ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

percentage

P ER0 S EH1 N T AH0 JH   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -percentage-, *percentage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
percentage[N] อัตราร้อยละ, See also: จำนวนร้อยละ, อัตราต่อหนึ่งร้อย, Syn. division, ration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
percentage(เพอเซน'ทิจฺ) n. อัตราร้อยล, See also: percentaged adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
percentage(n) ร้อยละ,กำไร,ผลประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percentageอัตราร้อยละ, อัตราส่วนร้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
percentageอัตราร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentage adjustmentsการปรับอัตราร้อยละ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage errorค่าคลาดเคลื่อนร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentage humidityความชื้นเป็นร้อยละ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage leaseการคิดค่าเช่าเป็นส่วนร้อย (ของราคาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage of fire loss insuranceการประกันภัยแบบร้อยละของความเสียหายอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Percentage of completion methodวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Want to know the percentage of people who sleep on it and call you back?อยากรู้เปอร์เซ็นต์ของคน ที่เก็บไปนอนคิดแล้วแล้วโทรกลับมาไหม Salesmen Are Like Vampires (2017)
For which I will take a modest percentage of the credit.ซึ่งฉันควรได้เครดิตในเรื่องนี้ Snowden (2016)
No percentage in it.เป็น ไปไม่ได้เลย Live by Night (2016)
There's no percentage in killing us.ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาฆ่าเรา Live by Night (2016)
Therefore, the percentages noted in the column were percentage of...ดังนั้น เปอร์เซ็นต์ที่เขียนไว้ในช่องนี้ คือเปอร์เซ็นต์ของ... Rules Don't Apply (2016)
Can you name one time in the past year where you checked the tape and you didn't give the banks the AAA percentage they wanted?คุณสามารถตั้งชื่อครั้งหนึ่งในปี ที่ผ่านมา ที่คุณตรวจสอบเทป และคุณไม่ได้ให้ธนาคาร The Big Short (2015)
The percentages are not in our favor, Mr. President, I'm sorry.โอกาสไม่เอื้ออำนวยให้เราครับ ท่าน ปธน. ผมเสียใจ 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)
What percentage of a plan do you have?แผนมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ Guardians of the Galaxy (2014)
Your firm's percentages are detailed in this report.สัดส่วนการถือหุ้นใหม่และรายละเอียดอยู่ในรายงานนี้ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
A percentage kicked back to your friends in blue for turning a blind eye to the Yogorov business.เปอร์เซ็นบางส่วนที่ส่งกลับไปให้ เพื่อนตำรวจของคุณ เพื่อให้ไม่ขัดขวางการค้าขายของโยโกรอฟ The Perfect Mark (2013)
A large percentage of Greendale students sort of gave up in the mid '90s, so for many of themปี 90 ไม่เป็นอันเรียนกันเลย สำหรับพวกเขาแล้ว Herstory of Dance (2013)
Apparently it's produced with such a huge percentage of meth, it masks the effects of the Ecstasy until the user's already taken too much.ปรากฎว่ามันถูกผลิตโดยมีส่วนผสม ของเม็ธจำนวนมาก มันไปปกปิดการแสดงผลของยาอี จนกระทั่งผู้เสพเสพมันมากจนเกินไปแล้ว Brothers Hotchner (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
percentageJapan's dependence on foreign trade is not necessarily very high as a percentage of GNP.
percentageThe Bank of Japan lowered its discount rate by half a percentage point Monday, bringing the key lending rate to 4.5%.
percentageWhat is the percentage of overseas markets for your products?
