Search result for

สัดส่วน

(64 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัดส่วน-, *สัดส่วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัดส่วน[N] proportion, Syn. รูปทรง, รูปร่าง
สัดส่วน[N] shape, See also: form, figure, stature, Syn. ส่วนสัด, ขนาด, Example: ไม่ว่าจะเป็นวัยหรือสัดส่วนทางร่างกาย เขาด้อยกว่าผมทุกอย่าง
สัดส่วน[N] proportion, See also: ratio, Syn. ส่วนสัด, Example: โดยส่วนตัวของนายรัชฎามีสัดส่วนการถือครองหุ้นไม่มากนัก, Thai definition: ส่วนผสมของสิ่งต่างๆ ตามอัตราที่กำหนด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัดส่วนน. ส่วนผสมของสิ่งต่าง ๆ ตามอัตราที่กำหนด เช่น ในการผสมปูนโบกฝาผนังจะใช้ซีเมนต์ ทราย และปูนขาว ตามสัดส่วน ๓ : ๒ : ๑
สัดส่วนการเท่ากันของ ๒ อัตราส่วน หมายความว่า อัตราส่วนของปริมาณที่ ๑ ต่อปริมาณที่ ๒ เท่ากับอัตราส่วนของปริมาณที่ ๓ ต่อปริมาณที่ ๔ เช่น ๑ กิโลกรัม, ๒ กิโลกรัม
สัดส่วน๑๐๐ บาท, ๒๐๐ บาท ได้ชื่อว่าเป็นสัดส่วนกันก็เพราะ ∴ ๑ กิโลกรัม : ๒ กิโลกรัม = ๑๐๐ บาท : ๒๐๐ บาท.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proportionสัดส่วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportionสัดส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proportion of refusalสัดส่วนของการปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportion remaining singleสัดส่วนของผู้คงอยู่เป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
masculinity proportionสัดส่วนของผู้ชาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportion never marriedสัดส่วนของผู้ที่ไม่เคยสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportion of new acceptorสัดส่วนของผู้รับบริการรายใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportion singleสัดส่วนของผู้อยู่เป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportion of current usersสัดส่วนของผู้ใช้ปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
loading factorสัดส่วนบรรจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutant frequencyความถี่พันธุ์กลาย, สัดส่วนของพันธุ์กลายในประชากรแต่ละกลุ่ม [นิวเคลียร์]
Proportion of Lifetime In-Migrants สัดส่วนของผู้ย้ายถิ่นเข้าชั่วชีวิต
ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่เกิด โดยเอาจำนวนประชากร ที่เกิดนอกถิ่นที่เราศึกษาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจำนวนของประชากรในพื้นที่นั้น [สิ่งแวดล้อม]
Proportion of Lifetime สัดส่วนของผู้ย้ายถิ่นออกชั่วชีวิต
เอาจำนวนประชากรที่เกิดในพื้นที่ที่ศึกษาแต่ อาศัยอยู่นอกพื้นที่เป็นตัวตั้ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดที่เกิดในพื้นที่ที่ศึกษา หรือหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดที่เกิดในพื้นที่ที่ศึกษาแต่ยังอาศัยอยู่ใน พื้นที่ที่ตนเกิดก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Loading Factor สัดส่วนภาระ
อัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยของภาระกับภาระสูง สุดในช่วงเวลาหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Contentสัดส่วนวัตถุดิบภายในอาเซียน หมายถึง สินค้าซึ่งมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างน้อยร้อยละ 40 [การทูต]
Body Compositionสัดส่วนของน้ำหนักและความสูงไม่เกินปกติ [การแพทย์]
Body Proportionสัดส่วนของร่างกาย [การแพทย์]
Body Proportionalityสัดส่วนของร่างกาย [การแพทย์]
Constant Proportionสัดส่วนคงที่ [การแพทย์]
Craniofacial Disproportionสัดส่วนของศีรษะและหน้าผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every bone in my evil cat body is telling me not to betray the trust of the green-eyed man.ทุกสัดส่วนในร่างกายของฉันบอกฉันว่า ไม่ให้ฉันหักหลังบุรุษนัยตาสีเขียว Bolt (2008)
I'm studying the golden proportions... of the human face.- ฉันกำลังเรียนเรื่องสัดส่วน Made of Honor (2008)
How much time is devoted to Watergate?มีสัดส่วนเวลาเกี่ยวกับ คดีวอร์เตอเกทอยู่เท่าไร Frost/Nixon (2008)
