ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

full duplex

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -full duplex-, *full duplex*
English-Thai: Longdo Dictionary
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตราหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั้งสองทิศ ทางพร้อม ๆ กัน ใช้เมื่อมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตรา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
full duplex transmissionการสื่อสารสองทางเต็มอัตรา, การสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์คู่สนทนาคุยโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Japanese-English: EDICT Dictionary
全二重[ぜんにじゅう, zennijuu] (n) full duplex; FDX [Add to Longdo]
全二重通信[ぜんにじゅうつうしん, zennijuutsuushin] (n) {comp} full duplex transmission; full duplex communication [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
全二重(通信方式)[ぜんにじゅう(つうしんほうしき), zennijuu ( tsuushinhoushiki )] full duplex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duplex \Du"plex\, a. [L., fr. duo two + plicare to fold. See
   {Two}, and {Complex}.]
   1. Double; twofold.
    [1913 Webster]
 
   2. (Computers) organized so that data may be transmitted in
    two opposite directions over the same channel; -- of
    communications channels, such as data transfer lines
    between computers.
    [PJC]
 
   {Duplex escapement}, a peculiar kind of watch escapement, in
    which the scape-wheel has two sets of teeth. See
    {Escapement}.
 
   {Duplex lathe}, one for turning off, screwing, and surfacing,
    by means of two cutting tools, on opposite sides of the
    piece operated upon.
 
   {Duplex pumping engine}, a steam pump in which two steam
    cylinders are placed side by side, one operating the
    valves of the other.
 
   {Duplex querela} [L., double complaint] (Eccl. Law), a
    complaint in the nature of an appeal from the ordinary to
    his immediate superior, as from a bishop to an archbishop.
    --Mozley & W.
 
   {Duplex telegraphy}, a system of telegraphy for sending two
    messages over the same wire simultaneously.
 
   {Duplex watch}, one with a duplex escapement.
 
   {half duplex} (Computers)
    (a) arranged so that the information may be transmitted in
      both directions, but only in one direction at a time;
      -- of communications channels between computers;
      contrasted with {full duplex(a)}.
    (b) arranged so that the information transmitted to the
      remote computer also appears on the local terminal; --
      of communications channels between computers;
      contrasted with {full duplex(b)}.
 
   {full duplex}, (Computers)
    (a) arranged so that the information may be transmitted in
      both directions simultaneously; -- of communications
      channels between computers; contrasted with {half
      duplex(a)}.
    (b) arranged so that the information transmitted to the
      remote computer does not appear on the local terminal;
      -- of communications channels between computers;
      contrasted with {half duplex(b)}.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top