percentageWhat percentage of the students are admitted to colleges?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปอร์เซ็นต์[N] percentage, See also: percent, per cent, Syn. ร้อยละ, Example: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว, Thai definition: จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ
เปอร์เซ็นต์[N] percentage, See also: percent, per cent, Syn. ร้อยละ, Example: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว, Thai definition: จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ
อัตราร้อยละ[N] percentage, See also: percent, Syn. ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์, Example: ในช่วงปี 2538 ภาวะการจ้างงานสูงมาก มีจำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพียง 549,300 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.7 เท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราร้อยละ[n. exp.] (attrā røila) EN: percentage ; percent   FR: pourcentage [m]
อัตราส่วน[n.] (attrāsuan) EN: ratio ; rate ; percentage   FR: ratio [m] ; taux [m] ; pourcentage [m]
ชัก[v.] (chak) EN: deduct ; draw ; take a percentage   
ชักต๋ง[v. exp.] (chak tong) EN: take a percentage   
การลดค่าร้อยละ[n. exp.] (kān lot khā røila) EN: percentage decrease   
การเพิ่มค่าร้อยละ[n. exp.] (kān phoēm khā røila) EN: percentage increase   
ค่าร้อยละ[n. exp.] (khā røila) EN: percentage   FR: pourcentage [m]
เปอร์เซ็นต์[n.] (poēsēn) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty   FR: pour cent ; pourcentage [m]
ร้อยละ[n.] (røila) EN: percent = per cent ; percentage   FR: pour cent [m] ; pourcentage [m]
ร้อยละผันกลับ[n. exp.] (røila phan klap) EN: reverse percentage   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCENTAGE    P ER0 S EH1 N T AH0 JH
PERCENTAGE    P ER0 S EH1 N AH0 JH
PERCENTAGES    P ER0 S EH1 N T IH0 JH IH0 Z
PERCENTAGES    P ER0 S EH1 N IH0 JH IH0 Z
PERCENTAGE(2)    P ER0 S EH1 N T IH0 JH
PERCENTAGE(3)    P ER0 S EH1 N IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
percentage    (n) pˈəsˈɛntɪʤ (p @1 s e1 n t i jh)
percentages    (n) pˈəsˈɛntɪʤɪz (p @1 s e1 n t i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百分点[bǎi fēn diǎn, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] percentage point, #3,912 [Add to Longdo]
百分比[bǎi fēn bǐ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, ] percentage, #18,337 [Add to Longdo]
入学率[rù xué lǜ, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, / ] percentage of children who enter school, #30,823 [Add to Longdo]
得票率[dé piào lǜ, ㄉㄜˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] percentage of votes obtained, #31,340 [Add to Longdo]
百分率[bǎi fēn lǜ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄌㄩˋ, ] percentage; per cent, #32,540 [Add to Longdo]
百分数[bǎi fēn shù, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄕㄨˋ, / ] percentage, #47,714 [Add to Longdo]
体积百分比[tǐ jī bǎi fēn bǐ, ㄊㄧˇ ㄐㄧ ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, / ] percentage by volume [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinnbeteiligung {f}; Tantieme {f}percentage of the profit [Add to Longdo]
Reißdehnung {f}percentage elongation at break [Add to Longdo]
Selbstbeteiligung {f} (Versicherung)percentage excess [Add to Longdo]
prozentual; prozentuell [Ös.] {adj} | prozentualer Anteilpercentage | percentage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーセンテージ[, pa-sente-ji] (n) percentage [Add to Longdo]
パーセント[, pa-sento] (n) percent; percentage; (P) [Add to Longdo]
パス成功[パスせいこう, pasu seikou] (n) pass completion (percentage) (US football) [Add to Longdo]
回答率[かいとうりつ, kaitouritsu] (n) response rate; percentage of replies [Add to Longdo]
開票率[かいひょうりつ, kaihyouritsu] (n) percentage of votes counted so far [Add to Longdo]
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) [Add to Longdo]
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv,n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P) [Add to Longdo]
株式交換率[かぶしきこうかんりつ, kabushikikoukanritsu] (n) stock exchange percentage [Add to Longdo]
含有率[がんゆうりつ, ganyuuritsu] (n) content by percentage [Add to Longdo]
削る[はつる, hatsuru] (v5r,vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
直接百分率機能[ちょくせつひゃくぶんりつきのう, chokusetsuhyakubunritsukinou] direct percentage function [Add to Longdo]
百分率機能[ひゃくぶんりつきのう, hyakubunritsukinou] percentage function [Add to Longdo]
累積率[るいせきりつ, ruisekiritsu] cumulative percentage [Add to Longdo]
パーセント[ぱーせんと, pa-sento] percentage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Percentage \Per*cent"age\ (p[~e]r*s[e^]nt"[asl]j), n. [Per cent
   + -age, as in average. See {Per}, and {Cent}.] (Com.)
   A certain rate per cent; the allowance, duty, rate of
   interest, discount, or commission, on a hundred.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 percentage
   n 1: a proportion in relation to a whole (which is usually the
      amount per hundred) [syn: {percentage}, {percent}, {per
      centum}, {pct}]
   2: assets belonging to or due to or contributed by an individual
     person or group; "he wanted his share in cash" [syn: {share},
     {portion}, {part}, {percentage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top