Search result for

duty

(104 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duty-, *duty*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
duty (n ) ภาษีนำเข้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duty[N] ความรับผิดชอบ, See also: หน้าที่รับผิดชอบ, หน้าที่, Syn. matter, affair, chore, charge
duty[N] ภาษี, See also: ภาษีศุลกากร, อากร, Syn. assessment, customs, tariff
duty free[ADV] โดยไม่ต้องเสียภาษี, See also: โดยปลอดภาษี
duty free[ADJ] ปลอดภาษี, See also: ไม่ต้องเสียภาษี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duty(ดิว'ที) n. ภาษี,อากร,หน้าที่,ภาระหน้าที่,ประสิทธิภาพของเครื่อง
active dutyประจำการ, Syn. full duty)
death dutyn. ภาษีมรดก
heavy-dutyadj. ทนทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
duty(n) หน้าที่,ภาระหน้าที่,อากร,ภาษี,ความรับผิดชอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duty๑. หน้าที่๒. อากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty๑. อากร๒. หน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty cycleรอบทำงาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
duty of care๑. หน้าที่ดูแล๒. หน้าที่ใช้ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty of disclosureหน้าที่เปิดเผยความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty of waterหน้าที่ใช้น้ำเพียงที่จำเป็น (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty solicitorทนายความที่ศาลตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty to actหน้าที่ป้องกันอันตรายให้ผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty, ad valoremอากรตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty, civicหน้าที่ของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duty ; Dutiesหน้าที่ [TU Subject Heading]
Duty free transitการส่งผ่านแดนโดยปลอดภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Duty of Careการมีความระมัดระวังตามหน้าที่ของบุคคล [การแพทย์]
duty of waterduty of water, ชลภาระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Duty-free shopร้านค้าปลอดภาษี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Presenting this award is my favorite duty.การพรีเซนต์รางวัลนี้เป็นหน้าที่ที่ฉันชอบที่สุด There Might be Blood (2008)
It's no trouble at all. It's my duty.แล้วทำไมต้องทำให้ลำบากด้วย Committed (2008)
There should always be an officer on duty.มันต้องมีทหารอยู่เวรตลอดเวลาสิ Rookies (2008)
It's my duty.มันคือหน้าที่ของข้า Valiant (2008)
It is there for my duty to pronounce judgment.มันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะประกาศคำพิพากษา The Mark of Nimueh (2008)
It's my duty, knight or not.มันเป็นหน้าที่ของผม ไม่ว่าจะเป็นอัศวินหรือไม่ก็ตาม Lancelot (2008)
Matthew, I want you to organise sentry duty to keep an eye out for Kanen and his men.ข้าไม่อยากให้เจ้าสู้ด้วยตัวเอง ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าที่นะ -พวกเขาต้องดีขึ้น The Moment of Truth (2008)
It's my duty.มันเป็นหน้าที่ของข้า Excalibur (2008)
But beyond the line of duty.แต่อย่าให้มันล้ำเส้นของหน้าที่ Excalibur (2008)
I have to return to duty that day.วันนั้นฉันต้องกลับไปรับหน้าที่หน่ะ Beethoven Virus (2008)
Delay your return to duty?เลื่อนการกลับมารับหน้าที่งั๊นเหรอ? Beethoven Virus (2008)
Your duty is to protect and support the Crown Prince.เจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องรักษา และดูแลราชบัลลังค์ The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dutyAre you off duty tonight?
dutyAs I am off duty today, let's go to the beach.
dutyAt any rate, I did my duty.
dutyCan I buy things here duty-free?
dutyCome what may, we must do our duty.
dutyDon't smoke while you are on duty.
dutyDuty should come before anything else.
dutyEach has own duty to do.
dutyEngland expects that every man will do his duty. (Nelson at Trafalgar)
dutyHe blamed his son for neglecting his duty.
dutyHe blamed me for neglecting my duty.
dutyHe did duty at the expense of his health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาระหน้าที่[N] duty, See also: obligation, Example: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา, Thai definition: กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้
ปลอดภาษี[ADJ] duty-free, See also: tax-free, Example: เขาทำธุรกิจนำเข้าสินค้าปลอดภาษี เช่น เครื่องสำอางต่างประเทศ นาฬิกา, Thai definition: ไม่คิดภาษี
พันธกิจ[N] obligation, See also: duty, burden, responsibility, charge, Syn. หน้าที่, Example: พันธกิจของนักเขียนมีมากมาย แม้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ แต่จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่, Thai definition: สิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ
