Search result for

percentage

(73 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -percentage-, *percentage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
percentage[N] อัตราร้อยละ, See also: จำนวนร้อยละ, อัตราต่อหนึ่งร้อย, Syn. division, ration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
percentage(เพอเซน'ทิจฺ) n. อัตราร้อยล, See also: percentaged adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
percentage(n) ร้อยละ,กำไร,ผลประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percentageอัตราร้อยละ, อัตราส่วนร้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
percentageอัตราร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentage adjustmentsการปรับอัตราร้อยละ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage errorค่าคลาดเคลื่อนร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentage humidityความชื้นเป็นร้อยละ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage leaseการคิดค่าเช่าเป็นส่วนร้อย (ของราคาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage of fire loss insuranceการประกันภัยแบบร้อยละของความเสียหายอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Percentage of completion methodวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, people are comforted by percentages. Didn't work.นายก็รู้ คนเราสบายใจเมื่อได้ยินเรื่องเปอร์เซ็นต์ มันไม่ได้ผลหรอก The Happening (2008)
You want me to throw some figures and percentages at you so we both feel better?นายอยากให้ฉันบอกตัวเลขกับเปอร์เซ็นต์ เพื่อเราจะได้รู้สึกดีขึ้น The Happening (2008)
We get a percentage of the cash that we bring in at the door, and then we get to keep all of the tips we get for other services.เราได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินสดเมื่อเราขายได้ เรามีวิธีขายให้กับลูกค้าหลายแบบ Double Blind (2009)
THERE'S BOUND TO BE A CERTAIN PERCENTAGE OF NUISANCE FIRES.เรายังระบุไม่ได้ว่านั่นคือผู้ต้องหาของเราจริง ๆ House on Fire (2009)
Maybe for like a percentage of some kind.อาจเหมือน\เปอร์เซ็นต์บางประเภท. Pilot (2009)
This body contains a high percentage of processed tantalum niobium.ร่างกายนี้ประกอบด้วย แทนทาลัมนีโอเบียมเกือบทั้งหมด The Good Wound (2009)
Significant percentage of the world's computer systems.อัตราที่มากในระบบคอมพิวเตอร์ของโลก To the Lighthouse (2009)
Playing the percentages.เล่นความน่าจะเป็น The Curious Case of Dean Winchester (2009)
The percentage player betting the farm.คนเล่นความน่าจะเป็น พนันชุดใหญ่เลยนะ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
By necessity, he has to mind all the percentages.ด้วยความจำเป็น เขาต้องเฝ้าระวังผลที่ตามมา TRON: Legacy (2010)
You should know that Mark has already taken his percentage from 60 down to 51.เธอน่าจะต้องรู้ว่าหุ้นของมาร์ค ได้ลดลงจาก60เหลือ51เปอร์เซ็นต์ The Social Network (2010)
I get a percentage after each seminar, just like I asked.ผมได้เปอร์เซนต์หลังจากการสัมนาแต่ละครั้งเหมือนที่ผมขอ The Predator in the Pool (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
percentageJapan's dependence on foreign trade is not necessarily very high as a percentage of GNP.
percentageThe Bank of Japan lowered its discount rate by half a percentage point Monday, bringing the key lending rate to 4.5%.
percentageWhat is the percentage of overseas markets for your products?
