

English-Thai: Nontri Dictionary
birthrate(n) อัตราการเกิดประจำปี
capacity(n) ปริมาตร, ฐานะ, ความจุ, ความสามารถ, สมรรถภาพ, อัตรา, หน้าที่
coefficient(n) ค่าคงที่, ตัวเลข, ตัวคูณ, อัตรา
DEATH death rate(n) อัตราการตายประจำปี
proportion(n) สัดส่วน, ปฏิภาค, การแบ่งสันปันส่วน, อัตราส่วน
rating(n) อัตรา, ชั้น, ขั้น, ยศ, ระดับ, อันดับ
ratio(n) ส่วนสัด, อัตราส่วน
risk(n) อันตราย, ภัย, การเสี่ยง, อัตราการเสี่ยง
scale(n) สะเก็ด, เกล็ด, เปลือก, มาตราส่วน, ตาชั่ง, อัตรา, คราบหินปูน
speed(n) อัตรา, ความเร็ว, ฝีเท้า, ความไว
standard(n) ระดับ, มาตรฐาน, อัตรา, เกณฑ์, ฐาน, ชั้นนักเรียน, ข้อบังคับ
tempo(n) จังหวะ, ดนตรี, ทำนอง, รูปแบบของงาน, กระแสชีวิต, อัตราความเร็ว
velocity(n) อัตราความเร็ว, ความรวดเร็ว, ฝีเท้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bursty[バーストてき] อัตราการไหลของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ
cadentity[เเคเดินทิดิ] (n) อัตราจังหวะ, ปริมาณจังหวะ
capital adequacy ratioอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
casivity[เเคซิฝิดิ] (n) อัตราจังหวะ, ปริมาณจังหวะ
growth rate(phrase) อัตราการเปลี่ยนแปลงปีต่อปี
high-speed trainรถไฟอัตราเร็วสูง
kyoto Protocal(n) พิธีสารเกียวโต เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกียวกับการลดอัตราการปล่อยก็าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ, See also: A. -, -, Syn. -
retention date(n) วันที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
risk base pricingการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของผู้ขอกู้
run of the house(n) Run-of-the-house rate อัตราค่าห้องพักทีทางโรงแรมเสนอให้กลุ่มทัวร์ที่มาเป็นหมู่คณะ Ref: http://www.welcomethai.com/hotelreservation/vocab.asp?letter=r
social distancing(n) การแยกตัวออกห่างจากสังคม ไม่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ผู้อื่น โดยอาจมีสาเหตุ เช่น เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคระบาด
spike(vt) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใด(ราคา, อัตรา), See also: A. dim
Turnkey(n) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
伸長率[しんちょうりつ, shinchouritsu] (n) อัตราการยืดขยาย (extension rate)
失業率[しつぎょうりつ, shitsugyouritsu] (n) อัตราการว่างงาน
歩留まり[ぶどまり, budomari] อัตราของดีต่อของเสีย เช่น ผลิตงาน 100 ชิ้น มีงานเสียเกิดขึ้น 2 ชิ้น หมายความว่า 歩留まり(Yield) = 98%

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
罹病率[りびょうりつ, ribyouritsu] (n) อัตราการติดเชื้อ, อัตราการป่วยเป็นโรค
風量[ふうりょう, fuuryou] (n) อัตราการเป่าอากาศ (Airflow rate)
圧縮比[あっしゅくひ, asshukuhi] (n) compression ratio, อัตราส่วนการอัด
定番[ていばん, teiban] (n, adj) n., adj. (เป็น) มาตรฐาน, เกณฑ์, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, กรอบ, ข้อกำหนด, อัตราเปรียบเทียบ
時期[じき, jiki] (n, vi, vt, adj) (ไทมฺ) n. เวลา, ช่วงเวลา, กะเวลา, โอกาส, สมัย, ยุค, กาล, ฤดูกาล, ครั้ง, ช่วง, อายุ, วันตาย, เท่า, จังหวะ, อัตราความเร็ว, เวลาพักผ่อน, อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา, สิทธิ, ระยะเวลาการตั้งครรภ์, adj. เกี่ยวกับเวลา, เกี่ยวกับระเบิดเวลา, ตั้งเวลา vt., vi. จับเวลา, ตั้งเวลา, ควบคุมเวลา
ヤング率[やんぐりつ, yanguritsu] (n) อัตราการขยายหรือหดตัวของวตถุใดๆเมื่อถูกดึงหรือบีบ, See also: S. 弾性率
弾性率[だんせいりつ, danseiritsu] (n) อัตราการหดหรือขยายของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง, See also: S. ヤング率
膨張率[ぼうちょうりつ, bouchouritsu] (n) อัตราการขยายตัว
普及率[ふきゅうりつ, fukyuuritsu] อัตราการแพร่หลาย
皆勤率[かいきんりつ, kaikinritsu] (n) อัตราเบี้ยขยัน
定率税[ていりつぜい, teiritsuzei] อัตราภาษีคงที่
利益率[りえきりつ, riekiritsu] อัตรากำไร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
低成長[ていせいちょう, teiseichou] TH: อัตราการเจริญเติบโตต่ำหรือพัฒนาไปช้า  EN: small (low) growth
割合[わりあい, wariai] TH: อัตราส่วน  EN: rate

German-Thai: Longdo Dictionary
Tarif(n) |der, pl. Tarife| อัตรา เช่น อัตราค่ารถโดยสาร
Wachstumsrate(ökonomisch) |die, pl.Wachstumsraten| อัตราการเจริญเติบโต

French-Thai: Longdo Dictionary
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top