ภาษี[N] tax, See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle, Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, เงินภาษี, Example: รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มภาษีจากร้อยละ 7 มาเป็นร้อยละ 10, Thai definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ภาร[N] duty, Syn. ี่หน้าที่, ภาระ, ธุระ, Thai definition: หน้าที่ที่ต้องรับเอา, หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ, Notes: (บาลี)
ผลัด[N] shift, See also: duty, Syn. กะ, รอบ, เวร, ผลัดเวร, Example: เขาทำงานผลัดกลางคืน, Thai definition: รอบการเข้าเวร, ระยะเวลาที่ผลัดเปลี่ยนกันทำงาน
วัตร[N] duty, See also: responsibility, obligation, bounden duty, routine, Syn. กิจ, หน้าที่, Example: การเดินบิณฑบาต นั่งสมาธิ สวดมนตร์เป็นวัตรปฏิบัติของพระ, Thai definition: กิจที่พึงกระทำ
นายเวร[N] duty officer, See also: head clerk in a government office, chief of clerical staff, Count unit: คน, นาย, Thai definition: เจ้าหน้าที่การทูตชั้นผู้น้อยในสถานกงสุล
กรัณย์[N] duty, See also: obligation, Syn. กิจ, หน้าที่, Example: ในหลวงของเรามีราชกรัณย์มาก
การัณย์[N] duty, See also: work, business, affair, activity, operation, Syn. กรณีย์, กิจ, การงาน, ธุระ, Example: เราต้องประกอบกิจการัณย์ให้สำเร็จเร็วพลันดังใจหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อากรขาเข้า[n. exp.] (ākøn khākhao) EN: import duty   
อากรขาออก[n. exp.] (ākøn khāøk) EN: export duty   
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household doing the duty of the King's butler   
กะ[n.] (ka) EN: shift ; turn ; duty   FR: roulement [m] ; pause (Belg.) [f]
การกระทำผิดหน้าที่[n. exp.] (kān kratham phit nāthī) EN: breach of duty   
การละเลยหน้าที่[n. exp.] (kān laloēi nāthī) EN: breach of duty   
การงาน[n.] (kān ngān) EN: employement ; work ; job ; activities ; duty ; business ; action ; act   FR: emploi [m] ; activité [f] ; action [f] ; acte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUTY    D UW1 T IY0
DUTY    D Y UW1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duty    (n) (d y uu1 t ii)
duty-free    (j) - (d y uu2 t i - f r ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitszyklus {m}duty cycle; operating cycle [Add to Longdo]
Betriebszeit {f}; Betrieb {m} | Acht-Stunden-Betriebduty | eight-hour duty [Add to Longdo]
Dienstplan {m}duty rota [Add to Longdo]
Einschaltdauer {f}duty cycle [Add to Longdo]
Stützverhältnis {n}; Lastvertältnis {n}duty factor [Add to Longdo]
Tastverhältnis {n} [electr.]duty factor [Add to Longdo]
Tastverhältnis {n} (Rechtecksignal)duty cycle [Add to Longdo]
Verpflichtung {f} | ihren jeweiligen Verpflichtungen nachkommenduty | to perform their respective duties [Add to Longdo]
Zollfreies Geschäftduty free shop [Add to Longdo]
Zollsatz {m} | Änderung der Zollsätze | Zollsatz Null anwendenduty rate; rate of duty; tariff rate | alteration of customs duties | to apply a zero rate [Add to Longdo]
zollfrei {adj}duty free [Add to Longdo]
Die Pflicht ruft.Duty calls. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お役目;御役目[おやくめ, oyakume] (n) (public) duty [Add to Longdo]
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
デューティ[, deyu-tei] (n) duty [Add to Longdo]
デューティーフリー[, deyu-tei-furi-] (n) duty-free; (P) [Add to Longdo]
デューティーフリーショップ[, deyu-tei-furi-shoppu] (n) duty-free shop [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[, deyu-teisaikuru hizumi jitta] (n) {comp} DCD; duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
遺産税[いさんぜい, isanzei] (n) inheritance tax; estate duty [Add to Longdo]
一分[いっぷん, ippun] (n) duty; honor; honour [Add to Longdo]
印紙税[いんしぜい, inshizei] (n) stamp duty [Add to Longdo]
印紙税法[いんしぜいほう, inshizeihou] (n) stamp duty law [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zī, , ] duty; responsibility, #2,200 [Add to Longdo]
职责[zhí zé, ㄓˊ ㄗㄜˊ, / ] duty, responsibility, or obligation, #3,901 [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] duty; responsibility; to reproach; to blame, #5,954 [Add to Longdo]
轮换[lún huàn, ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] duty roster, #18,928 [Add to Longdo]
保税区[bǎo shuì qū, ㄅㄠˇ ㄕㄨㄟˋ ㄑㄩ, / ] duty free district, #21,643 [Add to Longdo]
职分[zhí fèn, ㄓˊ ㄈㄣˋ, / ] duty, #132,117 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duty \Du"ty\, n.; pl. {Duties}. [From {Due}.]
   1. That which is due; payment. [Obs. as signifying a material
    thing.]
    [1913 Webster]
 