How it compliments the natural curves of your body.โค้งเว้าเป็นรูปแบบธรรมชาติตามสัดส่วนของคุณ Taken (2008)
In this city that stretches over 100 kilometers, the number of cars is almost equal to the number of inhabitants.เมืองนี้มีเนื้อที่กว่า100 กิโลเมตร จำนานของรถมีสัดส่วน เท่ากับจำนานผู้อยู่อาศัย Home (2009)
It is amazing, really good. I think we need ... and then we ...มันเป็นสัดส่วน ดีมากนะ\น่าจะดี Drag Me to Hell (2009)
Chief Pope asked that I quantify the amount of cash stolen from several unidentified businesses, as a proportion of their yearly income, and I found some glaring discrepancies.หัวหน้าโป๊ปถามฉันว่าเงินสด ที่ถูกขโมยไม่มีหลักฐานทางธุรกิจ เหมือนเป็นสัดส่วนของรายได้ต่อปีของพวกเขา Double Blind (2009)
Well,these pictures are to scale.คุณมีสัดส่วนพอ ๆ กับลอยด์ Hostile Takeover (2009)
Perfectly formed miniature human being.มนุษย์ตัวจิ๋วได้สัดส่วนน่ะ The Gothowitz Deviation (2009)
I told her to look at fractions like a big chocolate cake.ฉันบอกให้เหรอดูเลขสัดส่วนให้เหมือนเค้กชอคโกแลต Careful the Things You Say (2009)
Daddy, look what I did! Fractions! All right!พ่อขา ดูสิหนูทำอะไรได้ เลขสัดส่วน ดีมาก Careful the Things You Say (2009)
So mommy taught you how to do fractions.แม่สอนหนูทำเลขสัดส่วนสินะ Careful the Things You Say (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัดส่วน[n.] (satsūan) EN: proportion ; ratio   FR: proportion [f] ; ratio [m]
สัดส่วน[n.] (satsūan) EN: shape ; form ; figure ; stature   
สัดส่วนตรง[n. exp.] (satsūan trong) EN: direct proportion   
สัดส่วนผกผัน[n. exp.] (satsūan phokphan) EN: inversely proportional ; inverse proportion   
สัดส่วนโดยตรง[n. exp.] (satsūan dōitrong) EN: directly proportional   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cos[N] คอส (ทางเรขาคณิต), See also: สัดส่วนของด้านประชิดกับมุมตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยม, Syn. cosine
cosine[N] โคไซน์ (ทางเรขาคณิต), See also: สัดส่วนของด้านประชิดกับมุมตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยม, Syn. cos
out of all proportion[IDM] สัดส่วนเกินจริง, See also: สัดส่วนไม่สมจริง
proportion[N] สัดส่วน, See also: อัตราส่วน, Syn. balance, symmetry
ratio[N] อัตราส่วน, See also: สัดส่วน, อัตราเปรียบเทียบ, Syn. comparison, proportion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
ad valorem(แอด' วาลอ' เรม) ซึ่งเป็นสัดส่วนกับค่า (in proportion to the value)
albedo(แอลบี' โด) n. สัดส่วนของแสงที่สะท้อนกลับจากดาวพรเคราะห์กับแสงที่ดาวนั้นได้รับ, อัตราสะท้อนกลับ
anisometric(แอนนิโซเมท' ทริค) adj. ไม่เป็น isomer กัน, สัดส่วนไม่เท่ากัน, มีแกนที่มีความยาวต่างกัน (of unequal measurement)
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
balanced(แบล'เลินซฺดฺ) adj. สมดุล,ได้สัดส่วน, Syn. harmonious ###A. unproportioned
calisthenicsn. กายกรรมเพื่อสุขภาพความแข็งแรงและความได้สัดส่วนของรูปร่าง, See also: calisthenic adj. ดูcalisthenics calisthenical adj. ดูcalisthenics, Syn. callisthenics.
commensurate(คะเมน'เซอริท,-เชอริท) adj. ซึ่งเทียบเท่า,พอเพียง,ซึ่งได้สัดส่วนกับ, See also: commensurtion n.
consoluteadj. ซึ่งละลายได้ด้วยกันในทุกสัดส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
commensurate(adj) เป็นสัดส่วนกัน,เปรียบเทียบกันได้,ได้ส่วน,ซึ่งเทียบเท่า,พอสมน้ำสมเนื้อ
proportion(n) สัดส่วน,ปฏิภาค,การแบ่งสันปันส่วน,อัตราส่วน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
debt service ratioสัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
mass balance (n uniq ) สัดส่วนการผลิต (ปาล์มน้ำมัน)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction

German-Thai: Longdo Dictionary
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สัดส่วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top