ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incidence

IH1 N S AH0 D AH0 N S   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incidence-, *incidence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incidence[N] อัตราการเกิด, Syn. frequency, rate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incidence(อิน' ซิเดินซฺ) n. การบังเกิด, เหตุการณ์, การที่รังสีหรือลำแสงกระทบผิวหน้า
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,ภาวะประจวบกัน,เหตุบังเอิญ,การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence

English-Thai: Nontri Dictionary
incidence(n) การตกลงมา,แสงตกกระทบ,ขอบเขต,การบังเกิด,เหตุการณ์
coincidence(n) เหตุบังเอิญ,การพ้องกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incidenceอุบัติการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incidence angleมุมตกกระทบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
incidence matrixเมทริกซ์อุบัติการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
incidence of diseaseการเกิดโรค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incidence of taxationการผลักภาระภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incidence of taxationการผลักภาระภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incidence radiation; intercepted radiation๑. การแผ่รังสีตกกระทบ๒. รังสีตกกระทบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
incidence rateอัตราอุบัติการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incidenceอุบัติการ, การป่วย, อุบัติการของโรค, อุบัติการณ์, อัตราเกิด [การแพทย์]
Incidence of Tax ภาระภาษี
ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีที่มีต่อบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคลที่จ่ายภาษีหรือไม่ก็ได้ เช่น พ่อค้าเป็นผู้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ภาระสุดท้ายของภาษีนั้นตกอยู่กับผู้บริโภคสินค้านั้น หรือบริษัทที่จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างๆ โดยการขึ้นราคาสินค้าที่ตนผลิตออกจำหน่าย หรือลดค่าจ้างที่ควรจ่ายให้แก่พนักงาน [สิ่งแวดล้อม]
Incidence Rateอัตราอุบัติการ, อัตราป่วยใหม่, อัตราอุบัติของโรค, อัตราอุบัติการของโรค [การแพทย์]
Incidence Rate, Age Specificอัตราอุบัติการของโรคตามอายุ [การแพทย์]
Incidence, Grazingเกรซิ่งอินซิเดนท์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
that god brought him once again to me, my visit to that studio, my recognition of myself, my meeting with mom, meeting to you, it's not a co incidence,พระเจ้านำพาให้เขา มาเจอกับฉันอีกครั้ง ฉันเจอสตูดิโอนั่น การที่ฉันจำตัวเองได้ Om Shanti Om (2007)
And with 8 suspicious incidences in as little as 3 weeks, we have no room but to speculate whether or not there will be more attacks.และจากเหตุน่าสงสัย 8 ครั้ง ที่เกิดขึ้นใน 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา เราคงไม่สามารถคาดเดาได้ ว่าจะมีการโจมตีอีกหรือไม่ เรายังไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บ Mayhem (2008)
There's an extra metacarpal on the ulnar side, likely caused by the high incidence of inbreeding among Egyptian royals.มีกระดูกนิ้วเป็นพิเศษ ในท่้อนแขนด้านใน เหมือนว่าเกิดมาจากสาเหตุ การร่วมสายเลือดเดียวกัน อย่างใกล้ชิดในหมู่ราชวงศ์อียิปต์ A Night at the Bones Museum (2009)
The incidence of robbery is so low in this area.มันก็จะทำเรื่องเลวร้ายได้มากขึ้น With Friends Like These (2011)
There have no been no incidence of question since spring.มันไม่มีการบังเกิดของคำถามตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว Disturbing Behavior (2011)
The most plausible theory is that they chose places on Earth with the lowest incidence of lightning strikes.ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดคือการที่ มันเลือกสถานที่บนโลก ที่มีอัตราการเกิดต่ำสุดของฟ้าผ่า Arrival (2016)
Six reported incidences of harassing motorists, two with brutality.หกรายงานอุบัติการณ์ของผู้ขับขี่ รถยนต์คุกคาม สองคนกับความโหดร้าย The Hollow Point (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผลักภาระ[n.] (kān phlakphāra) EN: incidence   
การผลักภาระภาษี[n. exp.] (kān phlakphāra phāsī) EN: incidence of taxation   
ความบังเอิญ[n.] (khwām bang-oēn) EN: accident ; haphazard ; fortuity   FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]
มุมตกกระทบ[n. exp.] (mum tokkrathop) EN: angle of incidence [m]   FR: angle d'incidence [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INCIDENCE    IH1 N S AH0 D AH0 N S
INCIDENCES    IH1 N S AH0 D AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incidence    (n) ˈɪnsɪdəns (i1 n s i d @ n s)
incidences    (n) ˈɪnsɪdənsɪz (i1 n s i d @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发病率[fā bìng lǜ, ㄈㄚ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, / ] incidence of a disease; disease rate, #9,089 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichteinfall {m}incidence of light [Add to Longdo]
Vorkommen {n} (einer Krankheit) | Vorkommen {pl}incidence | incidences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インシデンス[, inshidensu] (n) incidence [Add to Longdo]
暗合[あんごう, angou] (n,vs) coincidence [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) [Add to Longdo]
奇縁[きえん, kien] (n) strange coincidence [Add to Longdo]
契合[けいごう, keigou] (n,vs) coincidence of opinions, etc.; agreement [Add to Longdo]
斜め入射[ななめにゅうしゃ, nanamenyuusha] (n) oblique incidence [Add to Longdo]
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection) [Add to Longdo]
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye [Add to Longdo]
租税の帰着[そぜいのきちゃく, sozeinokichaku] (n) incidence of taxation; tax incidence [Add to Longdo]
度数[どすう, dosuu] (n) (1) frequency; number of times; incidence; (2) degree (e.g. temperature); strength (e.g. alcohol, lens, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incidence \In"ci*dence\, n. [Cf. F. incidence.]
   [1913 Webster]
   1. A falling on or upon; an incident; an event; an
    occurrence. [Obs.] --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) The direction in which a body, or a ray of light
    or heat, falls on any surface.
    [1913 Webster]
 
