ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

percentage

P ER0 S EH1 N T AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -percentage-, *percentage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
percentage(n) อัตราร้อยละ, See also: จำนวนร้อยละ, อัตราต่อหนึ่งร้อย, Syn. division, ration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
percentage(เพอเซน'ทิจฺ) n. อัตราร้อยล, See also: percentaged adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
percentage(n) ร้อยละ, กำไร, ผลประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percentageอัตราร้อยละ, อัตราส่วนร้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
percentageอัตราร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentage adjustmentsการปรับอัตราร้อยละ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage errorค่าคลาดเคลื่อนร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentage humidityความชื้นเป็นร้อยละ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage leaseการคิดค่าเช่าเป็นส่วนร้อย (ของราคาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage of fire loss insuranceการประกันภัยแบบร้อยละของความเสียหายอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Percentage of completion methodวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fair would be a percentage in the company....ขอปันผลกำไรด้วย Schindler's List (1993)
Good, because there's no percentage if everyone gets upset.ดี เพราะไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าหงุดหงิด Heat (1995)
What's the percentage chance that Mary will get pregnant?แล้วแมรี่จะมีโอกาศตั้งครรภ์ เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ์นต์ 21 Grams (2003)
listen, 95 percent or some percent huge percentage of the business community are honest and uh, reveal all their assets got compensation programs that are balanced.ความจริงแล้ว 95% หรือหลาย ๆ เปอร์เซ็นต์ของชุมชนธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์ The Corporation (2003)
I called my mutual fund company and asked which stock in their mid-cap fund... had the greatest percentage gain that day.จากนั้นโทรหาบริษัทร่วมทุน ถามเขาว่าหุ้นสามัญตัวไหน... มีกำไรสูงสุดในวันนั้น Primer (2004)
You back this mission and I'll sign over a fair percentage of any application...ถ้านายรับงานนี้ ฉันจะจ่ายส่วนแบ่งอย่างน่าพอใจเลย Fantastic Four (2005)
We also doubled our random sweeps and are monitoring phone surveillance indicating a high percentage of conversation concerned with the explosion.เราสุ่มตรวจเป็นสองเท่า รวมทั้งดักฟังโทรศัพท์ด้วยครับ ...พบว่า ทุกคนพูดถึง เรื่องระเบิด มากทีเดียว. V for Vendetta (2005)
What is the percentage that I'm Kira?โอกาศชั้นเป็นคิระมีซักกี่เปอร์เซ็นต์ Death Note: The Last Name (2006)
The percentage that you are Kira is... almost zero.เปอร์เซ็นต์ที่นายเป็นคิระ แทบจะเป็นศูนย์ Death Note: The Last Name (2006)
A good percentage are just bones.ที่ยังดีมีแค่กระดูก An Inconvenient Lie (2007)
What's the percentage of survival for me?จะมีเปอร์เซ็นต์รอดเท่าไหร่? If in Love... Like Them (2007)
Percentage is just a figure. Please calm down.ตัวเลขจากเปอร์เซ็นต์มัน ได้โปรดใจเย็น If in Love... Like Them (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
percentageJapan's dependence on foreign trade is not necessarily very high as a percentage of GNP.
percentageThe Bank of Japan lowered its discount rate by half a percentage point Monday, bringing the key lending rate to 4.5%.
percentageWhat is the percentage of overseas markets for your products?
percentageWhat percentage of the students are admitted to colleges?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปอร์เซ็นต์(n) percentage, See also: percent, per cent, Syn. ร้อยละ, Example: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว, Thai Definition: จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ
เปอร์เซ็นต์(n) percentage, See also: percent, per cent, Syn. ร้อยละ, Example: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว, Thai Definition: จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ
อัตราร้อยละ(n) percentage, See also: percent, Syn. ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์, Example: ในช่วงปี 2538 ภาวะการจ้างงานสูงมาก มีจำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพียง 549, 300 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.7 เท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราร้อยละ[attrā røila] (n, exp) EN: percentage ; percent  FR: pourcentage [ m ]
อัตราส่วน[attrāsuan] (n) EN: ratio ; rate ; percentage  FR: ratio [ m ] ; taux [ m ] ; pourcentage [ m ]
ชัก[chak] (v) EN: deduct ; draw ; take a percentage
ชักต๋ง[chak tong] (v, exp) EN: take a percentage
การลดค่าร้อยละ[kān lot khā røila] (n, exp) EN: percentage decrease
การเพิ่มค่าร้อยละ[kān phoēm khā røila] (n, exp) EN: percentage increase
ค่าร้อยละ[khā røila] (n, exp) EN: percentage  FR: pourcentage [ m ]
เปอร์เซ็นต์[poēsēn] (n) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty   FR: pour cent ; pourcentage [ m ]
ร้อยละ[røila] (n) EN: percent = per cent ; percentage  FR: pour cent [ m ] ; pourcentage [ m ]
ร้อยละผันกลับ[røila phan klap] (n, exp) EN: reverse percentage

