Search result for

ส่วนแบ่ง

(34 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนแบ่ง-, *ส่วนแบ่ง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนแบ่ง    [N] share
ส่วนแบ่งตลาด    [N] market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งการตลาด, Example: ธนาคารและสถาบันการเงินต่างแย่งส่วนแบ่งตลาดกันด้วยการปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้น, Thai definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
ส่วนแบ่งการตลาด    [N] market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งตลาด, Example: ปีนี้สินค้าของบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้น 20%, Thai definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนแบ่งน. ส่วนย่อยที่แยกออกจากส่วนใหญ่ เช่น เขาได้ส่วนแบ่งมรดก ๓ ใน ๑๐ ส่วน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bisegmentส่วนแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนแบ่ง[n.] (suanbaeng) EN: share ; portion ; part ; quota ; division   FR: part [f] ; quota [m]
ส่วนแบ่งมรดก[n. exp.] (suanbaeng møradok) EN: share of the inheritance   FR: part d'héritage [f]
ส่วนแบ่งในตลาด[n. exp.] (suanbaeng nai talāt) EN: market share ; slice of the market   FR: part de marché [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cake    [N] ส่วนแบ่ง
dividend    [N] เงินปันผล, See also: ส่วนแบ่งจากผลกำไร, ผลกำไร, Syn. profit, interest, bonus
lion's share    [N] ส่วนแบ่งที่มากที่สุด, See also: ส่วนแบ่งที่ดีที่สุด
lot    [N] ส่วนแบ่ง, See also: ส่วนที่กำหนดให้, Syn. part, quota
market share    [N] เปอร์เซ็นต์การขายสินค้า, See also: ส่วนแบ่งตลาด
part    [N] อัตราส่วน, See also: ส่วนแบ่ง, Syn. ration
portion    [N] ส่วนแบ่งของอาหาร (สำหรับหนึ่งคน), Syn. share, part, serving
quota    [N] ส่วนแบ่ง, See also: จำนวนที่แบ่งสรร
rake-off    [N] ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
share    [N] ส่วน, See also: ส่วนแบ่ง, ส่วนร่วม, หุ้นส่วน, Syn. allotment, quota, portion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
allottee(อะลอทที) n. ผู้ที่ได้รับส่วนแบ่ง
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
chapter(แชพ'เทอะ) n. บทในหนังสือ,ตอน,ขั้นตอน,ส่วนแบ่งที่สำคัญ,คณะพระ,คณะสงฆ์,สาขา (ของสโมสรสมาคมและอื่น ๆ) . -vt.แบ่งออกเป็นบท,จัดเป็นตอน ๆ, See also: chapteral adj., Syn. part
distributee(ดิสทริบบิว'ที) n. ผู้ได้รับส่วนแบ่ง
economism(อีคอน'นะมัสซึม) n. การเพิ่มผลผลิตโดยการให้ชาวนาได้รับส่วนแบ่ง ของผลผลิตมากขึ้นการเพิ่มค่าแรงงานสวัสดิการและอื่น ๆ (เป็นทฤษฎีหรือหลักการ ของคอมมิวนิสต์จีน)
laserjet(เลเซอร์เจ็ต) เป็นชื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพ็กการ์ด ใช้ได้กับเครื่องพีซี มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างสูงมากในปัจจุบัน
levy(เลฟ'วี) {levied,levying,levies} n. การจัดเก็บ,การชักส่วน,การเกณฑ์,การเก็บภาษี,ทหารเกณฑ์. v. จัดเก็บ,จัดเก็บภาษี,เกณฑ์,เรียกระดม,ชักส่วน,หักเงินส่วนแบ่ง,ยึดทรัพย์สิน,อายัดทรัพย์สิน., See also: levier n. ดูlevy, Syn. asses

English-Thai: Nontri Dictionary
partake(vi) ร่วมมือ,สมรู้ร่วมคิด,เข้าร่วม,มีส่วนแบ่ง
portion(n) ชิ้น,กอง,ห่อ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,เคราะห์,สินเดิม
quota(n) ส่วน,โควต้า,กฎเกณฑ์,ส่วนแบ่ง
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง
share(n) หุ้น,ส่วนแบ่ง

Are you satisfied with the result?

Go to Top