       In equal incidences there is a considerable
       inequality of refractions.      --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   3. The rate or ratio at which something occurs; as, the
    incidence of murder in Los Angeles; the incidence of
    cancer in men over 50.
    [PJC]
 
   {Angle of incidence}, the angle which a ray of light, or the
    line of incidence of a body, falling on any surface, makes
    with a perpendicular to that surface; also formerly, the
    complement of this angle.
 
   {Line of incidence}, the line in the direction of which a
    surface is struck by a body, ray of light, and the like.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angle \An"gle\ ([a^][ng]"g'l), n. [F. angle, L. angulus angle,
   corner; akin to uncus hook, Gr. 'agky`los bent, crooked,
   angular, 'a`gkos a bend or hollow, AS. angel hook, fish-hook,
   G. angel, and F. anchor.]
   1. The inclosed space near the point where two lines meet; a
    corner; a nook.
    [1913 Webster]
 
       Into the utmost angle of the world.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       To search the tenderest angles of the heart.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.)
    (a) The figure made by. two lines which meet.
    (b) The difference of direction of two lines. In the lines
      meet, the point of meeting is the vertex of the angle.
      [1913 Webster]
 
   3. A projecting or sharp corner; an angular fragment.
    [1913 Webster]
 
       Though but an angle reached him of the stone.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astrol.) A name given to four of the twelve astrological
    "houses." [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. [AS. angel.] A fishhook; tackle for catching fish,
    consisting of a line, hook, and bait, with or without a
    rod.
    [1913 Webster]
 
       Give me mine angle: we 'll to the river there.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A fisher next his trembling angle bears. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Acute angle}, one less than a right angle, or less than
    90[deg].
 
   {Adjacent} or {Contiguous angles}, such as have one leg
    common to both angles.
 
   {Alternate angles}. See {Alternate}.
 
   {Angle bar}.
    (a) (Carp.) An upright bar at the angle where two faces of
      a polygonal or bay window meet. --Knight.
    (b) (Mach.) Same as {Angle iron}.
 
   {Angle bead} (Arch.), a bead worked on or fixed to the angle
    of any architectural work, esp. for protecting an angle of
    a wall.
 
   {Angle brace}, {Angle tie} (Carp.), a brace across an
    interior angle of a wooden frame, forming the hypothenuse
    and securing the two side pieces together. --Knight.
 
   {Angle iron} (Mach.), a rolled bar or plate of iron having
    one or more angles, used for forming the corners, or
    connecting or sustaining the sides of an iron structure to
    which it is riveted.
 
   {Angle leaf} (Arch.), a detail in the form of a leaf, more or
    less conventionalized, used to decorate and sometimes to
    strengthen an angle.
 
   {Angle meter}, an instrument for measuring angles, esp. for
    ascertaining the dip of strata.
 
   {Angle shaft} (Arch.), an enriched angle bead, often having a
    capital or base, or both.
 
   {Curvilineal angle}, one formed by two curved lines.
 
   {External angles}, angles formed by the sides of any
    right-lined figure, when the sides are produced or
    lengthened.
 
   {Facial angle}. See under {Facial}.
 
   {Internal angles}, those which are within any right-lined
    figure.
 
   {Mixtilineal angle}, one formed by a right line with a curved
    line.
 
   {Oblique angle}, one acute or obtuse, in opposition to a
    right angle.
 
   {Obtuse angle}, one greater than a right angle, or more than
    90[deg].
 
   {Optic angle}. See under {Optic}.
 
   {Rectilineal} or {Right-lined angle}, one formed by two right
    lines.
 
   {Right angle}, one formed by a right line falling on another
    perpendicularly, or an angle of 90[deg] (measured by a
    quarter circle).
 
   {Solid angle}, the figure formed by the meeting of three or
    more plane angles at one point.
 
   {Spherical angle}, one made by the meeting of two arcs of
    great circles, which mutually cut one another on the
    surface of a globe or sphere.
 
   {Visual angle}, the angle formed by two rays of light, or two
    straight lines drawn from the extreme points of an object
    to the center of the eye.
 
   {For Angles of commutation}, {draught}, {incidence},
   {reflection}, {refraction}, {position}, {repose}, {fraction},
    see {Commutation}, {Draught}, {Incidence}, {Reflection},
    {Refraction}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incidence
   n 1: the relative frequency of occurrence of something [syn:
      {incidence}, {relative incidence}]
   2: the striking of a light beam on a surface; "he measured the
     angle of incidence of the reflected light"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top