percentageWhat percentage of the students are admitted to colleges?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปอร์เซ็นต์[N] percentage, See also: percent, per cent, Syn. ร้อยละ, Example: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว, Thai definition: จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ
เปอร์เซ็นต์[N] percentage, See also: percent, per cent, Syn. ร้อยละ, Example: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว, Thai definition: จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ
อัตราร้อยละ[N] percentage, See also: percent, Syn. ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์, Example: ในช่วงปี 2538 ภาวะการจ้างงานสูงมาก มีจำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพียง 549,300 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.7 เท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราร้อยละ[n. exp.] (attrā røila) EN: percentage ; percent   FR: pourcentage [m]
อัตราส่วน[n.] (attrāsuan) EN: ratio ; rate ; percentage   FR: ratio [m] ; taux [m] ; pourcentage [m]
ชัก[v.] (chak) EN: deduct ; draw ; take a percentage   
ชักต๋ง[v. exp.] (chak tong) EN: take a percentage   
การลดค่าร้อยละ[n. exp.] (kān lot khā røila) EN: percentage decrease   
การเพิ่มค่าร้อยละ[n. exp.] (kān phoēm khā røila) EN: percentage increase   
ค่าร้อยละ[n. exp.] (khā røila) EN: percentage   FR: pourcentage [m]
เปอร์เซ็นต์[n.] (poēsēn) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty   FR: pour cent ; pourcentage [m]
ร้อยละ[n.] (røila) EN: percent = per cent ; percentage   FR: pour cent [m] ; pourcentage [m]
ร้อยละผันกลับ[n. exp.] (røila phan klap) EN: reverse percentage   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCENTAGE    P ER0 S EH1 N T IH0 JH
PERCENTAGE    P ER0 S EH1 N IH0 JH
PERCENTAGES    P ER0 S EH1 N T IH0 JH AH0 Z
PERCENTAGES    P ER0 S EH1 N IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
percentage    (n) (p @1 s e1 n t i jh)
percentages    (n) (p @1 s e1 n t i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinnbeteiligung {f}; Tantieme {f}percentage of the profit [Add to Longdo]
Reißdehnung {f}percentage elongation at break [Add to Longdo]
Selbstbeteiligung {f} (Versicherung)percentage excess [Add to Longdo]
prozentual; prozentuell [Ös.] {adj} | prozentualer Anteilpercentage | percentage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーセンテージ[, pa-sente-ji] (n) percentage [Add to Longdo]
パーセント[, pa-sento] (n) percent; percentage; (P) [Add to Longdo]
パス成功[パスせいこう, pasu seikou] (n) pass completion (percentage) (US football) [Add to Longdo]
回答率[かいとうりつ, kaitouritsu] (n) response rate; percentage of replies [Add to Longdo]
開票率[かいひょうりつ, kaihyouritsu] (n) percentage of votes counted so far [Add to Longdo]
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) [Add to Longdo]
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv,n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P) [Add to Longdo]
株式交換率[かぶしきこうかんりつ, kabushikikoukanritsu] (n) stock exchange percentage [Add to Longdo]
含有率[がんゆうりつ, ganyuuritsu] (n) content by percentage [Add to Longdo]
削る[はつる, hatsuru] (v5r,vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入学率[rù xué lǜ, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, / ] percentage of children who enter school [Add to Longdo]
得票率[dé piào lǜ, ㄉㄜˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] percentage of votes obtained [Add to Longdo]
百分数[bǎi fēn shù, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄕㄨˋ, / ] percentage [Add to Longdo]
百分比[bǎi fēn bǐ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, ] percentage [Add to Longdo]
百分率[bǎi fēn lǜ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄌㄩˋ, ] percentage; per cent [Add to Longdo]
百分点[bǎi fēn diǎn, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] percentage point [Add to Longdo]
体积百分比[tǐ jī bǎi fēn bǐ, ㄊㄧˇ ㄐㄧ ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, / ] percentage by volume [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
直接百分率機能[ちょくせつひゃくぶんりつきのう, chokusetsuhyakubunritsukinou] direct percentage function [Add to Longdo]
百分率機能[ひゃくぶんりつきのう, hyakubunritsukinou] percentage function [Add to Longdo]
累積率[るいせきりつ, ruisekiritsu] cumulative percentage [Add to Longdo]
パーセント[ぱーせんと, pa-sento] percentage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Percentage \Per*cent"age\ (p[~e]r*s[e^]nt"[asl]j), n. [Per cent
   + -age, as in average. See {Per}, and {Cent}.] (Com.)
   A certain rate per cent; the allowance, duty, rate of
   interest, discount, or commission, on a hundred.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 percentage
   n 1: a proportion in relation to a whole (which is usually the
      amount per hundred) [syn: {percentage}, {percent}, {per
      centum}, {pct}]
   2: assets belonging to or due to or contributed by an individual
     person or group; "he wanted his share in cash" [syn: {share},
     {portion}, {part}, {percentage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top