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERCENTAGE P ER0 S EH1 N T AH0 JH
PERCENTAGE P ER0 S EH1 N AH0 JH
PERCENTAGES P ER0 S EH1 N T IH0 JH IH0 Z
PERCENTAGES P ER0 S EH1 N IH0 JH IH0 Z
PERCENTAGE(2) P ER0 S EH1 N T IH0 JH
PERCENTAGE(3) P ER0 S EH1 N IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
percentage (n) pˈəsˈɛntɪʤ (p @1 s e1 n t i jh)
percentages (n) pˈəsˈɛntɪʤɪz (p @1 s e1 n t i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百分点[bǎi fēn diǎn, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] percentage point #3,912 [Add to Longdo]
百分比[bǎi fēn bǐ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, ] percentage #18,337 [Add to Longdo]
入学率[rù xué lǜ, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, / ] percentage of children who enter school #30,823 [Add to Longdo]
得票率[dé piào lǜ, ㄉㄜˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] percentage of votes obtained #31,340 [Add to Longdo]
百分率[bǎi fēn lǜ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄌㄩˋ, ] percentage; per cent #32,540 [Add to Longdo]
百分数[bǎi fēn shù, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄕㄨˋ, / ] percentage #47,714 [Add to Longdo]
体积百分比[tǐ jī bǎi fēn bǐ, ㄊㄧˇ ㄐㄧ ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, / ] percentage by volume [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinnbeteiligung { f }; Tantieme { f }percentage of the profit [Add to Longdo]
Reißdehnung { f }percentage elongation at break [Add to Longdo]
Selbstbeteiligung { f } (Versicherung)percentage excess [Add to Longdo]
prozentual; prozentuell [ Ös. ] { adj } | prozentualer Anteilpercentage | percentage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りつ, ritsu] (n, n-suf) rate; ratio; proportion; percentage; (P) #774 [Add to Longdo]
割(P);割り(P)[わり, wari] (n, n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) #3,105 [Add to Longdo]
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv, n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P) #6,079 [Add to Longdo]
比率[ひりつ, hiritsu] (n) ratio; proportion; percentage; (P) #6,431 [Add to Longdo]
勝率[しょうりつ, shouritsu] (n) winning percentage; (P) #7,143 [Add to Longdo]
パーセント[pa-sento] (n) percent; percentage; (P) #8,600 [Add to Longdo]
削る[はつる, hatsuru] (v5r, vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage #19,494 [Add to Longdo]
パーセンテージ[pa-sente-ji] (n) percentage [Add to Longdo]
パス成功[パスせいこう, pasu seikou] (n) pass completion (percentage) (US football) [Add to Longdo]
回答率[かいとうりつ, kaitouritsu] (n) response rate; percentage of replies [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
直接百分率機能[ちょくせつひゃくぶんりつきのう, chokusetsuhyakubunritsukinou] direct percentage function [Add to Longdo]
百分率機能[ひゃくぶんりつきのう, hyakubunritsukinou] percentage function [Add to Longdo]
累積率[るいせきりつ, ruisekiritsu] cumulative percentage [Add to Longdo]
パーセント[ぱーせんと, pa-sento] percentage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Percentage \Per*cent"age\ (p[~e]r*s[e^]nt"[asl]j), n. [Per cent
   + -age, as in average. See {Per}, and {Cent}.] (Com.)
   A certain rate per cent; the allowance, duty, rate of
   interest, discount, or commission, on a hundred.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 percentage
   n 1: a proportion in relation to a whole (which is usually the
      amount per hundred) [syn: {percentage}, {percent}, {per
      centum}, {pct}]
   2: assets belonging to or due to or contributed by an individual
     person or group; "he wanted his share in cash" [syn: {share},
     {portion}, {part}, {percentage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top