       When thou receivest money for thy labor or ware,
       thou receivest thy duty.       --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   2. That which a person is bound by moral obligation to do, or
    refrain from doing; that which one ought to do; service
    morally obligatory.
    [1913 Webster]
 
       Forgetting his duty toward God, his sovereign lord,
       and his country.           --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, any assigned service or business; as, the duties of
    a policeman, or a soldier; to be on duty.
    [1913 Webster]
 
       With records sweet of duties done.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
       To employ him on the hardest and most imperative
       duty.                 --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       Duty is a graver term than obligation. A duty hardly
       exists to do trivial things; but there may be an
       obligation to do them.        --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
   4. Specifically, obedience or submission due to parents and
    superiors. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Respect; reverence; regard; act of respect; homage. "My
    duty to you." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Engin.) The efficiency of an engine, especially a steam
    pumping engine, as measured by work done by a certain
    quantity of fuel; usually, the number of pounds of water
    lifted one foot by one bushel of coal (94 lbs. old
    standard), or by 1 cwt. (112 lbs., England, or 100 lbs.,
    United States).
    [1913 Webster]
 
   7. (Com.) Tax, toll, impost, or customs; excise; any sum of
    money required by government to be paid on the
    importation, exportation, or consumption of goods.
    [1913 Webster]
 
   Note: An impost on land or other real estate, and on the
      stock of farmers, is not called a duty, but a direct
      tax. [U.S.]
      [1913 Webster]
 
   {Ad valorem duty}, a duty which is graded according to the
    cost, or market value, of the article taxed. See {Ad
    valorem}.
 
   {Specific duty}, a duty of a specific sum assessed on an
    article without reference to its value or market.
 
   {On duty}, actually engaged in the performance of one's
    assigned task.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duty
   n 1: the social force that binds you to the courses of action
      demanded by that force; "we must instill a sense of duty in
      our children"; "every right implies a responsibility; every
      opportunity, an obligation; every possession, a duty"- John
      D.Rockefeller Jr [syn: {duty}, {responsibility},
      {obligation}]
   2: work that you are obliged to perform for moral or legal
     reasons; "the duties of the job"
   3: a government tax on imports or exports; "they signed a treaty
     to lower duties on trade between their countries" [syn:
     {duty}, {tariff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top